พันเอก พระสงครามภักดี

พันเอกพระสงครามภักดี ( แม้น  เหมะจุฑา )  เกิดที่ปากครองบางป่า  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2433 เป็นบุตร นายตุย  นางสมโอ

       ได้สมรสกับ นางสาวเลื่อน  กัลยาณมิตร เมื่อ พ.ศ. 2463 มีบุตรและธิดารวม  5  คน คือ

1      นายแพทย์จิตต์  เหมะจุฑา

2      นายแพทย์ยุคนธ์  เหมะจุฑา 

3      นางสาวมยุรี  เหมะจุฑา    

4      นายอัมพร  เหมะจุฑา    

5      นายมิลินท์  เหมะจุฑา    

            พันเอกพระสงครามภักดี  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2508 เวลาประมาณ 05.00 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยโรคหัวใจวาย หลังการผ่าตัดกระเพาะอาหาร 11 วัน

    พระราชทานเพลิงศพ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่  17 มกราคม พ.ศ. 2509
           
   พันเอกพระสงครามภักดี  ได้เข้าศึกษาวิชาที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่อายุยังเยาว์ อาศํยอยู่กับ พันตำรวจเอก พระยาเทพผลู ( ผาด เหมะจุฑา ) ผู้เป็นพี่ ( ญาติเรียงพี่เรียงน้อง ) ครั้งแรกได้เข้าศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเคริสเตียนไฮสกูล ถนนประมวล ซึ่งเป็นโรงเรียนกรุงเทพ ฯ คริสเตรียนวิทยาลัยในปัจจุบันนี้ ภายหลังได้ย้ายมาเข้าโรงเรียนนายร้อยทหารบกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2450 ตั้งแต่บัดนั้นก็ดำเนินชีวิตเกี่ยวกับราชการทหารตลอดมา

            พันเอกพระสงครามภักดี  ได้ศึกษาวิชาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2450 จนถึง พ.ศ. 2453 (  เลขประจำตัว 1554 ) แล้วได้เรียนสำเร็จออกรับราชการมีตำแหน่งและยศดังกล่าวเป็นลำดับดังต่อไปนี้

ตำแหน่งและยศ

            3 เมษายน 2454           เป็นนักเรียนนายร้อยสำรอง สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2   
                                                ตั้งอยู่ที่บางซื่อ

            1 ตุลาคม 2454            เป็นว่าที่ร้อยตรี

         11 เมษายน 2455            เป็นร้อยตรี 

              ตุลาคม   2456           ย้ายมาเป็นนายทหารฝึกราชการกรมเสนาธิการทหารบก

            1 เมษายน 2458           เป็นร้อยโท

               กันยายน 2458          เป็นสำรองราชการกรมยุทธศาสตร์ทหารบก

               กรกฎาคม 2459        เป็นประจำกรมยุทธศาสตร์ทหารบก

            1 พฤศจิกายน 2461     เป็นผู้บังคับกองย่อยในกองใหญ่รถยนต์ไปในราชการสงครามในยุโรป และได้รับยศเป็นร้อยเอกในระหว่างนั้น

      22 กันยายน 2462              เป็นประจำแผนกที่ 1  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก

        ธันวาคม  2462                        เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกที่ 3  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก

        1  เมษายน  2465             เป็นพันตรี 

        7  กรกฎาคม  2466          เป็นผู้ช่วยเจ้ากรมกรมยุทธศาสตร์ทหารบก

        1  พฤษภาคม  2470         เป็นปลัดกรมยุทธศาสตร์ทหารบก

         1 เมษายน  2471             เป็นเสนาธิการกองพลที่ 4  นครสวรรค์

         1 เมษายน  2472             เป็นพันโท

            สิงหาคม  2474            เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกฝ่ายจังหวัดทหารบก

       22  พฤษภาคม 2476         เป็นรองเสนาธิการทหารบกและเจ้ากรมยุทธศาสตร์ทหารบก

       25  สิงหาคม  2477           เป็นรองจเรทหารบก

          1 เมษายน  2479            เป็นพันเอก

          1 กรกฎาคม 2481          ออกจากประจำการ     

 

พันเอกพระสงครามภักดี  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทั้งตราและเหรียญดังต่อไปนี้

              7  พฤศจิกายน  2454  เหรียญบรมราชาภิเษก
            21  เมษายน  2462       เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีชั้น 4 อ.ร.

            21  กันยายน  2462      เหรียญที่ระลึกในงานพระราชสงคราม
            26  ตุลาคม  2466        เหรียญชัย
            30  ธันวาคม  2466      เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
            25  กุมภาพันธ์  2468   เหรียญบรมราชาภิเษก
              6  ธันวาคม  2469      เหรียญจักรมาลา
              2  ธันวาคม  2473      จตุรถาภรณ์มงกฏ
            21  พฤศจิกายน  2474   เหรียญที่ระลึกในงานฉลองพระนคร
            21  กันยายน  2477      เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
            20  กันยายน  2480      ตติมงกฏ

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

ประเทศฝรังเศสให้ตรา  ครัว เดอะ แกร์  ( Croix  de  Guerre )
ประเทศเบลเยี่ยม  ให้  เลโอโปลด์ที่ 4     ( Leopold IV )

ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรบรรดาศักดิ์

            7 พฤษภาคม  2463     เป็นหลวงสงครามภักดี
         13  พฤษภาคม  2470      เป็นพระสงครามภักดี 

 

ได้รับตำแหน่งพิเศษ

            12  สิงหาคม  2475      เป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางกลาโหม
              9  ธันวาคม  2476      เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2 
            30  ธันวาคม  2476      เป็นกรรมการกลางกลาโหม

15  มกราคม  2476      เป็นกรรมการศาลพิเศษ  พิจารณาคดีขบถ
22  พฤษภาคม 2477    เป็นตุลาการศาลทหารบกกลาง
16  พฤศจิกายน  2477  เป็นตุลาการสำรองศาลทหารกลาง 

พันเอกพระสงครามภักดี  ได้สมัครไปรับราชการทัพในงานพระราชสงครามในยุโรป  ซึ่งเป็นมหาสงครามโลกครั้งแรก  พ.ศ. 2457 -  61  ออกจากกรุงเทพฯ วันที่ 19  มิถุนายน 2461  กลับถึงกรุงเทพฯ วันที่  21 กันยายน  พ.ศ. 2462  รวมเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน กับ 3 วัน  

แหล่งที่มา  หนังสืออนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพพันเอกพระสงครามภักดี   
                   ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่  17 มกราคม พ.ศ. 2509

----------------------------------------------------------