การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาที่ดี ที่สุดในโลก การจัดการศึกษาของฟินแลนด์นั้นยึด หลักเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child – Centred)  
             
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตและความสมดุลย์ ทั้งกับโรงเรียน บ้าน และเวลาส่วนตัว มีความเท่า เทียมกันทางการศึกษา ส่งผลให้เด็กเกิดการ เรียนรู้ ส่งเสริมคุณลักษณะ และทัศนคติของการ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม คุณสมบัติเด่นของระบบการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ สรุปได้ดังนี้

1. ความเท่าเทียมกันในการศึกษา เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาฟรีในสถานศึกษาที่คุณภาพเท่าเทียมกันทั่ว ประเทศ  

2. การเรียนรู้ผ่านการเล่น ฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะในระดับก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็น ช่วงเวลาที่สำคัญของการเรียนรู้ การเล่นจะเสริมสร้างการเรียนรู้ การพัฒนาการ และพื้นฐานความเจริญเติบโต ในทุก ๆ ด้านของเด็กได้อย่างมีคุณภาพ

3. การเรียนรู้ส่วนบุคคล ระบบการศึกษาในฟินแลนด์นั้นไม่มีการทดสอบเพื่อวัดระดับหรือการแข่งขันทั้งระดับ สถานศึกษาและระดับบุคคล การจัดให้มีมาตรฐานการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มุ่งสู่ เป้าหมายของตนตามความสนใจและความถนัดส่วนบุคคล โดยไม่มีข้อจำกัดทางการศึกษา

4. ไม่มีการสอบ แต่การวัดมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนในฟินแลนด์จะกระทำโดยวิธีการประเมินเชิง คุณภาพในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กเป็นหลัก มิใช่การ ทดสอบที่เน้นการท่องจำและความสามารถเชิงปริมาณ

5. ไม่มีการบ้าน เด็กในประเทศฟินแลนด์เริ่มการศึกษาตั้งแต่อายุ ปี และมีชั่วโมงเรียนในโรงเรียนสั้น