สายจมื่นราชนาคา ( แย้ม )

บุตรพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) กับ ทอง

 

จมื่นราขนาคา ( แย้ม ) มีภรรยาชื่อ ป้อม บุตรีพระยามหาอรรคนิกร ( เม่น ) มี บุตร ๕ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ เพื่อน เป็นภรรยา เจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒน์ ( ม.ร.ว.หลาน กุญชร ) มีบุตรชายชื่อ ม.ล. ประยูร
๒ เป็นชายชื่อ เลื่อน เป็นที่พระรังสรรสารกิจ ฯ มีภรรยา ๒ คน ปลั่ง บุตรีพระอนุบาลราชบุตร ( หมอจ๋าย ) กับ ภรรยาอีกคนชื่อ แช่ม มีบุตร ๑ คน

๑ เป็นชายชื่อ ชวน มีภรรยาชื่อ ทัพทิม ( แช่ม) มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ ยุพิน ศรีเพ็ญ สมรสกับนายลี่เจ้ย แซ่ตั้ง มีบุตร ๓ คน
( ได้ยกบุตร ให้เป็นบุตรบุญธรรม แก่ นาวาเอก ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ )
นายวินิจ ติระวิกรมสากล
๒ นางสุจิตรา ศรีเพ็ญ สมรสกับนายชัยพร หิตพจน์ มีบุตร ๑ คน ชื่อนายชัยจิตร หิตพจน์
๓ นายสุวุฒิ ศรีเพ็ญ สมรสกับ นางสาวกิ่งแก้ว นิลเหลือง มีบุตร ๓ คน ๑ นายว สันต์ ศรีเพ็ญ ๒ นส.วรรณนภา ศรีเพ็ญ ๓ นส.วราภรณ์ ศรีเพ็ญ ( บุตรคนที่ ๓ และ๔ เป็นคู่แฝด )

๒ เป็นชายชื่อ นาวาเอก ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ ( รน. ) สมรสกับ พิมพา มีบุตรีชื่อ สิริมดี ศรีเพ็ญ ( โสต )


๓ เป็นหญิงชื่อ ทรัพย์ เป็นภรรยา หลวงสวัสดิโกศา มีบุตร ๘ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ อาบ ๒ เป็นหญิงชื่อ นิมา ๓ เป็นชายชื่อ ดล ( เป็นพลโท หลวงสวัสดิ์สรยุทธ ) ๔ เป็นชายชื่อ ครีพ
๕ เป็นหญิงชื่อ เนื่อง ๖ เป็นหญิงชื่อ พิส ๗ เป็นหญิงชื่อ ภักตร์ ๘ เป็นหญิงชื่อ เพี้ยน


๔ เป็นชายชื่อ แม้น เป็นพระสิทธิการภักดี มีภรรยาชื่อ เกต มีบุตร ๕ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ ถนอม เป็นภรรยาขุนพินิจอักษร ( ถ่าย ภัทรนาวิก ) มีบุตรคนหน่งชื่อ อัมภา
๒ เป็นชายชื่อ พร้อม ได้ เลียบ เป็นภรรยา มีบุครชื่อ พืชพันธ์ ศรีเพ็ญ
๓ เป็นหญิงชื่อ พริ้ง เป็นภรรยาขุนเหมสมหาร ( ประพงษ์ สกุลนาก ) มีบุตร ๓ คน ชื่อ ประภาศ (พลตรีประภาศ ) ชื่อ พนัศ ชื่อ พิชัย
๔ เป็นชายชื่อ เวก ถึงแก่กรรมแต่ยังเยาว์
๕ เป็นหญิงชื่อ สมจิตร เป็นภรรยา พันตำรวจโท พิสิษฐ์ กรดิลก มีบุตรชาย ๒ คน ชื่อ อนุกูล ชื่อ ปัทม์

๕ เป็นชายชื่อ คช เป็นที่พระเลิศแหล่งตลุง มีภรรยา ๒ คน ชื่อ เฟื่อง มีบุตรีชื่อ สงบ ได้สามีเป็นหลวงวรภาร ต่อมา เฟื่อง ถึงแก่กรรม พระเลิศแหล่งตลุง ได้ภรรยาคนใหม่ ชื่อ ตุ่น มีบุตร ๘ คน

๑ เป็นชายชื่อ สงวน แต่งงานกับ สายบัว มีบุตร ๕ คน ๑ ชื่อ กลม ๒ ชื่อ สุรางค์ศรี ๓ ชื่อ ศิริลักษณ์ ๔ ชื่อ สมทรง ๕ ชื่อธวัชวงศ์
๒ เป็นหญิงชื่อ เสงี่ยม เป็นภรรยาหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ มีบุตร ๕ คน ๑ ชื่อพร ๒ ชื่อถวิล ๓ ชื่อเพ็ญศรี ๔ ชื่อพงษ์ ๕ ชื่อเพ็ญพรรณ์
๓ เป็นหญิงชื่อ สงัด เป็นภรรยานายสำราญ พจน์สุภาณ เป็นนายอำเภอเมื่องแพร่ มีบุตร ๘ คน

๑ หญิงชื่อปราณี ๒ ชายชื่อศิริชัย ๓ ชายชื่อชัยศรี ๔ หญิงชื่อสุทรา ๕ หญิงชื่อผกาวลี ๖ หญิงชื่อศิริลักษณ์
๗ หญิงชื่อวิไลลักษณ์ ๘ ชายชื่อธงไชย


๔ เป็นชายชื่อ สว่าง สมรสกับ สบายจิตร์ มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ สุขสมาน
๒ เป็นชายชื่อประพัฒน์พงษ์ แต่งงานกับคุณสมฤดี มีบุตรตรี ๒ คน

คนที่ 1 ชื่อ วริษา ( เสาวลักษณ์ )แต่งงานกับนายวีรศักดิ์ ขุนสูงเนิน มีบุตร ชาย 1 คน หญิง 1 คน
คนที่ 2 ชื่อ ปาลิดา ( โศรต ) มีบุตรเป็น หญิง 2 คน

.
๕ เป็นชายชื่อ สวัสดิ์ (ถึงแกกรรม ) เป็นอาจารย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยบางแสน
มีบุตรชื่อ สวภัตร์
๖ เป็นชายชื่อ แสวง ( ถึงแก่กรรม ) เป็นศึกษานิเทศน์กรมการส่งเสริมการศึกษาอ่างศิลา ชลบุรี แต่งงานกับ สุวรรณา มีบุตร ๒ คน

๑ ชื่อ ประเสริฐศักดิ์ ศรีเพ็ญ ( แต้ว ) แต่งงานกับ นางรักมณี มีบุตรหญิง 2 คน

คนที่ 1 ชื่อ ฐิติพร ศรีเพ็ญ
คนที่ 2 ชื่อ รินลนี ศรีเพ็ญ ( จอย ดารานักแสดง )


๒ หญิงชื่อ จิรฐา ( สุวัทนา ศรีเพ็ญ ) ( เอ๋ ) สมรสกับนายสุทธินันท์ ศิลธร มีบุตร ๑ คน ชื่อนายนริศร ศิลธร

๗ เป็นหญิงชื่อ สวิง เป็นภรรยา ร.ต.ท.พรชัย มีบุตร ๓ คน หญิงชื่อทิพวรรณ ชื่อฐานทัต ชื่อสิวิกา
๘ เป็นหญิงชื่อ สุภาพ เป็นภรรยา นายวิโรจน์ มีบุตร ๒ คน ชื่อฐิติพงษ์ ชื่อพรพจน์