ขื่อทุน

กองทุน

พ.ค.-66

ก๋งชั่ง ก๋งฉาย

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

12,936.00

คุณก๋งเง่า-คุณย่าบัว(แซ่ตัน)โกมลภิส,คุณก๋งท้ง-คุณยายเจียม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

10,000.00

ก่อกิจ, ลีณา, วรรณา,วรรลี,มาดี โอฬารริกสุภัค

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

48,000.00

กนกศักดิ์-พ.ญ.บุญสม วรรณกนก

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,711.00

คุณแม่ ด.ช.กรกฎ นิลนพรัตน์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6

2,454.00

กรมประชาสงเคราะห์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

485,000.00

กรมประชาสงเคราะห์

สวัสดิการครู (9)

170,000.00

พ.ต.อ.กระจ่าง-พยุง มีเสียงศรี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

9,836.00

ร.ต.อ.กระจ่าง,น.ส.นวลจันทร์ สำเริงราชย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,282.00

กลุ่มแม่บ้านไทยออยล์ศรีราชา

สวัสดิการครู (9)

20,000.00

ก๊วย ลักษ์วงศ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

33,311.00

กวี เหวียนระวี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,282.00

ก้อน กรณ์สกุล

สวัสดิการครู (9)

16,111.00

ด.ช.ก้อย สีตะธนี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

67,815.00

อ.กัณหา ปิติปาละ

สวัสดิการครู (9)

3,867.00

กัลยาณี อมาตยกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

86,410.00

คุณกาญจนา เกียรติเพิ่มศักดิ์

สวัสดิการครู (9)

23,109.00

กาญจนา เผ่าพุทธชาติ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,411.00

ดร.กำธร สุวรรณกิจ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

8,907.00

กิจประเสริฐ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

18,451.00

คุณกิติมาศ  จันทร์ศิริ

สวัสดิการครู (9)

2,100.00

กิมหลวน  นินนาทนนท์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,139.00

กุลสุวรรณ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,805.00

เกรอมฤทธิ์ ขันธปุระ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,475.00

คุณเกษม-คุณหญิงชื่นจิต สุขุม

สวัสดิการครู (9)

5,013.00

นายเกษมสันต์ ชำนิโรคศานต์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

101,000.00

เกษมศรี - อุดม   วัชรสกุณี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

62,244.00

เกษมศรี - อุดม   วัชรสกุณี

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

5,000.00

เกษร โรจน์แก้ว

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,670.00

คุณพ่อเก้า-คุณแม่ไล้ ตุลารักษ์

สวัสดิการครู (9)

4,021.00

เกียรติ-กานดา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,000.00

นายแก้ว - นางพิศ เย็นทรวง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,000.00

คุณโกเมน มณีไพโรจน์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

2,123.00

ไกร มกรานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,466.00

อ.ไกรศรี-อ.สมศรี แสงแจ่ม

สวัสดิการครู (9)

5,924.00

คุณโกศัลย์ -คุณสุวรรณ -คุณดวงพร คูสำราญ

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

100,000.00

คุณโกศัลย์ -คุณสุวรรณ -คุณดวงพร คูสำราญ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

100,000.00

นายขจิต ไชยาคำ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

12,286.00

ขวัญใจ ศิริคง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

8,185.00

ขุนชอุ่มวัดยาง

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,100.00

ขุนชัพกิจวิจารณ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,519.00

ขุนตาคลีคณะกิจ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,085.00

ขุนทิพย์สมบัติ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,459.00

ขุนประเสริฐศุภมาตรา

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,560.00

ขุนและนางพิสูจน์ภูมิลักษณ์(เทียม-ปุย รัตนผล)

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

17,591.00

ขุนยันตรวิทยวิเศษ(เฟื่อง)คุณแม่แช่ม มฤคสนธิ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,429.00

ขุนวิจิตรพาหนะการ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

9,596.00

ขุนสมุทรมณีรัตน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,398.00

น.อ.ขุนสุทธธรรมประภาษและนางภัทรา

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,500.00

ขุนอาจดรุณวุฒิ

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

26,500.00

น.ส.เข็ม จีนนุรักษ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,963.00

คณะผู้บังคับบัญชา ครูผึก,นร.ข้าราชการกลาโหม

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

5,011.00

คณะครูโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

25,583.00

คณะครู รร.สัมมาฯกรุงเทพฯ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,508.00

คณะครู-นร.-ผู้ปกครอง รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

11,048.00

คณะครูนาน 11 คน 1 ก.ย. 2529

สวัสดิการครู (9)

1,219.00

คณะหลานคุณยายวอน นภาศัพท์,คุณวิชิต-คุณชนะชัย

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,329.00

คณะจาริกแสวงบุญ ๐๑ ภาคพิเศษ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

27,097.00

คณะ นร. ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและผู้ปกครอง รร.กรุงเทพฯ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,636.00

คณะนักศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์

สวัสดิการครู (9)

6,843.00

คณะชาวบ้านถนนราชบพิธ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,915.00

คณะ ว 1 ธันว์ 79

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

24,000.00

คณะ ว 1 ธันว์ 79

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

12,500.00

คณะอุโบสถวัดนครชื่นชุม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,858.00

คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย ๑

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

7,087.00

คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย๑และท่านผู้ใจบุญ

สวัสดิการครู (9)

3,373.00

คณะศิษย์ยานุศิษย์ในสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

5,743.00

คณะศูนย์กลางการผสมเทียม ปทุมธานี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,183.00

คณะครู-นักเรียน รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

สวัสดิการครู (9)

87,413.00

คณะท่านผู้ปกครองและนร.รร.สัมมาฯบางพระ

สวัสดิการครู (9)

2,735.00

คนไทยในสหรัฐอเมริกา

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

32,506.00

ครอบครัวฉัตรแก้วมรกต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

13,388.00

ครอบครัวนาวิชิต

สวัสดิการครู (9)

4,500.00

ครอบครัว"ประดิษฐเกษร"

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,282.00

ครอบครัวศรีดุลยกุลย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

109,096.00

ครอบครัวศรีดุลยกุลย์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,618.00

ครอบครัวอำนวย อุทัยธัน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

48,948.00

คร้าม-อุไรพงษ์ สิวายะวิโรจน์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,432.00

ครู - ผู้ปกครองและนักเรียน

สวัสดิการครู (9)

9,156.00

นายคำก้อน นีระจักร์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,900.00

คำพาที

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,261.00

คิวมงคล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

9,999.00

เค.พี.ปัญจสถิตย์กุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

4,956.00

นางเคี้ยน - น.ส.บุญมา - น.ส.สมหมวย ศรีบุญจันทร์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

2,800.00

อ.ฆรณี รามโกมุท

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

5,141.00

งานวันเด็ก - วันผู้ปกครอง

สวัสดิการครู (9)

4,655.00

คุณจงใจ-สมรวดี ผลประเสริฐ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,060.00

จงรักษ์ - ธัญลักษณ์ พงศ์ไพโรจน์+ครอบครัว

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

20,000.00

จงลักษณ์ สุขสม

สวัสดิการครู (9)

2,220.00

พลตำรวจตรีจรัส-สมจิต วงศาโรจน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,530.00

จรูญ-สุมน อยู่สมสุข

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

10,000.00

จั้น สามะกิจ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,774.00

น.ส.จ้าย วรรณวัฒนา

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

75,695.00

จำรัส นาคะลักษณ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,682.00

จำรัส  วันดี

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

จำรัส เสนะวัต

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

3,032.00

จำรัส เสนะวัต

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

5,832.00

จำเริญ นันทะวงษ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,040.00

จำเริญ เฮงเทียนศรี

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,682.00

นายจำลอง จิระสานต์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

7,608.00

จิต ศุภนันตฤกษ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

13,459.00

จิตต์ นิวาศะบุตร

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,488.00

จิตตสอาด ศรียงค์

สวัสดิการครู (9)

11,486.00

ดร.จิตตินันทน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

26,164.00

ศ.พ.ญ.จินดาภา สายัณหวิกสิต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

67,319.00

อาจารย์จินดารัตน์   แถมสุข

สวัสดิการครู (9)

2,997.00

จินตนา อินวะษา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,669.00

จินตนา อินวะษา

สวัสดิการครู (9)

3,060.00

นพ.จิร-ธนัชชา  จิตโรภาส

สวัสดิการครู (9)

2,720.00

นพ.จิร-ธนัชชา  จิตโรภาส

สวัสดิการครู (9)

10,510.00

จิระ เหมะชญาติ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

14,466.00

อ.จีระภา โตสมบุญ

สวัสดิการครู (9)

2,231.00

นพ.จีรัง-คุณประจวบ จุลชาติ

สวัสดิการครู (9)

1,518.00

ม.ล.จุฑามาศ  นีลเซ่น( กมลาศน์ )

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

10,000.00

ม.ล.จุฑามาศ  นีลเซ่น( กมลาศน์ )

สวัสดิการครู (9)

11,700.00

อุทิศให้ ร.อ.จุลยุทธ กุลตัณฑ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,140.00

จูฑะพุทธิ-บำรุง รัตนบุรี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

30,340.00

เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,424.00

เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,364.00

เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต

สวัสดิการครู (9)

6,979.00

เจริญ-ผุสดี กรรณล้วน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

6,495.00

จิรวิขข์ถลาง

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

8,000.00

เจียรนัย ปาณิกบุตร

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,156.00

คุณเจียมและคุณน้าชีตู้ เงียมอื๊อกับคุณเตี่ยสุจินต์,

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

40,000.00

เจือ หงสกุล

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

19,933.00

นางฉลวย(นินนาทนนท์) กับ อรุณ  ทองสนธิ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

17,541.00

ฉันติกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,275.00

ฉางธน

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,506.00

ฉางธน แป้นพัฒน์

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

ฉาย ห่วงสุวรรณ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

48,647.00

คุณยายฉิม เพชรพลาย

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

21,991.00

ฉุน ประภาวิวัฒน์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

8,171.00

เฉลย  แสงระวี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,000.00

เฉลา บุณยานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,746.00

คุณเฉลา  พวงมณี

สวัสดิการครู (9)

1,000.00

เฉลิมฉลองร.ร.พระพุทธศาสนามัธยมสัมมา

สวัสดิการครู (9)

3,390.00

ด.ช.เฉลิมรัตน์(น้องเบิ้ล)คูสำราญ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

3,471.00

เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,257.00

เฉลิมศรี นภาวรเสถียร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,879.00

เฉลิมสุข รามโกมุท

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

11,880.00

คุณแม่เฉลียว ณถลาง

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

100,000.00

นางแฉล้ม ไศลสุด

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,932.00

ขมนาค พงศ์พนรัตน์

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

46,000.00

ชมรมเด็กดี

สวัสดิการครู (9)

8,880.00

ชมรมนิยมธรรม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,965.00

ชมรมศิษย์เก่าสัมมาชีวศิลป

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

20,402.00

ชมรมนักเรียนและร้านค้า

สวัสดิการครู (9)

15,120.00

ชมรมวันพฤหัสบดี 20 พ.ย 45

สวัสดิการครู (9)

30,134.00

ชยงค์-อิงฆ์ใจ ศรีเพ็ญ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,127.00

ชลอวงศ์  ฝั่งสาคร

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

10,100.00

ร.ต.อ.ชอบ เผ่าดิษฐ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,814.00

ช้อย มณีขาว

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,299.00

พ่อชะเอม-คุณแม่แฉล้ม ฝั่งสาคร

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

1,030.00

ชะโอม-มาลินี บุญจันทร์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

20,201.00

ชัยรัตน์ - วาสนา  เหลืองวทิชประภา

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

ชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,537.00

นายชาญ-สอิ้ง เชี่ยวกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

101,872.00

ม.จ.ชาติชูศักดิ์-หม่อมพยอม ทวิวงศ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

33,122.00

ชาย บุญนาค

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,954.00

ชิด คุ้มราคี

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

22,276.00

ชื้น มั่งใจงาม

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,390.00

ชื้น มั่งใจงาม

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,390.00

ชื้น มั่งใจงาม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,390.00

พ.ต.อ.ชิน-จรูญ สุนทรหิตานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,382.00

พ่อชื่น-แม่ทองสุข เนตราคม

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,138.00

ชื้น มั่งใจงาม

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

2,349.00

ชื้น มั่งใจงาม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,293.00

ชื้น มั่งใจงาม

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

2,392.00

ชุณหกสิการ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

55,834.00

ชุติกร รัชชุศิริ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

27,680.00

ชุติกร  รัชชุศิริ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

30,586.00

ชุมนุน พ.วรสน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,867.00

ชุมนุม พ.วรสน

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

5,300.00

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ ชลบุรี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,941.00

ชุลิต สุขวิวัฒน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

30,906.00

ชูศรี สาตราภัย ขันธวิเชียร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

57,433.00

เชวง เคียงศิริ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,141.00

เชษฐ์ สิงคาวาณิช

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

11,214.00

เชาว์ ทองมา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

24,831.00

เชาว์ ทองมา

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

19,293.00

เชาว์ ทองมา

สวัสดิการครู (9)

38,272.00

คุณเชาว์ ทองมา

สวัสดิการครู (9)

14,000.00

พระภิกษุเชาว์  เขมโก ( ทองมา )

สวัสดิการครู (9)

18,000.00

เชาว์-พูนพงศ์ พันธุ์เจริญ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,631.00

พระพิสัณห์พิทยาภูน (โชติ ผลชีวิน)

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

62,263.00

โชติ-องุ่น รามโกมุท

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

21,495.00

นายแพทย์โชติบูรณ์-พเยาว์ บุรณเวช

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,022.00

ศ.นพ.โชติบูรณ์-คุณพเยาว์ บุรณเวช

สวัสดิการครู (9)

6,107.00

ศ.นพ.โชติบูรณ์-พเยาว์ บุรณเวช

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

พ.จ.ท.ไซร์-บุญคง เอกพจน์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

7,728.00

อรรถ - ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

33,089.00

รวิยา-ณวรา - สิรวิชญ์  ลัคนาโฆษิต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,500.00

ณรงค์ คูสำราญ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

301,433.00

ณรงค์  คูสำราญ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

201,689.00

ณรงค์-ณัฐฐาพร-พงศ์ธร สุทธิพงษ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

4,915.00

ณัฐ-เฉลียว ลีตระกูล

สวัสดิการครู (9)

10,512.00

นายณัฐพงษ์   แป้นพัฒน์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

14,056.00

ดวลลี-เคี้ยม ศิริวัฒน์ไพฑูร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

6,328.00

ดาราไชยยศ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

45,385.00

นายดำรง จักกะพาก

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,678.00

ดำรง บุญนาค

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,256.00

ดุสิต-ทองพับ พานิชพัฒน์ อัฉรา วงศ์โสธร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

210,000.00

ดุสิต(รวมทุนนายหลวง1,000บาท)

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

พ.อ.(พิเศษ)เดชะ   โกมลภส

สวัสดิการครู (9)

2,500.00

ท่านอาจารย์เดือนเพ็ญ ชาติกานนท์

สวัสดิการครู (9)

6,714.00

ตั้งจิตเพียรชัย

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,123.00

ตาบทิพย์ บุนนาค

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,883.00

คุณทวดติ๊ดเกตุ - คุณปู่แหวน  - คุณพ่อจุ้ย  สุมานนท์

สวัสดิการครู (9)

8,500.00

คุณพ่อตุ้ย-คุณแม่ส้มแป้น เย็นบำรุง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

20,400.00

คุณพ่อเติม - คุณแม่เอียด  เทศศิริ

สวัสดิการครู (9)

11,610.00

เติม  เทศศิริ

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

อาจารย์เตื้อง  เทศศิริ

สวัสดิการครู (9)

192,902.00

เตื้อง เทศศิริ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

10,620.00

เตื้อง เทศศิริ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,815.00

เตื้อง เทศศิริ

สวัสดิการครู (9)

54,384.00

ถนอมศรี นินนาทนนท์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,409.00

ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,662.00

ถวิล สังขวิจิตร

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

29,246.00

ถวิล สังขวิจิตร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

11,149.00

นายถวิล สุริยนต์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

37,243.00

คุณหญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,115.00

ท่านผู้หญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ

สวัสดิการครู (9)

2,213.00

นายเถา( กำนัน)และคุณย่าสายบัว โกมลภิสกับคุณแม่เฮียะ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

45,100.00

นายเถา โกมลภิส

สวัสดิการครู (9)

5,100.00

คุณนายแถว ปวโรฬารวิทยา

สวัสดิการครู (9)

4,930.00

คุณนายแถว   ปวโรฬารวิทยา

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

คุณนายแถว   ปวโรฬารวิทยา

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

ทศพร อ่องแสงคุณ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

7,000.00

ทศพร อ่องแสงคุณ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

6,500.00

ทรง - ลมุน   ตระกูลโชคดี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,343.00

ทรงชัย เบญจศิริวรรณ

สวัสดิการครู (9)

2,489.00

ทรงศักดิ์ - บงกช   เทวธีระรัตน์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,800.00

คุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

6,563.00

ทวี-บังอร บริรักษ์คูเจริญ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

41,412.00

ทวี-บังอร บริรักษ์คูเจริญ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

13,697.00

ทองขาว  แจ้งกระจ่าง

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

คุณย่าทองพูน ปัญยาชีวะ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

19,589.00

ทองหลอม-เฉลิมศรี สัตตบุศย์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

3,052.00

นางทองอยู่ นุตกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,281.00

ทองอยู่ วิวิธวร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,098.00

ทองอยู่ ฮั่นตระกูล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

27,015.00

ทัชริน ภู่พานิช

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,478.00

ทัด  สิทธิเวช

สวัสดิการครู (9)

1,500.00

ทินกร - พะวงทอง  ลิขิตทรัพย์

สวัสดิการครู (9)

3,100.00

ทินกร ลิขิตทรัพย์

สวัสดิการครู (9)

4,397.00

ทิพยา ณ ป้อมเพชร

สวัสดิการครู (9)

4,687.00

เทพ - ใสสอาด กุลสุวรรณ

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

นรก.เทพศิรินทร์ 2470-71

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,017.00

เทียน อัชกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,989.00

พลตำรวจตรีแท้ สีตะธนี

สวัสดิการครู (9)

10,220.00

ธนชาตและญาติมิตร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

16,451.00

ธนวัฒน์  หาญชัยกิตติกุล

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

7,000.00

ธนวัฒน์  หาญชัยกิตติกุล อุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

2,444.00

ธนภรณ์ โอฬาริก

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

4,602.00

น.ม.๒ รุ่น ๓

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,802.00

น.ส.ราณี วงษ์บัณฑูรย์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,500.00

ครูนกน้อย วงศ์สุวรรณ

สวัสดิการครู (9)

3,164.00

นายนคร  โกมลภิส

สวัสดิการครู (9)

2,700.00

อ.นพดล คำกองแก้ว

สวัสดิการครู (9)

7,782.00

นรินี   พวงมณี

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,121.00

น.ส.นฤมล สุทธิพงษ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

4,979.00

นฤพนธ์ ศิวะบุตร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,000.00

นฤพนธ์ ศิวะบุตร

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,000.00

นฤพนธ์ ศิวะบุตร

สวัสดิการครู (9)

5,000.00

นวลพรรณ ปาณิกบุตร และเพื่อน

สวัสดิการครู (9)

3,811.00

คูณนวลใย  รามโกมุท

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

25,000.00

คุณนายน้อม ล่ำซำ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,631.00

นิดน้อย  สุจริตกุล

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

130,000.00

นิดน้อย  สุจริตกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

130,000.00

นักเรียน - ผู้ปกครองและครู

สวัสดิการครู (9)

15,280.00

นักเรียนประถมมัธยม

สวัสดิการครู (9)

43,177.00

นักเรียนและผู้ปกครอง

สวัสดิการครู (9)

11,832.00

นัจนันท์   นนท์คงนาค

สวัสดิการครู (9)

3,800.00

นันทนา สุขสวัสดิ์

สวัสดิการครู (9)

2,643.00

นันทนา ปัจฉิมสวัสดิ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

16,003.00

นันทนา - ธรรมวิทย์ สุวรรณพฤกษ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

8,000.00

นาค-น้อม ประกอบไวทยกิจ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

56,230.14

นารีนุช พวงมณี

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,121.00

นิตยา ชลวานิช

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,248.00

คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง

สวัสดิการครู (9)

10,000.00

คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

10,000.00

เนียมสกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

19,561.00

เนื่อง อิ่มสมบัติ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,217.00

โนรี ประชาสิทธิ์

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

3,226.00

ไน้ เคียงศิริ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

12,374.00

5/6 บดินทรเดชา รุ่น 7 เพื่อนคุณราณี วงศ์บิณฑูรย์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,252.00

บรรจง  แย้มกลีบ

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

นางบริรักษ์ชวการ(จินดา เมนะเศวต)

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,698.00

บริษัทเอส.เอ.จีเนียส จำกัด

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

บัญญัติ ปาลิวนิช

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,066.00

50 ปี บำราศ - สุภาพ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,695.00

บุญช่วย - ทองพูน  เธียรราชกิจ

สวัสดิการครู (9)

2,146.00

คุณบุญช่วย-คุณเฉลา พวงมณี

สวัสดิการครู (9)

3,550.00

บุญช่วย เจริญทรัพย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,153.00

มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

160,436.85

มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

1,060,544.82

มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

45,000.00

มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท

สวัสดิการครู (9)

30,000.00

บุญทัน-จิ้มลิ้ม-สุทัศนา-ณัฐพนธ์ นาวิชิต

สวัสดิการครู (9)

4,000.00

บุญนาค สุทธวารี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

10,041.00

บุญมี เพ็ญศิริพันธุ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

25,182.00

บุญมี-นางปลั่ง มฤคสนธิ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,399.00

บุญมี(อ๋อง) ยิ่งรุ่งเรือง

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

10,000.00

พล.ต.บุญยัง-คุณประยูร เวชชบูล

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

47,660.00

พล.ต.บุญยัง-ประยูร เวชชบูล

สวัสดิการครู (9)

25,500.00

บุญเลี้ยง ภาสะวณิช

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,028.00

บุญเลี้ยง ภาสะวณิช

สวัสดิการครู (9)

2,457.00

บุญสม-ทองคำ ผลชีวิน

สวัสดิการครู (9)

2,208.00

บุญสม  ผลชีวิน

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

บุญเสย ชัยสุนทร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,441.00

น.ส.บุนนาค ขำทรัพย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

10,293.00

บุรณี  ก่อวัฒนกุล

สวัสดิการครู (9)

10,000.00

นายปกรณ์ เจียมทองศรี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,293.00

นายปณตพล  เย็นทรวง

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

5,000.00

ประกอบนิตย์ จิตพิภพ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

15,909.00

ประกอบ-ทองพูล บุญญสิทธิ

สวัสดิการครู (9)

3,489.00

ดร.ประกอบ จิรถิติ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

20,000.00

นายแพทย์ประจักษ์และคุณศิวลี  ประจักษ์เวช

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

ประชา-สุวัฒน์ ใช้ฮวดเจริญ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,092.00

ประดับ เจตณรงค์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

9,746.00

ประดับ เจตณรงค์

สวัสดิการครู (9)

9,121.00

ประดับ บุญญนิตย์

สวัสดิการครู (9)

4,402.00

คุณประดับ บุญญนิตย์

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

ประดับ โปษยะนันทน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,333.00

ประดิษฐ-แฉล้ม สุทธิพงษ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,359.00

ประทุม ดวงดีและคณะมิตร ร.ง.ยาสูบ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,199.00

ประพาส-มาลี รัชชุศิริ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

28,843.00

ประพาส-มาลี รัชชุศิริ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

30,931.00

ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศส

สวัสดิการครู (9)

2,149.00

ประไพ พิศาลบุตร

สวัสดิการครู (9)

3,060.00

คุณประภาศรี ตุลารักษ์

สวัสดิการครู (9)

12,500.00

ประยงค์  สุจริตพงศ์และบุตรธิดา

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

ประยงค์ อรัณยกานนท์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

5,609.00

ประยูร  สุจริตพงศ์

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

ประยูรศรี สายหยุด

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,360.00

ประวิง วรมุสิก

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

34,278.00

ประสิทธิ-เรณู สุระประเสริฐ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

13,195.00

พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,165.00

พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,165.00

พลตรีประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์   ธีรคุปต์

สวัสดิการครู (9)

6,558.00

พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์

สวัสดิการครู (9)

5,000.00

นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,403.00

ปราณี  แดงใหม่

สวัสดิการครู (9)

5,500.00

ม.ล.ปราณี สนิทวงศ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,837.00

ปริญญา-ศุภลักษณ์ จันทร์ปรุง

สวัสดิการครู (9)

2,636.00

นางปริญญาโยควิบูลย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,106.00

ปรียพรรณ ศัลยวุฒิ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

15,270.00

พ่อปลั่ง-แม่สวัสดี ภักดี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,125.00

พ่อปลั่ง-แม่สวัสดิ์ ภักดี

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

9,258.00

ปอ  แก้วประเสริฐ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,000.00

ปิ่น พวงทอง

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,884.00

ปุ่น - อำไพ  สำเนียงพิน

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

42,386.00

ปุ่น - อำไพ  สำเนียงพิณ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

11,200.00

เปลี่ยนกลิ่น เพียรธรรม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

15,301.00

โปรย วนภูติ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

8,642.00

ผกาพันธ์  หาญชัยกิตติกุล

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

7,800.00

ผกาพันธ์  หาญชัยกิตติกุล อุทิศส่วนบุญ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

2,500.00

ผบ.หมวดรุ่นที่ ๑๔

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,201.00

ผบ.หมวดรุ่นที่ ๑๕

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,201.00

อ.ผ่องศรี  สุนทรวงศ์สกุล

สวัสดิการครู (9)

4,233.00

ผ่อนเพียร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,092.00

ผัน โคละทัต

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,493.00

ผาย - จรวย  แก้วพันนา

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

3,020.00

อ.ผุดผาด พูลประดิษฐ์

สวัสดิการครู (9)

6,310.00

ผู้ปกครอง รร.มัธยมสัมมา บางพระ

สวัสดิการครู (9)

3,180.00

เผอิญ กฤตยโสภณ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

8,040.00

เผือด เทพรักษา เกตุลักษณ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

37,096.00

เผือด เทพรักษา เกตุลักษณ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

34,296.00

อาจารย์แผ้ว นารถนรกิจ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,640.00

พงศ์ ปัณฑิตานนท์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,215.00

พงศ์ ปัณฑิตานนท์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,215.00

พงษธา

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

8,346.00

พงษธา

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

3,247.00

พงษธา

สวัสดิการครู (9)

3,725.00

พจน์ เยาวสนธิ

สวัสดิการครู (9)

2,298.00

พล.ต.พนัส-คุณทวิวงศ์ นพเกษร

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

10,008.00

พล.ต.พนัส-คุณทวิวงศ์ นพเกษร

สวัสดิการครู (9)

2,126.00

พยอม จิตอารี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,049.00

พยอม ทวิวงศ์ ณ อยุธยา

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,915.00

นางพยอม ประจักษ์นิติเวช(พยอม อรัญยกานนท์)

สวัสดิการครู (9)

11,999.00

พยัฆวิเชียร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

25,764.00

พยุง  การสุทธิ์

สวัสดิการครู (9)

4,000.00

พยุงพงศ์ ๑๖

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,988.00

พยูน  สุนทรฐิติ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,611.00

พร ตามประทีป

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

14,097.00

คุณตาพรต-คุณยายลูกจันทร์ ลิขิตวงศ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,955.00

พรรณี วิเชียรพันธุ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,184.00

พร้อมจิต เศวตโสภณ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

11,638.00

พระครูสถาพรพุทธมนต์(หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพร)

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,441.00

พระครูสังฆรักษ์(เชิด ประเสริฐสม)

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

25,000.00

พระเทพวิสุทธิเมธี

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

15,245.00

พระธรรมโกศาจารย์

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

พระประกาศสหกรณ์และคุณหญิง

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,291.00

พระปวโรฬารวิทยา

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

29,123.00

พระปวโรฬารวิทยา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

30,002.00

หลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์(พระพรหมคุณาภรณ์)

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

354,136.00

หลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์(พระพรหมคุณาภรณ์)

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

588,749.00

พระพรหมคุณาภรณ์

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

นาวาโทพระพิมลเสนีและนางพิมลเสนี( พร้อม-ประพันธ์หงสกุล

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

36,378.00

พระยาภักดีพิพัฒน์ผล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,520.00

พระยารณชัยชาญยุทธและคุณหญิงทับทิม บุณยเกตุ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

48,865.00

พระยาสุจริตธำรง

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

13,404.00

พระยา-คุณหญิงอมรฤทธิธำรง ณ ถลาง

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

141,827.00

พระยา-คุณหญิงอมรฤทธิธำรง ณ ถลาง

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

30,120.00

พระยาอาหารบริรักษ์และคุณหญิง(ผ่อง แปลก โพธิสุนทรา )

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

4,908.00

พระยาอาหารบริรักษ์และคุณหญิง(แปลก โพธิสุนทร)

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,898.00

พระราชธรรมภาณี

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

3,236.00

คุณพระฤษี-ครูยา-หมอยาทั้งหลาย

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,352.00

ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถระ

สวัสดิการครู (9)

5,000.00

พระสงครามภักดี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,309.00

พระสอนถูกระบอบและนางพยุง หิญชีระนันท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

59,830.00

พ.อ.พระอร่ามรณชิต

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

27,417.00

พ.อ.พระอร่ามรณชิต

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,165.00

พระอาจารย์เอ  สุมนรัตนะและคณะวัดท้ายดอน

สวัสดิการครู (9)

2,300.00

พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย

สวัสดิการครู (9)

63,306.00

น.ส.พริ้มพรรณ ปาณะปุณณัง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,646.00

คุณแม่พลอย กนกพลอย

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,530.00

พ่อ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

11,357.00

นายพอน-นางทองม้วน เนตรอัมพร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

17,227.00

พยอม ฉั่วประยูร

สวัสดิการครู (9)

5,077.00

พักตร์พริ้ง โรจนหัสดิน

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

13,145.00

พัชรินทร์  โอภาสกรวงศ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

20,000.00

อุบาสิกาพัฒน์ ดั่นประดิษฐ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

3,500.00

อุบาสิกาพัฒน์ ดั่นประดิษฐ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,500.00

น.ส.พัฒนา มีศุข

สวัสดิการครู (9)

10,179.00

พัฒนา   มีศุข

สวัสดิการครู (9)

9,000.00

พันธ์-สุยิน ตรงสวัสดิ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

7,209.00

พิชัย   กนกรัตนไพศาล

สวัสดิการครู (9)

7,000.00

พิชัย-สมจิต ศรีเพ็ญ

สวัสดิการครู (9)

8,632.00

พิชัย-พญ.วิมล สุรินทราบูรณ์

สวัสดิการครู (9)

22,175.00

ท่านอาจารย์พิรุณพรรณ  ภัทรเลาหะ

สวัสดิการครู (9)

3,119.00

พิศวง คเชศะนันทน์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

21,812.00

นางพิสัณหพิทยาภูน(ม.ล.สมบุญ ผลชีวิน)

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

38,321.00

คุณพุฒ-คุณจันทร์ศรี มูลประเสริฐ

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

พุทธสมาคมชลบุรี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,556.00

พุธที่ 2/ 2545

สวัสดิการครู (9)

8,220.00

คุณพ่อพุ่ม-คุณแม่ดำ-นางผ่อง สาริสุต

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

15,460.00

พูนศุข ทองอ่อน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

8,600.00

พูนสุข จินดาศิลป

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,578.00

เพ็ญศิริพันธ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

47,756.00

เพ็ญศรี      นาคเจริญ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

25,000.00

เพลิน-อัมพร ใจดี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,810.00

เพลิน-อัมพร ใจดี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

6,467.00

คุณแม่เพลินจิตร์ บริบูรณ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,750.00

พ.อ.เพิ่ม-คุณจรูญศรี เกตุจรูญ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

13,262.00

คุณพ่อเพิ่ม-คุณแม่จิ้มลิ้ม รตานนท์

สวัสดิการครู (9)

2,569.00

เพิ่มสิน-สุนีย์ ศิริรัตน์อัสดรพร้อมครอบครัว

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

6,020.00

เพิ่มสุข อินทะกนก

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,821.00

ไพโรจน์  นิรันพรพุทธา

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

39,250.00

คุณพ่อฟื้น-คุณแม่เยื้อน โกมลภิส

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

4,569.00

คุณพ่อฟื้น-คุณแม่เยื้อน โกมลภิส

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

ภัทรสินี ภัทรโกศล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,500.00

ภูริกา-วาริช

สวัสดิการครู (9)

4,029.00

มณฑล-อุไรวรรณ เพ่งเพียร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

87,404.00

อ.มณฑิรา ล่ำซำ

สวัสดิการครู (9)

16,727.00

อ.มณฑิรา ล่ำซำ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,646.00

อ.มณฑิรา ล่ำซำ

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

15,000.00

ธง-มณเฑียร เพ่งเพียร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

30,055.00

คุณมณี  กังสดาลย์บุตรธิดาและหลาน

สวัสดิการครู (9)

3,500.00

พลตรีมณี-วิจิตร ขำคมนิกร

สวัสดิการครู (9)

3,334.00

มังกรหงษ์

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

คุณมาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

4,000.00

มนัส อุปถัมภากุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

11,500.00

มนัส บุญธรรม

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,000.00

พ.ต.อ.(พิเศษ)มนู จันทร์ล้ำเลิศ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

34,970.00

มนูญ ประชันคดี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,805.00

มนู-สมพร และดญ.อัจฉราวดี  มหัตนิรันดร์กุล

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

2,100.00

มยุรี  สุขวิวัฒน์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

50,000.00

ด.ช.มาฆะฤกษ์(น้องต้อง)คูสำราญ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

3,471.00

ครอบครัวนพ.มานิตย์เหรียญสุวรรณและครอบครัวกาญจน เขมังกรณ์

สวัสดิการครู (9)

2,089.00

มาลัย วิบูลย์ธนกิจ และนพ.สุพจน์ อ่างแก้ว

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

21,977.00

นายเมธชนันท์ เย็นทรวง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,000.00

ร.อ.แม้น สังขวิจิตร อนุสรณ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

4,638.00

แมรี-แองกัส แมคกัล

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

8,511.00

พลตรียงยุทธ-ประจงจิต กุลตัณฑ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,539.00

พลตรียงยุทธ-คุณประจงจิต กุลตัณฑ์

สวัสดิการครู (9)

2,133.00

ยาใจ เพชรชาติ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

27,669.00

ยาใจ เพชรชาติ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,000.00

ยิ้ม ลือประเสริฐ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,168.00

ท่านผู้หญิงยุพา อายุรกิจโกศล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

13,085.00

เยาวลักษณ์ มณีเดช

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,081.00

คุณแม่เยื้อน โกมลภิส

สวัสดิการครู (9)

7,583.00

เยื้อน-สะอาดจิต พานิชวิทย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

34,606.00

รตานนท์

สวัสดิการครู (9)

2,890.00

ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลินคัคณางค์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

39,573.00

ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

64,343.00

ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลิน คัคณางค์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

39,336.00

ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลิน คัคณางค์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

8,341.00

ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลิน คัคณางค์

สวัสดิการครู (9)

4,913.00

รสสุคนธ์   ปิติปาละ

สวัสดิการครู (9)

2,200.00

ระเบียบ เกตุลักษณ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

27,322.00

ระเบียบ เกตุลักษณ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

32,131.00

นางระพรรณ บุรุษหงส์และครอบครัวบ้านจันทร์สว่าง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,980.00

พล.ต.จ.รัตน์-สุรีย์ วัฒนมหาตม์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

12,905.00

นางสาวราตรี รอดปัญญา

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

3,500.00

ร้านค้าซุ้มเอนกประสงค์

สวัสดิการครู (9)

58,044.00

รามโกมุท

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

22,582.00

รายได้พิเศษ

สวัสดิการครู (9)

7,050.00

เรณี  สุจิรัตนชัย

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,000.00

โรงงานสุวิชชาช่างและครอบครัวนายอำนวย อุทัยธัน

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

39,233.00

คณะครูโรงเรียนสัมมาชีวศิลปกรุงเทพฯ

สวัสดิการครู (9)

49,787.00

รร.อนุบาลผาณิตา

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,674.00

ลดา รัตกสิกร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

30,679.00

ลดา รัตกสิกร

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

3,000.00

คุณหญิงลมุน บุรกรรมโกวิท

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,282.00

ล้วน-เพิ่มพูน ว่องวานิช

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

18,277.00

ละออ การุณยะวนิช

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

73,500.00

เกษม-ลักษณาภรณ์ ฉัตรไกรวัฒน์

สวัสดิการครู (9)

4,121.00

ลัดดา  บุณยอนันต์

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

น.ส.ลัดดาวัลย์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สวัสดิการครู (9)

3,500.00

ท่านอาจารย์ลัดดาวัลย์ นนทะนาคะ

สวัสดิการครู (9)

24,126.00

ท่ายอาจารย์ลัดดาวัลย์   นนทะนาคร

สวัสดิการครู (9)

2,200.00

ลายเลิศ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

8,708.00

ลำพู โกศิน

สวัสดิการครู (9)

5,123.00

คุณลำพู  โกศิน

สวัสดิการครู (9)

2,000.00

นางลำยอง สมจิตต์,นายสนั่น หาญชเล,

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

3,000.00

ลีลา กาญจนาคม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

49,600.00

เล็ก โกเมศ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

14,528.00

เล็ก รังสิพราหมณกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,378.00

เลิศ-สาย สุทธารมณ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,006.00

เลื่อน ลาภานันต์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,611.00

นายวรเดช  ปัญจรงคะและครอบครัว

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

29,000.00

วรนุช สุจริตพงศ์

สวัสดิการครู (9)

3,000.00

นางสาววรรณพร ทองมา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,029.00

น.ส.วรรณพร ทองมา

สวัสดิการครู (9)

4,680.00

คุณหญิงวรรณี ยรรยง

สวัสดิการครู (9)

7,055.00

วรรณี  หาญสุข

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

7,500.00

วรรณี เอี่ยวภิรมย์กุล

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,500.00

วรสิงห์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

11,261.00

วันพบผู้ปกครอง เสาร์ที่ 11 ม.ค.46

สวัสดิการครู (9)

19,806.00

วันรัชดาภิเษก

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

7,064.00

พ.อ.(พิเศษ)วิจัย-คุณสุรีย์ เย็นทรวง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

8,000.00

พ.อ.(พิเศษ )วิจัย-คุณสุรีย์ เย็นทรวง

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

6,500.00

ดร.วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิและพี่ประศาสน์ โกมลภิส

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

72,165.00

วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิและพี่ประศาสน์ โกมลภิส

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,000.00

และครอบครัวน้องประสาน - วีระ วิหกเหริร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

ดร.วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิ

สวัสดิการครู (9)

2,500.00

ดร.วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิ

สวัสดิการครู (9)

13,077.00

วิชิต-สุทิน หิรัญศรี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

6,596.00

พล.ต.วิเชียร-คุณหญิงอารี สุตันตานนท์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

34,012.00

วิเชียร-อารี สุตันตานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

28,769.00

นายวิธี - คุณชูจิตร   เพ็ชรคงและลูกหลาน

สวัสดิการครู (9)

15,300.00

วินทร์ รักษาเกียรติ

สวัสดิการครู (9)

2,875.00

น.ส.วิภา สุทธิพงษ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,562.00

วิภาเพื่อมยุรี

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

109,220.00

วิรัช-ถนอม มรรคดวงแก้ว

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,233.00

วิลาสี   ตุงครัต

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,589.00

วิไล เลาหะพันธ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,668.00

แพทย์หญิงวิไลวรรณ ลีตสุวรรณ

สวัสดิการครู (9)

2,439.00

พ่อวิวัฒน์ - แม่ละม้าย  ชำนิ

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

3,000.00

วิศิษฎ์ - เทียมแข - เทอดศักดิ์ สินธนา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,000.00

พ่อวุ่น-แม่ลำใย กาญจนเกตุ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

10,000.00

พ่อวุ่น-แม่ลำใย กาญจนเกตุ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

20,500.00

ศรีเจริญ ภักดี

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

5,170.00

ศรีนคร โกมลภิส

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

12,868.00

ศรีนคร โกมลภิส

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

27,895.00

ศรีนคร โกมลภิส

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

12,353.00

ศรีนคร โกมลภิส

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

15,204.00

ศรีนคร โกมลภิส

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

22,322.00

ศรีนคร  โกมลภิส

สวัสดิการครู (9)