รายชื่อผู้บริหาร,ครูและเจ้าหน้าที่

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ


คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑. นายสารวิบุล รามโกมุท .................ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ............................. ประธาน
๒.
พระอาจารย์เอ สุมนรัตน ........... ... ผู้ทรงคุณวิฒิ ......................................... กรรมการ.
๓.
รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร........... ผู้ทรงคุณวิฒิ ......................................... กรรมการ.
๔. นายมนัส ศรีเพ็ญ ..........................ู้ทรงคุณวิฒิ ......................................... กรรมการ
๕. นางสาวเตื้อง เทศศิริ
....................ผู้จัดการ ................................................ กรรมการ
๖.
นางเมทินี นาคสุริวงศ์ ....................ผู้แทนผู้ปกครอง ................................... กรรมการ
๗. นางสาวสายัณห์ ศรีสุขผ่อง ........... ู้แทนครู................................................ กรรมการ
๘. นางสาวอพินยา สุขสอาด
..............ผู้อำนวยการ ............................ กรรมการเลขานุการ

 


 

ชื่อ - สกุล

นายสารวิบุล รามโกมุท
นางสาวเตื้อง เทศศิริ
นางสาวอพินยา สุขสอาด
นางสาววินยาดา นามวงษ์
นางวิไล อาจวาริน
นางอัมพร นาคโสมกุล
นางเบญจมาส น้อยวานิช
นางสาวเรวดี ประสงค์สุขสันต์
นางสาวสายัณห์ ศรีสุขผ่อง
นางอุทัยวรรณ วรศักดิ์เสนีย์

นางกาญจนา เกียรติเพิ่มศักดิ์
นางละอองดาว โพธิพล
นายใหม่ ขุมทรัพย์
นางยุพา ศิริมังคละ
นางสาวอพินยา สุขสอาด
นางอุมารินทร์ ประชุมชน
นายกำพล ศักดิ์นิชล
นายสุรินทร์ มีจั่นเพชร
นายนรสิงห์ พานโคตร
นายประสาน ชาญชิต
นางวันเพ็ญ ชาญชิต
ตำแหน่ง

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อำนวยการ
ครูประจำชั้นอนุบาล ๑
ครูประจำชั้น
อนุบาล ๒
ครูประจำชั้นอนุบาล ๓
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่
ครูธุรการ
ครูพิเศษ ( ภาษาจีน )

ครูพิเศษ ( กลองยาว )
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
 
กลับหน้าแรก