รายชื่อผู้บริหาร,ครูและเจ้าหน้าที่

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

๑. นางประภา รามโกมุท ....................ู้แทนผู้รับใบอนุญาต .............ประธาน
. พระสมบูรณ์ จนฺทโชโต .((.............ผู้ทรงคุณวุฒิ..........................กรรมการ
๓. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
..............ู้ทรงคุณวุฒิ .........................กรรมการ
๔. นายมนัส ศรีเพ็ญ ..............................ผู้จัดการโรงเรียน....................กรรมการ
๕. พ.ต.ท.วงศกร สุรภาพ ...,,,,,,,,,.
.. . ผู้แทนผู้ปกครอง ....................กรรมการ
๖. นางสาวบุญญบพิธ จักรสิทธิ์ ............ ..ู้แทนครู ......................... .....กรรมการ
๗. นางชลอ รอดปัญญา
...................... .. ผู้อำนวยการโรงเรียน........... ...กรรมการเลขานุการ

 

 


 

ชื่อ - สกุล

นางประภา รามโกมุท
นายมนัส ศรีเพ็ญ

นางชลอ รอดปัญญา
นางวรรษพร อินทพงษ์
นางบุญเรือน หานุสิงห์
นางสาวปิยวรรณ กุลภัทร
นางมพร ครุฑศรัทธา
นางสาวรวิกานต์ ประจวบวัน
นางบุษกร สาเรือง
นางณิชานันท์ รุ่งวานนท์ชัย
นางสาวบุญบพิธ จักรสิทธิ์
นางวิไลลักษณ์ เหนี่ยวผึ้ง
นางกุลภา เกิดศิริ
นางชลอ รอดปัญญา
นางสาวดวงพร ผกามาศ
นางปุษปะพิมล ศรีเพ็ญ
นางสาวพัชรภรณ์ เจริญสม
นางสาวพรสวรรค์ เอี่ยมละมัย
นางสาวจันทร์พรส์ สุธาสินี
นางสาวนุศรา สุวรรณพฤกษ์
นางสาวขวัญหทัย เอี่ยมจรัส
นายธนัท วงศ์มะลิ
นางสาวสารภี พินนุรุธ
นางอารีย์ วจนะทองดี
นางสาววรษา พิเคราะ
นางสาวจิรชญา จัดแป้น
นางสาวลินดา วนาเฉลิม
นางสาววิไลพร เสนา
นางประนอม ชินดา
นายคำก้อน นีระจักร์
นางลำจวน วัดหินกอง

ตำแหน่ง

แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้นปีที่ 6
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 5
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 4
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 3/1
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 3/2
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 2/1
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 2/2
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 1/1
ครูประจำชั้นประถมปีที่ 1/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 /1
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 /2
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
ครูประจำชั้นอนุบาล 1
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล
ครูธุรการ

ครูธุรการ
ครูธุรการ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
เจ้าหน้าที่เตรียมอนุบาล
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
พี่เลี้ยง
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่


กลับหน้าแรก