ขื่อทุน กองทุน 2562
ก๋งชั่ง ก๋งฉาย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 12,936.00
คุณก๋งเง่า-คุณย่าบัว(แซ่ตัน)โกมลภิส,คุณก๋งท้ง-คุณยายเจียม ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 10,000.00
ด.ญ.กชกร   พวงพลับ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณกติกา  ศิริวัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.กนกพร พินธะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ญ.กนกวรรณ  ถาวะโร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ก่อกิจ, ลีณา, วรรณา,วรรลี,มาดี โอฬารริกสุภัค  กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 45,000.00
กนกศักดิ์-พ.ญ.บุญสม วรรณกนก ทุนนักเรียนบางพระ(7) 7,711.00
คุณแม่ ด.ช.กรกฎ นิลนพรัตน์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6 2,454.00
กรมประชาสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 485,000.00
กรมประชาสงเคราะห์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 170,000.00
ด.ช.กรรชัย  คำสะอาด ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ลูกหญิงกรรชิงรัตน์ ทองสาริ สวัสดิการครู (9) 1,195.00
ด.ญ.กรรณฑลิดา     แซ่จึง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
กรองแก้ว ผดุงชีวิต ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 722.00
พ.ต.อ.กระจ่าง-พยุง มีเสียงศรี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 9,836.00
ร.ต.อ.กระจ่าง,น.ส.นวลจันทร์ สำเริงราชย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,282.00
ด.ญ.กฤตยา  โชคจรรยาภรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
กฤตวิทย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 684.00
ร.ท.กฤษฎา-อุรัชฉวี รักชาติ สวัสดิการครู (9) 675.00
น.ส.กฤษณา สุริยนต์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,243.00
ด.ญ.กฤษณา เพ็งอนงค์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 600.00
กลุ่มแม่บ้านไทยออยล์ศรีราชา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 20,000.00
กวงเม้ง  แซ่เล้า เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 3,500.00
ก๊วย ลักษ์วงศ์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 31,311.00
กวี เหวียนระวี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,282.00
กองร้อยพลฯขนส่งกำลังน้ำมัน สวัสดิการครู (9) 1,104.00
กองวิชาการสถาบันสุขภาพสัตว์ สวัสดิการครู (9) 710.00
ก้อน กรณ์สกุล ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 552.00
ก้อน กรณ์สกุล สวัสดิการครู (9) 16,111.00
พ.ญ.กอบจิต ลิมปพยอม ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 636.00
ด.ช.ก้อย สีตะธนี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 67,815.00
ครูก้อยและนักเรียน  ป.1 - ม.3 ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,300.00
ด.ญ.กัญจนา   แซ่ลิ้ม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อ.กัณหา ปิติปาละ สวัสดิการครู (9) 3,867.00
ด.ญ.กันตพร  เข็มเจริญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ญ.กันยา  บุญร่ม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.กัมปนาท  เสมอวงษ์  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
กัลยาณี อมาตยกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 86,410.00
ด.ช.กาจผล ฉัตรพาน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
นายสัตวแพทย์กาญจน์ ชุติมันติกุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,865.00
คุณกาญจนา เกียรติเพิ่มศักดิ์ สวัสดิการครู (9) 23,109.00
ด.ญ.กาญจนา   ทุนกาศ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 890.00
อาจารย์กาญจนา  เกียรติเพิ่มศักดิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 890.00
กาญจนา เขมังกรณ์และเพื่อนแม่บ้านไทยออยล์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,185.00
กาญจนา เผ่าพุทธชาติ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,411.00
กาญจนา เริงพิทักษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,865.00
การุณี-ปราโมทย์ จ่างตระกูล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,729.00
ดร.กำธร สุวรรณกิจ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 8,907.00
กิจจา-ศรีสว่าง วงศ์ทองศรี สวัสดิการครู (9) 530.00
กิจประเสริฐ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 18,451.00
กิตติ ลิ้มจำรูญ พร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 800.00
ด.ช.กิตติคุณ หิรัญจร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
คุณกิติมาศ  จันทร์ศิริ สวัสดิการครู (9) 2,100.00
ด.ญ.กิตติยา  พรมมะลิหอม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
กิตติวุฑโฒภิกขุ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 906.00
กิมหลวน  นินนาทนนท์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,139.00
นางกิมเอ็ง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,903.00
ด.ช.กีรติ  - ขจรศักดิ์  กรงอุดม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
กุ้ยชุน แซ่เล้า(อากง) สวัสดิการครู (9) 660.00
ด.ช.กุลกนิษฐ เอกพจน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 563.00
กุลสุวรรณ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,805.00
คุณเกตุ รอดรัตนา สวัสดิการครู (9) 510.00
ด.ญ.เกตุมาลา  ก๋งอุบล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.เกมส์ชัย ศรีระยา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
เกรอมฤทธิ์ ขันธปุระ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,475.00
นพ.เกริก-พญ.จรูญ ผลนิวาส สวัสดิการครู (9) 1,061.00
เกษม-สุพัตรา ศรีทอง สวัสดิการครู (9) 530.00
น.ท.เกษม สุขะปิณฑะ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,371.00
คุณเกษม-คุณหญิงชื่นจิต สุขุม สวัสดิการครู (9) 5,013.00
นายเกษมสันต์ ชำนิโรคศานต์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 80,000.00
คุณครูเกษมศรี รุจีพันธ์ สวัสดิการครู (9) 520.00
เกษมศรี - อุดม   วัชรสกุณี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 62,244.00
เกษมศรี - อุดม   วัชรสกุณี ทุนหนังสือเรียน( 11 )  5,000.00
เกษร ควรแสวง ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 1,149.00
เกษร โรจน์แก้ว ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,670.00
คุณพ่อเก้า-คุณแม่ไล้ ตุลารักษ์ สวัสดิการครู (9) 4,021.00
คุณเกียรติ เชาวนัชลากร สวัสดิการครู (9) 1,061.00
เกียรติ-กานดา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 6,000.00
แก้ว  ตันตะส์ พร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,200.00
ด.ญ.แก้วกาญจ     ไกยสรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายแก้ว - นางพิศ เย็นทรวง  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 4,500.00
แก้วกานต์ พลพิทักษ์ สวัสดิการครู (9) 1,152.00
คุณโกเมน มณีไพโรจน์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 2,123.00
ด.ต.โกวิทย์ - นริสา  ดุฎีนาค ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ไกร มกรานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,466.00
อ.ไกรศรี-อ.สมศรี แสงแจ่ม สวัสดิการครู (9) 5,924.00
คุณโกศัลย์ -คุณสุวรรณ -คุณดวงพร คูสำราญ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  100,000.00
นายขจิต ไชยาคำ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 12,286.00
ด.ญ.ขวัญกล้า   ชุ่มเงิน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ขวัญใจ ศิริคง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 8,185.00
ขวัญใจ ศิริคง ทุนหนังสือเรียน( 11 )  500.00
ด.ญ.ขวัญฤดี  สนิทสนม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 800.00
ด.ญ.ขวัญหทัย ปลอดสูงเนิน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,460.00
จ.ส.ต.ขันลือ  ศรีทอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
คณะข้าราชการกลาโหมพลเรือน รร.จ่าอากาศ รุ่น๑๐ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,399.00
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน รร.จ่าอากาศ รุ่นที่๙ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,609.00
ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จ.สงขลา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,837.00
ด.ญ.ข้าวทิพย์  สดเจริญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ข้าวทิพย์  -  ด.ญ.ประกายดาว   สดเจริญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ขุนชอุ่มวัดยาง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,100.00
ขุนชัพกิจวิจารณ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,519.00
ขุนตาคลีคณะกิจ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,085.00
ขุนตาคลีคณะกิจ สวัสดิการครู (9) 510.00
ขุนทิพย์สมบัติ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,459.00
ขุนประเสริฐศุภมาตรา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,560.00
ขุนและนางพิสูจน์ภูมิลักษณ์(เทียม-ปุย รัตนผล) กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 17,591.00
ขุนยันตรวิทยวิเศษ(เฟื่อง)คุณแม่แช่ม มฤคสนธิ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,429.00
ขุนวิจิตรพาหนะการ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 9,596.00
ขุนสมุทรมณีรัตน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,398.00
น.อ.ขุนสุทธธรรมประภาษและนางภัทรา ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 5,500.00
ขุนอาจดรุณวุฒิ ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 26,500.00
น.ส.เข็ม จีนนุรักษ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,963.00
ด.ญ.เข็มพร จันทร์เพ็ง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
คณะคุณเข็มเพชร นามะโน-คุณหมอ-คุณหมอฟัน สวัสดิการครู (9) 624.00
คณะกรรมฐานวัดปทุมวัน สชศ (ต้อนรับ ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท) กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,310.00
คณะผู้บังคับบัญชา ครูผึก,นร.ข้าราชการกลาโหม ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 5,011.00
คณะครูโรงเรียนสัมมาชีวศิลป กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 25,583.00
คณะครู-นร.สัมมาชีวศิลปกรุงเทพฯ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 514.00
คณะครู รร.สัมมาฯกรุงเทพฯ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,508.00
คณะครู-นร.-ผู้ปกครอง รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 11,048.00
คณะครูนาน 11 คน 1 ก.ย. 2529 สวัสดิการครู (9) 1,219.00
คณะหลานคุณยายวอน นภาศัพท์,คุณวิชิต-คุณชนะชัย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,329.00
คณะจาริกแสวงบุญ ๐๑ ภาคพิเศษ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 27,097.00
คณะนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,061.00
คณะ นร. ครู เจ้าหน้าที่ คนงานและผู้ปกครอง รร.กรุงเทพฯ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,636.00
คณะ นรก.เทพศิรินทร์ รุ่น 2470(ชมรมหัวปลากรุงเทพ) ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,596.00
คณะนักศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ สวัสดิการครู (9) 6,843.00
คณะชาวบ้านถนนราชบพิธ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,915.00
คณะลูกเลือ รร.ชลราษฎร์อำรุง ชลบุรี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,316.00
คณะ ว 1 ธันว์ 79 ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 24,000.00
คณะ ว 1 ธันว์ 79 ทุนนักเรียนบางพระ(7) 12,500.00
คณะอุโบสถวัดนครชื่นชุม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,858.00
คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย ๑ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 7,087.00
คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย ๑ และท่านผู้ใจบุญ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,079.00
คณะสามัคคีศรีอยุธยา ซอย๑และท่านผู้ใจบุญ สวัสดิการครู (9) 3,373.00
คณะศิษย์ยานุศิษย์ในสมเด็จพระญาณสังวรฯ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 5,743.00
คณะศูนย์กลางการผสมเทียม ปทุมธานี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,183.00
คณะสัตว์แพทย์ จ.นนทบุรี (26 ก.ย.28) ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 621.00
คณะท่านอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,185.00
คณะครู-นักเรียน รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 87,413.00
คณะท่านผู้ปกครองและนร.รร.สัมมาฯบางพระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,735.00
คณะเจ้าหน้าที่ รพ.อ่าวอุดม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 600.00
คนไทยในสหรัฐอเมริกา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 32,506.00
ครรชิต-อนงค์ นาคสวัสดิ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,243.00
คุณครองทรัพย์   เครือไทร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ครอบครัวฉัตรแก้วมรกต ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 13,388.00
ครอบครัวนาวิชิต ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 4,500.00
ครอบครัว"ประดิษฐเกษร" กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,282.00
ครอบครัวศรีดุลยกุลย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 99,096.00
ครอบครัวศรีดุลยกุลย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,618.00
ครอบครัวอำนวย อุทัยธัน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 48,948.00
ครอบครัวชีพเจริญรัตน์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
คร้าม-อุไรพงษ์ สิวายะวิโรจน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 7,432.00
อาจารย์-ครู-นักเรียนดนตรี สวัสดิการครู (9) 1,411.00
ครู - ผู้ปกครองและนักเรียน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 9,156.00
นายคำก้อน นีระจักร์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 6,600.00
คำนึง ดวงปิก ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
คำพาที ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 5,261.00
คิวมงคล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 9,999.00
ด.ช.คีตา   สิงห์ทอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
เค.พี.ปัญจสถิตย์กุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 4,956.00
นางเคี้ยน - น.ส.บุญมา - น.ส.สมหมวย ศรีบุญจันทร์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,500.00
อ.ฆรณี รามโกมุท ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 5,141.00
งานวันเด็ก - วันผู้ปกครอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 4,655.00
จริชยา ขัดแป้น ทุนนักเรียนบางพระ(7) 500.00
คุณจงใจ-สมรวดี ผลประเสริฐ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,060.00
จงรักษ์ - ธัญลักษณ์ พงศ์ไพโรจน์+ครอบครัว ทุนนักเรียนบางพระ(7) 16,000.00
จงลักษณ์ สุขสม เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 510.00
จงลักษณ์ สุขสม ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 510.00
จงลักษณ์ สุขสม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,220.00
คุณจรรยา  บุญช่วยชาติ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
น.ส.จรรยา บุญมา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,855.00
จรัญ  เกียรติเพิ่มศักดิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,800.00
จรัญ  เกียรติเพิ่มศักดิ์  สวัสดิการครู (9) 800.00
จรัญ แจ่มอุทัย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
พลตำรวจตรีจรัส-สมจิต วงศาโรจน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,530.00
จรินทร สอนหลักทรัพย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
น.ส.จรูญ กลิ่นหอม ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 609.00
จรูญ-ประสม กุลสุวรรณ สวัสดิการครู (9) 609.00
จรูญ บุลสงเคราะห์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,332.00
จรูญ-สุมน อยู่สมสุข ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 9,500.00
จวน เจียรนัย ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 699.00
ท่านผู้หญิงพงา-นพ.จักธรรม-อ.สาคร ธรรมศักดิ์ สวัสดิการครู (9) 675.00
จักร คำพาที สวัสดิการครู (9) 1,020.00
ด.ช.จักรภัทร  เปรมศรี  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
จั้น สามะกิจ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,774.00
คุณพ่อจันทร์ ทั่งบุญ คุณยายสิน ชื่นแย้ม ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,219.00
จันทร์ สาทรพันธ์ สวัสดิการครู (9) 541.00
น.ส.จันทรา ตันไพจิตร์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,371.00
น.ส.จ้าย วรรณวัฒนา ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 75,695.00
จารุ-จริยา นิลประภา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
จาโรทก กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 685.00
จำนง ศรีสวัสดิ์ สวัสดิการครู (9) 541.00
นายจำเนียร บุญวิวัฒน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,196.00
กำนันจำรัส อุดมศักดิ์ และคณะ สวัสดิการครู (9) 552.00
จำรัส  ชิงชม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
จำรัส นาคะลักษณ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 6,682.00
จำรัส  วันดี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
จำรัส เสนะวัต ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 3,032.00
จำรัส เสนะวัต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,626.00
จำรัส เสนะวัต ทุนนักเรียนบางพระ(7) 5,832.00
จำเริญ นันทะวงษ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,040.00
จำเริญ เฮงเทียนศรี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 6,682.00
นายจำลอง จิระสานต์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 7,608.00
คุณแม่จำลอง สุทธิเชื้อนาค ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 699.00
จิต ศุภนันตฤกษ์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 13,459.00
จิตชนานันท์  นาคภัทระพงศ์และครอบครัว  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
จิตชนานันท์  นาคภัทระพงศ์และครอบครัว  กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 500.00
จิตชนานันท์  หาญชัยกิตติกุล  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,000.00
จิตต์ นิวาศะบุตร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 6,488.00
จิตตสอาด ศรียงค์ สวัสดิการครู (9) 11,486.00
จิตติ มหาสมิติ สวัสดิการครู (9) 1,080.00
ดร.จิตตินันทน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 26,164.00
จินดา อัศวเสนา  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,300.00
ศ.พ.ญ.จินดาภา สายัณหวิกสิต ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 67,319.00
อาจารย์จินดารัตน์   แถมสุข ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,997.00
จินดารัตน์ แถมสุข สวัสดิการครู (9) 840.00
ศ.พ.อ.จินต์-คุณสงวน ทังสุบุตร สวัสดิการครู (9) 768.00
จินตนา อินวะษา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 7,669.00
จินตนา อินวะษา สวัสดิการครู (9) 3,060.00
นพ.จิร-ธนัชชา  จิตโรภาส สวัสดิการครู (9) 2,720.00
นพ.จิร-ธนัชชา  จิตโรภาส ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 10,510.00
จิรพันธุ์ วีระเวคิณ-พาณี อำพันธุ์ สวัสดิการครู (9) 724.00
รศ. จิรภา - ด.ช.เอกรัตน์   โตสมบุญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
จิรวรรณ อ่อนนุ่มพร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
จิระ เหมะชญาติ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 14,466.00
จิราภา ผลแสงงาม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,545.00
ท่านอาจารย์จีรพร สังข์ใหม่ สวัสดิการครู (9) 616.00
อ.จีระภา โตสมบุญ สวัสดิการครู (9) 2,231.00
นพ.จีรัง-คุณประจวบ จุลชาติ สวัสดิการครู (9) 1,518.00
ม.ล.จุฑามาศ  นีลเซ่น( กมลาศน์ ) ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 10,000.00
ม.ล.จุฑามาศ  นีลเซ่น( กมลาศน์ ) ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 11,700.00
ด.ญ. จุฑามาศ  เจริญสุข ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณจุมพล - คุณนภา  สุทธิจักรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อุทิศให้ ร.อ.จุลยุทธ กุลตัณฑ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,140.00
อาจารย์เก่า,อาจารย์ปัจจุบัน นรก.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 633.00
จูฑะพุทธิ-บำรุง รัตนบุรี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 26,840.00
เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,424.00
เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,364.00
เจตน์-เยาวลักษณ์ ธรรมโชโต สวัสดิการครู (9) 6,979.00
เจริญ-ผุสดี กรรณล้วน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 6,495.00
เจริญ คุปตรักษ์ สวัสดิการครู (9) 1,040.00
จิรวิขข์ ณ ถลาง  ทุนหนังสือเรียน( 11 )  8,000.00
ด.ญ.เจษฎาพร เพชรอุย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
เจิม อาวุธ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,229.00
เจียรนัย ปาณิกบุตร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,156.00
คุณเจียมและคุณน้าชีตู้ เงียมอื๊อกับคุณเตี่ยสุจินต์, ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 40,000.00
คุณเจือ-คุณปรุง-คุณเจียร เลื่อมรุ่ง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,189.00
เจือ-หยั่น สุขสิงห์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 775.00
เจือ หงสกุล ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 19,933.00
ด.ญ.เจนจิรา จันทร์มณี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
นางแจ๋ว รุ่งเรือง เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,500.00
อ.ฉลวย-อ.อังคณา-อ.จิตรา-อ.อุรดี สวัสดิการครู (9) 1,082.00
หม่อมฉลวย สวัสดิวัตน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณฉลวย อุทยานิน สวัสดิการครู (9) 530.00
นางฉลวย(นินนาทนนท์) กับ อรุณ  ทองสนธิ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 17,541.00
ฉวี กนะกาศัย สวัสดิการครู (9) 551.00
ฉวี เลื่อมรุ่ง ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 1,313.00
ฉ่อย แซ่ยับ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 672.00
ฉันติกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,275.00
ฉางธน ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 5,506.00
ฉางธน แป้นพัฒน์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  2,000.00
คุณพ่อฉาย-คุณแม่นวล หมื่นแสนดี สวัสดิการครู (9) 659.00
ฉาย ห่วงสุวรรณ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 48,647.00
คุณยายฉิม เพชรพลาย กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 21,991.00
ฉุน ประภาวิวัฒน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 8,171.00
เฉลย  แสงระวี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,000.00
เฉลา บุณยานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,746.00
เฉลา-บุญช่วย-วุฒิชัย พวงมณี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 958.00
เฉลา-บุญช่วย พวงมณีและลูกๆ ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 662.00
คุณเฉลา  พวงมณี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
นางเฉลา-อุไร รอรั้ง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,055.00
เฉลิม จิตกล้า สวัสดิการครู (9) 1,755.00
เฉลิมฉลองร.ร.พระพุทธศาสนามัธยมสัมมา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,390.00
ด.ช.เฉลิมรัตน์(น้องเบิ้ล)คูสำราญ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 3,471.00
เฉลิมวรรณ ชูทรัพย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,257.00
เฉลิมศรี นภาวรเสถียร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,879.00
เฉลิมสุข รามโกมุท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 11,880.00
เฉลียว สุขุม สวัสดิการครู (9) 1,145.00
คุณแฉล้ม  ศิริกลการ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
อุบาสิกาแฉล้ม วิมานทอง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 757.00
นางแฉล้ม ไศลสุด ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,932.00
แฉล้ม สุขสานต์ประจินต์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,385.00
ชนะชน - ชนัญฑา  ศรีเพ็ญ  ทุนนักเรียนบางพระ(7) 500.00
ด.ญ.ชนาพร  อินทศรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ขมนาค พงศ์พนรัตน์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  45,000.00
คุณชมพู่  มะม่วง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 700.00
คุณชมพู่ (แม่เก่ง) ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ชมรมเด็กดี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 8,880.00
ชมรมนิยมธรรม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,965.00
ชมรมผู้ปกครองวันเด็ก ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ชมรมผู้ปกครองวันปฐมนิเทศก์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 571.00
ชมรมศิษย์เก่าสัมมาชีวศิลป กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 20,402.00
ชมรมอาวุโส รุ่น 2 ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ชมรมนักเรียนและร้านค้า ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 15,120.00
ชมรมวันพฤหัสบดี 20 พ.ย 45 ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 30,134.00
ชยงค์-อิงฆ์ใจ ศรีเพ็ญ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,127.00
ด.ญ.ชลธิชา   จะใบรัมย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ชลธิดา  เอี่ยมสง่า  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ชลภัฒน์  ชุมจุมจัง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ชลลดา  บุญชื่น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ชลลดา  สุขสอาด ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ชลสิทธิ์ ปลั่งบัวแก้ว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ชลอวงศ์  ฝั่งสาคร ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 10,100.00
ด.ช.ชลัมพล  ชำนาญเขตภรร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ชวน-ถวิล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 699.00
คุณชวลิต-คุณกัลยาและปิงปิง ธีรโชติกุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 597.00
คุณชวลิต-คุณกัลยาและปิงปิง สวัสดิการครู (9) 926.00
ร.ต.อ.ชอบ เผ่าดิษฐ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,814.00
ชอบ ประพันธ์เนติวุฒิ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 619.00
ช้อย มณีขาว ทุนนักเรียนบางพระ(7) 7,299.00
พ่อชะเอม-คุณแม่แฉล้ม ฝั่งสาคร  ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,030.00
ชะโอม-มาลินี บุญจันทร์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 20,201.00
ชัชรี ลิ้มทชิตต์ สวัสดิการครู (9) 1,040.00
ชัชวาลย์-ดวงเนตร สุขพัฒน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 760.00
ชัยณรงค์ พึ่งวิชา สวัสดิการครู (9) 563.00
ด.ช.ชัยธวัช   พุ่มบุตร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ชัยรัตน์ - วาสนา  เหลืองวทิชประภา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
ด.ช.ชัยวัฒน์  ดีดพิณ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ชัยสิทธิ วิริยะเมตตากุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,537.00
นายชาญ - นางกลอย - ด.ญ.ชุลี - ด.ช.อนุชา- ด.ช.อภิชาต-ด.ช.ภาคภูมิ กลิ่นขจร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
นายชาญ-สอิ้ง เชี่ยวกุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 101,872.00
ชาตรี แสงใส ทุนนักเรียนบางพระ(7) 520.00
ม.จ.ชาติชูศักดิ์-หม่อมพยอม ทวิวงศ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 33,122.00
ชาย บุญนาค ทุนนักเรียนบางพระ(7) 7,954.00
ชิด คุ้มราคี กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 22,276.00
พ.จ.อ.ชิน   สกุลกังศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ชื้น มั่งใจงาม ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,390.00
ชื้น มั่งใจงาม ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,390.00
ชื้น มั่งใจงาม ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,390.00
พ.ต.อ.ชิน-จรูญ สุนทรหิตานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,382.00
พี่ชื้น ทองสาริ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,195.00
พ่อชื่น-แม่ทองสุข เนตราคม ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,138.00
ชื้น มั่งใจงาม เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 2,349.00
ชื้น มั่งใจงาม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,293.00
ชื้น มั่งใจงาม ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 2,392.00
ชุณหกสิการ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 55,834.00
ชุติกร รัชชุศิริ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 27,680.00
ชุติกร  รัชชุศิริ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 30,586.00
ชุมนุน พ.วรสน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,867.00
ชุมนุม พ.วรสน ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 5,300.00
ชุมนุมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ ชลบุรี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 5,941.00
ชุมพร โกมลภิส เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 633.00
ชุมศรี สุทธิเชื้อนาค ทุนนักเรียนบางพระ(7) 965.00
ชุมสาย ธนะชานันท์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 723.00
ชุลิต สุขวิวัฒน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 30,906.00
ชูเวียน เชื้อสุวรรณ-จิระเดช ธาราศักดิ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 897.00
ชูศรี สาตราภัย ขันธวิเชียร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 57,433.00
เชวง เคียงศิริ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,141.00
เชษฐ์ สิงคาวาณิช ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 11,214.00
เชาว์ ทองมา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 24,831.00
เชาว์ ทองมา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 19,293.00
เชาว์ ทองมา สวัสดิการครู (9) 38,272.00
คุณเชาว์ ทองมา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 14,000.00
พระภิกษุเชาว์  เขมโก ( ทองมา ) ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 18,000.00
เชาว์-พูนพงศ์ พันธุ์เจริญ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,631.00
คุณเชาวลิต   แน่นหนา(หนุ่ม) ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณแม่เชื้อ ไวยิ่ง ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 695.00
เชื่อม  ตันสงวน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,000.00
พระพิสัณห์พิทยาภูน (โชติ ผลชีวิน) ทุนนักเรียนบางพระ(7) 62,263.00
โชติ-องุ่น รามโกมุท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 21,195.00
นายแพทย์โชติบูรณ์-พเยาว์ บุรณเวช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,022.00
ศ.นพ.โชติบูรณ์-คุณพเยาว์ บุรณเวช สวัสดิการครู (9) 6,107.00
ศ.นพ.โชติบูรณ์-พเยาว์ บุรณเวช ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
ด.ช.ไชยา มิตซารี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ชุมพถล สุรินทราบูรณ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,000.00
ซิ่วจิ๊ นิตยภาพสกุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
ซิ่วจี้ นิตยภาพสกุล สวัสดิการครู (9) 609.00
เซียงอมรธรรมอนุสรณ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,485.00
พ.จ.ท.ไซร์-บุญคง เอกพจน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 7,728.00
อรรถ - ฐะปะนีย์ นาครทรรพ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 33,089.00
ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 552.00
อรรถ - ฐะปะนีย์  นาครทรรพ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,283.00
ศ.ฐะปะนีย์  นาครทรรพ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ศ.ฐะปะนีย์  นาครทรรพ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
ฐิติพร อัศวพิภพ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 1,000.00
รวิยา-ณวรา - สิรวิชญ์  ลัคนาโฆษิต ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,000.00
คุณณรงค์ สวัสดิการครู (9) 510.00
นพ.ณรงค์-สุภัทรา  มั่นสกุล สวัสดิการครู (9) 1,224.00
ณรงค์-อนงค์ อนันทคุณ สวัสดิการครู (9) 520.00
ณรงค์ คูสำราญ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 101,433.00
ณรงค์  คูสำราญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 201,689.00
ณรงค์-ณัฐฐาพร-พงศ์ธร สุทธิพงษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 4,915.00
ด.ช.ณัฎฐ์กิตติ์ กาญจนโรจน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ณัฐ-เฉลียว ลีตระกูล สวัสดิการครู (9) 10,512.00
ด.ญ.ณัฐกานต์   ต้นคำ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ณัฐกานต์  สงวนดีกุล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ณัฐจิรา   ต้นคำ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ณัฐพงศ์  เขื่อโพธ์หัก ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายณัฐพงษ์   แป้นพัฒน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 14,056.00
ด.ญ.ณัฐพร  จิตจำนงค์  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ณัฐริกา  ศิริเทพ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ณัฐวุฒิ  ถาวร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.สุนันทา  ดีโท ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ดวงภรณ์ ฟุ่มฟู ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 510.00
ณัฐฎ์นรี  เย็นทรวง  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,000.00
ดวงพร  ฟุ่มฟู ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,530.00
ดวงพร ผกามาศ สวัสดิการครู (9) 500.00
คุณดวงพร ฟุ่มฟู สวัสดิการครู (9) 1,061.00
ดวลลี-เคี้ยม ศิริวัฒน์ไพฑูร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 6,328.00
ด.ญ.ดอกแก้ว  ศรีสุข ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ดาราไชยยศ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 45,385.00
ด.ญ.ดาวเรือง    โพธิผล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ดาวเรือง สรรกุล และคณะ สวัสดิการครู (9) 1,273.00
นายดำรง ศรีดุลยกุลย์ สวัสดิการครู (9) 530.00
นายดำรง จักกะพาก กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,678.00
ดำรง บุญนาค กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,256.00
ด.ช.ดิศสกล   พูลผล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ศ.ดร.ดุสิต  พานิชพัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ดุสิต-ทองพับ พานิชพัฒน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 136,855.00
พ.อ.(พิเศษ)เดชะ   โกมลภส ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,500.00
พ.อ.(พิเศษ)เดชะ,ประภาษ,หมู,ตู่,กุ่ง โกมลภิส เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 633.00
ดิเรก "มตรีบริรักษ์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  500.00
อาจารย์เดือนเพ็ญ ชาติกานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,798.00
ท่านอาจารย์เดือนเพ็ญ ชาติกานนท์ สวัสดิการครู (9) 6,714.00
นางตองกวย- นายณัฐปภัสร์(สุรชัย)  ประสานสุขถาวร  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,500.00
อ.ตริต้า  อาเลีย( น้ำฝน ) สวัสดิการครู (9) 500.00
อาจารย์ตริต้า อาเลีย ( น้ำฝน ) ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ต้องตา   โพธิ์ผล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ตั้งจิตเพียรชัย ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,123.00
ตาบทิพย์ บุนนาค ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,883.00
คุณทวดติ๊ดเกตุ - คุณปู่แหวน  - คุณพ่อจุ้ย  สุมานนท์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 8,500.00
ตุงคะรัตน์ สวัสดิการครู (9) 597.00
คุณพ่อตุ้ย-คุณแม่ส้มแป้น เย็นบำรุง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 20,400.00
คุณพ่อเติม - คุณแม่เอียด  เทศศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 11,610.00
เติม  เทศศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
เตียง ตันสงวน ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,646.00
อาจารย์เตื้อง  เทศศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 192,902.00
เตื้อง เทศศิริ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 10,620.00
เตื้อง เทศศิริ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,815.00
เตื้อง เทศศิริ สวัสดิการครู (9) 54,384.00
ด.ช.ไตรภพ  ปานแสง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นางถนอม จักกะพาก กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,663.00
ถนอม ทรรพกาญจน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
ถนอมศรี นินนาทนนท์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,409.00
ถนอมศรี อินวะษา สวัสดิการครู (9) 1,020.00
คุณถนัดกิจ  รัตติกาลสุขะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณถวิล - คุณบุญทิ้ง  ช่างน้ำช่างไฟ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,662.00
ถวิล สังขวิจิตร ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 29,246.00
ถวิล สังขวิจิตร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 11,149.00
นายถวิล สุริยนต์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 32,243.00
คุณหญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,115.00
ท่านผู้หญิงถวิลหวัง ทุติยะโพธิ สวัสดิการครู (9) 2,213.00
นายเถา( กำนัน)และคุณย่าสายบัว โกมลภิสกับคุณแม่เฮียะ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 45,100.00
นายเถา โกมลภิส สวัสดิการครู (9) 5,100.00
คุณนายแถว ปวโรฬารวิทยา สวัสดิการครู (9) 4,930.00
คุณนายแถว   ปวโรฬารวิทยา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
คุณนายแถว   ปวโรฬารวิทยา ทุนหนังสือเรียน( 11 )  2,000.00
ทศพร อ่องแสงคุณ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 7,000.00
ทศพร อ่องแสงคุณ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,000.00
ทรง - ลมุน   ตระกูลโชคดี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,343.00
ทรงชัย เบญจศิริวรรณ สวัสดิการครู (9) 2,489.00
ทรงศักดิ์ - บงกช   เทวธีระรัตน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,800.00
ทรรศนวรสินธนา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,000.00
คุณหญิงทรามสงวน อภัยรณฤทธิ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 6,563.00
พล.ท.ทวิช-พ.อ.หญิงเอมอร บุญญาวัฒน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,369.00
ทวี   ประแดง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ทวี-บังอร บริรักษ์คูเจริญ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 41,412.00
ทวี-บังอร บริรักษ์คูเจริญ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 13,697.00
ทวี  ละออพานิช ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ทวีรักษ์ ประพันธ์เนติวุฒิ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,309.00
ทวีศักดิ์ อภิชาติมณีกุล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 672.00
ทวีสุข อุยสุย เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 900.00
พลเรือตรีทหาร ขำหิรัญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,640.00
ทองขาว  แจ้งกระจ่าง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
คุณย่าทองพูน ปัญยาชีวะ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 19,589.00
คุณทองสุข   นามกระจ่าง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณพ่อทองหล่อ-คุณแม่อรุณ สัตตบุศย์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,030.00
ทองหลอม-เฉลิมศรี สัตตบุศย์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 3,052.00
นางทองอยู่ นุตกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,281.00
ทองอยู่ วิวิธวร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,098.00
ทองใบ เมขพันธุ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
ทองอยู่ ฮั่นตระกูล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 27,015.00
ทัชริน ภู่พานิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,478.00
ทัด  สิทธิเวช  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
คุณทัน   ทองหล่อ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 505.00
ด.ญ.ทัศนีย์  ฉิมพิทักษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ท่านเจ้าอาวาสวัดท้ายดอน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ทินกร - พะวงทอง  ลิขิตทรัพย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,100.00
ทินกร ลิขิตทรัพย์ สวัสดิการครู (9) 4,397.00
ด.ช.ทินภัทร ชมดง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ญ.ทิพนิภา พรพิพัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ทิพย์วัลย์  วิริยาภิชาติ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
ทิพยา ณ ป้อมเพชร สวัสดิการครู (9) 4,687.00
ทิพวรรณ ปัทมสถาน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 500.00
คุณแม่ทิม สายอร่าม ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 609.00
ทิวา - จามร  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 600.00
เทพ - ใสสอาด กุลสุวรรณ  ทุนหนังสือเรียน( 11 )  2,000.00
เทพลัษณ์เลขา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,892.00
นรก.เทพศิรินทร์ 2470-71 ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,017.00
ทรรศน์วร สินธนา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8)
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
ดร.เทิด-อ.อุสาห์ เจริญวัฒนา และบุตร สวัสดิการครู (9) 1,475.00
เทียน อัชกุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,989.00
เทียนชัย-อุดม รัตนกุลชัย กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,319.00
เทียมดวงแข กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 672.00
เทียมเจีย แซ่นิ้ม สวัสดิการครู (9) 541.00
พลตำรวจตรีแท้ สีตะธนี สวัสดิการครู (9) 10,220.00
ธงชัย โกมลภิส ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,268.00
ธงชัย  โกมลภิส ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
พลตรีธงชัย-คุณสาครและลูกๆ วัฒนสิริโรจน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,096.00
พล.ต.ธงชัย-คุณสาคร วัฒนศิริโรจน์และครอบครัว สวัสดิการครู (9) 1,061.00
พลตรีธงชัย-คุณสาคร วัฒนศิริโรจน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ธนชาตและญาติมิตร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 16,451.00
ด.ช.ธนบดี  ก๋งอุบล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ธนพนธ์  สีโท ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ธนพล   มิตรชอบ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ธนพล ภู่พานิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,599.00
ด.ช.ธนพัฒน์  อิ่มสมบูรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ธนวรรณ กิจสมมารถ พร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,500.00
ธนวรรณ กิจสมมารถ พร้อมครอบครัวอุทิศส่วนบุญ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 500.00
ด.ช.ธนวัฒน์   มิตรชอบ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ธนวัฒน์  หาญชัยกิตติกุล  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 7,000.00
ธนวัฒน์  หาญชัยกิตติกุล อุทิศส่วนกุศลแด่บุพการี กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 2,444.00
ด.ช.ธนวิทย์  กลิ่นสุคนธ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ธนากร พัฒนจักรวาฬ(น้องกุ้ง) สวัสดิการครู (9) 551.00
ด.ช.ธนากร   รื่นภาคแดน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ธนาคารกรุงไทย ปทุมวัน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 659.00
ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาบางพระ สวัสดิการครู (9) 1,072.00
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อย โรงโป๊ะ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,624.00
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อยโรงโป๊ะ สวัสดิการครู (9) 1,030.00
ธนภรณ์ โอฬาริก ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 4,602.00
ด.ช.ธนายุศ ผลัดธุระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ธนาวุฒิ มานะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ธนู   ตันตยานนท์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ธรรมรักษ์ กระแสร์ชล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ธรรมสันต์  สุวรรณพฤกษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 800.00
ธวัช-ล้วน ประสมศักดิ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 816.00
ธัชพล-เยาวภา ไมตรีจิตต์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,399.00
ด.ญ.ธัญญรัตน์  สัจจะบุตร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ธัมมานันทะภิกขุ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,875.00
ด.ญ.ธารกมล  รูปคม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ธารทิพย์  ชิดสนิท ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ธิติพันธ์  นาคสมบูรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ธีรชาติ อุฬารตินนท์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 510.00
ธีรชาติ-ศุภโชค อุฬารตินนท์ สวัสดิการครู (9) 612.00
ด.ช.ธีรเดช  สวัสดี  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ธีรพงศ์  จะใบรัมย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายแพทย์ธีระพงษ์ ทังสุบุตร สวัสดิการครู (9) 1,457.00
น.ม.๒ รุ่น ๓ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,802.00
น.ส.ราณี วงษ์บัณฑูรย์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 5,000.00
ครูนกน้อย วงศ์สุวรรณ สวัสดิการครู (9) 3,164.00
นกน้อย  บุญยังและครอบครัว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นกน้อย มาลัยดอกมะลิ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 673.00
นคร โกมลภิส ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 996.00
นคร โกมลภิส ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,040.00
นคร-พัฒนา และด.ช.นิพัฒน์ โกมลภิส สวัสดิการครู (9) 609.00
นายนคร  โกมลภิส  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,700.00
นวรรษพร  อินทพงษ์ สวัสดิการครู (9) 1,000.00
ท่านอาจารย์นคร-ท่านอ.สุรางค์ บุษยจารุ สวัสดิการครู (9) 597.00
นครประศาสน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,946.00
นงลักษณ์ และคณะ สวัสดิการครู (9) 609.00
คุณนงลักษณ์-คุณวันเพ็ญ สุจริตพงศ์ สวัสดิการครู (9) 510.00
นงลักษณ์ - วันเพ็ญ   สุจริตพงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 600.00
ด.ช.นนทวัช  เกิดในมงคล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อ.นพดล คำกองแก้ว สวัสดิการครู (9) 7,782.00
นพพร เหลีงขวัญยืนพร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
ด.ญ.นภัสสร   ไตรยวงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.นภาทิพย์  ปิ่นทอง  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.นภารัตน์   จันการ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นรกิจ-เพ็ชรดา สมิโตบล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 633.00
ด.ช.นรินทร์ ประสิทธิยุทธศิลป ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
นรินี   พวงมณี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,121.00
ด.ญ.นฤมล  สิทธิเวช ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
น.ส.นฤมล สุทธิพงษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 4,979.00
ด.ญ.นวพร   แซ่ก๊วย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณนวลจันทร์   โป๊ะประนอม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นวลพรรณ ปาณิกบุตร และเพื่อน สวัสดิการครู (9) 3,811.00
คุณนวลพรรณ ปาณิกบุตร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 775.00
คูณนวลใย  รามโกมุท ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 25,000.00
นวลศรี พยัฆวิเชียร ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 563.00
นวลปราง  ธาราแสง  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
คุณนายน้อม ล่ำซำ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,631.00
นิดน้อย  สุจริตกุล ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 130,000.00
นิดน้อย  สุจริตกุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 130,000.00
นิดน้อย  สุจริตกุล ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
นักเรียน - ผู้ปกครองและครู ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 15,280.00
นักเรียนประถมมัธยม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 43,177.00
นักเรียนและผู้ปกครอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 11,832.00
นัจนันท์   นนท์คงนาค ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,800.00
นันทกา ช.สรพงษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,940.00
นันทนา สุขสวัสดิ์ สวัสดิการครู (9) 2,643.00
นันทนา ปัจฉิมสวัสดิ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 757.00
นันทนา ปัจฉิมสวัสดิ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 16,003.00
นันทนา - ธรรมวิทย์ สุวรรณพฤกษ์  ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 8,000.00
ด.ญ.นันทนา อิ่มเต็ม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
นันทวัน จิโรภาส ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 725.00
นาค-น้อม ประกอบไวทยกิจ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 55,333.64
นาคม พรหมบุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,257.00
นารีนุช พวงมณี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,121.00
ด.ญ.น้ำทิพย์  บุญยงค์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นิตยา ชลวานิช ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,248.00
ด.ญ.นินทรา   บุญเมือง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นินา-ทิโมธี สวัสดิการครู (9) 1,061.00
นิมิตต์-ชโลธร โชตินันทน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 11,615.00
ด.ช.นิรันดร์ พงษ์ประสิทธิ์ สวัสดิการครู (9) 605.00
นิรุทธ์-วรวรรณ ธาราภูมิ สวัสดิการครู (9) 609.00
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง สวัสดิการครู (9) 10,000.00
คุณนิลวรรณ  ปิ่นทอง ทุนนักเรียนบางพระ(7) 10,000.00
นิวัฒน์ หิตะจารีย์ และครอบครัว สวัสดิการครู (9) 1,020.00
นิวาสน์ ณ นคร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,427.00
ด.ญ.นิศากร ยวงเงิน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 621.00
ด.ญ.นิศาชล  เสือเม้ย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นิสาชล  บุญจันทร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นุชนาฎ แพะคำ  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
นุชนาฎ แพะคำ  กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 500.00
ด.ช.เนติรัฐ  เตียวบำรุง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
เนียมสกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 19,561.00
เนื่อง อิ่มสมบัติ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,217.00
โนรี ประชาสิทธิ์ ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 3,226.00
โนรี ชาประสิทธิ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,096.00
ไน้ เคียงศิริ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 12,374.00
บ.สยามเมนเทนแนนซ์แอนด์โปรดักท์ จก. สวัสดิการครู (9) 665.00
5/6 บดินทรเดชา รุ่น 7 เพื่อนคุณราณี วงศ์บิณฑูรย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,252.00
บรรจง  แย้มกลีบ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
ด.ช.บรรพต  ประวัติ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นางบริรักษ์ชวการ(จินดา เมนะเศวต) ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,698.00
บริษัท อาร์เอสเทเลวิชั่น จำกัด ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
บริษัทเอส.เอ.จีเนียส จำกัด  ทุนหนังสือเรียน( 11 )  2,000.00
ด.ช.บวร แสงแก้ว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
บวรเทพ-เพ็ญศรี จาติกวณิช สวัสดิการครู (9) 633.00
ผู้ช่วยเขตบวรเลิศ รัชตกูล สวัสดิการครู (9) 621.00
บัญญัติ ปาลิวนิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,066.00
บัณฑูร ล่ำซำ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,485.00
50 ปี บำราศ - สุภาพ  กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,695.00
ครูบุญเกิด    อินทะพงษ์ สวัสดิการครู (9) 500.00
บุญเกียรติ กอสนาน สวัสดิการครู (9) 541.00
บุญช่วย - ทองพูน  เธียรราชกิจ สวัสดิการครู (9) 2,146.00
คุณบุญช่วย-คุณเฉลา พวงมณี สวัสดิการครู (9) 3,550.00
บุญช่วย เจริญทรัพย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,153.00
บุญช่วย-เฉลา พวงมณี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,790.00
บุญชัย บุญเทพประทาน ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,293.00
มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ (ผชป)  ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 160,322.79
มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6)

1,060,457.51

 

มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 45,000.00
มูลนิธิบุญชื่น-บุญชุบ รามโกมุท สวัสดิการครู (9) 30,000.00
บุญถึง สุคันธวนิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,319.00
บุญถึง สุคันธวนิช ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
บุญถึง  สุคนธวนิช ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
บุญทัน-จิ้มลิ้ม-ลูกน้ำ  นาวิชิต สวัสดิการครู (9) 1,326.00
บุญทัน-จิ้มลิ้ม-สุทัศนา-ณัฐพนธ์ นาวิชิต ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 4,000.00
คุณบุญเที่ยง  สุขนิยม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
บุญธรรม ปิจจะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
บุญนาค สุทธวารี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 10,041.00
บุญนาค สุทธวารี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,427.00
บุญมี เพ็ญศิริพันธุ์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 25,182.00
บุญมี-นางปลั่ง มฤคสนธิ  กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,399.00
บุญมี(อ๋อง) ยิ่งรุ่งเรือง ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 10,000.00
นายบุญยงค์-นา-สุพร วงศ์ปัญธิเจริญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
บุญยวง จารุมิลินท์ สวัสดิการครู (9) 541.00
พล.ต.บุญยัง-คุณประยูร เวชชบูล ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 563.00
พล.ต.บุญยัง-คุณประยูร เวชชบูล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 47,660.00
พล.ต.บุญยัง-ประยูร เวชชบูล สวัสดิการครู (9) 25,500.00
บุญยิ่ง  เขตสิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณป้าบุญยืน สุนทรวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 688.00
บุญลอด ผลชีวิน ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 779.00
บุญลือ วรรณสารกับคณะ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,574.00
บุญเลี้ยง ภาสะวณิช ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,028.00
บุญเลี้ยง ภาสะวณิช สวัสดิการครู (9) 2,457.00
บุญเลี่ยม รัศมิทัตและครอบครัว สวัสดิการครู (9) 920.00
คุณบุญศิริและเพื่อน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
อ.บุญสม-อ.ฉลอง นาถวงษ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,051.00
บุญสม-ทองคำ ผลชีวิน สวัสดิการครู (9) 2,208.00
บุญสม  ผลชีวิน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
บุญเสย ชัยสุนทร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,441.00
ด.ช.บุญเหลือ  เอมเปีย  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
น.ส.บุนนาค ขำทรัพย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 10,293.00
บุรณี  ก่อวัฒนกุล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 10,000.00
อาจารย์เบญจมาศ  น้อยวานิช - ครอบครัว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
เบญจมาศ สกุลกังศิริ สวัสดิการครู (9) 582.00
ด.ญ.เบญจมาส    ไกยสรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
นายปกรณ์ เจียมทองศรี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,293.00
นพ.ปกรณ์- พ.ญ.วณิดา  บุญญสิทธิ์ สวัสดิการครู (9) 1,118.00
ด.ช.ปฏิภาณ  ก๋งอุบล  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ปฐม  อุปละ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ปฑิตา    นาคกุลบุตร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายปณตพล  เย็นทรวง เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 4,000.00
ด.ช.ปฏิภาณ พึ่งสว่าง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ประกอบนิตย์ จิตพิภพ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 15,909.00
ประกอบ-ทองพูล บุญญสิทธิ สวัสดิการครู (9) 3,489.00
ประกอบ โปษยะนันทน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,459.00
ดร.ประกอบ จิรถิติ  ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 20,000.00
ด.ญ.ประกายดาว  สดเจริญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 750.00
ด.ญ.ประกายดาว พึ่งสว่าง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ประจวบ ทองนพเนื้อ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,293.00
ประจวบ-จันทนา เย็นบำรุง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 621.00
นายแพทย์ประจักษ์และคุณศิวลี  ประจักษ์เวช ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
ประชา-สุวัฒน์ ใช้ฮวดเจริญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,092.00
ประชุมพร สวัสดิสงคราม สวัสดิการครู (9) 520.00
ประดับ เจตณรงค์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 9,746.00
ประดับ เจตณรงค์ สวัสดิการครู (9) 9,121.00
คุณประดับ บุญญนิตย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 775.00
ประดับ บุญญนิตย์ สวัสดิการครู (9) 4,402.00
คุณประดับ บุญญนิตย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
ประดับ โปษยะนันทน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,333.00
ประดิษฐ-แฉล้ม สุทธิพงษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 5,359.00
คุณประทุม เจริญนาน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 633.00
ประทุม ดวงดีและคณะมิตร ร.ง.ยาสูบ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,199.00
ประนอม ศรีธรรมรักษ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,156.00
ประนอม ศรีธรรมรักษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,100.00
ประนอม ศรีธรรมรักษ์ สวัสดิการครู (9) 1,485.00
ประนุช วงษ์บุบผา สวัสดิการครู (9) 775.00
ประพรรณ  รุ่งปัญญา  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,800.00
ประพาส-มาลี รัชชุศิริ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 28,843.00
ประพาส-มาลี รัชชุศิริ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 30,931.00
ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศส สวัสดิการครู (9) 2,149.00
ประไพ พิศาลบุตร สวัสดิการครู (9) 3,060.00
ด.ญ.ประภาพรรณ  จันทรี  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
น.ส.ประภาศรี ตุลารักษ์ สวัสดิการครู (9) 1,651.00
คุณประภาศรี โฉมงาม ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 510.00
ประภาศรี ตุลารักษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 633.00
คุณประภาศรี ตุลารักษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 12,500.00
คุณประมวล เผ่าพุทธชาต สวัสดิการครู (9) 510.00
ประมวลมาศ  ฉัตรแก้วมรกต สวัสดิการครู (9) 530.00
ท่านผู้หญิงประมูล ศรีพยัคฆ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,293.00
ประยงค์ แนบเกษร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 510.00
ประยงค์  - พ.อ.หญิงจิราภรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 700.00
ประยงค์  สุจริตพงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,700.00
ประยงค์  สุจริตพงศ์และบุตรธิดา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
ประยงค์ อรัณยกานนท์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 5,609.00
ประยูร-พริ้มเพรา คงคาทอง สวัสดิการครู (9) 1,656.00
ประยูร  สุจริตพงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
ประยูรศรี สายหยุด ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 5,360.00
นายประโยชน์ จาติเกตุ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 510.00
น.ส.ประวง ธาราศักดิ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,160.00
คุณหญิงประวาส แสงสิงแก้ว สวัสดิการครู (9) 563.00
ประวิง วรมุสิก ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 34,278.00
คุณลุงประศาสน์ โกมลภิส เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 520.00
ประสงค์-บังอร เพิ่มพูนและบุตรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ประสงค์ วิทยะ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 768.00
คุณประสมพร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
ม.จ.ประสมสวัสดิ์-หม่อมมาลินี สุขสวัสดิ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 621.00
ประสาท นิยมไทย กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 742.00
ประสาท-วารุณี พงษ์ศิวาภัย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 659.00
ประสาท-มาลี ศตรัตน์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,200.00
ประสาน-ทัศนีย์ สุจรรยาและธิดา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,359.00
ด.ช.ประสาร พูลลาภผล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
คุณประสิทธิ-คุณหญิงพัฒนา อุไรรัตน์ สวัสดิการครู (9) 574.00
คุณประสิทธิ ทองจันทร์ สวัสดิการครู (9) 1,930.00
ประสิทธิ-เรณู สุระประเสริฐ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 13,195.00
พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,165.00
พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,165.00
พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,104.00
พลตรีประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์   ธีรคุปต์ สวัสดิการครู (9) 6,558.00
พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 5,000.00
นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,403.00
ประเสริฐศรี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
ประหยัด ชาตบุตร สวัสดิการครู (9) 621.00
ประหยัด เชวงศักดิ์สงคราม สวัสดิการครู (9) 1,935.00
ด.ญ.ปราณี  แสงสุธา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ปราณี  แดงใหม่  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 5,500.00
ม.ล.ปราณี สนิทวงศ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,837.00
คุณปราณี-คุณพิชิต-คุณณัฎฐา-พญ.สุกัญญา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 800.00
พล.ต.จ.ปราโมทย์ จงเจริญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,212.00
ปริญญา-ศุภลักษณ์ จันทร์ปรุง สวัสดิการครู (9) 2,636.00
ด.ญ.ปริญญา  พงษ์ประดิษฐ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นางปริญญาโยควิบูลย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,106.00
ร.ต.อ.ปรีชา-ศรีอนงค์ เกตุเทียน ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 659.00
ด.ช.ปรีชา  มีศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ปรีชา  ศิริวรรณ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ปรียพรรณ ศัลยวุฒิ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 15,270.00
ปรียา วังวิวัฒน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 757.00
ด.ญ.ปรียานุช คุ้มวงษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ปฤษฐ์-สุภาพ ลีตระกูล สวัสดิการครู (9) 551.00
พ่อปลั่ง-แม่สวัสดี ภักดี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,125.00
พ่อปลั่ง-แม่สวัสดิ์ ภักดี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 9,258.00
ด.ช.ปวเรศ  นิ่มจำเนิน  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ปวีณา  แสนศิลป์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ปอ  แก้วประเสริฐ  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,000.00
ปอและประจักษ์เลี้ยงน้องอุ้ม ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,000.00
ดร.ปัญญา-รศ.ธารี หิรัญรัศมี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,061.00
ด.ญ.ปัณณิกา ช่วยรักษา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ปัทมา ลิ้มจำรูญพร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,500.00
ด.ญ.ปาจารี     จันทรา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ปาณิสรา    พนาวัน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณปาน สวัสดิการครู (9) 510.00
ด.ช.ปาราเมศ สำอางอินทร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ญ.ปาริษา  อยู่คง  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ปิ่น พวงทอง ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,884.00
ด.ญ.ปิ่นอนงค์  อินทร์ฉ่ำ   ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ปิยะ-รินดา โพธิสารรัตนะ สวัสดิการครู (9) 553.00
ด.ญ.ปิยะวรรณ   นวลจันทร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ปิยา ธรรมารักษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ด.ช.ปีโป้  -  ด.ช.ปีเตอร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ปุ่น - อำไพ  สำเนียงพิน ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 42,386.00
ปุ่น - อำไพ  สำเนียงพิณ  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 11,200.00
ปุ้ม สุวรรณจินดา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 727.00
เปรมจิต-อุษา จันทร์ปรุง สวัสดิการครู (9) 853.00
เปรมจิต จันทร์เพ็ญ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 700.00
นายเปรื่อง พูนผกา ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 540.00
เปลี่ยนกลิ่น เพียรธรรม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 15,301.00
คุณเป๊ะ-คุณซ่อนกลิ่น-คุณสุรพล-คุณรำพึง ศิริวงษ์ สวัสดิการครู (9) 1,125.00
คุณตาแป้น บุญร่ม เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,768.00
โปรย วนภูติ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 8,642.00
ผกาพันธ์  หาญชัยกิตติกุล  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 7,800.00
ผกาพันธ์  หาญชัยกิตติกุล อุทิศส่วนบุญ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 2,500.00
ผบ.หมวดรุ่นที่ ๑๔ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,201.00
ผบ.หมวดรุ่นที่ ๑๕ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,201.00
อ.ผ่องศรี  สุนทรวงศ์สกุล สวัสดิการครู (9) 4,233.00
คุณผ่องศรีและลูกๆ จิตประสงค์ สวัสดิการครู (9) 1,473.00
ผ่อนเพียร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,092.00
ผัน โคละทัต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,493.00
ผาย - จรวย  แก้วพันนา ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 3,020.00
ผิว โสมกุล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 685.00
อ.ผุดผาด พูลประดิษฐ์ สวัสดิการครู (9) 6,310.00
อาจารย์ผุดผาด   พูลประดิษฐ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,200.00
ผู้ปกครอง รร.มัธยมสัมมา บางพระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,180.00
ท่านผู้ว่าราชการ จ.ชลบุรี สวัสดิการครู (9) 1,148.00
เผอิญ กฤตยโสภณ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 8,040.00
เผอิญ กฤตยโสภณ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  500.00
เผือด เทพรักษา เกตุลักษณ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 37,096.00
เผือด เทพรักษา เกตุลักษณ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 34,296.00
แผนกโครงการและเขียนแบบ สวัสดิการครู (9) 1,746.00
แผ้ว กรลักษณ์ สวัสดิการครู (9) 1,195.00
อาจารย์แผ้ว นารถนรกิจ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,640.00
พงศ์ ปัณฑิตานนท์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,215.00
พงศ์ ปัณฑิตานนท์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,215.00
พงษธา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 8,346.00
พงษธา ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 3,247.00
พงษธา สวัสดิการครู (9) 3,725.00
พงษ์ศักดิ์ ธีระเกษมสุข ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 990.00
คุณพจน์-คุณเสถียร เยาว์สนธิ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
พจน์ เยาวสนธิ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 783.00
พจน์ เยาวสนธิ สวัสดิการครู (9) 2,298.00
ด.ญ.พชรพรรณ   ประกอบคุณ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พล.ต.พนัส-คุณทวิวงศ์ นพเกษร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 10,008.00
พล.ต.พนัส-คุณทวิวงศ์ นพเกษร สวัสดิการครู (9) 2,126.00
พนิดา   สารสาศน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พยงค์-ถนอม ช่วยรักษา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 621.00
พยอม จิตอารี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,049.00
พยอม ทวิวงศ์ ณ อยุธยา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,915.00
นางพยอม ประจักษ์นิติเวช(พยอม อรัญยกานนท์) สวัสดิการครู (9) 11,999.00
พยัฆวิเชียร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 25,764.00
พ.ต.ต.พยุง-สละ บุญธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,501.00
พ.ต.ท.พยุง บุญธรรม สวัสดิการครู (9) 1,172.00
พยุง  การสุทธิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 4,000.00
คุณพยุง-คุณสุมณฑา-ด.ญ.ชนิตา  โอวาท สวัสดิการครู (9) 937.00
พยุงพงศ์ ๑๖ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,988.00
พยูน สุนทรฐิติ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,294.00
พยูน  สุนทรฐิติ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,611.00
อาจารย์พเยาว์ ศรีหงษ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,545.00
นายพร-นางแฉล้ม ศรีสุขผ่อง ลูกๆ สวัสดิการครู (9) 644.00
พร ตามประทีป ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 14,097.00
พร-แฉล้ม ศรีสุขผ่อง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,545.00
ด.ญ.พรชนก  รักแก้ว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
คุณตาพรต-คุณยายลูกจันทร์ ลิขิตวงศ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 6,955.00
ด.ญ.พรทิพย์  เอนกรัตน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ร.พรนพ - อ.จิรญา  พุกกะพันธ์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 990.00
พรพัณณ พันธ์สมบุญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 696.00
พรเพ็ญ นุตประพันธ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,446.00
นางพรรณา จาโรทก ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
พรรณี วิเชียรพันธุ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,184.00
ด.ญ.พรรวิสา เสริมศรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ญ.พรสินี  เชื้อเงิน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
พร้อมจิต เศวตโสภณ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 11,638.00
ด.ช.พร้อมพงษ์  มาติบ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
พระครูวินัยธรยงยุทธ วัดเขาไม้แดง ทุนนักเรียนบางพระ(7) 750.00
พระครูวิสุทธิสังวรเถร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
พระครูสถาพรพุทธมนต์(หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพร) ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,441.00
พระครูสมุหภักดี สวัสดิการครู (9) 1,020.00
พระครูสมุหภักดี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
พระครูสังฆรักษ์(เชิด ประเสริฐสม) กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 25,000.00
พระเทพวิสุทธิเมธี กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 15,245.00
พระธรรมโกศาจารย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
อำมาตย์ตรีพระธรรมนิเทศทวยหาญ(อยู่ อุดมศิลป) กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,545.00
พระบุญกู้ อนุวฑฒโน กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,001.00
พระประกาศสหกรณ์และคุณหญิง ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,291.00
พระประชา อติภุทโท ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 671.00
พระปวโรฬารวิทยา ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 29,123.00
พระปวโรฬารวิทยา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 30,002.00
หลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์(พระพรหมคุณาภรณ์) กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 354,136.00
หลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์(พระพรหมคุณาภรณ์) ทุนนักเรียนบางพระ(7) 588,749.00
พระพรหมคุณาภรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
นาวาโทพระพิมลเสนีและนางพิมลเสนี( พร้อม-ประพันธ์หงสกุล  ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 36,378.00
พระภิกษุเติม อนิโฆ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 530.00
พระมหามานพ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,753.00
พระมหาสำราญ จิตตสุโข ( แสนยศ ) กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 633.00
พระยาภักดีพิพัฒน์ผล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,520.00
พระยารณชัยชาญยุทธและคุณหญิงทับทิม บุณยเกตุ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 48,865.00
พระยาและคุณหญิงสารี รัฐวิภาค กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,803.00
พระยาสุจริตธำรง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 13,404.00
พระยาสุนทรลิขิต ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,515.00
พระยา-คุณหญิงอมรฤทธิธำรง ณ ถลาง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 141,827.00
พระยา-คุณหญิงอมรฤทธิธำรง ณ ถลาง ทุนนักเรียนบางพระ(7) 30,120.00
พระยาอาหารบริรักษ์และคุณหญิง(ผ่อง แปลก โพธิสุนทรา ) ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 4,908.00
พระยาอาหารบริรักษ์และคุณหญิง(แปลก โพธิสุนทร) ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,898.00
พระราชธรรมภาณี กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 3,236.00
คุณพระฤษี-ครูยา-หมอยาทั้งหลาย กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,352.00
ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 5,000.00
พ.อ.พระสงครามภักดี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,636.00
พระสงครามภักดี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,309.00
พ.ต.ท.พระสมัครบุรีรัมย์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,849.00
พระสอนถูกระบอบและนางพยุง หิญชีระนันท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 59,830.00
พระโสภณคณาภรณ์ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 854.00
พ.อ.พระอร่ามรณชิต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 27,417.00
พ.อ.พระอร่ามรณชิต ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,165.00
พระอาจารย์เอ  สุมนรัตนะและคณะวัดท้ายดอน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,300.00
พระอาจารย์ท้าวกุเวร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,084.00
พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย สวัสดิการครู (9) 63,306.00
พระและนางอินทรประสิทธิศร(เชื้อ-เจริญ ทองอุทัย) กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,636.00
น.ส.พริ้มพรรณ ปาณะปุณณัง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,646.00
คุณแม่พลอย กนกพลอย ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,530.00
สิรี กนกพลอย ทุนหนังสือเรียน( 11 )  500.00
ด.ญ.พลอยไพริน  มุ้ยน้อย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
คุณพวงรัตน์ ไชยศิริ-คุณละเมียด สรรเพชร สวัสดิการครู (9) 530.00
พวงรัตน์ ไชยศิริ สวัสดิการครู (9) 1,020.00
พ่อ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 11,357.00
นายพอน-นางทองม้วน เนตรอัมพร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 17,227.00
พะยอม   จาติกวนิช ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 600.00
พยอม ฉั่วประยูร สวัสดิการครู (9) 5,077.00
พักตร์พริ้ง โรจนหัสดิน ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 13,145.00
พัชนี คามบุตร สวัสดิการครู (9) 1,961.00
พัชนี คามบุตร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 769.00
พ.ญ.พัชราวลัย  รัศมิทัต ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.พัชริน คงปั้น สวัสดิการครู (9) 520.00
พัชรินทร์  โอภาสกรวงศ์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 20,000.00
อุบาสิกาพัฒน์ ดั่นประดิษฐ์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 3,500.00
อุบาสิกาพัฒน์ ดั่นประดิษฐ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,500.00
น.ส.พัฒนา มีศุข สวัสดิการครู (9) 10,179.00
พัฒนา   มีศุข ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 9,000.00
ด.ญ.พัทริยา  หมายหาทอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
พันธ์-สุยิน ตรงสวัสดิ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 7,209.00
พันธิภา โพธิใต้ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 849.00
ด.ญ.พิชญสินี    แก้วบุญเรือง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พิชัย   กนกรัตนไพศาล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 7,000.00
พิชัย-สมจิต  ศรีเพ็ญ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 863.00
พิชัย-สมจิต ศรีเพ็ญ สวัสดิการครู (9) 8,232.00
พ.ต.อ.พิชัย สุคันธวนิช สวัสดิการครู (9) 510.00
พิชัย-พญ.วิมล สุรินทราบูรณ์ สวัสดิการครู (9) 22,175.00
พิชัย-พญ.วิมล สุรินทราบูรณ์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
พันตำรวจเอกพิชัย สุคันธวนิช เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,319.00
ด.ช.พิชิตชัย  ปิ่นทอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.พิเชษฐ  เหมวิจิตร  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พิทยะ  รัตนกุลและคณะ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,000.00
พิทักษ์  รอดรัตน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ด.ช.พิทักษ์พงษ์  ทองเขียว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.พิพัฒน์  ทาวงษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พิพัฒน์ สุขัษเฐียร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,293.00
พิมล จิระณานนท์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,319.00
พิมลรัตน์ จงประทีป สวัสดิการครู (9) 1,516.00
ด.ญ.พิมลวัลย์     พุ่มบุตร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ท่านอาจารย์พิรุณพรรณ  ภัทรเลาหะ สวัสดิการครู (9) 3,119.00
ท่านอาจารย์พิรุณพรรณ ภัทรเลาหะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
พิศ ศรีเจริญ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 585.00
พิศวง คเชศะนันทน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 21,812.00
นางพิสัณหพิทยาภูน(ม.ล.สมบุญ ผลชีวิน) ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 38,321.00
พี พ่วงพี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 663.00
ด.ช.พีระพงษ์  ทองดี  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พุก มณีรัตน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,135.00
คุณพุฒ-คุณจันทร์ศรี มูลประเสริฐ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
พุทธสมาคมชลบุรี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,556.00
พุธที่ 2/ 2545 ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 8,220.00
คุณพ่อพุ่ม-คุณแม่ดำ-นางผ่อง สาริสุต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 15,460.00
แม่พูนทรัพย์ เลิศสุขจริต ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,083.00
พูนศุข ทองอ่อน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 8,600.00
พูนสุข จินดาศิลป กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,578.00
พูนสุข จินดาศิลป ทุนนักเรียนบางพระ(7) 585.00
พูลรัตน์ โลเกตุ สวัสดิการครู (9) 625.00
พูลศุข   ทองศฤงคลี สวัสดิการครู (9) 510.00
พูลศุข   ทองศฤงคลี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
เพ็ญศิริพันธ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 47,756.00
เพ็ญศรี      นาคเจริญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 23,000.00
อาจารย์เพ็ญศรี   พาภิรมย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,400.00
เพ็ญศรี ตุลารักษ์ สวัสดิการครู (9) 1,956.00
คุณเพ็ญศรี ตุลารักษ์ และบุตร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
เพ็ญศรี-พิพัฒน์ บุลสุข ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 633.00
เพลิน-อัมพร ใจดี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,810.00
เพลิน-อัมพร ใจดี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 6,467.00
เพลิน พุ่มเพ็ชร สวัสดิการครู (9) 716.00
คุณแม่เพลินจิตร์ บริบูรณ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,750.00
พ.อ.เพิ่ม-คุณจรูญศรี เกตุจรูญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 13,262.00
คุณพ่อเพิ่ม-คุณแม่จิ้มลิ้ม รตานนท์ สวัสดิการครู (9) 2,569.00
เพิ่มสิน มงคลเกษม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 883.00
เพิ่มสิน-สุนีย์ ศิริรัตน์อัสดรพร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 6,020.00
เพิ่มสุข อินทะกนก ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,821.00
ด.ญ.แพรวา   เกตุสาลี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ไพจิต สปอยดะ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
ไพบูลย์    ชิดชมนาค ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ไพรัตน์-นิทรา บริบูรณ์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 673.00
ไพโรจน์  นิรันพรพุทธา ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 35,500.00
ไพศาล - อนงค์  ชาตบุตร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 757.00
คุณพ่อฟื้น-คุณแม่เยื้อน โกมลภิส เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 4,569.00
ฟื้น-เยื้อน โกมลภิส กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,341.00
คุณพ่อฟื้น-คุณแม่เยื้อน โกมลภิส สวัสดิการครู (9) 510.00
คุณพ่อฟื้น-คุณแม่เยื้อน โกมลภิส ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
ด.ญ.ภควรรณ  จีนกลาง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ภมรพันธ์   อนันตวงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ภัทรินี แซ่อึ้ง สวัสดิการครู (9) 636.00
ภัทรสินี ภัทรโกศล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,500.00
ด.ช.ภาคิน  กองแก้ว  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ภานุ  เอี่ยมสอาด ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ญ.ภานุมาศ   สุวรรณพิศ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ภานุวัฒน์   จันทร์เพียร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ภานุวัฒน์  รอดชาติ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00

ภาสกร-น้ำทิพย์ พุทธาพิพัฒน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,268.00
ด.ญ.ภิญญาภรณ์  พานิชกุล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ภูมี หงษ์ประสิทธิ์ สวัสดิการครู (9) 530.00
คุณภูมี  หงษ์ประสิทธิ์  ภรรยาและลูก 4 คน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
ภูริกา-วาริช สวัสดิการครู (9) 4,029.00
ด.ช.มงคลชัย  คงมั่น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
มณฑล-อุไรวรรณ เพ่งเพียร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 87,404.00
อ.มณฑิรา ล่ำซำ สวัสดิการครู (9) 16,727.00
อ.มณฑิรา ล่ำซำ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 5,646.00
อ.มณฑิรา ล่ำซำ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  15,000.00
ธง-มณเฑียร เพ่งเพียร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 30,055.00
คุณมณี กังสดาลย์ สวัสดิการครู (9) 510.00
มณี  กังสดาลย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณมณี  กังสดาลย์บุตรธิดาและหลาน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,500.00
พลตรีมณี-วิจิตร ขำคมนิกร สวัสดิการครู (9) 3,334.00
พลตรีมณี-วิจิตร ขำคมนิกร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 609.00
พลตรีมณี-วิจิตร ขำคมนิกร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,074.00
มังกรหงษ์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  2,000.00
คุณมาตรินี  รักษ์ตานนท์ชัย ทุนหนังสือเรียน( 11 )  4,000.00
คุณมณี  ศิริไสว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ร.ต.มนัส - นีระวัน  ศรีเพ็ญ  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 609.00
มนัส อุปถัมภากุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 11,500.00
มนัส บุญธรรม เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,000.00
พ.ต.อ.(พิเศษ)มนู จันทร์ล้ำเลิศ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 34,970.00
มนู ยูประพัฒน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,372.00
มนูญ ประชันคดี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,805.00
มนู-สมพร และดญ.อัจฉราวดี  มหัตนิรันดร์กุล  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 2,100.00
สมพร-มนู และดญ.อัจฉราวดี  มหัตนิรันดร์กุล  กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,500.00
ด.ช.มโน  เลขบวรวงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ม.จ.หญิงมโนรา สวัสดิวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 621.00
มยุรี  สุขวิวัฒน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 50,000.00
ด.ญ.มยุรี  ศรีสมัย  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
มะม่วงป่า ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 510.00
มัญชรีรัตน์ หทโยดม ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
ด.ช.มาฆะฤกษ์(น้องต้อง)คูสำราญ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 3,471.00
ครอบครัวนพ.มานิตย์เหรียญสุวรรณและครอบครัวกาญจน เขมังกรณ์ สวัสดิการครู (9) 2,089.00
มารุต บัวแก้ว สวัสดิการครู (9) 530.00
อุบาสิกามาลัย รัตนวราหะ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,389.00
มาลัย วิบูลย์ธนกิจ และนพ.สุพจน์ อ่างแก้ว ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 21,977.00
มิตรภักดี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 621.00
ด.ญ.มินตร  ชนะมูล  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.มินทรา  บุญเมือง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
นายมี  พูลผกา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,700.00
ด.ญ.มุกลดา      ลาภา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายเมธชนันท์ เย็นทรวง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,500.00
เมย์  -   แพร  -  เกศ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 650.00
ร.อ.แม้น สังขวิจิตร อนุสรณ์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 4,638.00
คุณแม่บ้านไทยออยล์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 540.00
แมรี-แองกัส แมคกัล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 8,511.00
ไมตรี - จตุพร นันทศักดิ์ไพบูลย์พร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
พลตรียงยุทธ-ประจงจิต กุลตัณฑ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,539.00
พลตรียงยุทธ-คุณประจงจิต กุลตัณฑ์ สวัสดิการครู (9) 2,133.00
ด.ญ.ยลธิดา   อิสมาแอล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ยาใจ เพชรชาติ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 26,669.00
คุณยิ่งยง   เสือสมบูรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณแม่ยิน ธรรมโชโต สวัสดิการครู (9) 1,239.00
ยิ้ม ลือประเสริฐ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,168.00
นายยี่เฮง-นางพวง พูตระกูล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,104.00
ยุทธ จรัณยานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,961.00
ด.ช.ยุทธนา   ขาวเจริญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อาจารย์ยุพา  พ้นเคราะห์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ยุพิน  หวังรุ่ง สวัสดิการครู (9) 520.00
ท่านผู้หญิงยุพา อายุรกิจโกศล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 13,085.00
ท่านผู้หญิงยุพา อายุรกิจโกศล สวัสดิการครู (9) 1,256.00
เย็น หนูแก้วขวัญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,654.00
เยาวลักษณ์ มณีเดช ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,081.00
เยิ่ม-น้อย เพิ่มพูน สวัสดิการครู (9) 1,273.00
นายเยิ้ม-นางน้อย   เพิ่มพูน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,100.00
คุณแม่เยื้อน โกมลภิส ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,040.00
คุณแม่เยื้อน โกมลภิส ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,902.00
คุณแม่เยื้อน โกมลภิส สวัสดิการครู (9) 7,583.00
เยื้อน-สะอาดจิต พานิชวิทย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 34,606.00
เยื้อน ภาณุทัต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,310.00
รวิกานต์ ประจวบวัน  ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 1,100.00
รตานนท์ สวัสดิการครู (9) 2,890.00
ด.ช.รติกร แก่นกุหลาบ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.รพีพัฒน์  ทองโคกสูง  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ญ.รวิตา    กุลน้อย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลินคัคณางค์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 39,573.00
ท่านผู้หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 64,343.00
ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลิน คัคณางค์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 39,336.00
ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลิน คัคณางค์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 8,341.00
ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.หญิงรสลิน คัคณางค์ สวัสดิการครู (9) 4,913.00
รสสุคนธ์   ปิติปาละ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,200.00
รสสุคนธ์ - คุณกัณหา  ปิติปาละ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
ระเบียบ เกตุลักษณ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 27,322.00
ระเบียบ เกตุลักษณ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 32,131.00
ระเบียบ พันธุ์เพ็ง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 921.00
ระเบียบ พันธุ์เพ็ง สวัสดิการครู (9) 714.00
ระเบียบ พันธุ์เพ็ง ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
ระเบียบ เกตุลักษณ-มาลี รัชชุศิริ สวัสดิการครู (9) 849.00
คุณหญิงระเบียบ สุนทรลิขิต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,219.00
นางระพรรณ บุรุษหงส์และครอบครัวบ้านจันทร์สว่าง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,980.00
ด.ช.รัชชานนท์  อนันตวงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.รัชฎาภรณ์  พิเนตรถิ่น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.รัชติญา  ราศรีมีน  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พล.ต.จ.รัตน์-สุรีย์ วัฒนมหาตม์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 12,905.00
ด.ญ.รัตนากร  กันทะยา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
รัศมี กลีบบัว ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,118.00
นางสาวราตรี รอดปัญญา เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 3,500.00
ร้านชัยรัตน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ร้านค้าซุ้มเอนกประสงค์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 58,044.00
ร้านค้าโรงเรียนมัธยมสัมมาบางพระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,420.00
ร้านข้าวต้มคนเมืองลพครัวเมืองลิง ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 1,000.00
รามโกมุท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 22,582.00
รายได้พิเศษ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 7,050.00
รำไพ จารุมาศ สวัสดิการครู (9) 1,740.00
คุณรำไพ  จารุมาศ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
น้องรำไพ เนตราคม ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 1,195.00
รำไพ ตุลารักษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.รุ่งทิพย์  ขุนแก้ว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.รุ่งทิพย์  จามตะคุ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
รุจิเรข จรัณยานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,636.00
รุจี สุวรรณประกร สวัสดิการครู (9) 530.00
หม่อมเร่ สวัสดิวัฒน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 700.00
เรณี  สุจิรัตนชัย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,000.00
คุณพ่อเรณู-คุณแม่จันทร์ เจริญอาจ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 878.00
อาจารย์เรวดี  ประสงค์สุขสันต์ สวัสดิการครู (9) 600.00
อาจารย์เรวดี  ประสงค์สุขสันต์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อุบาสิกาเรียง อภัยวงศ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 816.00
โรงงานสุวิชชาช่างและครอบครัวนายอำนวย อุทัยธัน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 39,233.00
โรงพิมพ์ราชปรารภ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
รร.ธัชรินทรวิทยา บางเขน ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 647.00
คณะครูโรงเรียนสัมมาชีวศิลปกรุงเทพฯ สวัสดิการครู (9) 49,787.00
เพื่ออนาคตเด็กไทยสัมมาฯร่วมใจพัฒนา สวัสดิการครู (9) 1,800.00
รร.อนุบาลผาณิตา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 5,674.00
ลดา รัตกสิกร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 30,679.00
ลดา รัตกสิกร ทุนหนังสือเรียน( 11 )  3,000.00
ลดาวัลย์ ศโรภาส กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 831.00
คุณหญิงลมุน บุรกรรมโกวิท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,282.00
ด.ญ.ลลนา  อิ่มเต็ม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ลลิตา  ศรีทอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ลลิตา  ศรีทอง - ด.ญ. สิรฏา  โตสิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ลลิตา  ศรีทอง - ด.ญ. อัปสร  เทพเทียม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 510.00
ล้วน-เพิ่มพูน ว่องวานิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 18,277.00
ล้วน สุทธิสารโชค ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 699.00
มร.ลอย อิเมอร์สัน ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,451.00
ลอยกุลนันท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 816.00
ลออศรี ศิลปชัย สวัสดิการครู (9) 1,082.00
ละเมียด จิระสานต์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,419.00
ละออ เจริญสวัสดิ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 706.00
ละออ การุณยะวนิช ทุนนักเรียนบางพระ(7) 55,500.00
ละออ  วิไลลักษน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
ละอองดาว    ถาวรพัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,100.00
นายละเอียด-นางปราณี เสือน้อย สวัสดิการครู (9) 776.00
ด.ญ.ลักขณา     เลือนแป้น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ลักษณาภรณ์  ฉันทไกรวัฒน์  ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,000.00
เกษม-ลักษณาภรณ์ ฉัตรไกรวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 4,121.00
ด.ญ.ลักษมี  สีดา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ลัดดา  บุณยอนันต์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
ลัดดา เมินนนทรี สวัสดิการครู (9) 1,106.00
ลัดดา ผกาขยาย สวัสดิการครู (9) 1,000.00
น.ส.ลัดดาวัลย์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  สวัสดิการครู (9) 1,592.00
น.ส.ลัดดาวัลย์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,500.00
ท่านอาจารย์ลัดดาวัลย์ นนทะนาคะ สวัสดิการครู (9) 24,126.00
ท่ายอาจารย์ลัดดาวัลย์   นนทะนาคร  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,200.00
ลาภ-ทองสุก วสุวัต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,886.00
ลายเลิศ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 8,708.00
ล้ำปั้น-สมุน ผลภาค ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 585.00
ลำพู โกศิน สวัสดิการครู (9) 5,123.00
คุณลำพู  โกศิน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
นางลำยอง สมจิตต์,นายสนั่น หาญชเล, นายรัฐ จำเดิมเผด็จศึก บุญกุศลอันใด เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 3,000.00
นางลำยอง สมจิตต์,นายสนั่น หาญชเล, นายรัฐ จำเดิมเผด็จศึก บุญกุศลอันใดพึงเกิดพึงมี ขออุทิศให้ทั้ง 3 ท่าน นิพพานสุข   
ลิ้นจี่ อมาตยกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,780.00
พ.อ.อ.ลิลิต-ยุพา พ้นเคราะห์ สวัสดิการครู (9) 1,749.00
ลีลา กาญจนาคม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 46,660.00
รองอำมาตย์เอก เล็ก ช.สรพงษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,890.00
เล็ก-อินทร์ สุจริตพงศ์ สวัสดิการครู (9) 633.00
เล็ก โกเมศ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 14,528.00
เล็ก คเชนทร์ชัย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,828.00
เล็ก รังสิพราหมณกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,378.00
เล็ก เศวตศิลา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,371.00
เล็บครุฑ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,502.00
เลิศ-สาย สุทธารมณ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,006.00
คุณแม่เลื่อน รัตนวราหะ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 597.00
เลื่อน ลาภานันต์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,611.00
ไล้-ลำจวน หอมหวล และลูกๆ สวัสดิการครู (9) 820.00
ด.ช.วรวุธ    ขวัญตา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อ.วนิดา ศิวโรจน์ สวัสดิการครู (9) 1,013.00
ด.ช.วรโชติ          ดีประเสริฐ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายวรเดช  ปัญจรงคะและครอบครัว ทุนนักเรียนบางพระ(7) 9,000.00
วรนุช สุจริตพงศ์ สวัสดิการครู (9) 1,020.00
วรนุช สุจริตพงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
นายวรรณไชย-นางสมปอง กัญรัตน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,721.00
ด.ญ.วรรณพร  ขุนภูเขียว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นางสาววรรณพร ทองมา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,029.00
คุณวรรณพร ทองมา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,747.00
น.ส.วรรณพร ทองมา สวัสดิการครู (9) 4,680.00
ด.ญ.วรรณรินทร์  สุหร่าย  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
น.ส.วรรณสม ภักดีรณชิต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 699.00
ด.ญ.วรรณอนงค์  ทุยโทชัย  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณหญิงวรรณี ยรรยง สวัสดิการครู (9) 7,055.00
คุณหญิงวรรณี ยรรยง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
วรรณี หาญสุข อุทิศแด่บุพการี, เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,000.00
วรรณี  หาญสุข  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 7,500.00
วรรณี ใจบริสุทธิ์ อุทิศแด่บุพการี, เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,000.00
วรรณี ใจบริสุทธิ์ อุทิศแด่บุพการี, เจ้ากรรมนายเวรและผู้มีพระคุณ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 500.00
วรรณี เอี่ยวภิรมย์กุล  ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,500.00
วรวิทย์ สุทธิอรรถศิลป์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
วรสิงห์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 11,261.00
ด.ญ.วรัญญา  เจริญสุข  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.วรานนท์ พรมมลิหอม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
วโรดม ชาตบุตร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 758.00
คุณวิลันดา คันโทรวิทย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 726.00
วไลพร ทวีวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 1,040.00
วสันต์-บังอร สุภาวดี สวัสดิการครู (9) 649.00
ด.ช.วสันต์  คงกระพัน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายแพทย์วสันต์ สิงหมณี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
คุณวสุ-คุณนิชา แสงสิงแก้ว สวัสดิการครู (9) 510.00
ด.ช.วัชราวุธ  วรรณโพมัย  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.วัชรินทร์  ทองคำมา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
วัชรีย์  เปาอินทร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 520.00
คุณวัฒนา - พลโทวิเชียร  สังขไพรวัน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
วัฒนี กรีวงศ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,646.00
วันพบผู้ปกครอง เสาร์ที่ 11 ม.ค.46 ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 19,806.00
วันเพ็ญ จุ่มจันทร์-ด.ญ.จิตรา ใจหาญ สวัสดิการครู (9) 1,922.00
วันแม่ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 752.00
วันรัชดาภิเษก ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 7,064.00
วันใสนิยม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ด.ญ.วัลภา  วงษสัมฤทธิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.วัลภา อินทรา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นางวัลลีย์-ถวิล คุปตบุตร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,020.00
ด.ญ.วารุณี  บุญทา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.วาสนา เริงสมุทร สวัสดิการครู (9) 1,428.00
พ.อ.(พิเศษ)วิจัย-คุณสุรีย์ เย็นทรวง  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 6,500.00
พ.อ.(พิเศษ )วิจัย-คุณสุรีย์ เย็นทรวง  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 5,000.00
ดร.วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิและพี่ประศาสน์ โกมลภิส เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,560.00
ดร.วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิและพี่ประศาสน์ โกมลภิส ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 75,165.00
ดร.วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,500.00
ดร.วิจิตร-ทองปอนด์-สวณีย์ - คณิต คุณาวุฒิ สวัสดิการครู (9) 13,077.00
วิชิต-สุทิน หิรัญศรี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 6,596.00
ด.ช.วิชิต-ด.ญ.จุรีรัตน์-กรองแก้ว-อัปสร-อรณี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 700.00
พล.ต.วิเชียร-คุณหญิงอารี สุตันตานนท์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 34,012.00
วิเชียร-อารี สุตันตานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 28,769.00
วิเชียรโชติ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 870.00
วิเชียร-ประพรรณ-สรรพวุฒิและดญ.วริศรา รุ่งปัญญา เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 800.00
วิเชียร-ประพรรณ-สรรพวุฒิและดญ.วริศรา รุ่งปัญญา กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 500.00
ด.ช.วิทยา      สร้อยพฤกษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
นายวิที-นางชูจิตร เพ็ชรคง สวัสดิการครู (9) 510.00
ด.ช.วิธรวัฒน์  ขันอุททา  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 800.00
นายวิธี - คุณชูจิตร   เพ็ชรคงและลูกหลาน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 15,300.00
วินทร์ รักษาเกียรติ สวัสดิการครู (9) 2,875.00
น.ส.วิภา สุทธิพงษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,562.00
วิภาเพื่อมยุรี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 109,220.00
วิมล - ประไพ หาญชัยกิตติกุลพร้อมบุตรธิดาและหลานๆ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 500.00
พญ.วิมล สุรินทราบูรณ์ สวัสดิการครู (9) 530.00
วิมล - ประไพ  หาญชัยกิตติกุล พร้อมครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,900.00
ด.ญ.วิมลสิริ  แย้มกลิ่น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 750.00
ด.ช.วีรวัฒน์    แย้มสมบัติ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
วิรัช-ถนอม มรรคดวงแก้ว กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,233.00
วิรัตน์ - ชมพู่  ลิขิตทรัพย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ด.ช.วิริทธิพล  จุลศรี  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
วิโรจน์ ไมตรีเวช สวัสดิการครู (9) 541.00
คุณวิโรจน์-คุณสมพร-ด.ช.พงศ์ธร สุขกุลและธิด ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,011.00
วิลาสินี  พุทธิการันต์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
วิลาสี   ตุงครัต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,589.00
วิไล เลาหะพันธ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,668.00
คุณวิไล  อาจวาริน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
แพทย์หญิงวิไลวรรณ ลีตสุวรรณ สวัสดิการครู (9) 2,439.00
วิไลลักษณ์  เหนี่ยวผึ้ง ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 1,500.00
พ่อวิวัฒน์ - แม่ละม้าย  ชำนิ  ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 3,000.00
วิวัฒน์ อนันตประยูร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 990.00
วิศิษฎ์ - เทียมแข - เทอดศักดิ์ สินธนา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,000.00
วิสิทธ์  สมลักษณ์ - อลิสา - พนากร และ นิก สุวรรณรัตน์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,000.00
วิสิทธิ์ - สมลักษณ์  สุวรรณรัตน์ พร้อมครอบครัว กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,000.00
น.ส.วีณา สอนดี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 200.00
วีณา อ่ำสะอาด สวัสดิการครู (9) 1,325.00
พ.จ.อ.วีรวัฒน์-คุณศุภวรรณ จุนเจือและบุตรธิดา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.วุฒินันท์    อุบลทพิย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
วุฒิพงษ์-บุษรา อธิเวสส์ สวัสดิการครู (9) 552.00
วุฒิพงษ์-บุษรา   อธิเวศน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
วุทธิ-ประเมิน ธรรมชัยปราการ สวัสดิการครู (9) 1,104.00
พ่อวุ่น-แม่ลำใย กาญจนเกตุ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 10,000.00
พ่อวุ่น-แม่ลำใย กาญจนเกตุ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 20,500.00
เวชชบูล - รามโกมุท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,410.00
อาจารย์ศจี บุษยากร(ครูเจือ ดุลยกนิษฐ์) กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,485.00
พ.อ.หญิง ศรวณีย์ ภังคานนท์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,020.00
ด.ช.ศรายุทธ์  ชูรัตน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.ศรายุทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ศรีเจริญ ภักดี ทุนนักเรียนบางพระ(7) 5,170.00
ศรีนคร โกมลภิส เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 6,868.00
ศรีนคร โกมลภิส ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 27,895.00
ศรีนคร โกมลภิส กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 12,353.00
ศรีนคร โกมลภิส ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 15,204.00
ศรีนคร โกมลภิส ทุนนักเรียนบางพระ(7) 22,322.00
ศรีนคร  โกมลภิส สวัสดิการครู (9) 19,623.00
ศรีนคร  โกมลภิส ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 434,325.00
ศรีเนตร รักสัจ สวัสดิการครู (9) 8,450.00
ดร.ศรีปริญญา-สุวิมล รามโกมุท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 10,000.00
ดร.ศรีปริญญา-คุณสุวิมล   รามโกมุท ทุนนักเรียนบางพระ(7) 5,000.00
ดร.ศรีปริญญา รามโกมุท สวัสดิการครู (9) 5,000.00
ศรีภูมิ สัมพันธ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,318.00
ศรีวนิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,399.00
ศรีวัฒนา ธีระเผ่าพงษ์ สวัสดิการครู (9) 1,581.00
ศรีสงวน ภักดี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 25,333.00
คุณศรีสว่าง วงศ์ทองศรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ท่านอาจารย์ศรีสอางค์  พาชีรัตน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
ศรีสมร จิรกิติ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 30,000.00
ด.ญ.ศศิธร  มฤคพันธ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ศศิธร-สำราญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 20,587.00
ศิขรินทร์  บุญประคอง   ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ศิรดา ทนประดิษฐ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ศิระ - ปิยาภรณ์  ตินทุกะศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 5,000.00
ศิรานี  หาญชัยกิตติกุล เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 4,800.00
ศิรานี  หาญชัยกิตติกุลอุทิศส่วนบุญ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 2,500.00
ศิริ ตันติจิตรจารุ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,425.00
น.ท.นายแพทย์ศิริ มหานนท์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 150,443.00
ศิรินภา กนิษฐานนท์ สวัสดิการครู (9) 530.00
ด.ช.ศิริภูมิ   เนตรถาวร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.ศิริยา  นอบน้อม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
น.ส.ศิริลัษณ์ พานิชวิทย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 6,114.00
ด.ญ.ศิลาลักษณ์    เรียงดี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ศิษย์เก่าพยาบาลจุฬา รุ่น ๒๔๘๖ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,862.00
ศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ฯ รุ่น๒๔๘๒ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,461.00
คณะศิษย์เก่าเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ สวัสดิการครู (9) 1,061.00
คณะกรรมการศิษย์เก่าสภากาชาดไทย สวัสดิการครู (9) 3,088.00
ศิษย์เก่าสภากาชาดไทย รพ.จุฬา รุ่น ๒๔๙๓ สวัสดิการครู (9) 644.00
ศิษย์เก่าสัมมาฯรุ่นครูสมร นวลสม-รุ่นน้อง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,150.00
ศิษย์เก่าสัมมาฯรุ่นพ.ศ.2514 ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 9,000.00
ท่านศึกษาธิการอำเภอศรีราชา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ศุกร์ 23 พฤษภาคม 2546 "อัฐมี" ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 15,340.00
ด.ช.ศุภชัย ปลอดสูงเนิน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.ศุภโชค อุฬารตินนท์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 510.00
ศุภร บุนนาค กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,253.00
ศิริพงษ์ กัลยาณรุจ  ทุนหนังสือเรียน( 11 )  10,000.00
ศิริลักษณ์ พานิชวิทย์และครอบครัว ทุนหนังสือเรียน( 11 )  5,000.00
อ.ส.ธรรมรักษ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,914.00
ส.เหล่าสินชัย ๓ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 12,523.00
สกล คงสบาย สวัสดิการครู (9) 609.00
ท่าน อ.สกุลตรา พันธัย สวัสดิการครู (9) 2,650.00
แพทย์หญิงอุษา ( เอกพจน์ )  โกมลหิรัณย์) ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 6,596.00
เอกพจน์สัมพันธ์ วันสงกรานต์ ปี ๓๒ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 8,007.00
ด.ช.สงกรานต์  บุญฟัก  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สงวน ปุญญกิตติ สวัสดิการครู (9) 858.00
สงวน ตุลารักษ์ สวัสดิการครู (9) 5,847.00
สงวน สุนทราดิลก ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 1,427.00
สงวน กรับฉิ่ง ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 510.00
สงวน ทรัพย์วิไล เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 2,000.00
น.พ.สงัด เปล่งวานิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 672.00
สงัด เวชรังษี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,500.00
สง่า     กิจโอธาน ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 21,500.00
ม.ล.สง่า(กุญชร) ธนะจันทร์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,126.00
สง่า-สุมณฑา-ลูกเงาะ-ลูกต้อง สิทธิพัฒน์ สวัสดิการครู (9) 2,853.00
คุณสง่า-คุณสุมณฑา (ต้อ)  สิทธิพิพัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
สตูล-จันทิมา ณ ตะกั่วทุ่ง สวัสดิการครู (9) 552.00
สถาพร ชังพูลสวัสดิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 6,500.00
ป่าไม้จังหวัด สถิตย์ อรุณ สวัสดิการครู (9) 621.00
อ.สนธยา   -  อ.ดวงใจ  ตุ๋นเจริญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ด.ช.สนธยา   จันทร์แดง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พ.อ.(พิเศษ)สนอง บุญญนิตย์ สวัสดิการครู (9) 585.00
เรือเอกสนอง เอกพจน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 5,486.00
พ.อ.(พิเศษ)สนอง-ประดับ บุญญานิตย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,829.00
สนั่น เอกพจน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 18,000.00
สนั่น  เอกพจน์ สวัสดิการครู (9) 30,000.00
สนั่น-เล็ก นารถเสวี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,136.00
ว่าที่ ร.ต.สนั่น รักการโกวิท ทุนนักเรียนบางพระ(7) 13,123.00
สม   กนกศิขรินทร์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,000.00
สม กนกศิขรินทร์ สวัสดิการครู (9) 4,723.00
สม  กนกศิขรินทร์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 500.00
สม กนกศิขรินทร์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
สม กนกศิขรินทร์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 500.00
สม กนกศิขรินทร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณแม่ส้มเกลี้ยง แกล้วไวกิจ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 757.00
คุณแม่สมเกลี้ยง แกล้วไวกิจ สวัสดิการครู (9) 3,378.00
คุณสมเกลี้ยง เล้าตระกูล เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,482.00
ด.ช.สมเกียรติ  สังข์ทอง  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สมควร เติบโต สวัสดิการครู (9) 541.00
สมคิด เบียวแส สวัสดิการครู (9) 552.00
สมคิด-คุณศรีเนตร รักสัจและครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 2,123.00
คุณสมคิด-คุณศรีเนตร รักสัจและครอบครัว กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,183.00
คุณสมคิด-คุณศรีเนตร รักสัจและครอบครัว ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,123.00
สมเจตน์-ทันตแพทย์หญิงพิสมร จ๊ะ-จิ๊ ตันทกะสิริ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 633.00
สมใจ วอสเบียน สวัสดิการครู (9) 714.00
สมโชค เลขะกุล ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 552.00
สมเด็จแม่เจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร สวัสดิการครู (9) 4,563.00
สมเด็จเจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 6,000.00
สมเด็จแม่เจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
สมถวิล จวนเย็น ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 8,162.00
นางสมนึก รัฒนะ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,061.00
คุณสมบัติ  -  คุณถนอม - โทนี่ -แมรี่   วรศร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
สมบัติ-ฉวีวรรณ อุชชิน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 19,127.00
สมบัติ-ฉวีวรรณ อุชชิน ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 2,252.00
สมบัติ บูรณะรัชดา  ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,000.00
แม่สมบุญ-พ่อเกลื่อน ทองสาริ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,568.00
คุณสมบูรณ์-คุณทัศนารมย์-คุณสมศิริ-คุณอนันต์-คุณปองศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
พลเรือเอกสมบูรณ์ คุณหญิงสมบัติ เชื้อพิบูลย์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,614.00
พลเรือเอกสมบูรณ์  เชื้อพิบูลย์  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
คุณสมพงษ์ หาญไพบูลย์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 5,743.00
สมพงษ์  เอมังกูร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ครูสมพร  ครุฑศรัทธา ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 12,000.00
คุณครูสมพร  ครุฑศรัทธา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 500.00
สมพร รัถการโกวิท กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,582.00
สมพร วงศ์พันธุ์เจริญ สวัสดิการครู (9) 1,030.00
สมพร สุขุมวาท สวัสดิการครู (9) 816.00
ด.ญ.สมพร พูลลาภผล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.สมมนัส เดชะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
สมร นวลสม สวัสดิการครู (9) 5,663.00
คุณสมร   นวลสม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 5,769.00
สมลักษณ์ - วิสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ พร้อมครอบครัว อุทิศส่วนบุญกุศลคุณตาดำรง รัตติวัชน์ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,000.00
อาจารย์สมศรี  จันทรุจานนท์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สมหมาย-วรทิพย์ มณีราช ทุนนักเรียนบางพระ(7) 757.00
สมหมาย วาศวิท ทุนนักเรียนบางพระ(7) 699.00
สมหมาย สุขี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,878.00
สมหมาย-เตือนใจ จิตประสงค์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
สมัครบุรีรมย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,106.00
สมัย ตันติเจริญ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 1,072.00
สมัยศารท สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 646.00
สมานจิต ธรรมวิทย์ สวัสดิการครู (9) 8,000.00
สมานจิต   ธรรมวิทย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
คุณหญิงสมานใจ  ดำรงแพทยาคุณ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 772.00
สลวยรัตน์ รอดปัญญา เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 5,500.00
สลับ ควรแสวง ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,149.00
สลับ ควรแสวง ทุนนักเรียนบางพระ(7) 4,060.00
สลับ  ควรแสวง สวัสดิการครู (9) 1,571.00
พ่อสวง   สุจริตพงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,600.00
สวง-ประยูร สุจริตพงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 8,300.00
สวนี วิพันธ์วรพงษ์ สวัสดิการครู (9) 688.00
สวัสดิ์ พันธุมสุต สวัสดิการครู (9) 574.00
นายสวัสดิ์ ภาสยะวรรณ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 530.00
สวัสดิ์-สุมนา เลขยานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 14,283.00
สวัสดิ์สาลี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 28,975.00
อ.สว่างวรรณ รอดศิริ สวัสดิการครู (9) 4,873.00
สวาสดิ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 14,025.00
สหกรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 45,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ทุนหนังสือเรียน( 11 )  6,000.00
ด.ช.สหภาพ  ศรีวิรัญ  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.สหรัฐ  นาเวช  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ส่องศรี สมัครไทย อุทิศให้แก่คุณพ่อคุณแม่ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,399.00
คุณแม่สอน เวชกิจ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,319.00
นางสอน เวชกิจ สวัสดิการครู (9) 510.00
สอน ประสิทธิศักดิ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 7,810.00
สอางค์ ศรีเพ็ญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,383.00
สอางค์ ศรีเพ็ญ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,858.00
สอาด เกตุลักษณ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 31,136.00
สอาด-ประยงค์ สุจริตพงษ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,607.00
สอาด-ประยงค์ สุจริตพงศ์ สวัสดิการครู (9) 5,198.00
สะอาด - ประยงค์  สุจริตพงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
สอิ้ง-ไสว จารุศร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 4,078.00
สังวาลย์ รามโกมุท ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 41,938.00
สังวาลย์ รามโกมุท ทุนนักเรียนบางพระ(7) 48,987.00
สัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุลและครอบครัว ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 22,252.00
สัตว์แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมถ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,487.00
อ.สันต์ วุฒิกานนท์ สวัสดิการครู (9) 2,026.00
สันตะกุล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,393.00
สันติ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 712.00
สันทนี สันติเสวี สวัสดิการครู (9) 530.00
สัมพันธ์ วัฒนะสุข ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 688.00
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์ ตั้งจิตคิดอธิษฐาน เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 3,000.00
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์ ตั้งจิตคิดอธิษฐานด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมทั้งหมดและพระสงฆ์อริยเจ้าทั้งปวง จงบันดาลให้บุญของเข้าพเจ้าทั้งหลายจงแผ่ไปทั่ว   
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์ เพื่อพร้อมใจกัน เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 2,000.00
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์ เพื่อพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติ แต่ความดี ละเว้นความชั่ว รักษาคุณความดีทุกเมื่อ เพื่อความหลุดพ้นให้เร็วที่สุดในชาตินี้   
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์  กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 3,000.00
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์ ด้วยอำนาจของพระพุทธเจ้า พระธรรม, พระสงฆ์ จงบันดาลให้บุญของเข้าพเจ้าทั้งหมด ที่ทำมาในอดีตถึงปัจจุบัน ถึงแก่คุณพ่อสุรัตน์ ประเทืองวงค์ ยิ่งๆขึ้นไปทุกเมื่อ เจริญมรรคผลเข้านิพพานในเร็ววันเทอญ    
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์  กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 2,100.00
นายสุรัตน์ ประเทืองวงค์ ด้วยอำนาจของพระพุทธทุกๆพระองค์ พระธรรมทั้งหมดและ พระอริยเจ้าทั้งปวง จงบันดาลให้บุญกุศลของเข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเข้าสู่พระนิพพานในเร็ววันเทอญ    
รวมน้ำใจสัมมาชีวศิลปบางพระ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 4,663.00
คณะครูตกเบิก 9 คน 1 ต.ค.2534 สวัสดิการครู (9) 629.00
คณะร.ร.มัธยมสัมมาฯ บางพระ สวัสดิการครู (9) 1,438.00
คณะผู้ปกครองโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สวัสดิการครู (9) 2,995.00
อาคารรัชมังคลาภิเษกโดยนร.สัมมาชีวศิลปบางพระ อ ๑-๒ ป.๑ สวัสดิการครู (9) 654.00
คณะนร.อนุบาล-มัธยมปีที่ 3 รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สวัสดิการครู (9) 654.00
น.ร.อนุบาล 1,2,3 ปี 38 บางพระ สวัสดิการครู (9) 826.00
นร.ชั้นประถมปีที่2ร.ร.สัมมาชีวศิลปบางพระ พ.ศ.2531  สวัสดิการครู (9) 563.00
นร.อนุบาล 1,2,3  ปี 2538  รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สวัสดิการครู (9) 883.00
สัมมาสัมพันธ์ บางพระ สวัสดิการครู (9) 1,955.00
นร.ใหม่ รร.สัมมาชีวศิลปบางพระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 4,000.00
นร.มัธยม 1-2-3  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 5,250.00
นักเรียนอนุบาล(1-3) กับ ป.1 ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 12,203.00
นักเรียนอนุบาล1-2-3 และประถม 1 - 2  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 17,558.00
วันครบรอบ 22 ปี รร.สัมมาฯบางพระ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,132.00
ลูกเสือ-เนตรนารี รร.มัธยมสัมมาชีศิลปบางพระ สวัสดิการครู (9) 765.00
คุณสาคร สุวรรณางกูร สวัสดิการครู (9) 1,020.00
สาคร หน่อคำผุย สวัสดิการครู (9) 15,717.00
น.ส.สาคร  หน่อคำผุย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 4,000.00
สาคร นุตประพันธ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,390.00
สาคร  สายศร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,333.00
สาคร  สายศร สวัสดิการครู (9) 520.00
สาคร  สายศร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ด.ช.สาธิต  เกตสาลี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
สามเสียง อาจารีย์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 100,000.00
สามีคุณชมพู่และลูกๆ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สาย ผาสุขจิตต์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,858.00
คุณพ่อสาย-คุณแม่เปลื่อง-คุณแม่เฉลิม อุ่นวาสิทธิ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 609.00
คุณสายใย   ใจรัก ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,020.00
สายบัว เปาวสันต์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,500.00
คุณสายฝน  เสียงเสนาะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 800.00
คุณสายพาน - คุณเทียน-ด.ช.ปรัชญา  เดชงู ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณสายสุนี ชูเกษ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 700.00
สายหยุด  ไสยเรือง เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
สายะศิลปี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,706.00
อ.สายัณห์  ศรีสุขผ่อง สวัสดิการครู (9) 9,384.00
อ.สายัณห์-ด.ญ.อุษา-กรองแก้ว-พันธิกา-ลลิตา-ด.ช.ณัฐพล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 900.00
อาจารย์สายัณห์   ศรีสุขผ่อง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,200.00
สายาลักษณ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,435.00
สารภี รัศมิทัต กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,064.00
คุณแม่สารภี รัศมิทัต ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
สารภี รัศมิทัต สวัสดิการครู (9) 3,855.00
คุณสารวิบุล-ประภา รามโกมุท ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,020.00
สารวิบุล-ประภา รามโกมุท ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,141.00
สารวิบุล-ประภา รามโกมุท สวัสดิการครู (9) 1,351.00
สารวิบุล-ประภา รามโกมุท ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 67,226.00
คุณสาลี่ ขันธอุไร ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 500.00
คุณสาลี่ ขันธอุไร สวัสดิการครู (9) 510.00
คุณหญิงแพทย์หญิงส่าหรี จิตตินนทน์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,500.00
สำนักงานปศุสัตว์ จ.ชุมพร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 737.00
สำนักงานปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,248.00
สำนักงานปศุสัตว์ จ.อยุธยา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
สำนักงานสถาปนิก ม.ล.สันทยา อิศรเสนา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,545.00
สำนักชีสงบจิตวัดปทุมวนาราม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,440.00
คุณหญิงสำเนียง  มุลิกะภุมมะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
นายสำเนียง ศรมณี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,027.00
สำเนียง-ทองอ่อน ศิริพงษ์และบุตรธิดา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,636.00
ด.ช.สิงขร    ลอยเลื่อน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สิงห์-แฮ โลเกตุ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,268.00
สิทธิ(ลวด) พยุง การสุทธิ สวัสดิการครู (9) 11,162.00
ด.ช.สิทธิกร  พันไธสง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ด.ช.สุทธิพงษ์  เพิ่งอนงค์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
อุบาสิกาสิน ฉิ่นโภคะ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 12,535.00
อุบาสิกาสิน ฉิ่นโภคะ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 16,083.00
สินทร์ ยิ่งรุ่งเรือง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 9,000.00
สินทร์ ยิ่งรุ่งเรือง ทุนหนังสือเรียน( 11 )  5,000.00
พ.ต.อ.สินาด-บุหรง เอกพจน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,484.00
ด.ญ.สิรฏา  โตสิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.สิริภาภรณ์    ทับแสง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ดร.สิริลักขณ์-คุณหญิงสงวนศรี จันทรางศุ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,967.00
ดร.สิริวัฒน์-อ.สินีนาฎ สุภรไพบูลย์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,060.00
ศ.นพ.สี-คุณหญิงอัมพร สิริสิงห ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,156.00
สีบุญเรือง-สุนอนันต์ บุพการี กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 59,643.00
สีสลับ   โกกิลานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,040.00
สีสลับ   โกกิลานนท์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สีสลับ  โกกิลานนท์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 10,000.00
สืบศรี-สมนึก คำอุไร กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 742.00
ด.ญ.สุกัญญา  คำพาที  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุกันยา อิศรางกูล ณ อยุธยา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,209.00
สุข บุรุษรัตนพันธ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,151.00
นายสุขวัฒน์ บัณฑิตย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 15,661.00
ด.ช.สุขสันต์  สนิทสนม  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 800.00
คุณสุจิตราและคุณศรีวัฒนา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
สุจิตรา รัตนา สวัสดิการครู (9) 2,235.00
ด.ญ.สุจิตรา  เรียงดี  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุจิตรา ป้องประภา สวัสดิการครู (9) 541.00
อ.สุจิตรา ป้องประภา อ.ศรีวัฒนา ธีระเผ่าพงษ์ สวัสดิการครู (9) 520.00
สุจินตนา อุทัยวัฒน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 725.00
ด.ญ.สุชาดา     อรรถสุนทร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุชาติ ภู่พานิช ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 3,533.00
ดร.สุชาติ รัตนกุล สวัสดิการครู (9) 1,083.00
สุด  ตันสงวน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,000.00
คุณสุดใจ จิวรวงศ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 621.00
อ.สุดสาคร-อ.กุหลาบ เกิดหล้า สวัสดิการครู (9) 1,324.00
สุดา เพชรชนะ สวัสดิการครู (9) 792.00
สุทิน-เพ็ญศรี ตุลารักษ์ สวัสดิการครู (9) 1,977.00
ด.ช.สุเทพ ศรีชัย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
สุธน-ทวี จึงแย้มปิ่น กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 9,273.00
สุธรรมพันธ์-อุทิศ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 8,327.00
สุธัญญา เลาห์ระวี ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,252.00
สุธี  ผกาขยาย สวัสดิการครู (9) 1,000.00
สุน-ตุ่น ศิริอัฐ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,277.00
สุนทร  ศิลปไชย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 6,000.00
ด.ช.สุนทรชัย-ด.ญ.นราศรี บุญยัง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุนทรพิทักษ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 688.00
ร.อ.สุนันท์ บูรณสิน ร.น. ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 713.00
อุบาสิกาสุนันทน์ พงษ์พานิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,272.00
ด.ญ.สุนิดา สมฤทธิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
สุนีย์ อินฉัตร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,219.00
สุนีย์ รักษ์ขิตวัน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 866.00
สุปราณี  ก้อนง่วน เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 800.00
พันโทสุปรีชา  ศิริทรัพย์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 10,900.00
สุพิศ สิทธิเวช สวัสดิการครู (9) 667.00
นพ.สุภรณ์-มจ.หญิงอมิตดา ธรรมรักษ์ สวัสดิการครู (9) 1,051.00
นพ.สุภรณ์-มจ.หญิงอมิตดา และฐานะพร  ธรรมรักษ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
สุภรี กนกากร ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 552.00
คุณสุภา ไวยิ่ง สวัสดิการครู (9) 795.00
สุภาจาโร ภิกขุ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,000.00
สุภาจาโร ภิกขุ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 1,700.00
สุภาพ ตันศุภผล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 597.00
สุภาพรรณ  เหล็งขวัญยืน  เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,520.00
สุภา วงษะโท เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
คุณสุภาภรณ์ โกวดำรงวรกุล สวัสดิการครู (9) 530.00
ด.ญ.สุภารัตน์ เสียงเสนาะ สวัสดิการครู (9) 1,149.00
ด.ญ.สุภาวดี เขียวเขิน สวัสดิการครู (9) 530.00
ด.ญ.สุภาวดี  บุญคำมูล  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.สุภาวรรณ   นาคสุวรรณ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุมนา สีมานันท์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 1,334.00
สุมนา สีมานันท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 861.00
ม.ร.ว.หญิง สุมาลย์มงคล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 712.00
คุณสุมาลี   ขันธอุไร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุมาลี จันทร์สว่าง สวัสดิการครู (9) 630.00
คุณสุเมธ กีรติไกรนนท์-ภรรยาและบุตร สวัสดิการครู (9) 13,034.00
สุเมธ   กีรติไกรนนท์และครอบครัว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 6,000.00
คุณสุรวิทย์ - คุณบุษกร    สาเรือง สวัสดิการครู (9) 7,100.00
คุณสุรศักดิ์ ตาบทิพย์วัฒนา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
สุรางค์ ทวีวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 1,126.00
สุรางค์รัตน์  อั๋นวงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
นพ.สุรินทร์-พญ.อิตถี ชนไมตรี สวัสดิการครู (9) 1,082.00
สุรีย์  สุทธิโชค  ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 889.00
สุลักขณา อาก้า ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 621.00
สุวรรณ-สุดจิต กาญจนโนภาส ส่งเสริมกิจการทั่วไปบางพระ(5) 5,554.00
คุณสุวรรณ เปล่งวานิช เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 597.00
ด.ช.สุวรรณภูมิ  คงมั่น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุวรรณา อิบ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 871.00
สุวรรณา สัมฤทธิการุณและครอบครัว เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
อ.สุวรี พิชัยศรทัต สวัสดิการครู (9) 4,387.00
คุณสุวรีย์  พิชัยศรทัต ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
สุวลักษณ์  จันทนะศิริ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,000.00
สุวลักษณ์  จันทนะศิริ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  5,000.00
น.พ.สุวัฒน์-ชัชวาลย์ เตมิยาจล ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,206.00
น.พ.สุวัฒน์ เตมิยาจล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,206.00
นพ.สุวัฒน์ เตมิยาจล สวัสดิการครู (9) 2,276.00
ด.ช.สุวัฒน์ สายแก้ว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
สุวัฒนา  ลวดทอง(แป้ว)และครอบครัว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
สุวิกรม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,971.00
ด.ช.เสกสรรค์ สร้อยสนธิ์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 510.00
คุณเสกสรร  สร้อยสนธิ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
เสงี่ยม-สุวรรณภา-บุตรธิดา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,703.00
เสด็จพ่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าบิดาลูกเสือไทย สวัสดิการครู (9) 1,149.00
คุณเสถียร สุนทราวิรัตน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 633.00
เสนาะ เอกพจน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,381.00
สุกัญญา เอกพจน์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  500.00
สุวรรณี ลิ้สุขศรีกุล  ทุนหนังสือเรียน( 11 )  500.00
เสมอ-สงัด ณ นคร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
คุณเสาวนีย์   สิทธิสาร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 6,000.00
ดร.ธวัชชัย-ดร.เสาวณีย์ สิชฌวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 7,891.00
เสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 699.00
ด.ญ.เสาวลักษณ์ นนท์ชนะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
ศาสตราจารย์แสง  จันทร์งาม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 63,390.00
แสงขำ สวัสดิการครู (9) 1,143.00
นายแสวง กลิ่นหอม กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 6,385.00
แสวง จาริตรบุตร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 621.00
แสวง เนตรายน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
โสตถิย์ - คุณครูชนิตย์  โลหนันทน์ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 15,000.00
โสภณ-แม้นศิริ กุญชร ณ อยุธยา ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,372.00
โสภา พรหมประเสริฐ สวัสดิการครู (9) 1,410.00
พญ.โสภาพรรณ เผื่อนปฐม สวัสดิการครู (9) 1,115.00
ไสว-ลมัย-สมเกียรติ ประชากิจ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 621.00
ไสว-ประมวล เผ่าพุทธชาติ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,527.00
หงสกุลช่วยนักเรียนขาดแคลน ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 59,383.00
ด.ญ.หทัยรัตน์   เทศแย้ม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
หม่อมเจ้าเสมอภาค โสณกุล ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 66,188.00
หม่อมเจ้าหญิงฉวีประภา กมลาสน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,534.00
หม่อมเจ้าหญิงนภมณี กมลาศน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,364.00
หม่อมเจ้าหญิงมโนรา สวัสดิวัฒน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,163.00
หม่อมเจ้าหญิงอุษารตี  สวัสดิวัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
หม่อมเจ้าอมิตดา  ธรรมรักษ์  ( สวัสดิวัฒน์ ) ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
พ.ต.อ.หมื่น เลิศรักษา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,318.00
นายหมุยฮง แซ่โง้ว สวัสดิการครู (9) 728.00
ด.ช.หฤษฏ์  คงมั่น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
พ.อ.หลวงชำนิโรคศานต์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 12,385.00
หลวงธนศักดิ์และนางสงัด สุนทรสิงคาล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 620.00
หลวงบำรุงราชนิยม ทุนนักเรียนบางพระ(7) 70,507.00
หลวงและคุณหญิงประกิต เวชศักดิ์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 672.00
หลวงและนางประจักษ์เวชสิทธิ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,545.00
หลวงปริญญาโยควิบูลย์ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 3,458.00
หลวงและนางปริญญาโยควิบูลย์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 64,746.00
หลวงปริญญาโยควิบูลย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,753.00
หลวงปริญญาโยควิบูลย์และบุตรธิดา ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,245,705.00
หลวงปริญญาโยควิบูลย์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 20,921.00
หลวงปริญญาโยควิบูลย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 14,012.00
หลวงปริญญาโยควิบูลย์ สวัสดิการครู (9) 8,642.00
หลวงปริญญา - คุณสังวาลย์   รามโกมุท ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 41,525.00
หลวงพรสมิทธวิชชาการ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 8,601.00
หลวงพ่อแช่ม วัดท่าฉลอง ภูเก็ต กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 5,349.00
หลวงภิรมย์บรรณารักษ์(อภิรักษ์-ไสว ภาสะวณิช) กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,512.00
คุณอภิรักษ์-คุณไสว ภาสะวนิช ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
หลวงและนางวิชัยนิตินาท สวัสดิการครู (9) 3,378.00
อำมาตย์โทหลวงสีสาลีพิธ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,040.00
พ.อ.หลวงสนิทแข็งรักษ์สัตว์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,040.00
หลวงและนางสุทธิพากย์พิบูล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 8,673.00
หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์ และคุณหญิง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 15,145.00
คุณหญิงอรรถวิภาคไพศาลย์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
หวล-ถาวร สุนทราภัย ทุนนักเรียนบางพระ(7) 7,170.00
หวล-ถาวร สุนทราภัย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,206.00
หาญ-พราวพรรณ พันธุ์สมบุญ สวัสดิการครู (9) 2,591.00
คุณหาญ-คุณพราวพรรณ พันธุ์สมบุญ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
เหง้า-สายบัว โกมลภิส สวัสดิการครู (9) 4,844.00
นายเหม็ง เอกพจน์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 2,747.00
คุณแม่เหรียญ  รอดปัญญา เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 19,100.00
อุบาสิกาใหญ่ บุรประทีป กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 954.00
ด.ช.องอาจ    กองคำ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.อณิสรา    สุดใจ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.อทิตยา  ช้างอินทร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อธิราช-วันเพ็ญ  มณีภาค ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,350.00
อนงค์ จุลเสวก ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 682.00
คุณอนงค์  อนันทคุณ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
ด.ช.อนันต์     ปัญญาใส ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณอนันต์-คุณกิริยา กู้ประเสริฐ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,183.00
ร.อ.อนันต์ คงคุณ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 713.00
นพ.อนันต์-คุณบุญเจือ ธาระเวส สวัสดิการครู (9) 609.00
สิบตรีอนันต์  ศรีสุขผ่อง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อนันตชัย  โพธิ์ทอง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อนันตศักดิ์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 9,892.00
อนันต์-สุชิน  วิเขียรสิงห์ พร้อมบุตรีและหลานๆ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 1,200.00
ด.ช.อนิตศักดิ์     เลื่อนแป้น ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.อนุชา   นิ่มนวล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.อนุชา  ไชยทองศรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ครอบครัวบารมีรัตนชัย - บุญยศิริกุล ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 7,000.00
คุณหญิงอนุรักษ์ ราชมณเฑียร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,051.00
อนุรี ศรีเพ็ญ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 4,543.00
ด.ช.อนุวัฒน์  โชโต ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด,ช.อนุวัฒน์  สุวรรณชม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อนุสรณ์ ๖ รอบ กุน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 2,160.00
อนุสรณ์นายบำรุง  ตันติประภา ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 26,700.00
อนุสรณ์นายบำรุง  ตันติประภา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 26,700.00
อนุสรณ์พระภิกษุเวธ ( ปิ่นทอง ) ตันติสาโรภิขุ กิจการทั่วไปของพระภิกษุ (2) 101,318.00
อนุสรณ์ โอฬาร สุทธะพินทุ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,149.00
อนุสรณ์ เชื้อพิบูลย์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,609.00
อ.อพินยา สุขสอาด สวัสดิการครู (9) 11,247.00
อาจารย์อพินยา  สุขสะอาด ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,240.00
ด.ช.อภิวัฒน์  หวันสมัน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อภัย-จันทร์ สาร์ทพันธ์ สวัสดิการครู (9) 1,324.00
ด.ญ.อภิชญา    กลิ่นสุข ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ท่านอาจารย์อภิญญา คิวมงคล สวัสดิการครู (9) 9,999.00
ด.ญ.อภิญญา  พิมรินทร์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.อภิเดช  คงกระพัน  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อภิธาน ผกาขยาย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,659.00
อภิธาน  ผกาขยาย สวัสดิการครู (9) 1,149.00
อภิรักษ์-ไสว ภาสะวณิช ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,000.00
นาวาโทอภิสิทธิ์ วิภาวัฒนะ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 5,500.00
คุณอมร - คุณคนึงนิจ  เลาหรัตนหิรัญ สวัสดิการครู (9) 1,061.00
อมรรัตน์ เปลื้องประสิทธิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อมรรัตน์ สุขัคคานนท์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 2,000.00
อมรา - อดิศร  พวงชมพู เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
ด.ญ.อรชฎา  บุญยสมภพ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อรดล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,982.00
อรดล  แป้นพัฒน์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 6,314.00
อรฤทัย ผกาขยาย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,659.00
อรฤทัย ผกาขยาย สวัสดิการครู (9) 1,149.00
ด.ญ.อรทัย  เพ็งสุข ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.อรทัย ตอนโพธิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อรพรรณ มีนชัยนัน สวัสดิการครู (9) 621.00
อรพรรณ ประภาศเภสัช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 756.00
อรพินท์ กุลชล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 990.00
ด.ญ.อรยา  ดีสม ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
นายอรรถพล  เจริญศิลป ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อรรถวุฒิ  เวชชบูล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 5,000.00
อรรถวุฒิ - ไพลิน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อรลักษณ์ ผกาขยาย ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,659.00
อรลักษณ์  ผกาขยาย สวัสดิการครู (9) 1,149.00
ด.ญ.อรวรรณ  สัจจะโชคธรรม   ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อรวรรณ ฟูตระกูล กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,636.00
อรวรรณ ปัญจรงคะ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 15,000.00
อรสา วงศ์นิมิต สวัสดิการครู (9) 634.00
อรอนงค์-สมหวัง ชนะเลิศวงศ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 760.00
ด.ญ.อรอุษา  พิพัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อรัญ จารุวร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,000.00
อรัญญ์-อัมพวัน จารุวร สวัสดิการครู (9) 6,252.00
คุณอรัญญ์ - คุณอัมพวัน จารุวร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 5,500.00
คุณอรัญญ์ - คุณอัมพวัน จารุวร ทุนหนังสือเรียน( 11 )  2,000.00
อร่าม - รื่น  สุทธะพินทุ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 11,796.00
น.ต.อร่าม - อ.จินดารัตน์  แถมสุข ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
อร่ามรัตน์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,073.00
อร่ามรัตน์ วงศ์ประทีป ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,200.00
อร่ามรัตน์ สุวรรณศร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00
อร่ามรัตน์ สุวรรณศร สวัสดิการครู (9) 4,639.00
ด.ญ.อริสรา เวชมนัส  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
อรุณ  จันทรประสาท ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 4,078.00
ด.ญ.อรุณี  สุริยาศักดิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ท่านอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 10,388.00
อาจารย์อวยพร  เปล่งวานิช สวัสดิการครู (9) 6,407.00
อ.พิรุณพรรณ ภัทรเลาหะ อ.เอื้องพันธุ์  คุ้มหล้า อ.อวยพร เปล่งวานิช  สวัสดิการครู (9) 2,601.00
ท่านอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 4,500.00
อวิรุทธ์ รัชชุศิริ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 29,703.00
อวิรุทธ์ รัชชุศิริ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 28,566.00
อัคนี-ปรียานุช นวรัตน์ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 18,394.00
มล.อัคนี  นวรัตน์ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  1,000.00
อ.อังคณา คำพาที สวัสดิการครู (9) 8,092.00
อาจารย์อังคณา  คำพาที ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
อังคณา ปานทรัพย์ สวัสดิการครู (9) 5,100.00
อัจฉรา      พุทธาศรี ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,400.00
ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย สวัสดิการครู (9) 540.00
อัจฉรา ไมตรีเวช สวัสดิการครู (9) 1,040.00
อัญชนา  พงศ์ธีรภาพ ทุนหนังสือเรียน( 11 )  2,000.00
พญ.อัญชลี หาญชนบท สวัสดิการครู (9) 609.00
คุณอันธิกา อรุณรัตตโนภาส สวัสดิการครู (9) 1,020.00
อัปสร ขัมพานนท์ สวัสดิการครู (9) 1,419.00
อัมพร นาคสุริวงษ์ สวัสดิการครู (9) 510.00
คุณอัมพร   นาคโสมกุล ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,500.00
คุณหญิงอัมพร สิริสิงห์ สวัสดิการครู (9) 13,506.00
คุณหญิงอัมพร ศรีสุริยะพาหะ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 3,891.00
อัมพร สุธัมมสภา ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 552.00
อัมพล กิติเวทย์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 727.00
อัมโภช หลิมรัตน์ สวัสดิการครู (9) 694.00
คณะท่านอาจารย์พาณิชย์ ม.ธรรมศาสตร์ สวัสดิการครู (9) 827.00
ท่านอาจารย์สามพี่น้อง สวัสดิการครู (9) 825.00
น.พ.อาจินต์ บุญยเกตุ ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 552.00
อาทิตย์ จาตุรนต์รัศมีกุล ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,711.00
ด.ช.อานนท์-ด.ช.ธิติ เหมวิจิตร สวัสดิการครู (9) 633.00
ท่านผู้หญิงอาบ สุคนธนาค สวัสดิการครู (9) 2,101.00
อาบศรี นัยวัฒน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 990.00
อาบุญ บาร์บีคิว ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
น.ส.อาภรณ์ เวควากยานนท์ สวัสดิการครู (9) 633.00
อาภา-รัชนี เหมวิจิตร ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,033.00
คุณอาภา-คุณรัชนี เหมสิจิตร สวัสดิการครู (9) 2,376.00
อาภาวี ศรีสำอางค์ ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,020.00
อารยา ภูพานิช กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 7,478.00
น.ส.อารี มกรานนท์ สวัสดิการครู (9) 1,814.00
ด.ญ.อารี  ชูกาญจนะ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
อ.อารี สังข์สิงห์ สวัสดิการครู (9) 1,529.00
คุณอารีย์  แซ่แต้ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
คุณอารีย์  ศิริชน ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,311.00
ด.ญ.อารียา  เหมือนสมัย  ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ญ.อารีรัตน์ ขันอุททา   ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
อาสาสมัครร้านจิตรลดา(วังหลวง) สวัสดิการครู (9) 649.00
อำนวย วัชรกิตติธาดา สวัสดิการครู (9) 1,530.00
น.ส.อำนวย วัชรกิตติธาดา สวัสดิการครู (9) 1,030.00
อำภา  ขจรบุญ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 500.00
ม.ร.ว.อำนวยพร เกษมสันต์และครอบครัว ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,136.00
หม่อมเจ้าอำนอร์สวัสดิ์ สวัสดิวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 5,454.00
หม่อมเจ้าอำนอร์สวัสดิ์  สวัสดิวัฒน์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
ผู้ใหญ่อำพล เริงสมุทร ส่งเสริมกิจการ รร.บางพระ(6) 1,020.00
ผู้ใหญ่อำพล-คุณละออ เริงสมุทร สวัสดิการครู (9) 2,101.00
ผู้ใหญ่อำพล - คุณละออ  เริงสมุทรและบุตรธิดา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 6,000.00
คุณอำไพ กะรีวัตและเพื่อน สวัสดิการครู (9) 5,000.00
คุณอำไพ กะรีวัต ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,000.00
แม่อำไพ ยิ่งรุ่งเรื่อง ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 10,000.00
ร.อ.อิทธิชัย ขัมพานนท์ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 609.00
ร.ท.อิทธิพล เก่งเรียน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 716.00
อิ๋น ธาราศักดิ์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 609.00
อินทนา อุณหสุวรรณ-นงนุช จิรนิจรันดร์ สวัสดิการครู (9) 1,438.00
ด.ญ.อินทิรา  พรรณไวย ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
อินทิรา วีระกิตติ ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 7,945.00
อินทิรา วีรกิตติ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 31,926.00
นางอิ้ว แซ่ลี้ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 33,076.00
คุณอี๋-คุณตุ้ย-คุณล้อม สุรพิพิธ เผยแผ่พระพุทธศาสนา(1) 633.00
นายอี้ - นายตุ้ย - น.ส.ล้อม   สุรพิพิธ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 10,000.00
อุดม ศรแสง กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 100,283.00
คุณอุทัย-คุณสุนีย์ ชูเกษ สวัสดิการครู (9) 636.00
คุณอุทัย-พรรณี กีสิ้นฟ้า คุณจิตรา เพชรวิเศษ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 1,200.00
นางอุทัยวรรณ(โป๊) สุขพัฒน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 3,834.00
อ.อุทัยวรรณ วรศักดิ์เสนีย์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 6,500.00
หม่อมอุบล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 25,364.00
อุบล เครือพันธ์ สวัสดิการครู (9) 1,169.00
อุ้ย-ยิ้ม เริงสมุทร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 2,601.00
อุษณีย์-มานี-ประนุช-ฉันทนา กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 27,897.00
อุษณีย์ พัฒกุล สวัสดิการครู (9) 2,210.00
คุณอุษณี พัฒกุลและญาติมิตร ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,100.00
ม.จ.อุษาวดี สวัสดิวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 1,263.00
เอ วิลาสวรธาร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 631.00
ด.ช.เอกชัย  มัชฌิมา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 500.00
ด.ช.เอกชัยฤทธิ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 2,000.00
ด.ช.เอกรินทร์ แก้วจินดา ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
เอ็งคิ้ม ตันสงวน ทุนนักเรียนบางพระ(7) 3,000.00
พ.อ.หญิงเอมอร บุญยวัฒน์ สวัสดิการครู (9) 1,144.00
เอส กุลวัฒนาทร ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 760.00
แม่เอิบ ธรรมาภิรมย์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 1,040.00
นายเอียงกุ้ย แซ่โง้ว-นางเซี๊ยะลิ่ว แซ่เซ็ง และ น.ส.เสาวลักษณ์ เลี้ยงเจริญ, นายภูมิพัฒน์ ปฐวีพิชัย   ทุนนักเรียนส่วนกลาง (3) 100,200.00
นางเอี๊ยด  เทศศิริ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 3,000.00
เอียด นาครทรรพ กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 12,824.00
ท่านอาจารย์เอืองพันธุ์ คุ้มหล้า สวัสดิการครู (9) 5,934.00
ด.ญ.เอื้อมพร   อนันตวงศ์ ทรงครองราชย์ 50 ปี(10) 860.00
อลิปรียา นิลเซน กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 1,000.00
ฮุ้น วารีเวส กองกลางมูลนิธิทั่วไป(4) 11,641.00
ฮุ้น วารีเวส ทุนนักเรียนบางพระ(7) 1,427.00
น.ส.เฮีย โชติรัตน์ ทุนอาหารกลางวันบางพระ(8) 646.00