รายชื่อหนังสือสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

ท่านที่ต้องการอ่านขอรับได้ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
744 ซอยพญานาค เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

 

1 หลักพระพุทธศาสนาโดยย่อ เรียบเรียงโดย หลวงปริญญาโยควิบูล มีหม่อมเจ้าหญิงพูลพิสสมัย ดิสสกุล และศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เขียนคำนำไว้
2 
Concise Principles of  Buddhism หลักพระพุทธศาสนาโดยย่อภาษาอังกฤษ

หนังสือถอดรหัส ชาติหน้า เป็นหนังสือที่สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ ขอพิพม์จากเรื่อง "คนเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ " ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557

3  คนเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่  เรียบเรียงโดย  หลวงปริญญาโยควิบูล เป็นหนังสือที่เข้าใจยาก ผู้อ่านจะต้องอ่านด้วยความตั้งใจ ด้วยเหตุและผล

4 พระไตรปิฎกแปลย่อ พระสุตตันปิฎก เรียบเรียงโดย พระปริยัติเวที วัดปทุมวนาราม

5 ธุดงควัตร โดย ท.เลียงพิบูลย์

6 มงคลสูตรคำฉันท์  คำโครงและบันทึกคำบรรยายมงคลสูตร์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญอายุ 90 ปี หลวงปริญญาโยควิบูลย์

7 การศึกษาที่สมบูรณ์  พิมพ์จากคำบรรยายมงคลสูตรเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2594 ที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

8 การศึกษาที่ผิดพลาด  ภิกขุธัมมานันท แสดงปาฐกถา วันเปิดเรียนโรงเรียนสัมมาชีวศิลป วันที่ 10 มีนาคม 2506

9  คนมหัศจรรย์ของโลก พระสงครามภักดี แปลจากเรื่องของ เชอรเล แกรม และ ยอรช์ ดี ลิปสคอมบ์ จากเรื่อง Dr.Washington Carver Scientist เมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นชีวประวัติของผู้เสียสละ
ทำความดี เพื่อความดี ไม่หวังประโยชน์ตอบแทนใดๆ นอกจากเพื่อความสุขของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลผู้นั้นคือ คร.วอชิงตัน  คาร์เวอร์ นักวิทยาศาสตร์ผิวสี ที่เกิดมาในตระกูลทาส

10 นพจรรยา พระนิพนนธ์ สมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ สมันที่ดำรงสมณศักดิ์ เป็น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ( วาสนา ) เนื่องในวโรกาส ครองวัดครบ 25 ปี เมื่อ 2 มีนาคม 2515
กล่าวถึงฝึกฝนระมัดระวังกิริยามารยาท ที่แสดงออกให้ปรากฏแก่สาธารณะ 9 ประการ

11  ชีวิตที่รุ่งเรืองขึ้นมาจากทาส ( Up From Slavery ) ศาสตราจารย์หลวงสมานวนกิจ แปลและเรียบเรียง ของ Booker T. Washington พันเอก พระสงครามภักดี วิจารณ์ท้ายบท เป็นประวัติของ ดร. ยอร์ช วอชิงตัน คาร์เวอร์ และ ดร.บุ๊กเก้อร์ ที. วอชิงตัน มาร่วมงาน ซึ่งเกิดมาเป็นลูกทาส ในเรือนเบี้ยที่ไร่ฝ้าย ได้พยายามศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จและก่อตั้งโรงเรียนสอนชนผิวเดียวกัน

12 จริยธรรมกับการศึกษา  หลวงปริญญาโยควิบูลย์ บรรยายเมื่อ 20 เมษายน 2513 ที่ กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก

13 ชาวนาเดนมาร์ค ร่ำรวยชึ้นมาได้อย่างไร  ศาสตราจารย์ ดร. หลวงสมานวนกิจ เขียนเรียบเรียงจาก The Danish Folk High School เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมผ็ใหญ่สอนลูกชาวนา ที่พ้นเกณท์ประถมศึกษาแล้ว เข้าเรียนวิชาเกษตร ให้การศึกษาเหมาะแก่การทำไร่ไถนา ให้ถูกต้องและได้พืชผลมาก ทำให้บ้านเมืองเจริญดี

14 นำเด็กเข้าหาพระ ภิกขุ ปัญญานันทมุนี แสดงในวันปิดภาค โรงเรียนสัมมาชีวศิลป  เมื่อ 15 มีนาคม 2502