จารึกในพระคุณ

อาจารย์สารวิบุล รามโกมุท

อาจารย์สารวิบุล รามโกมุท เกิดวันที่ 16 มิถุนายน  2477  ถึงแก่กรรม วันที่  8 เมษายน 2560 
ได้บริจาคร่างให้โรงพยาบาลจุฬารงกรณ์ สภากาชาดไทย

อาจารย์สารวิบูล  รามโกมุท  เป็นบุตร หลวงปริญญาโยควิบุล ( ชม อุบล รามโกมุท ) และนางสังวาลย์ มารดา  สมรสกับนางสาวประภา ศรีเพ็ญ ไม่มีบุตร มีพี่น้องทั้งหมด 5 คน คือ 1 นางสาวสมจิต รามโกมุท  2 นางมยุรี สุขวิวัฒน์ (ถึงแก่กรรม)  3 นายศรีปริญญา  รามโกมุท  (ถีงแก่กรรม)  4 นางสาวนวลใย  รามโกมุท (ถึงแก่กรรม)  5 นางฆรณี สุรินทราบูรณ์
ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนสัมมาชีวศิลปทั้งสองแห่ง มาตลอดช่วงเวลาที่ หลวงปริญญาโยควิบุล ได้บริหารอยู่  และได้เสียสละทรัพย์บริจาคตั้งกองทุน 3 กองทุนที่ให้เพิ่มไว้เป็นประจำปีมายาวนาน   
        วันที่ 2 สิงหาคม 2544  ได้รับเชิญเข้าเป็นกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลป ตำแหน่งเหรัญญิก
         วันที่ 27 เมษายน 2557  ได้รับเป็นประธานกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ และผู้แทนผู้รับอนุญาตโรงเรียนสัมมาขีวศิลปฯ ทั้งสองแห่ง

ได้เข้านั่งปฏิบัติงานในการบริหารมูลนิธิฯและโรงเรียนอย่างใกลชิด ยังความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนฯ หลายๆ ด้านโดยมิได้ต้องการค่าตอบแทนตลอดมาจนถีงแก่กรรม.
สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ และโรงเรียนทั้งสองแห่งขอจารึกในพระคุณตลอดไป
ขออานิสงส์แห่งคุณความดีอันบริสุทธิ์ที่ท่านได้ถือปฎิบัติมาโดยตลอดชั่วชีวิต  จงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของอาจารย์สารวิบุล รามโกมุท ประสบแต่ความสุขสงบในสัมปรายภพตลอดกาลนานด้วยเทอญ.  

…………………………………………….