โครงการเยาวชนพุทธมามกะ นักเรียนสัมมาชีวศิลป

ข้อ 1. ชื่อโครงการ “ เยาวชนพุทธมามกะ”
ข้อ 2. หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 6 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ” และมาตรา 22 “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้.....กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ”สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ ผู้จัดตั้งโรงเรียนฯ ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เป็นผู้ได้รับความรู้และกระทำความดีเพื่อพัฒนาจิตใจและปลูกฝังศีลธรรมโดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กๆ ให้เป็นคนมีหิริ-โอตัปปะ คือมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปและการกระทำชั่ว สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้านศีลธรรม จริยะธรรมและวัฒนธรรม ตลอดจนด้านศิลปวิทยาไปประกอบสัมมาอาชีพพึ่งตนเองได้ ซึ่งนำมาเป็นปรัชญาของโรงเรียนฯที่ว่า “มีศีลธรรม นำปัญญา เกื้ออาชีพ” และให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสหลักคำสอนตามคติของพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นชาวพุทธที่บริสุทธิ์ คือเป็นพุทธบริษัท หรือ พุทธมามกะ ซึ่งจะต้องฝึกทำกิจกรรมปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติ ดี น่าปรารถนา เพื่อให้มีชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างผาสุก
ข้อ 3. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยที่มีต่อตนเองและชาวพุทธบริษัท
2. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย

3. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา ไปแก้ปัญหาของตนเอง
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการสร้างสามัคคีธรรมอันดีงามระหว่างหมู่คณะและสังคมส่วนรวม

ข้อ 4. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 ถึง 6 จำนวน 81 คน
ข้อ 5. ระยะเวลา ตั้งแต่ กรกฎาคม 2546 ถึง กุมภาพันธ์ 2547 ทุกวันพระตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น
ข้อ 6. วิธีดำเนินงาน
1. ประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงและปรึกษาการจัดทำโครงการ
2. กำหนดโครงการ วัน เวลา สถานที่ เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติ
3. ติดต่อและประสานงาน กับผู้ต้องเกี่ยวข้อง
4. ออกแบบวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ
ข้อ 7. งบประมาณ
1. ค่าจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระ 2,000 บาท
2. ค่าพาหนะและขนส่ง 1,000 บาท
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 3,000 บาท
4. ค่าวัสดุและอุปกรณ์บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมในวัดปทุมวนาราม 4,000 บาท
ข้อ 8. ผังควบคุม, การกำกับดูแล
( ตามเอกสารกิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน )
ข้อ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักรียนมีความรู้และเข้าใจในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาตามขั้นตอนและสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนปฏิบัติตัวเป็นผู้เสียสละเห็นคุณค่าของการเป็นผู้ให้ ขจัดความเห็นแก่ตัว มีวิถี
ชีวิตที่สงบสุข
3. นักเรียนสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหา
4. นักเรียนมีพฤติกรรมชอบการแสวงหาความรู้และช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

ข้อ 10 สถานที่
สถานที่ วัดปทุมวนาราม ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาฝ่ายวัดปทุมวนาราม ดร.พระครูสุเมธีธรรมคุณ และมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร

ข้อ 11 การประเมินผล
1. ประเมินจากบันทึกประจำวันตามแบบประเมินความรู้ที่นักเรียนได้รับแต่ละครั้ง ก่อน
ดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินการและหลังสิ้นสุดโครงการ
2. ประเมินจากบันทึกรายงานการปฏิบัติของนักเรียนแต่ละคน บันทึกผลงานกลุ่ม และ
บันทึกการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำของนักเรียนแต่ละคน
3. ประเมินจากความเห็นของพระสงฆ์และจากการติดตามสังเกตุของครูที่เกี่ยวข้อง


ลงชื่อ นายมนัส ศรีเพ็ญ ผู้อนุมัติโครงการ
ผู้จัดการโรงเรียนฯ