วิวัฒนาการมนุษย์ Human Evolution..

เส้นทางพัฒนาการ ... Developmental Path.

ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ที่แต่ละคนดำรงอยู่ จะทำให้มี พัฒนาการ แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ ภูมิภาค และสังคม เป็นหลัก..

Depending on the environment in which each person exists, there will be different developments depending on the region and society.

เด็ก เมื่อเกิดมา จัดว่าเป็นผ้าขาว บริสุทธิ์เท่าๆกัน หมด แต่เมื่อที่อยู่ ในสังคม แต่ละพื้นที่ แต่ละแห่ง แตกต่างกัน...

A child, when born, is considered equally pure white. But when living in society, each area, each place is different.

ตัวอย่าง เด็ก ที่เกิดในครอบครัวท้องถิ่นยากจน... แต่มีเศรษฐี ชาว ต่างประเทศนำไปเลี้ยงดู ฐานะลูก เขากลับกลายเป็น ผู้มี สำเนียงภาษา และความรู้ แตกต่างไป กว่าเด็กในพื้นที่ที่ตัวเกิด...
Sample:   A child born into a poor local family... but raised by wealthy foreigners as a child. He turned out to have a different accent and knowledge than the children in the area where he was born.

วัยเด็ก... childhood

ช่วงเวลา ได้สัมผัส เรียนรู้ สิ่งแวดล้อมรอบตัว...
Moment to experience learn Environment.

วัยเยาวชน.. youth

ช่วงเวลา แสดงออก ทดลอง ตาม จริตของตัวเอง..
Moments, expressions, experiments, according to one's own integrity.

วัยผู้ใหญ่ Adulthood
เริ่ม ประกอบ อาชีพ และ สร้างสังคม
เป็นผู้ปฏิบัติ...
Start a career and build a society as a practitioner..

วัยผู้สูงอายุ Elderly age

เป็นช่วง ผู้บริหาร และควบคุม พัฒนา.. สามารถควบคุม ออกคำสั่ง และลงชื่อ อนุมัติการดำเนินการ..
It is the management and development control phase... Controllable, executed, and signed, approved actions..

วัยชราภาพ.. Old age.
สรรหาผู้บริหารแทน หยุดการลงชื่อ อนุมัติเปลี่ยนเป็นตรายาง แทนการลงนามสั่งการ
Recruit executives to replace Stop signing, approve and change it to a rubber stamp instead of signing an order.
สิ้นสุดจบสิ้นความเป็นมนุษย์..

The End of Humanity.

ไปไม่กลับ หลับไม่ตื่น ฟื้นไม่มี หนีไม่พ้น.. Not going back. I can't sleep. No revival. I can't escape.


                                
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx