รายชื่อผู้บริหาร

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ


คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. นางประภา รามโกมุท .................ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ............................. ประธาน
๒.
พระอาจารย์เอ สุมนรัตน ........... ... ผู้ทรงคุณวิฒิ ......................................... กรรมการ.
๓.
รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร........... ผู้ทรงคุณวิฒิ ......................................... กรรมการ.
๔. นายมนัส ศรีเพ็ญ ..........................ู้ทรงคุณวิฒิ ......................................... กรรมการ
๕. นางสาวเตื้อง เทศศิริ
....................ผู้จัดการ ................................................ กรรมการ
๖.
นางเมทินี นาคสุริวงศ์ ....................ผู้แทนผู้ปกครอง ................................... กรรมการ
๗. นางสาวสายัณห์ ศรีสุขผ่อง ........... ู้แทนครู................................................ กรรมการ
๘. นางสาวอพินยา สุขสอาด
..............ผู้อำนวยการ ............................ กรรมการเลขานุการ

 


 


กลับหน้าแรก