ขื่อทุน

กองทุน

2563

ก๊วย ลักษณ์วงศ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

33,311.00

ก๋งชั่ง ก๋งฉาย

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

12,936.00

คุณก๋งเง่า-คุณย่าบัว(แซ่ตัน)โกมลภิส,คุณก๋งท้ง-คุณยายเจียม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

10,000.00

ด.ญ.กชกร   พวงพลับ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

คุณกติกา  ศิริวัฒน์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.กนกพร พินธะ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ญ.กนกวรรณ  ถาวะโร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ก่อกิจ, ลีณา, วรรณา,วรรลี,มาดี โอฬารริกสุภัค

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

48,000.00

กนกศักดิ์-พ.ญ.บุญสม วรรณกนก

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,711.00

คุณแม่ ด.ช.กรกฎ นิลนพรัตน์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6

2,454.00

กรมประชาสงเคราะห์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

485,000.00

กรมประชาสงเคราะห์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

170,000.00

ด.ช.กรรชัย  คำสะอาด

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

ลูกหญิงกรรชิงรัตน์ ทองสาริ

สวัสดิการครู (9)

1,195.00

ด.ญ.กรรณฑลิดา     แซ่จึง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

กรองแก้ว ผดุงชีวิต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

722.00

พ.ต.อ.กระจ่าง-พยุง มีเสียงศรี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

9,836.00

ร.ต.อ.กระจ่าง,น.ส.นวลจันทร์ สำเริงราชย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,282.00

ด.ญ.กฤตยา  โชคจรรยาภรณ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

กฤตวิทย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

684.00

ร.ท.กฤษฎา-อุรัชฉวี รักชาติ

สวัสดิการครู (9)

675.00

น.ส.กฤษณา สุริยนต์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,243.00

ด.ญ.กฤษณา เพ็งอนงค์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

600.00

กลุ่มแม่บ้านไทยออยล์ศรีราชา

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

20,000.00

กวงเม้ง  แซ่เล้า

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

3,500.00

ก๊วย ลักษ์วงศ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

31,311.00

กวี เหวียนระวี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,282.00

กองร้อยพลฯขนส่งกำลังน้ำมัน

สวัสดิการครู (9)

1,104.00

กองวิชาการสถาบันสุขภาพสัตว์

สวัสดิการครู (9)

710.00

ก้อน กรณ์สกุล

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

552.00

ก้อน กรณ์สกุล

สวัสดิการครู (9)

16,111.00

พ.ญ.กอบจิต ลิมปพยอม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

636.00

ด.ช.ก้อย สีตะธนี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

67,815.00

ครูก้อยและนักเรียน  ป.1 - ม.3

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,300.00

ด.ญ.กัญจนา   แซ่ลิ้ม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

อ.กัณหา ปิติปาละ

สวัสดิการครู (9)

3,867.00

ด.ญ.กันตพร  เข็มเจริญ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ญ.กันยา  บุญร่ม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.กัมปนาท  เสมอวงษ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

กัลยาณี อมาตยกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

86,410.00

ด.ช.กาจผล ฉัตรพาน

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

นายสัตวแพทย์กาญจน์ ชุติมันติกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,865.00

คุณกาญจนา เกียรติเพิ่มศักดิ์

สวัสดิการครู (9)

23,109.00

ด.ญ.กาญจนา   ทุนกาศ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

890.00

อาจารย์กาญจนา  เกียรติเพิ่มศักดิ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

890.00

กาญจนา เขมังกรณ์และเพื่อนแม่บ้านไทยออยล์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,185.00

กาญจนา เผ่าพุทธชาติ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,411.00

กาญจนา เริงพิทักษ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,865.00

การุณี-ปราโมทย์ จ่างตระกูล

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,729.00

ดร.กำธร สุวรรณกิจ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

8,907.00

กิจจา-ศรีสว่าง วงศ์ทองศรี

สวัสดิการครู (9)

530.00

กิจประเสริฐ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

18,451.00

กิตติ ลิ้มจำรูญ พร้อมครอบครัว

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

800.00

ด.ช.กิตติคุณ หิรัญจร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

คุณกิติมาศ  จันทร์ศิริ

สวัสดิการครู (9)

2,100.00

ด.ญ.กิตติยา  พรมมะลิหอม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

กิตติวุฑโฒภิกขุ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

906.00

กิมหลวน  นินนาทนนท์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,139.00

นางกิมเอ็ง

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,903.00

ด.ช.กีรติ  - ขจรศักดิ์  กรงอุดม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

กุ้ยชุน แซ่เล้า(อากง)

สวัสดิการครู (9)

660.00

ด.ช.กุลกนิษฐ เอกพจน์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

563.00

กุลสุวรรณ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,805.00

คุณเกตุ รอดรัตนา

สวัสดิการครู (9)

510.00

ด.ญ.เกตุมาลา  ก๋งอุบล

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.เกมส์ชัย ศรีระยา

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

เกรอมฤทธิ์ ขันธปุระ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,475.00

นพ.เกริก-พญ.จรูญ ผลนิวาส

สวัสดิการครู (9)

1,061.00

เกษม-สุพัตรา ศรีทอง

สวัสดิการครู (9)

530.00

น.ท.เกษม สุขะปิณฑะ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,371.00

คุณเกษม-คุณหญิงชื่นจิต สุขุม

สวัสดิการครู (9)

5,013.00

นายเกษมสันต์ ชำนิโรคศานต์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

80,000.00

คุณครูเกษมศรี รุจีพันธ์

สวัสดิการครู (9)

520.00

เกษมศรี - อุดม   วัชรสกุณี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

62,244.00

เกษมศรี - อุดม   วัชรสกุณี

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

5,000.00

เกษร ควรแสวง

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

1,149.00

เกษร โรจน์แก้ว

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,670.00

คุณพ่อเก้า-คุณแม่ไล้ ตุลารักษ์

สวัสดิการครู (9)

4,021.00

คุณเกียรติ เชาวนัชลากร

สวัสดิการครู (9)

1,061.00

เกียรติ-กานดา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,000.00

แก้ว  ตันตะส์ พร้อมครอบครัว

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,200.00

ด.ญ.แก้วกาญจ     ไกยสรณ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

นายแก้ว - นางพิศ เย็นทรวง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,000.00

แก้วกานต์ พลพิทักษ์

สวัสดิการครู (9)

1,152.00

คุณโกเมน มณีไพโรจน์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

2,123.00

ด.ต.โกวิทย์ - นริสา  ดุฎีนาค

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ไกร มกรานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,466.00

อ.ไกรศรี-อ.สมศรี แสงแจ่ม

สวัสดิการครู (9)

5,924.00

คุณโกศัลย์ -คุณสุวรรณ -คุณดวงพร คูสำราญ

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

100,000.00

นายขจิต ไชยาคำ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

12,286.00

ด.ญ.ขวัญกล้า   ชุ่มเงิน

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ขวัญใจ ศิริคง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

8,185.00

ขวัญใจ ศิริคง

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

500.00

ด.ญ.ขวัญฤดี  สนิทสนม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

800.00

ด.ญ.ขวัญหทัย ปลอดสูงเนิน

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,460.00

จ.ส.ต.ขันลือ  ศรีทอง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

คณะข้าราชการกลาโหมพลเรือน รร.จ่าอากาศ รุ่น๑๐

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,399.00

ข้าราชการกลาโหมพลเรือน รร.จ่าอากาศ รุ่นที่๙

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,609.00

ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จ.สงขลา

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,837.00

ด.ญ.ข้าวทิพย์  สดเจริญ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.ข้าวทิพย์  -  ด.ญ.ประกายดาว   สดเจริญ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

ขุนชอุ่มวัดยาง

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,100.00

ขุนชัพกิจวิจารณ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,519.00

ขุนตาคลีคณะกิจ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,085.00

ขุนตาคลีคณะกิจ

สวัสดิการครู (9)

510.00

ขุนทิพย์สมบัติ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,459.00

ขุนประเสริฐศุภมาตรา

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,560.00

ขุนและนางพิสูจน์ภูมิลักษณ์(เทียม-ปุย รัตนผล)

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

17,591.00

ขุนยันตรวิทยวิเศษ(เฟื่อง)คุณแม่แช่ม มฤคสนธิ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,429.00

ขุนวิจิตรพาหนะการ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

9,596.00

ขุนสมุทรมณีรัตน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,398.00

น.อ.ขุนสุทธธรรมประภาษและนางภัทรา

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,500.00

ขุนอาจดรุณวุฒิ

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

26,500.00

น.ส.เข็ม จีนนุรักษ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,963.00

ด.ญ.เข็มพร จันทร์เพ็ง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

คณะคุณเข็มเพชร นามะโน-คุณหมอ-คุณหมอฟัน

สวัสดิการครู (9)

624.00

คณะกรรมฐานวัดปทุมวัน สชศ (ต้อนรับ ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท)

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,310.00

คณะผู้บังคับบัญชา ครูผึก,นร.ข้าราชการกลาโหม

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

5,011.00

คณะครูโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

25,583.00

คณะครู-นร.สัมมาชีวศิลปกรุงเทพฯ

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

514.00

คณะครู รร.สัมมาฯกรุงเทพฯ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,508.00

คณะครู-นร.-ผู้ปกครอง รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

11,048.00

คณะครูนาน 11 คน 1 ก.ย. 2529

สวัสดิการครู (9)

1,219.00

คณะหลานคุณยายวอน นภาศัพท์,คุณวิชิต-คุณชนะชัย

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,329.00

คณะจาริกแสวงบุญ ๐๑ ภาคพิเศษ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

27,097.00

คณะนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,061.00

คณะ นร. ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและผู้ปกครอง รร.กรุงเทพฯ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,636.00

คณะ นรก.เทพศิรินทร์ รุ่น 2470(ชมรมหัวปลากรุงเทพ)

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,596.00

คณะนักศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์

สวัสดิการครู (9)

6,843.00

คณะชาวบ้านถนนราชบพิธ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,915.00

คณะลูกเลือ รร.ชลราษฎร์อำรุง ชลบุรี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,316.00

คณะ ว 1 ธันว์ 79

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

24,000.00

คณะ ว 1 ธันว์ 79

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

12,500.00

คณะอุโบสถวัดนครชื่นชุม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,858.00

คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย ๑

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

7,087.00

คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย ๑ และท่านผู้ใจบุญ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,079.00

คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย๑และท่านผู้ใจบุญ

สวัสดิการครู (9)

3,373.00

คณะศิษย์ยานุศิษย์ในสมเด็จพระญาณสังวรฯ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

5,743.00

คณะศูนย์กลางการผสมเทียม ปทุมธานี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,183.00

คณะสัตว์แพทย์ จ.นนทบุรี (26 ก.ย.28)

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

621.00

คณะท่านอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,185.00

คณะครู-นักเรียน รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

87,413.00

คณะท่านผู้ปกครองและนร.รร.สัมมาฯบางพระ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

2,735.00

คณะเจ้าหน้าที่ รพ.อ่าวอุดม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

600.00

คนไทยในสหรัฐอเมริกา

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

32,506.00

ครรชิต-อนงค์ นาคสวัสดิ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,243.00

คุณครองทรัพย์   เครือไทร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ครอบครัวฉัตรแก้วมรกต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

13,388.00

ครอบครัวนาวิชิต

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

4,500.00

ครอบครัว"ประดิษฐเกษร"

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,282.00

ครอบครัวศรีดุลยกุลย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

109,096.00

ครอบครัวศรีดุลยกุลย์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,618.00

ครอบครัวอำนวย อุทัยธัน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

48,948.00

ครอบครัวชีพเจริญรัตน์

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

1,000.00

คร้าม-อุไรพงษ์ สิวายะวิโรจน์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,432.00

อาจารย์-ครู-นักเรียนดนตรี

สวัสดิการครู (9)

1,411.00

ครู - ผู้ปกครองและนักเรียน

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

9,156.00

นายคำก้อน นีระจักร์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,400.00

คำนึง ดวงปิก

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

คำพาที

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,261.00

คิวมงคล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

9,999.00

ด.ช.คีตา   สิงห์ทอง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

เค.พี.ปัญจสถิตย์กุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

4,956.00

นางเคี้ยน - น.ส.บุญมา - น.ส.สมหมวย ศรีบุญจันทร์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

2,500.00

อ.ฆรณี รามโกมุท

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

5,141.00

งานวันเด็ก - วันผู้ปกครอง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

4,655.00

จริชยา ขัดแป้น

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

500.00

คุณจงใจ-สมรวดี ผลประเสริฐ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

3,060.00

จงรักษ์ - ธัญลักษณ์ พงศ์ไพโรจน์+ครอบครัว

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

20,000.00

จงลักษณ์ สุขสม

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

510.00

จงลักษณ์ สุขสม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

510.00

จงลักษณ์ สุขสม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

2,220.00

คุณจรรยา  บุญช่วยชาติ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

น.ส.จรรยา บุญมา

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,855.00

จรัญ  เกียรติเพิ่มศักดิ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,800.00

จรัญ  เกียรติเพิ่มศักดิ์

สวัสดิการครู (9)

800.00

จรัญ แจ่มอุทัย

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

พลตำรวจตรีจรัส-สมจิต วงศาโรจน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,530.00

จรินทร สอนหลักทรัพย์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

646.00

น.ส.จรูญ กลิ่นหอม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

609.00

จรูญ-ประสม กุลสุวรรณ

สวัสดิการครู (9)

609.00

จรูญ บุลสงเคราะห์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,332.00

จรูญ-สุมน อยู่สมสุข

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

10,000.00

จวน เจียรนัย

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

699.00

ท่านผู้หญิงพงา-นพ.จักธรรม-อ.สาคร ธรรมศักดิ์

สวัสดิการครู (9)

675.00

จักร คำพาที

สวัสดิการครู (9)

1,020.00

ด.ช.จักรภัทร  เปรมศรี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

จั้น สามะกิจ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,774.00

คุณพ่อจันทร์ ทั่งบุญ คุณยายสิน ชื่นแย้ม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,219.00

จันทร์ สาทรพันธ์

สวัสดิการครู (9)

541.00

น.ส.จันทรา ตันไพจิตร์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,371.00

น.ส.จ้าย วรรณวัฒนา

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

75,695.00

จารุ-จริยา นิลประภา

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

646.00

จาโรทก

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

685.00

จำนง ศรีสวัสดิ์

สวัสดิการครู (9)

541.00

นายจำเนียร บุญวิวัฒน์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,196.00

กำนันจำรัส อุดมศักดิ์ และคณะ

สวัสดิการครู (9)

552.00

จำรัส  ชิงชม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

จำรัส นาคะลักษณ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,682.00

จำรัส  วันดี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

3,000.00

จำรัส เสนะวัต

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

3,032.00

จำรัส เสนะวัต

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,626.00

จำรัส เสนะวัต

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

5,832.00

จำเริญ นันทะวงษ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,040.00

จำเริญ เฮงเทียนศรี

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,682.00

นายจำลอง จิระสานต์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

7,608.00

คุณแม่จำลอง สุทธิเชื้อนาค

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

699.00

จิต ศุภนันตฤกษ์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

13,459.00

จิตชนานันท์  นาคภัทระพงศ์และครอบครัว

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

500.00

จิตชนานันท์  นาคภัทระพงศ์และครอบครัว

กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2)

500.00

จิตชนานันท์  หาญชัยกิตติกุล

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,000.00

จิตต์ นิวาศะบุตร

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

6,488.00

จิตตสอาด ศรียงค์

สวัสดิการครู (9)

11,486.00

จิตติ มหาสมิติ

สวัสดิการครู (9)

1,080.00

ดร.จิตตินันทน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

26,164.00

จินดา อัศวเสนา

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,300.00

ศ.พ.ญ.จินดาภา สายัณหวิกสิต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

67,319.00

อาจารย์จินดารัตน์   แถมสุข

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

2,997.00

จินดารัตน์ แถมสุข

สวัสดิการครู (9)

840.00

ศ.พ.อ.จินต์-คุณสงวน ทังสุบุตร

สวัสดิการครู (9)

768.00

จินตนา อินวะษา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,669.00

จินตนา อินวะษา

สวัสดิการครู (9)

3,060.00

นพ.จิร-ธนัชชา  จิตโรภาส

สวัสดิการครู (9)

2,720.00

นพ.จิร-ธนัชชา  จิตโรภาส

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

10,510.00

จิรพันธุ์ วีระเวคิณ-พาณี อำพันธุ์

สวัสดิการครู (9)

724.00

รศ. จิรภา - ด.ช.เอกรัตน์   โตสมบุญ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

จิรวรรณ อ่อนนุ่มพร้อมครอบครัว

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

500.00

จิระ เหมะชญาติ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

14,466.00

จิราภา ผลแสงงาม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,545.00

ท่านอาจารย์จีรพร สังข์ใหม่

สวัสดิการครู (9)

616.00

อ.จีระภา โตสมบุญ

สวัสดิการครู (9)

2,231.00

นพ.จีรัง-คุณประจวบ จุลชาติ

สวัสดิการครู (9)

1,518.00

ม.ล.จุฑามาศ  นีลเซ่น( กมลาศน์ )

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

10,000.00

ม.ล.จุฑามาศ  นีลเซ่น( กมลาศน์ )

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

11,700.00

ด.ญ. จุฑามาศ  เจริญสุข

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

คุณจุมพล - คุณนภา  สุทธิจักรี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

อุทิศให้ ร.อ.จุลยุทธ กุลตัณฑ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,140.00

อาจารย์เก่า,อาจารย์ปัจจุบัน นรก.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

633.00

จูฑะพุทธิ-บำรุง รัตนบุรี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

27,340.00

เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,424.00

เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,364.00

เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต

สวัสดิการครู (9)

6,979.00

เจริญ-ผุสดี กรรณล้วน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

6,495.00

เจริญ คุปตรักษ์

สวัสดิการครู (9)

1,040.00

จิรวิขข์ ณ ถลาง

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

8,000.00

ด.ญ.เจษฎาพร เพชรอุย

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

เจิม อาวุธ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,229.00

เจียรนัย ปาณิกบุตร

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,156.00

คุณเจียมและคุณน้าชีตู้ เงียมอื๊อกับคุณเตี่ยสุจินต์,

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

40,000.00

คุณเจือ-คุณปรุง-คุณเจียร เลื่อมรุ่ง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,189.00

เจือ-หยั่น สุขสิงห์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

775.00

เจือ หงสกุล

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

19,933.00

ด.ญ.เจนจิรา จันทร์มณี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

นางแจ๋ว รุ่งเรือง

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,500.00

อ.ฉลวย-อ.อังคณา-อ.จิตรา-อ.อุรดี

สวัสดิการครู (9)

1,082.00

หม่อมฉลวย สวัสดิวัตน์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

คุณฉลวย อุทยานิน

สวัสดิการครู (9)

530.00

นางฉลวย(นินนาทนนท์) กับ อรุณ  ทองสนธิ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

17,541.00

ฉวี กนะกาศัย

สวัสดิการครู (9)

551.00

ฉวี เลื่อมรุ่ง

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

1,313.00

ฉ่อย แซ่ยับ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

672.00

ฉันติกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,275.00

ฉางธน

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,506.00

ฉางธน แป้นพัฒน์

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

คุณพ่อฉาย-คุณแม่นวล หมื่นแสนดี

สวัสดิการครู (9)

659.00

ฉาย ห่วงสุวรรณ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

48,647.00

คุณยายฉิม เพชรพลาย

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

21,991.00

ฉุน ประภาวิวัฒน์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

8,171.00

เฉลย  แสงระวี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,000.00

เฉลา บุณยานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,746.00

เฉลา-บุญช่วย-วุฒิชัย พวงมณี

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

958.00

เฉลา-บุญช่วย พวงมณีและลูกๆ

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

662.00

คุณเฉลา  พวงมณี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

นางเฉลา-อุไร รอรั้ง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,055.00

เฉลิม จิตกล้า

สวัสดิการครู (9)

1,755.00

เฉลิมฉลองร.ร.พระพุทธศาสนามัธยมสัมมา

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

3,390.00

ด.ช.เฉลิมรัตน์(น้องเบิ้ล)คูสำราญ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

3,471.00

เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,257.00

เฉลิมศรี นภาวรเสถียร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,879.00

เฉลิมสุข รามโกมุท

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

11,880.00

เฉลียว สุขุม

สวัสดิการครู (9)

1,145.00

คุณแฉล้ม  ศิริกลการ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

อุบาสิกาแฉล้ม วิมานทอง

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

757.00

นางแฉล้ม ไศลสุด

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,932.00

แฉล้ม สุขสานต์ประจินต์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,385.00

ชนะชน - ชนัญฑา  ศรีเพ็ญ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

500.00

ด.ญ.ชนาพร  อินทศรี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ขมนาค พงศ์พนรัตน์

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

45,000.00

คุณชมพู่  มะม่วง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

700.00

คุณชมพู่ (แม่เก่ง)

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

ชมรมเด็กดี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

8,880.00

ชมรมนิยมธรรม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

5,965.00

ชมรมผู้ปกครองวันเด็ก

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ชมรมผู้ปกครองวันปฐมนิเทศก์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

571.00

ชมรมศิษย์เก่าสัมมาชีวศิลป

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

20,402.00

ชมรมอาวุโส รุ่น 2

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

ชมรมนักเรียนและร้านค้า

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

15,120.00

ชมรมวันพฤหัสบดี 20 พ.ย 45

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

30,134.00

ชยงค์-อิงฆ์ใจ ศรีเพ็ญ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,127.00

ด.ญ.ชลธิชา   จะใบรัมย์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.ชลธิดา  เอี่ยมสง่า

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ชลภัฒน์  ชุมจุมจัง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ชลลดา  บุญชื่น

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.ชลลดา  สุขสอาด

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ชลสิทธิ์ ปลั่งบัวแก้ว

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ชลอวงศ์  ฝั่งสาคร

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

10,100.00

ด.ช.ชลัมพล  ชำนาญเขตภรร์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ชวน-ถวิล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

699.00

คุณชวลิต-คุณกัลยาและปิงปิง ธีรโชติกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

597.00

คุณชวลิต-คุณกัลยาและปิงปิง

สวัสดิการครู (9)

926.00

ร.ต.อ.ชอบ เผ่าดิษฐ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,814.00

ชอบ ประพันธ์เนติวุฒิ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

619.00

ช้อย มณีขาว

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,299.00

พ่อชะเอม-คุณแม่แฉล้ม ฝั่งสาคร

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

1,030.00

ชะโอม-มาลินี บุญจันทร์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

20,201.00

ชัชรี ลิ้มทชิตต์

สวัสดิการครู (9)

1,040.00

ชัชวาลย์-ดวงเนตร สุขพัฒน์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

760.00

ชัยณรงค์ พึ่งวิชา

สวัสดิการครู (9)

563.00

ด.ช.ชัยธวัช   พุ่มบุตร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ชัยรัตน์ - วาสนา  เหลืองวทิชประภา

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

2,000.00

ด.ช.ชัยวัฒน์  ดีดพิณ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,537.00

นายชาญ - นางกลอย - ด.ญ.ชุลี - ด.ช.อนุชา- ด.ช.อภิชาต-ด.ช.ภาคภูมิ กลิ่นขจร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

นายชาญ-สอิ้ง เชี่ยวกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

101,872.00

ชาตรี แสงใส

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

520.00

ม.จ.ชาติชูศักดิ์-หม่อมพยอม ทวิวงศ์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

33,122.00

ชาย บุญนาค

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

7,954.00

ชิด คุ้มราคี

กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2)

22,276.00

พ.จ.อ.ชิน   สกุลกังศิริ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ชื้น มั่งใจงาม

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,390.00

ชื้น มั่งใจงาม

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,390.00

ชื้น มั่งใจงาม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,390.00

พ.ต.อ.ชิน-จรูญ สุนทรหิตานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,382.00

พี่ชื้น ทองสาริ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,195.00

พ่อชื่น-แม่ทองสุข เนตราคม

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,138.00

ชื้น มั่งใจงาม

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

2,349.00

ชื้น มั่งใจงาม

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,293.00

ชื้น มั่งใจงาม

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

2,392.00

ชุณหกสิการ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

55,834.00

ชุติกร รัชชุศิริ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

27,680.00

ชุติกร  รัชชุศิริ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

30,586.00

ชุมนุน พ.วรสน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,867.00

ชุมนุม พ.วรสน

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

5,300.00

ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ ชลบุรี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

5,941.00

ชุมพร โกมลภิส

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

633.00

ชุมศรี สุทธิเชื้อนาค

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

965.00

ชุมสาย ธนะชานันท์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

723.00

ชุลิต สุขวิวัฒน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

30,906.00

ชูเวียน เชื้อสุวรรณ-จิระเดช ธาราศักดิ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

897.00

ชูศรี สาตราภัย ขันธวิเชียร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

57,433.00

เชวง เคียงศิริ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,141.00

เชษฐ์ สิงคาวาณิช

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

11,214.00

เชาว์ ทองมา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

24,831.00

เชาว์ ทองมา

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

19,293.00

เชาว์ ทองมา

สวัสดิการครู (9)

38,272.00

คุณเชาว์ ทองมา

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

14,000.00

พระภิกษุเชาว์  เขมโก ( ทองมา )

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

18,000.00

เชาว์-พูนพงศ์ พันธุ์เจริญ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,631.00

คุณเชาวลิต   แน่นหนา(หนุ่ม)

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

คุณแม่เชื้อ ไวยิ่ง

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

695.00

เชื่อม  ตันสงวน

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,000.00

พระพิสัณห์พิทยาภูน (โชติ ผลชีวิน)

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

62,263.00

โชติ-องุ่น รามโกมุท

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

21,495.00

นายแพทย์โชติบูรณ์-พเยาว์ บุรณเวช

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,022.00

ศ.นพ.โชติบูรณ์-คุณพเยาว์ บุรณเวช

สวัสดิการครู (9)

6,107.00

ศ.นพ.โชติบูรณ์-พเยาว์ บุรณเวช

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

3,000.00

ด.ช.ไชยา มิตซารี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ชุมพถล สุรินทราบูรณ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,000.00

ซิ่วจิ๊ นิตยภาพสกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

646.00

ซิ่วจี้ นิตยภาพสกุล

สวัสดิการครู (9)

609.00

เซียงอมรธรรมอนุสรณ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,485.00

พ.จ.ท.ไซร์-บุญคง เอกพจน์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

7,728.00

อรรถ - ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

33,089.00

ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

552.00

อรรถ - ฐะปะนีย์  นาครทรรพ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,283.00

ศ.ฐะปะนีย์  นาครทรรพ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ศ.ฐะปะนีย์  นาครทรรพ

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

1,000.00

ฐิติพร อัศวพิภพ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

1,000.00

รวิยา-ณวรา - สิรวิชญ์  ลัคนาโฆษิต

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,500.00

คุณณรงค์

สวัสดิการครู (9)

510.00

นพ.ณรงค์-สุภัทรา  มั่นสกุล

สวัสดิการครู (9)

1,224.00

ณรงค์-อนงค์ อนันทคุณ

สวัสดิการครู (9)

520.00

ณรงค์ คูสำราญ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

201,433.00

ณรงค์  คูสำราญ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

201,689.00

ณรงค์-ณัฐฐาพร-พงศ์ธร สุทธิพงษ์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

4,915.00

ด.ช.ณัฎฐ์กิตติ์ กาญจนโรจน์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ณัฐ-เฉลียว ลีตระกูล

สวัสดิการครู (9)

10,512.00

ด.ญ.ณัฐกานต์   ต้นคำ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ณัฐกานต์  สงวนดีกุล

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.ณัฐจิรา   ต้นคำ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ณัฐพงศ์  เขื่อโพธ์หัก

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

นายณัฐพงษ์   แป้นพัฒน์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

14,056.00

ด.ญ.ณัฐพร  จิตจำนงค์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.ณัฐริกา  ศิริเทพ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ณัฐวุฒิ  ถาวร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.สุนันทา  ดีโท

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ดวงภรณ์ ฟุ่มฟู

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

510.00

ณัฐฎ์นรี  เย็นทรวง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,000.00

ดวงพร  ฟุ่มฟู

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,530.00

ดวงพร ผกามาศ

สวัสดิการครู (9)

500.00

คุณดวงพร ฟุ่มฟู

สวัสดิการครู (9)

1,061.00

ดวลลี-เคี้ยม ศิริวัฒน์ไพฑูร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

6,328.00

ด.ญ.ดอกแก้ว  ศรีสุข

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ดาราไชยยศ

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

45,385.00

ด.ญ.ดาวเรือง    โพธิผล

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ดาวเรือง สรรกุล และคณะ

สวัสดิการครู (9)

1,273.00

นายดำรง ศรีดุลยกุลย์

สวัสดิการครู (9)

530.00

นายดำรง จักกะพาก

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

4,678.00

ดำรง บุญนาค

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,256.00

ด.ช.ดิศสกล   พูลผล

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ศ.ดร.ดุสิต  พานิชพัฒน์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

ดุสิต-ทองพับ พานิชพัฒน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

136,855.00

พ.อ.(พิเศษ)เดชะ   โกมลภส

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

2,500.00

พ.อ.(พิเศษ)เดชะ,ประภาษ,หมู,ตู่,กุ่ง โกมลภิส

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

633.00

ดิเรก "มตรีบริรักษ์

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

500.00

อาจารย์เดือนเพ็ญ ชาติกานนท์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,798.00

ท่านอาจารย์เดือนเพ็ญ ชาติกานนท์

สวัสดิการครู (9)

6,714.00

นางตองกวย- นายณัฐปภัสร์(สุรชัย)  ประสานสุขถาวร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,500.00

อ.ตริต้า  อาเลีย( น้ำฝน )

สวัสดิการครู (9)

500.00

อาจารย์ตริต้า อาเลีย ( น้ำฝน )

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.ต้องตา   โพธิ์ผล

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ตั้งจิตเพียรชัย

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

2,123.00

ตาบทิพย์ บุนนาค

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

4,883.00

คุณทวดติ๊ดเกตุ - คุณปู่แหวน  - คุณพ่อจุ้ย  สุมานนท์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

8,500.00

ตุงคะรัตน์

สวัสดิการครู (9)

597.00

คุณพ่อตุ้ย-คุณแม่ส้มแป้น เย็นบำรุง

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

20,400.00

คุณพ่อเติม - คุณแม่เอียด  เทศศิริ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

11,610.00

เติม  เทศศิริ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

3,000.00

เตียง ตันสงวน

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,646.00

อาจารย์เตื้อง  เทศศิริ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

192,902.00

เตื้อง เทศศิริ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

10,620.00

เตื้อง เทศศิริ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,815.00

เตื้อง เทศศิริ

สวัสดิการครู (9)

54,384.00

ด.ช.ไตรภพ  ปานแสง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

นางถนอม จักกะพาก

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,663.00

ถนอม ทรรพกาญจน์

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

727.00

ถนอมศรี นินนาทนนท์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,409.00

ถนอมศรี อินวะษา

สวัสดิการครู (9)

1,020.00

คุณถนัดกิจ  รัตติกาลสุขะ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

คุณถวิล - คุณบุญทิ้ง  ช่างน้ำช่างไฟ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,662.00

ถวิล สังขวิจิตร

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

29,246.00

ถวิล สังขวิจิตร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

11,149.00

นายถวิล สุริยนต์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

32,243.00

คุณหญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,115.00

ท่านผู้หญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ

สวัสดิการครู (9)

2,213.00

นายเถา( กำนัน)และคุณย่าสายบัว โกมลภิสกับคุณแม่เฮียะ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

45,100.00

นายเถา โกมลภิส

สวัสดิการครู (9)

5,100.00

คุณนายแถว ปวโรฬารวิทยา

สวัสดิการครู (9)

4,930.00

คุณนายแถว   ปวโรฬารวิทยา

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

2,000.00

คุณนายแถว   ปวโรฬารวิทยา

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

ทศพร อ่องแสงคุณ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

7,000.00

ทศพร อ่องแสงคุณ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

4,500.00

ทรง - ลมุน   ตระกูลโชคดี

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,343.00

ทรงชัย เบญจศิริวรรณ

สวัสดิการครู (9)

2,489.00

ทรงศักดิ์ - บงกช   เทวธีระรัตน์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,800.00

ทรรศนวรสินธนา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,000.00

คุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

6,563.00

พล.ท.ทวิช-พ.อ.หญิงเอมอร บุญญาวัฒน์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,369.00

ทวี   ประแดง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ทวี-บังอร บริรักษ์คูเจริญ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

41,412.00

ทวี-บังอร บริรักษ์คูเจริญ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

13,697.00

ทวี  ละออพานิช

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ทวีรักษ์ ประพันธ์เนติวุฒิ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,309.00

ทวีศักดิ์ อภิชาติมณีกุล

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

672.00

ทวีสุข อุยสุย

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

900.00

พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,640.00

ทองขาว  แจ้งกระจ่าง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

2,000.00

คุณย่าทองพูน ปัญยาชีวะ

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

19,589.00

คุณทองสุข   นามกระจ่าง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

คุณพ่อทองหล่อ-คุณแม่อรุณ สัตตบุศย์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

1,030.00

ทองหลอม-เฉลิมศรี สัตตบุศย์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

3,052.00

นางทองอยู่ นุตกุล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

3,281.00

ทองอยู่ วิวิธวร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

2,098.00

ทองใบ เมขพันธุ์

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

500.00

ทองอยู่ ฮั่นตระกูล

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

27,015.00

ทัชริน ภู่พานิช

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

7,478.00

ทัด  สิทธิเวช

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,500.00

คุณทัน   ทองหล่อ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

505.00

ด.ญ.ทัศนีย์  ฉิมพิทักษ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ท่านเจ้าอาวาสวัดท้ายดอน

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

ทินกร - พะวงทอง  ลิขิตทรัพย์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

3,100.00

ทินกร ลิขิตทรัพย์

สวัสดิการครู (9)

4,397.00

ด.ช.ทินภัทร ชมดง

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ญ.ทิพนิภา พรพิพัฒน์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ทิพย์วัลย์  วิริยาภิชาติ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

500.00

ทิพยา ณ ป้อมเพชร

สวัสดิการครู (9)

4,687.00

ทิพวรรณ ปัทมสถาน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

500.00

คุณแม่ทิม สายอร่าม

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

609.00

ทิวา - จามร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

600.00

เทพ - ใสสอาด กุลสุวรรณ

ทุนหนังสือเรียน( 11 )

2,000.00

เทพลัษณ์เลขา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,892.00

นรก.เทพศิรินทร์ 2470-71

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

3,017.00

ทรรศน์วร สินธนา

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

727.00

ดร.เทิด-อ.อุสาห์ เจริญวัฒนา และบุตร

สวัสดิการครู (9)

1,475.00

เทียน อัชกุล

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

2,989.00

เทียนชัย-อุดม รัตนกุลชัย

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,319.00

เทียมดวงแข

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

672.00

เทียมเจีย แซ่นิ้ม

สวัสดิการครู (9)

541.00

พลตำรวจตรีแท้ สีตะธนี

สวัสดิการครู (9)

10,220.00

ธงชัย โกมลภิส

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,268.00

ธงชัย  โกมลภิส

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

พลตรีธงชัย-คุณสาครและลูกๆ วัฒนสิริโรจน์

ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)

1,096.00

พล.ต.ธงชัย-คุณสาคร วัฒนศิริโรจน์และครอบครัว

สวัสดิการครู (9)

1,061.00

พลตรีธงชัย-คุณสาคร วัฒนศิริโรจน์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

1,000.00

ธนชาตและญาติมิตร

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

16,451.00

ด.ช.ธนบดี  ก๋งอุบล

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ช.ธนพนธ์  สีโท

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ธนพล   มิตรชอบ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ธนพล ภู่พานิช

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,599.00

ด.ช.ธนพัฒน์  อิ่มสมบูรณ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ธนวรรณ กิจสมมารถ พร้อมครอบครัว

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

1,500.00

ธนวรรณ กิจสมมารถ พร้อมครอบครัวอุทิศส่วนบุญ

กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2)

500.00

ด.ช.ธนวัฒน์   มิตรชอบ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ธนวัฒน์  หาญชัยกิตติกุล

เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1)

7,000.00

ธนวัฒน์  หาญชัยกิตติกุล อุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี

กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2)

2,444.00

ด.ช.ธนวิทย์  กลิ่นสุคนธ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ธนากร พัฒนจักรวาฬ(น้องกุ้ง)

สวัสดิการครู (9)

551.00

ด.ช.ธนากร   รื่นภาคแดน

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ธนาคารกรุงไทย ปทุมวัน

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

659.00

ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางพระ

สวัสดิการครู (9)

1,072.00

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพระ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อย โรงโป๊ะ

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

1,624.00

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโรงโป๊ะ

สวัสดิการครู (9)

1,030.00

ธนภรณ์ โอฬาริก

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

4,602.00

ด.ช.ธนายุศ ผลัดธุระ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ช.ธนาวุฒิ มานะ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ช.ธนู   ตันตยานนท์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ธรรมรักษ์ กระแสร์ชล

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ช.ธรรมสันต์  สุวรรณพฤกษ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

800.00

ธวัช-ล้วน ประสมศักดิ์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

816.00

ธัชพล-เยาวภา ไมตรีจิตต์

กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4)

1,399.00

ด.ญ.ธัญญรัตน์  สัจจะบุตร

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ธัมมานันทะภิกขุ

กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2)

1,875.00

ด.ญ.ธารกมล  รูปคม

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ญ.ธารทิพย์  ชิดสนิท

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ธิติพันธ์  นาคสมบูรณ์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

860.00

ด.ช.ธีรชาติ อุฬารตินนท์

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

510.00

ธีรชาติ-ศุภโชค อุฬารตินนท์

สวัสดิการครู (9)

612.00

ด.ช.ธีรเดช  สวัสดี

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

ด.ช.ธีรพงศ์  จะใบรัมย์

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

นายแพทย์ธีระพงษ์ ทังสุบุตร

สวัสดิการครู (9)

1,457.00

น.ม.๒ รุ่น ๓

ทุนนักเรียนบางพระ(7)

2,802.00

น.ส.ราณี วงษ์บัณฑูรย์

ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3)

5,500.00

ครูนกน้อย วงศ์สุวรรณ

สวัสดิการครู (9)

3,164.00

นกน้อย  บุญยังและครอบครัว

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

500.00

นกน้อย มาลัยดอกมะลิ

ทรงครองราชย์ 50 ปี(10)

673.00

นคร โกมลภิส

ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5)

996.00

นคร โกมลภิส

ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

1,040.00

นคร-พัฒนา และด.ช.นิพัฒน์ โกมลภิส

สวัสดิการครู (9)

609.00

นายนคร  โกมลภิส

ทรงครองราชย์ 50