สายพระยามหาอำมาตยาธิบดี ( หรุ่น )

บุตรพระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง ) กับ เอี่ยมใหญ่ )

 

พระยามหาอำมาตยาธิบดี ( หรุ่น ) มีภรรยา คุณหญิง เล็ก บุตรีจมื่นเสมอใจราช ( เอม )เป็นราชนิกูลบางช้าง มีบุตร ๕ คน และมีอนุภรรยาอีก ๑๐ คน มีบุตรอีก ๑๗ คน รวมเป็น ๒๒ คน
พระยามหาอำมาตยาธิบดี ( หรุ่น ) เคยดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่มณฑลบูรพา ( เขมร )
เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔  ปีฉลู จุลศักราช ๑๑๕๕ มีนามเดิมว่า หรุ่น  ได้ดำรงตำแหน่ง พระมหามนตรี ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และได้ตามเสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่บ้านหว้ากอ ได้แต่ง นิราศเกาะจาน   ไว้ในคราวนั้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาประทับแรม   ณ   ตำบลหว้ากอ   ตรงเกาะจาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลงานในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้แก่   เคยบอกสักวาหน้าพระที่นั่งเมื่อคราวเล่นสักวาหน้าพระที่นั่งสนามจันทร์ วันที่ ๑๖ - ๑๘   ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๕ และเล่นถวายที่ทะเลพรหมาสตร์  
เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๑๕
ในสมัยรัฐกาลที่ ๕ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นพระยายืนชิงช้าคนที่ ๙   เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๑๙
ในปี   พ.ศ. ๒๔๒๔ และแต่ง โคลงอธิบายภาพรามเกียรติ์ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ห้องที่ ๓๔, ๓๕, ๓๖ และ ๓๗ เป็นโคลงรวมทั้งสิ้น ๑๑๒ บท
ในปี พ.ศ. ๒๔๒๖ ได้เลื่อนเป็น   พระยามหาอำมาตยาธิบดี และแต่งเสภาเรื่องอาบูหะซัน
เสภาเรื่องอาบูหะซัน   แต่งตั้งแต่ตอนอาบูหะซันถูกวางยาหมดสติ   ถูกหามเข้าไปในวัง   เสภาเรื่องนี้แต่งร่วมกับกวีอื่น ๆ   เช่น   พระยาศรีสุนทรโวหาร   ( น้อย   อาจารยางกูร)   และ   หลวงจักรปาณี   ( ฤกษ์) นิราศเกาะจาน   กล่าวถึงการเดินทางที่ทุลักทุเลลำบากลำบน   พรรณนาเหตุการณ์ที่เกิดสุริยุปราคา   เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑   ที่ตำบลหว้ากอไว้อย่างละเอียดลออ   ทำให้ทราบถึงประเพณีโบราณว่าเมื่อเกิดสุริยคราส   และจันทรคราส   ก็จะต้องมีพระราชพิธีสรงน้ำทุกครั้ง
ผลงานวรรณคดีอื่น ๆ   ได้แก่   โคลงนารายณ์สิบปาง แต่งปางนรสิงหาวตาร   ขณะเมื่อดำรงตำแหน่งพระยาศรีสิงหเทพ   กลอนเพลงยาวชมพระยาศรีเพ็ง   แต่งบูชาคุณบิดา คือ พระยาศรีสหเทพ ( ทองเพ็ง)   โคลงเปิดคลองเปรมประชากร ไม่ปรากฏหลักฐานปีที่แต่ง   ฉันท์กล่อมช้างพลายเผือกเอกพระเศวตรุจิราภาพรรณ แต่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๘

พระยามหาอำมาตยาธิบดี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๔๖

ดูข้อมูลจากเรื่องกวีสำคัญในสมัยรัชกาลที่ ๔ ( http://bangkok-guide.z-xxl.com/?p=1908 )

ภรรยาพระยามหาอำมาตยาธิบดี ( หรุ่น ) มีบุตรกับคุณหญิงเล็ก ๕ คนดังนี้

๑ เป็นชายชื่อ รื่น เป็นพระยาพิบูลย์สงคราม มี คุณหญิงชื่อ ทองอยู่ บุตรีหลวงกันพยุหบาท ( นุด ) และมีอนุภรรยาชื่อ เพี้ยน มีบุตร ๑ คนเป็นชายชื่อ มนตรี

บุตรชายชื่อ มนตรี ( แดง ชื่อเดิม สมจิตร ) แต่งงานกับ สายใจ ( สมใจ ) วรัญญานนท์ มีบุตร ๑๑ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ ยาใจ แต่งงานกับ ดด.ประกาญจน์ โรจนวิจิตร มีบุตร ๒ คน ๑.๑ เป็นหญิงชื่อ ธฤตมน ( อรอนงค์ หรือ ฟ้า ) แต่งงานกับนายศักดิ์ชัย หล่อทอง มีบุตร ๑ คน เป็นชายชื่อ พิชณุตม์ หล่อทอง ๑.๒ เป็นชายชื่อ นายจักรกฤช โรจนวิจิตร ( โสต )
๒ หญิงชื่อ นิตยา ( ระจิต ) แต่งงานกับอัมพร นะภาสนธ์ มีบุตร ๒ คน ๆ ที่ ๑ เป็นชายชื่อ อโนทัย นะภาสนธ์.........( ใหม่ ) ๒ เป็นชายชื่อ เมธา นะภาสนธ์ ..... ( เก๋ )
๓ เป็นชายชื่อ สุรพล ศรีเพ็ญ แต่งงานกับ สุพิน มีบุตร ๒ คน ๆ ที่ ๑ เป็นชายชื่อ สุรพงษ์ ศรีเพ็ญ เป็นโสต ๒ นางสาวสุภาพร ศรีเพ็ญ เป็นโสต
๔ เป้นหญิงชื่อ รวีวรรณ แต่งงานกับ ดด เจริญ มะลิวัลย์ มีบุตร ๑ คน นางสาวอาทิตยา มะลิวัลย์
๕ เป็นหญิงชื่อ อัญชลี แต่งงานกับ ดด. มนตรี อินทรีย์ มีบุตร ๒ คน ๆ ที่ ๑ นางสาวมนชนก อินทรีย์ ๒ เด็หญิง ธนินี อินทรีย์
๖ เป็นหญิงชื่อ สินีนาฎ แต่งงานกับ จ.ส.ต สุรินทร์ ปัถวี .
๗ เป็นชายชื่อ สรธร ( สุรชาติ ) ศรีเพ็ญ เป็นโสต
๘ เป็นหญิงชื่อ ภาวินี แต่งงานกับนายจรอง ศรีวงศ์ (ถึงแก่กรรม ) มีบุตรชาย ๑ คนชื่อ นายวิภัช ศรีวงศ์
๙ เป็นชายชื่อ สุรศักดิ์ ศรีเพ็ญ แต่งงานกับ สาคร ( ถึงแก่กรรม ) มีบุตร ๑ คน ชื่อ เด็กหญิงธมลวรรณ ศรีเพ็ญ
๑๐ เป็นหญิงชื่อ ศศิธร ศรีเพ็ญ เป็นโสต
๑๑ เป็นชายชื่อ สุรชัย ศรีเพ็ญ ถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุ ๔ ปี

๒ เป็นชายชื่อ พอน เป็นหลวงเสนีพิทักษ์ ได้แต่งงานกับ ตั้ว เป็นบุตรพระยาขุนภาระกิจ ( ติ่ง นะวะมะรัตน์ ) มีบุตรด้วยกัน ๕ คน ๑ เป็นหญิงชื่อ ละเมียด ๒ เป็นหญิงชื่อ ละมุล ๓ เป็นหญิงชื่อ ละม่อม ๔ เป็นชายชื่อ ตุ๊ ๕ เป็นชายชื่อ ซองติม
๓ ชายชื่อ ฤกษ เป็นหลวงวิชิตเสนี ได้เจียง ชาวจำปาศักดิ์เป็นภรรยา มีบุตรชายคนหนึ่งชื่อ เจือ ถึงแก่กรรมแต่ยังหนุ่ม
ชายชื่อ ทอง ได้ภรรยาชื่อ พัน มีบุตรหนึ่งคนชื่อ สมพงศ์ ถึงแก่กรรมแต่ยังเยาว์
๕ ชายชื่อ เรือน มีภรรยาชื่อ ยุ้ย มีบุตร ๒ คน ชื่อ ย้อย ชื่อ เยี่ยม

ต่อไปนี้เป็นบุตรที่เกิดจากอนุภรรยา ๑๐ มีบุตรอีก ๑๗ คน คือ
๑ ภรรยาชื่อ เสงี่ยม มีบุตร ๑ คน

๖ หญิงชื่อ สาย เสงี่ยมเป็นมารดา สายได้แต่งงานกับนายถนอม บุตรพระยาสีหราชฤทธิไกร ( ทองคำ สีหะอุไร ) มีบุตรเท่าที่จำได้ หญิงชื่อ สนิท เป็นชายชื่อ นิตย์ เป็นหญิงชื่อ ประสงค์ ส่วนสนิท บุตรีคนโตนั้น ได้แต่งงานกับหลวงภูเบนทร์ ( สอ้าน )

๒ ภรรยาชื่อ แสง มีบุตร ๑ คน

๗ หญิงชื่อ สอน แสงเป็นมารดา

๓ ภรรยาชื่อ งิ้ว มีบุตร ๑ คน

๘ ชายชื่อ ครุฑ ศรีเพ็ญ มีภรรยา ๒ คน ๆ
ภรรยาคนที่ ๑ ชื่อ พริ้ง มีบุตร ๔ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ ประยูร สมรสกับนายเทียม ศรีมาก มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อประทุม สมรสกับพันตำรวจตรี สนิท มณีศรี มีบุตร ๑ คน เป็นชายชื่อสุเมธ มณีศรี สมรสกับ..........มีบุตร ๔ คน ชื่อธีรศักดิ์ ชื่อธนิฐา ชื่อธเนศร ชื่อ นัษฐภรณ์
๒ เป็นชายชื่อ สุพล ศรีเพ็ญ สมรสกับ.............. มีบุตร ๓ คน ชื่ออรรถพล ชื่อพิมพันภา ชื่อนิปวรรณ

๒ เป็นชายชื่อ นิตย์ สมรสกับ เล้ก มีบุตร ๑ คน

๑ เป็นชายชื่อ สนั่น ศรีเพ็ญ ทำงานการรถไฟ สมรสกับ เพิ่มสุข ช้างสีแปลก มีบุตร ๒ คน
คนที่ ๑ ชื่อสมภพ ( ข้าราชการ พัฒนากร ระดับ ๔ จังหวัดยโสธร ) คนที่ ๒ ชื่อสุภาวดี

๓ เป็นหญิงชื่อกระแส ( โสต )
๔ เป็นชายชื่อ พูน ศรีเพ็ญ มีภรรยา ๒ คน ชื่อฉวีวรรณและสันทนา
... นายพูน ศรีเพ็ญ มีบุตรกับฉวีวรรณ ๖ คน

๑ เป็นชายชื่อ ไพรัตน์ ( นาวาอากาศโท ) สมรสกับ วัฒนา มีบุตร ๑ คน เป็นหญิงชื่อ ธนิดา
๒ เป็นหญิงชื่อ วัฒนา สามีชื่อ อัมพร กำลังงาม มีบุตร ๒ คน ๑ ชื่อ วัฒพรรณาพร สมรสกับ นายสมวุฒิ คินิมาน ๒ ชื่ออำพล สมรสกับ จารุณี
..
๓ เป็นชายชื่อ ร.ต. ถาวร ศรีเพ็ญ ( ถึงแก่กรรม ) ภรรยาชื่อ พรรณี มีบุตร ๖ คน

๑ เป็นชายชื่อ พันตรีเสร็จศีก ( ปิ๊ด ) สมรสกับ อัฉรา ( แป๊ด ) มีบุตร สิรินดา .....
๒ เป็นชายชื่อ คมวุฒิ ( สถาพรปุ๋ย ) ......
๓ เป็นชายชื่อ พันเอกสุดชาย ( ป้อม ) สมรสกับ ฉัตรดาว ( เปิ้ล ) มีบุตรชื่อ
จันทพัทธิ
๔ เป็นหญิงชื่อ กิติวรรณ ( เปิล ) สมรสกับนาย เจร ทัพน้อย มีบุตรชื่อ กัญจรีย์ ทัพน้อย( ลูกปัด ) ......
๕ เป็นหญิงชื่อ สรีวรรณ ( ป๋อม ) ....
๖ เป็นหญิงชื่อ สุดธิดา . ( ปุ๋ม ) .......

๔ เป็นหญิงชื่อวิไล ( ถึงแก่กรรม )
๕ เป็นหญิงชื่อมนตกานต์ สามีชื่อนายวิชัย สุกใส มีบุตร ๓ คน
หญิงชื่อภัทรภรณ์ เป็นชายชื่อ อภิวัฒน์ เป็นหญิงชื่อ จันทรัตน์
๖ เป็นชายชื่อ พัลลภ แต่งงานกับ จอมศรี ภิรมย์ มีบุตรชาย ๒ คน
...... คนที่ ๑ ชื่อ โสฬส ศรีเพ็ญ ( โอ๋ ) สมรสกับ ขวัญเรือน อินพุ่ม
...... คนที่ ๒ ชื่อ ยศสุนทร ศรีเพ็ญ ( เอ็ด )

... นายพูน ศรีเพ็ญ มีบุตรกับสันทนา มีบุตร ๒ คน

๑ ชื่ออนันต์ ศรีเพ็ญ ( นายทหารเรือ สัตหีบ ชลบุรี, ถึงแก่กรรม ) สมรสกับ พิกุล มีบุตร ๒ คน เป็นชายชื่อ เอกรัฐ............. เป็นหญิงชื่อ..................
๒ เป็นหญิงชื่อ พึงใจ สมรสกับ ....( ตี๋ ) ...................

นายครุฑ ศรีเพ็ญ กับภรรยาชื่อ ทิม มีบุตร ๑ คน เป็นชายชื่อ สุข ( ร.ต.ต. ทองสุข ศรีเพ็ญ ) อดีตนายอำเภอไชยบาดาล จังหวัดลพบุรี ( พ.ศ. ๒๔๘๗ ) เป็นนายอำเภอคงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ.2492 - 2493 , เป็นนายอำเภอวังสพุง จังหวัดเลย มีภรรยา ๓ คน

สุข ศรีเพ็ญ กับภรรยาชื่อ แช่ม มีบุตร ๒คน

๑ เป็นหญิงชื่อ สารภี ( รับราชการอยู่กรมชลประทาน กรุงเทพฯ )
๒ เป็นชายชื่อ พลโทชูศักดิ์ สมรสกับนางสาวดาวน้อย นกเทศ มี ๓ คน

๑ พันเอกศาสตรา ศรีเพ็ญ สมรสกับ พันตรีหญิง อัญพัชร์ ( เรืองเอกราช ) มีบุตร ๒ คน ชื่อ เด็กชายชุติพล ศรีเพ็ญ ชื่อเด็กชายภพพล ศรีเพ็ญ
๒ เป็นหญิงชื่อดาราพรรณ แต่งงานกับ Mr.Areon มีบุตร ๑ คน ชื่อเด็กหญิง ทีจุฑา .............
๓ เป็นหญิงชื่อ เคียงฉัตร สมรสกับ น.ต.พินิจ พร้อมบูรณ์

สุข ศรีเพ็ญ กับภรรยาชื่อ สอางค์ มีบุตร ๘ คน

๑ เป็นชายชื่อ ศิริพงษ์ ศรีเพ็ญ ปลัดอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี สุดท้ายเกษียณเป็นนายอำเภอยโสธร สมรสกับรัตนาภรณ์ หมุนสุข มีบุตร ๑ คน เป็นหญิงชื่อ นฤมล
๒ ดร.สาลี่ ( เป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร นครปฐม สมรสกับนายบุญยงค์ เกี่ยวการค้า มีบุตร ๑ คน ฃื่อ อรสรวง
๓ เป็นหญิงชื่อ ศรีลุ้ง ( ทำงานธนาคาร นครธน ) สมรสกับนายเอนก วิทูลากร
๔ เป็นหญิงชื่อ สินหรั่ง ( อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตพาณิชย์การพระนคร ) สมรสกับนายวิเชียร ..................... มีบุตรเป็นชายชื่อ ศุภศิริ ................
๕ เป็นชายชื่อ สดุงฆาร สมรสกับ กาญจนา............. มีบุตร ๑ คนชื่อ ศรีกัญญา.................
๖ เป็นหญิงชื่อ สัตบงกช สมรสกับนายอุดมวิทย์ อุดมอักษร มีบุตรเป็นชายชื่อพันธ์ศักดิ์
๗ เป็นหญิงชื่อ ศิริรัตน์ ( ทำงาน บริษัท ฮาวายไทย เอกซ์บอร์ด )
๘ เป็นหญิงชื่อสุขุมาลย์ ( ข้าราชการกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ )

สุข ศรีเพ็ญ กับภรรยาชื่อ บุญเสริฐ มีบุตร ๒ คน

๑ เป็นหญิงชื่อสุรกนี.......( อาจารย์ โรงเรีนสามเสนวิทยาลัย ) สมรสกับนายวิทยา รัตนประสพ
๒ เป็นชายชื่อ ศิริสุข ( ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ สมรสกับ สุภาพร .... มีบุตร ๒ คน ชื่อ เอื้อเอ็นดู เป็นชายชื่อรัชชา...................

๔ ภรรยาชื่อ น้อม มีบตร ๑ คน

๙ ชายชื่อ เพ็ชร เป็นหลวงวิจารณ์สุนทรกิจ น้อมเป็นมารดา มีภริยาชื่อ ไย มีบุตร ๒ คน ๆ เป็นหญิงชื่อ มณี อีกคนหนึ่งเป็นชายชื่ออะไรจำไม่ได้

๕ ภรรยาชื่อ ปลั่ง มีบุตร ๑ คน

๑๐ ชายชื่อ เผือก สมรสกับ กาหลง มีบุตร ๑ คน

๑ เป็นชายชื่อ ทนง .............. มีบุตรเป็นชายชื่อ สุชาติ

๖ ภรรยาชื่อ เจียม มีบุตร ๓ คน

๑๑ เป็นหญิงชื่อ เจิม เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ ไม่มีพระองค์เจ้า
๑๒ เป็นหญิงชื่อ สาลี่ เป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ ไม่มีพระองค์เจ้า
๑๓
เป็นหญิงชื่อ บัว ได้แต่งงานกับนายแก้ว ชูโต เป็นที่หลวงหลวงมหิศวร ฯ มีบุตร ๒ คนชื่อ เกื้อ ชื่อ กลิ่น

๗ ภรรยาชื่อ พวง มีบุตร ๒ คน

๑๔ ชายชื่อ พุ่ม
๑๕ ชื่อหญิงชื่อ ประยูร

๘ ภรรยาชื่อ ช้อย มีบุตร ๑ คน

๑๖ เป็นหญิงชื่อ พยงค์

๙ ภรรยาชื่อ พึ่ง มีบุตร ๑ คน

๑๗ เป็นหญิงชื่อ เจียร ได้แต่งงานกับขุนอนุวัตร ชลประเวศ ( อุ้ย เมฆสุภะ ) มีบุตร ๔ คน ๆ

๑ ชื่อ ทองรอด เมฆสุภะ เป็นนายพลเรือจัตวา ( พ.ศ.๒๔๙๘ ) ได้แต่งงานกับ ละม่อม มีบุตร ๔ คน
ชื่ออุษา ชื่อ อรุณพันธ์ ชื่อขวัญฤดี ชื่อวิทูร
๒ ชายชื่อ บรรจง เมฆสุภะ เป็นนายแพทย์ทหารเรือ
๓ ชื่อจำรัส เมฆสุภะ มีบุตร ๔ คน
๔ ชื่อ ศิริมา เมฆสุภะ เป็นครู มีบุตร ๗ คน

๑ ชื่อสุธี ๒ ชื่อสุเมธ ๓ ชื่อสุธรรม ๔ ชื่อกัญญาณัณ ๕ ซื่อ ร.ต.ต.ธงชัย ๖ ชื่อทิพยวัลย์ ๗ ชื่อชัยชนะ

๑๐ ภรรยาชื่อ ขำ มีบุตร ๕ คน

๑๘ เป็นชายชื่อ รั้ง ศรีเพ็ญ แต่งงานกับ ผัน มีบุตร ๓ คน

๑ เป็นหญิงชื่อ เรณู ศรีเพ็ญ แต่งงานกับ พร สายเติมศรี ( นายทหารบก ) บุตรขุนประสิทธิ์ธุระสถาน กับ แม้น สายเติมศรี มีบุตรธิดา ๑๑ คน
๑ ชื่อ ศรีสกุล สายเติมศรี ( ปัจจุบัน พ.ศ.2553 อายุ 78 ) สมรสกับ ประเมิน พลพิภพ อดิตจ่าศาลแขวงพระนครเหนือ มีบุตร ๗ คน
๑ ชื่อ ประสาทพร พลพิภพ ............
๒ ชื่อ ธรรมนูญ สายเติมศรี อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ ( เสียชีวิต )
๓ ชื่อ จำนรรจ์ สายเติมศรี สมรสกับอดีตครูโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สมรสกับสกุล จันทร์เทียน ( เสียชีวิต )
๔ ชื่อ จงกล สายเติมศรี อดีตพนักงานธนาคารกรุงไทย สมรสกับ สกุล ปฐมานนท์
๕ ชื่อ รุ่งโรจน์ สายเติมศรี อดีตนายช่างบริษัทกมลสุโกศล ( เสียชีวิต )
๖ ชื่อ เกษมศรี สายเติมศรี สมรสกับสกุล อินวัดพันธ์
๗ ชื่อ ธีระ สายเติมศรี อดีตข้าราชการครู
๘ ชื่อ พนัส สายเติมศรี อดีตพนักงานบริษัทและทำงานต่างประเทศ ( เสียชีวิต )
๙ ชื่อ พนา สายเติมศรี อดีต ข้าราชการศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม
๑๐ ชื่อ พรพรรณี สายเติมศรี ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม สมรสกับสกุล เรืองจันทร์
๑๑ ชื่อ จสอ.พินิจ สายเติมศรี อดีตข้าราชการกองทัพบก ( เสียชีวิต )

๒ ชายชื่อ รัตน์ ศรีเพ็ญ เป็นนักหนังสือพิมพ์ และเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าภูมิภาค สมรสกับ อุทัย มีบุตร ๑ คน.
ชื่อ วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ .

๓ เป็นหญิงชื่อ ประภา ศรีเพ็ญ ( โสต ) เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ( เสียชีวิต )


๑๙ เป็นหญิงชื่อ พิศ
๒๐ เป็นหญิงชื่อ พต
๒๑ เป็นชายชื่อ วาต
๒๒ เป็นชายชื่อ แดง

--------------------------------------------------------------

( กลับหน้าหลัก ครอบครัวศรีเพ็ญ )