คำปฏิญาณของนักเรียน

 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในความกตัญญูกตเวทีจะเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์
ผู้ปกครอง บิดามารดา และท่านที่ให้ความอุปการะและให้ความรู้มา
.
I will be grateful, obedient and respectful to all my teachers, my parents and all the benefactors of the school
.(ไอ วิล บี เกรทฟูล โอบีเดียนท์ เรสเพคท์ฟูล ทู ออล มาย ทีเชอร์ซ มาย แพเรินท์ซ แอนด์ ออล เธอะ แบเนแฟคเทอะซ ออฟ เธอะ สคูล)

ข้อ 2.  ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในสัจจะด้วยความจริงใจ จะไม่ประพฤติการอันใดที่ไม่สมควรที่จะนำความ เสื่อมเสียมาสู่ตนเองและส่วนรวม. 
I will always be truthful. I will never tarnish my own reputation or the reputation of others.
(ไอ วิล ออลเวย์ซ บี ทรูธฟูลไอ วิล เทฟเวอะ ทาร์นิฌ มาย โอน เรพพิวเทเชิน ออร์ เธอะ เรพพิวเทเชิน ออฟ อัธเธอะซ )

ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนให้เป็นผลสำเร็จตามเจตจำนงค์ที่ได้ตั้งไว้ ให้สมกับความปรารถนาดีของผู้ปกครองและบิดามารดา ที่กรุณาปราณี ให้ทุนศึกษาเล่าเรียน.
I will persevere through my studies in order to fulfil my potential and my parents’ expectations
.(ไอ วิล เพอซะเฟวียร์ ธรู มาย สทัดดีซ อิน ออร์เดอะ ทู ฟลูฟิล มาย โพทันเชิล แอนท์ มาย แพเรินทซอิคซเพคเทเชินซ )

ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะไม่ฝ่าฝืนข้อบังคับ  คำสั่งข้อห้ามของโรงเรียน ของผู้ปกครองและบิดามารดา ทั้งต่อหน้าและลับหลัง.
I will uphold the rules and regulations of the school and my parents in both their presence and their absence.
(ไอ วิล อัพโฮลด์ เธอะรูลซ แอนด์ เรกกิวเลเซินซ ออฟ เธอะสคูล แอนด์ มายแพเรินทซ อิน โบธ แธร เพรซเซนซ์ แอนด์ แธร แอบเซินซ )

ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะทำทุกอย่างในทางที่ดีที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของข้าพเจ้า และโรงเรียนตลอดจนวงศ์ตระกูล.
I will try my best in every way I can to enhance the future prosperity of my family the school and myself
.(ไอ วิล ไทร มาย เบซท์ อินเอฟวรี เวย์ ไอ แคน ทู เอ็นฮานซ์ เธอะ ฟิวเชอะร์ พรอสเพอริที ออฟ มาย แฟมมิลี่เธอะ สคูล แอนด์ มาย เซลฟ )

 

กลอนนี้มีคติ 6 ข้อ

ณ ที่ใดให้ฉันได้เรียนรู้ ขอให้ฉันได้อยู่เพื่อศึกษา

Where knowledge may be found, let me find it.

(แวร์ นอลลิดจ เมย์ บี เฟาน์ด เลท มี ไฟน์ด อิท)

ณ ที่ใดจะได้เกียรติศักดิ์มาขอให้ฉันลงแรงหาเกียรตินั้นมาไว้

Where honour may be gained, let me earn it.

(แวร์ ออนเนอะร์ เมย์ บีเกนท์ เลท มี เอิร์น อิท)

ณ ที่ใดต้องการความสบาย ขอให้ฉันเผื่อแผ่ใจเพิ่มพูนให้

Where comfort may be needed, let me give it.

(แวร์ คัมเฟิร์ท เมย์ บีนีดเด็ด เลท มี กิฟว อิท)

ณ ที่ใดต้องการเมตตาไซร้ ขอให้ฉันได้แสดงแฝงปราณี

Where kindness may be required, let me know it.

(แวร์ ไคดเนซ เมย์ บี รีไควเออะทเลท มี โน อิท)

ณ ที่ใดต้องการความพยายาม ขอให้ฉันอย่าเกรงขามท้อถอยหนี

Where effort may be needed, let me make it.

(แวร์ เอฟเฟิร์ท เมย์ บีนีดเด็ด เลท มี เมค อิท)

ณ ที่ใดให้โอกาสท้าทายดีขอให้ฉันมีความหวังต้องใจรับ

Where challenge may be offered, let me take it.

(แวร์ แชลลินจ เมย์ บี ออฟเฟอร์ทเลท มี เทค อิท)

------------------------------------------------------

ด้วยความปรารถนาดี จาก

โครงการอ่านออก เขียนได้ และสนทนาภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

Discovery Education System

 

ร่วมโรงเรียนและบ้านให้เป็นหนึ่ง

การงานพึ่งพลังสมองและสองแขน

พุทธ ธรรม สงฆ์ องค์ศรัทธาทั้งสามแกน

รวมเป็นแผนสัมมาชีวศิลป

Harmonize school and home as one tower

Brainpower, two arms, committed to work as best

Buddha Dharma Singha, three pillars we venerate

                       Aggregated plan “Sammajiva-silpa”.

 

นักเรียน รักเรียน เพื่อเรียนรู้           Students should study for knowledge

ต้องเป็นผู้ ใส่ใจ ในคำสอน                 Attention’s paid in full to lessons

สมาธิ ปฏิภาณ ควรสังวร                      Be aware, be alert, precision  

เข้าใจก่อน จำไว้ ไปประยุกต์               Understand, remember, then apply

                                                 
Don’t just study for papers
              อย่าเรียนเพียง เพื่อได้ ใบประกาศ

It’s preferred to do with enjoyment           ต้องสามารถ จัดการ ให้สนุก

Information, the truth, may be hidden     หาต้นตอ ข้อเท็จจริง ที่อาจซุก

Under mountains full of data                    ซ่อนอยู่ใน ภูเขา แห่งข้อมูล

     

ความรู้คือต้นตอ แห่งความคิด  Knowledge, the source of ideas and knowing

ความสัมฤทธิ์ มาจากการเริ่มต้น      Nothing’s accomplished without a start

หากผลงาน ใช้วัด ความเป็นคน      If a man is measured by work and results

คนคือคน ต้องต่อยอด พัฒนา    A man is a man if he nurtures and improves

Be responsible and respect first, yourself    รับผิดชอบเคารพตัวท่านก่อน

Do not delve, be little, others’ rights               ไม่บั่นทอนสิทธิ ของผู้อื่น

Long lasting possibilities sanctified            สร้างความเป็นไปได้ ที่ยั่งยืน
Integrity glorified, treasured, and revered.
         ไม่เป็นอื่น คือสัจจะวาจา