รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ ๒
( พ.ศ.๒๕๔๙
– ๒๕๕๓ )
โรงเรียนสัมมาชีวศิลป

     โรงเรียนสัมมาชีวศิลป  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๗๔๔  แขวงถนนเพชรบุรี   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรสายบริหาร ๑ คนได้รับการประเมินรอบสอง เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

       มีการจัดการศึกษา ๒ ระดับ  คือ

  ๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  การศึกษาปฐมวัย มีบุคลากรครูจำนวน ๔ คน นักเรียนจำนวน ๘๕ คน

 ๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  ประถมศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน ๑๖  คน นักเรียนจำนวน ๑๘๐ คน

                รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจำนวน ๒๐ คน นักเรียนจำนวน ๒๖๕ คน

                ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา สรุปผลได้ดังนี้

                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย  ผลการประเมินมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่

                ๑ ) มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอระดับดีมาก ( ๔.๐๐ )

                ๒ ) มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีมาก ( ๔.๐๐ )

                ๓ ) มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ระดับดีมาก ( ๓.๘๔ )

                ๔ ) มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ระดับดีมาก ( ๓.๘๗ )

                ๕ ) มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีมาก ( ๓.๘๗ )

                ๖ ) มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๘๐ )

                ๗ ) มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ระดับดีมาก ( ๓.๗๙ ) 

                ๘ ) มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ระดับดีมาก ( ๓.๗๘ )

                ๙ )  มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก ( ๓.๗๖ )

           ๑๐ )  มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ระดับดีมาก ( ๓.๗๖ )

           ๑๑ )  มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๗๕ )

          ๑๒ )  มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๗๕ )

         ๑๓ )  มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๗๔ )

        ๑๔ )  มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ระดับดีมาก ( ๓.๖๐ )                 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา  ผลการประเมินมีคุณภาพระดับดีขึ้นไป ได้แก่  

                ๑ ) มาตรฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีมาก ( ๔.๐๐ )

                ๒ ) มาตรฐานที่ ๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอระดับดีมาก ( ๓.๙๐ )

                ๓ ) มาตรฐานที่ ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ระดับดีมาก ( ๓.๘๘ )

                ๔ ) มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ระดับดีมาก ( ๓.๘๒ )  

                ๕ )  มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการจัดการกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีมาก ( ๓.๗๗ )

                ๖ )   มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ระดับดีมาก ( ๓.๗๖ )

                ๗ )  มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับดีมาก (๓.๗๒)

                ๘ )   มาตรฐานที่ ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา ระดับดีมาก ( ๓.๖๘ )

                ๙ )  มาตรฐานที่ ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๖๗ )

       ๑๐ ) มาตรฐานที่ ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๖๔ )     

       ๑๑ )  มาตรฐานที่ ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ระดับดีมาก ( ๓.๖๐ )  

      ๑๒ )  มาตรฐานที่ ๔   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๕๗ )

      ๑๓ )  มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพดีมาก ( ๓.๕๕ )

     ๑๔ )  มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ระดับดี  ( ๒.๙๙ )

 

                    ------------------------------------------------------------------------------