สายพระศรีสหเทพ ( พึ่ง )

บุตรพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) กับ ท่านผู้หญิงน้อย

 

พระศรีสหเทพ ( พึ่ง ) บุตรชายคนโต นามเดิมชื่อ นายไยขรรค์
( มหามุขอำมาตยานุกูลวงศ์ เล่ม ๒ วงศ์ตระกูลเสนาบดีจีน ศก ๑๒๔
หน้า ๓๘๒ เล่าว่า พระยาศรีสหเทพ(ทองเพ็ง) แต่งผู้เฒ่าผู้แก่ให้ไปสู่ขอท่านทรัพย์
บุตรีหลวงอินทรโกษา(ทองคำ) มาเป็นภรรยานายไชยขรรค์(พึ่ง)ลูกชายคนโต
แต่งขันหมากอย่างโบราณ กองทุนกันฝ่ายละ ๓๐ ชั่ง สินสอด ๕ ชั่ง
ผ้าไหว้ ๑๐ สำรับ เรือนหอขนาดใหญ่ฝากระดาน ๔ หลัง
หลังคามุงจาก บันไดก่ออิฐถือปูน เวลาการแต่งงานของสองรายนี้ใกล้กันมาก เพราะ พระยาศรีสหเทพ(ทองเพ็ง) เป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะมีความเพียรมาก เขียนอักษรไทยตัวบรรจงและตัวหวัดงาม เขียนได้ในเวลากลางคืนมืดๆ นั่งเขียน นอนเขียน เดินเขียนได้ทุกอย่าง ฝีปากแต่งท้องบัตรใบตราโต้ตอบไพเราะน่าฟัง ถ้อยคำสำนวนควรจะสรรเสริญ ว่ากะทัดรัดกลมกล่อมสนิทสนม ไม่ยาวไม่สั้นไม่เยิ่นเย้อเวียนกลับหน้าเป็นหลัง ......... )

พระศรีสหเทพ ( พึ่ง ) มีภรรยาชื่อ ทรัพย์ มีบุตร ๕ คน มห

๑ เป็นหญิงชื่อ ตลับ สมรสกับ สว่าง สุนทรศารทูล มีบุตร .. ๘ คน ...............
๒ เป็นหญิงชื่อ ผอบ สมรสกับ ร.ท. เลื่อน ( พ.ศ............ ) มีบุตร ... ๒ คน .........
๓ เป็นชายชื่อ จันทร์ เป็นหลวงจินดารักษ์ มีภรรยาชื่อ ทรัพย์ .........มีบุตร ๑๐ คน
๔ ...............มีภรรยาชื่อ ละเอียด ...........มีบุตร ..............
๕ ...............มีภรรยาชื่อ ละเอียด ...........มีบุตร ..............

คนที่ ๑ เป็นหญิงชื่อ ตลับ เป็นคุณหญิงในพระยาสุนทรบุรีศรีพิชัยสงคราม ( สว่าง สุนทรศารทูล ) มีบุตรด้วยกัน ๘ คน ที่เป็นชั้นเหลนของพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) ดังนี้


๑ เป็นชายชื่อ แพ มีบรรดาศักดิ์เป็นพระประชานุกูลกิจสมรสกับ ชื่น มีบุตร ๓ คน เป็นชายชื่อ ชุบ มีบรรดาศักดิ์เป็นพระบำรุงนาวา ๑ เป็นหญิงชื่อชิ้น
๒ เป็นหญิงชื่อ เรือน เป็นเจ้าจอมมารดาในรัขกาลที่ ๕ มีพระธิดา ๑ องค์ ทรงพระนามว่าพระเจ้าบรมวงศืเธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
๓ เป็นหญิงชื่อ สังวาลย์ ไม่มีสามี
๔ เป็นหญิงชื่อ เพื่อน สมรสกับหลวงพิพิธภักดี ( โหมดเ บุนนาค ) มีบึตร ๒ คน เป็นชายชื่อ เมือง มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนเลขการประมาญ เป็นชายชื่อ นายไชย บุนนาค
๕ เป็นหญิงชื่อ เอี่ยม สมรสกับ เจียร สุนทรศารทูล มีบุตร ๗ คน ดังนี้

๑ เป็นชายชื่อ ประชา สุนทรศารทูล มีบรรดาศักดิ์เป็นพระประชากรบริรักษ์ ได้สมรสกับ ลออ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา บุตรี พ.ท.พระยาอภัยพลภักดิ์ ( ม.ล.อุกฤษฐ เสนีวงศ์ ) มีบุตร ๙ คน ได้แก่
คนที่ ๑ เป็นหญิงชื่อ ลออ คนที่ ๒ เป็นชายชื่อ อรัญ มียศเป็นร้อยตำรวจโท ( พ.ศ.๒๔๘๙ ) คนที่ ๓ เป็นหญิงชื่อ อุไร สมรสกับนายธวัช บุณยเกตุ ( บุตรพระยารณชัยชาญยุทธ ( ถนอม บุณยเกตุ ) คนที่ ๔ เป็นชายชื่อปัญญา คนที่ ๕ เป็นชายชื่อ ดำรงค์ คนที่ ๖ เป็นชายชื่อ อุรา คนที่ ๗ เป็นหญิงชื่อ อนุพันธุ์ คนที่ ๘ เป็นหญิงชื่อ อาภรณ์ คนที่ ๙ เป็นชายชื่อ จุลประชา และคนที่ ๑๐ เป็นหญิงชื่อ เอื้อม เกิดจากพุ่มมารดา
๒ เป็นหญิงชื่อ สอาด สมรสกับพระศรีสุทัศน์ ( ม.ล.อนุจิตร สุทัศน์ ) บุตรพระยาศรีวรวงษ์( ม.ร.ว. จิตร์ สุทัศน์ ) มีบุตร ๑ คนเป็นหญิงชื่อ พิจิตร์
๓ เป็นชายชื่อ ชอุ่ม สมรสกับวาสน์ แนวพนิช มีบุตร ๖ คน คือ เป็นชายชื่อ อรุณ เป็นชายชื่อ อารีย์ เป็นชายชื่อ จีรชาติ เป็นชายชื่อ เสรี เป็นหญิงชื่อ ธิดาส เป็นหญิงชื่ออุรุวรรณ
๔ เป็นชายชื่อ อั้น สมรสกับ เทียบ ชูเชาว์ มีบุตร ๒ คน เป็นชาย อุทัย เป็นหญิงชื่อ อุทิศ
๕ เป็นหญิงชื่อ คำนวน สมรสกับหม่อมเจ้าทองประภาศรีทองใหญ่พระดอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมีโอรสธิดา ๓ คน เป็นหญิงชื่อ ม.ร.ว.นวมทอง เป็นชายชื่อ ม.ร.ว. นัดดาทอง
๖ เป็นหญิงชื่อ สอ้าน สมรสกับหลวงอรรถประกาศกิฎาการ (ประเสริฐ สุนทรศารทูล )บุตรพระภักดีศรีสุพรรณภูมิ (สด สุนทรศารทูล ) มีบุตร ๒ คน เป็นหญิงชื่อ เตรือพันธ์ เป็นชายชื่อ ธวัชชัย
๗ เป็นหญิงชื่อ สอ้อน สมรสกับนายสุขศิริ จาตุรงคกุล บุตรพระศรี พระศรทิพโภชน์ ( ใหญ่ จาตุรงคกุล ) มีบุตร ๔ คน คือ เป็นหญิงชื่อ พิมลศิริ เป็นชายชื่อ สืบศิริ เป็นหญิงชื่อ สุมาลี เป็นชายชื่อ สุขกิจ


๖ เป็นหญิงชื่อ สนิท ไม่มีสามี
๗ เป็นหญิงชื่อ เวก สมรสกับพระยาศรีวรวงศ์ ( ม.ร.ว.จิตร์ สุทัศน์ ) โอรสหม่อมเจ้าอลงกรณ์ สุทัศนื มีบุตร ๒ คน คือ

๑ เป็นชายชื่อ ม.ล.อนุจิตร์ มีบรรดาศักดิ์เป็นพระศรีสุทัศน์
๒ เป็นหญิงชื่อ ม.ล.ศรีสมจิตร์ สมรสกับ ม.ร.ว.ศิริชัย สายสนั่น โอรสหม่อมเจ้าจินดารัตน์ส่ยสนั่น มีบุตร ๔ คน ชื่อม.ล.อิ่มจิตร์ ม.ล.เอิมจิตร์ ม.ล.พันธ์จิตร์ และ ม.ล.อาบจิตร์

๘ เป็นหญิงชื่อ สายหยุด ไม่มีสามี

คนที่ ๒ เป็นหญิงชื่อ ผอบ เป็นภรรยาร้อยโท เลื่อน มีบุตร ๒ คน คือ

๑ เป็นชายชื่อ ชุด ได้เป็นมหาดเล็กหลวง
๒ เป็นหญิงชื่อ ทับทิม เป็นคุณหญิงในพระยารณชัยชาญยุทธ( ถนอม บุณยเกตุ ) มีบุตร ๗ คน คือ

๑ เป็นชายชื่อ ทวี บุณยเกตุ
๒ เป็นหญิงชื่อไสว ได้สามีชื่อ พลเอกสพรั่ง เทพหัสดิน
๓ เป็นหญิงชื่อ สว่าง
๔ เป็นชายชื่อ ถาวร บุณยเกตุ
๕ เป็นหญิงชื่อ สังวรณ์
๖ เป็นหญิงชื่อ ศุภวรรณ
๗ เป็นชายชื่อ ธวัช บุณยเกตุ

คนที่ ๓ เป็นชายชื่อ จันทร์ เป็นที่ หลวงจินดารักษ์ในรัชกาลที่ ๕ ได้แต่งงานกับ ทรัพย์ บุตรีพระยาบำเรอศักดิ์ ( คิด ) มีบุตรธิดา ๑๑ คน แต่ถึงแก่กรรมเมื่อเยาว์ ๔ คน จะได้ระบุนามเพียง ๗ คน

๑ เป็นชายชื่อ กั๊ก เป็นพระยานิกรกิติการ แต่งงานกับละม่อมบุตรีพระยารณชัยชาญยุทธ ( ครุฑ ) ไม่มีบุตร ( พระยานิติการ ในนามทายาทของพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) ได้ขอพระราชทาน นามสกุล ศรีเพ็ญ ขณะเป็นผู้ว่าราชการเมืองแพร่ ในรัชกาลที่ ๖ ) พระยานิกรกิติการ ( กั๊ก ) มีบุตรกับพวงอนุภรรยา ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ โอภาส ศรีเพ็ญ
๒ เป็นชายชื่อ พัฒน์พงศ์ ศรีเพ็ญ ( เป็นพลเรือเอก )

๒ เป็นชายชื่อ ก๊อก เป็น พ.อ.พระยาภักดีณรงค์ สมรสกับคุณหญิง สงัด มีบุตรธิดาด้วยกัน ๓ คน คือ

๑ เป็นหญิงชื่อ กิ่งพิกุล
๒ เป็นชายชื่อ ประสบ ได้สมรสกับเสงี่ยม มีบุตร ๓ คน

๑ เป็นชายชื่อ ธนิต ( ยศพลตรี ทหารม้า วปอ.รุ่น 30 ) สมรสกับ กานดา มีบุตร ๔ คน

๑ เป็นชายชื่อ ธนา ศรีเพ็ญ สมรสกับ รัชนี มีบุตรชายชื่อ ธีร์
๒ เป็นหญิงชื่อ รุ่งกานต์ สมรสกับ นายกนก ...................
๓ เป็นหญิงชื่อ กุลทรัพย์ สมรสกับ นายเมริน .............มีบุตรชายชื่อ บารมี
๔ เป็นชายชื่อ เพ็ญเอก ศรีเพ็ญ


๒ เป็นชายชื่อ พิสิษฐ์ ศรีเพ็ญ สมรสกับ นางเรณู ปราเมศร์ มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นชายชื่อ นรวีร์ ศรีเพ็ญ ( ตุ้ม )
( ผู้อำนวยการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการไฟฟ้าภูมิภาค 2551 ) สมรสกับ นางอารยา ถาวรมาศ มีบุตรชาย ๑ คน

ชื่อ วีรพล ศรีเพ็ญ สมรสกับนางรวีวรรณ สุตันติราษฎร์
( ผศ.วิทยาลัยเกื้อการุณย์ ) มีบุตร ๓ คน

๑ ด.ช.ปฐมพงศ์ ศรีเพ็ญ ๒ ด.ช.ปฐมจักร ศรีเพ็ญ ๓ ด.ช.ปฐมภพ ศรีเพ็ญ

๒ เป็นหญิงชื่อ กวินนาถ ศรีเพ็ญ ( เดอะ )

นายพิสิษฐ ศรีเพ็ญสมรสกับนางรพีพรรณ พูลเขษม มีบุตร ๑ คน


๓ เป็นชายชื่อ ณัฐ ศรีเพ็ญ


๓ เป็นชายชื่อ ปนิพันธ์

๑ เป็นฃายชื่อปริสุทธิ์ ศรีเพ็ญ ทำงานอยู่การไฟฟ้าภูมิภาค

๓ เป็นหญิงชื่อ กองทรัพย์ ได้แต่งงานกับหลวงประพันธไพรัชภาค( ปิตรชาติ ) มีบุตร ๒ คน คือ

๑ เป็นชายชื่อวีระ ปิตรชาติ ( ดร.วีระ ปิตรชาติ ) อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๑๗ อดิตรัฐมนตรช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๕ เกิด ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ณ บ้านเลขที่ ๒๗ ซอยกะออม ถนนนครสวรรค์ กรุงเทพมหานคร เมื่ออายุ ๔๖ ได้สมรสกับนางสาวกานดา สรรค์ประศาสน์ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๑ มีบุตร ๒ คน ชื่อนางสาวดารามาศ และนายกาจณรงค์ ปิตรชาติ

๒ เป็นหญิงชื่อ จันทรา ปิตรชาติ ผู้อำนวยการกองอบรม กระทรวงแรงงาน

๔ เป็นหญิงชื่อ อนุรี ศรีเพ็ญ ( โสต ) มารดาชื่อ สมบุญ
๕ เป็นชายชื่อ ตระการ ศรีเพ็ญ มารดาชื่อ สมบุญ สมรสกับ พิน มีบุตร ๖ คน

๑ ชายชื่อ เสนาะ ศรีเพ็ญ สมรสกับ สา ศรีเพ็ญ(นามสกุลเดิม หาญใจ-อินต๊ะมา) มีบุตร ๕ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ สุนันท์ สมรสกับ เทวัญ ดำรงหัด(รองนายสถานีเชียงใหม่ บริษัทการบินไทยจำกัด) มีบุตร ๓ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ รัชนี สุขประเสริฐ
๒ เป็นหญิงชื่อ ทัศนีย์ ดำรงหัด
๓ เป็นชายชื่อ ทัศนัย ดำรงหัด สมรสกับ จารุพรรณ สุวรรณไพโรจน์ (พนักงานต้อนรับบริษัทนกแอร์ จำกัด)

๒ เป็นชายชื่อ สมนึก ศรีเพ็ญ สมรสกับประไพ ศรีเพ็ญ(นามสกุลเดิม นามวงศ์) มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ ปิยะนุช ศรีเพ็ญ
๒ เป็นชายชื่อ ปรารถนา ศรีเพ็ญ สมรสกับชลธิชา ศรีเพ็ญ(ครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่)


๓ เป็นหญิงชื่อ งามนิจ ศรีเพ็ญ สมรสกับ อลงกรณ์ รุ่งเจริญไพศาล มีบุตร ๒คน

๑ เป็นหญิง ขนิษฐา กิตติบุตร สมรสกับ เกียรติศักดิ์ จันทร์เที่ยง (เสียชีวิต)มีบุตร ๑ คน เป็นชายชื่อ ณัชชานนท์ จันทร์เที่ยง
๒ เป็นหญิงชื่อ อัญชลี รุ่งเจริญไพศาล


๔ เป็นชายชื่อ ชนะ ศรีเพ็ญ (อาจารย์ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ) สมรสกับ รัชนี ศรีเพ็ญ(นามสกุลเดิม คำประพันธ์) (พยาบาลวิชาชีพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ – สวนดอก) มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นชายชื่อ ณัฐพงศ์ ศรีเพ็ญ เรียนปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒ เป็นหญิงชื่อ ชนินาถ ศรีเพ็ญ นักศึกษาปริญญาตรีสาขาผลิตภัณฑ์ทางทะเล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกงานที่บริษัท United Frozen Food Products มหาชนจำกัด จังหวัดสมุทรสาคร


๕ เป็นชายชื่อ ชำนาญ ศรีเพ็ญ(จ่าสิบเอก ป.721 จ.ลพบุรี สมรสกับ นงลักษณ์ ศรีเพ็ญ(นามสกุลเดิมกับเป็ง) มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ ชมพูนุช ศรีเพ็ญ
๒ เป็นชายชื่อ ชานนท์ ศรีเพ็ญ

๒ เป็นชายชื่อเกื้อ สมรสกับ พวง มีบุตร ๖ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ พวง ศรีเพ็ญ
๒ เป็นชายชื่อสมพงษ์ ศรีเพ็ญ
๓ เป็นหญิงชื่อ อรพิน ศรีเพ็ญ
๔ เป็นชายชื่อธีระพันธุ์ ศรีเพ็ญ
๕ เป็นชายชื่อยุทธพงษ์ ศรีเพ็ญ
๖ เป็นหญิงชื่อกาญานา ศรีเพ็ญ


๓ เป็นชายชื่ออรรฆเดช ( สุนทร ) สมรสกับ สุมาลย์ มีบุตร ๓ คน
( คุณอรรฆเดช ศรีเพ็ญ อดีตผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร )

๑ เป็นหญิงชื่อ ปิลิยา ศรีเพ็ญ สมรสกับนายวัชรพงศ์.............
๒ เป็นชายชื่อ พันธ์ศิริ ศรีเพ็ญ ( เป็นนายตำรวจนครบาล ) สมรสกับ วิภาดา.............
๓ เป็นหญิงชื่อ ปิยะพงศ์ ศรีเพ็ญ สมรสกับนายปรียานน

๔ เป็นหญิงชื่อ จินดา สมรสกับนายสนั่น ......... มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นชายชื่อ ราชพล
๒ เป็นหญิงชื่อ ศิรินารี

๕ เป็นหญิงชื่อ มาลี สมรสกับนาย พูลสวัสดิ์ บูรณดิษ .. มีบุตร ๔ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ ศรีโสภิณ บูรณดิษ
๒ เป็นหญิงชื่อ โสภาพรรณ บูรณดิษ
๓ เป็นหญิงชื่อ กลฤดี บูรณดิษ
๔ เป็นชายชื่อ จักริน บูรณดิษ

๖ เป็นหญิงชื่อ สมจิตร สมรสกับนายเริงจิต ............ มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ สมฤทัย
๒ เป็นชายชื่อ ทัศนพงศ

( บุตรนายจันทร์ เป็นที่ หลวงจินดารักษ์ในรัชกาลที่ ๕ )

๓ เป็นหญิงชื่อกระแส
๔ เป็นหญิงชื่อ กระสาย
๕ เป็นหญิงชื่อ กระสิน
๖ เป็นหญิงชื่อ บุญช่วย
๗ เป็นชายชื่อ กะมุด เกิดด้วยอนุภรรยา

( กลับหน้าหลัก ครอบครัวศรีเพ็ญ )