ธรรมนูญโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

กลับหน้าหลักโรงเรียสัมมา

ประวัติโรงเรียน....... วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง......... ตราประจำโรงเรียน  แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
......สภาพปัจจุบัน - ผู้รับใบอนุญาต ......  หลักสูตร  
ผลงานดีเด่น  ...สิ่งอำนวยความสะดวก           
แนวทางในอนาคต วิเคราะห์โรงเรียน    ...วิสัยทัศน์ / ภารกิจของโรงเรียน  ....ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน     
จุดเน้นในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน    ..การตรวจสอบ และรายงาน ...ข้อกำหนดของบุคลากร
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
หน้าที่ครูใหญ
....งานหน้าที่ครูเวร.....งานครูประจำชั้น ..งานหน้าที่ครูพิเศษ... งานหน้าที่ครูฝ่ายวิชาการ ...งานหน้าที่ครูฝ่ายปกครอง
หน้าที่ครูฝ่ายกิจการนักเรียน
งานหน้าที่ครูฝ่ายบริการและธุรการ....งานหน้าที่ครูฝ่ายอนุบาล งานหน้าที่ครูพี่เลี้ยง งานหน้าที่ครูแม่บ้าน
นักการ / พนักงาน
.....หน้าที่คณะกรรมการโรงเรียน.......... สวัสดิการ / ผลประโยชน์....ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติของนักเรียน
แผนการเงินของโรงเรียน...............ใบสัญญาลงนามของคณะกรรมการโรงเรียนในการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
โ ครงการ พัฒนาวิชาการ แผนงาน วิชาการห้องสมุด .......โครงการ แนะแนว แผนงาน วิชาการ.......โครงการ วิชาการ กิจกรรม เวทีคนกล้า
โครงการ วิชาการ กิจกรรม การจัดทำเอกสารการเรียนการสอน ........โครงการ ส่งเสริมจริยธรรม แผนงาน กิจการนักเรียน ( ไหว้ครู )
โครงการ รักษ์อนามัย แผนงาน กิจการนักเรียน ( วันแม่ ) .........โครงการ งานธุรการและการเงิน แผนงาน บริหารและการจัดการ
โครงการ รักษ์อนามัย แผนงาน กิจการนักเรียน ...........โครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง แผนงาน กิจการนักเรียน
โครงการ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม ศิษย์เก่า .............โครงการ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม ทำบุญประจำป

คำนำ

โรงเรียนสัมมาชีวศิลปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาจึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาโรงเรียนให้ไปสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของกระทรวงศิกษาธิการโดยการพัฒนากระบวนการบริหารกระบวนการจัดการเรียนการสอนและมุ่งเน้นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมการจัดองค์ประกอบในการพัฒนาอื่นๆที่จะเอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนเป็นการเสนอภาพรวมของโรงรียนภาระงานแผนปรับปรุงโรงเรียน (แผนยุทธศาสตร์) ข้อกำหนดของบุคลากร และข้อกำหนดของนักเรียนโรงเรียนได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายโรงเรียนฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และฝ่ายปกครองร่วมกันแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลในการกำหนดธรรมนูญโรงเรียนการดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โรงเรียนจึงใคร่ขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพรวม < SCHOOL PROFILE >

ธรรมนูญโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

บ้านเมืองมีรัฐธรรมนูญ ......... ....... หวังเพื่อเกื้อกูล ............. ความผาสุกแก่ปวงชน
โรงเรียนมีธรรมนูญดล ........... หวังให้เกิดผล ........... คือความเจริญของนักเรียน
ศิษย์มีศีลธรรมสถิตเสถียร ........ ด้วยครูพากเพียร ........ อบรมเด็กน้อยชายหญิง
เพื่อปรีชาฉลาดรู้จริง ................ จรรยาเพริศพริ้ง ............... มีศีลธรรม นำปัญญา
เบญจศีล เบญจธรรมสัมมา .......... นำสู่มรรคา ......... คือมรรคแปดย่อมปลอดภัย
ปัญญาเกื้ออาชีพได้ .............. เห็นทางสว่างไสว .............. สัมมาชีวศิลป สมนาม
ธรรมนูญชีวิตดีงาม .................. ศิษย์เพียรพยายาม .............. ทำดีมีผลดลเกษม
ครูสอนศิษย์ดีปรีดิ์เปรม ........... พักตร์พริ้งอิ่มเอม ........... เพ็ญสุขพิพัฒน์สวัสดี

ศาสตราจารย์ฐะปะนีย์ นาครทรรพ .......... ประพันธ์

ประวัติของโรงเรียนสัมมาชีวศิลป (กรุงเทพฯ)
โรงเรียนสัมมาชีวศิลป จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ..2494 ตาม ปรากฎในใบอนุญาตการจัดตั้ง เลขที่ 48/2494
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน       
โรงเรียนสัมมาชีวศิลปก่อตั้งในนามสัมมาชีวศิลปมูลนิธิในพระอุปภัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชโดยมีผู้ก่อตั้งมูลนิธิ 5 ท่านคือ
1.พระยาอมรฤทธิดำรง 2.พระปวโรฬารวิทยา 3.พระสงครามภักดี 4.พระอร่ามรณชิต 5.หลวงปริญญาโยควิบูลย์ จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ วันที่ 29 มีนาคม 2492 เริ่มต้นทุนก้อนแรกจำนวน 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

           อาคารสถานที่

            เช่าเรือนและบริเวณทีดินจำนวน 235 ตารางวา เปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เป็นครั้งแรก เมื่อ .. 2494 ใช้ชื่อโรงเรียนสัมมาชีวศิลป สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงรับเป็นองค์ปถัมภ์พระองค์แรก และได้เสด็จมาเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2494 มีนักเรียนรุ่นแรกเพียง 6 คน ครู 2 ท่าน คือ (ครูสีสลับ โกกิลานนท์ กับ ครูพูนสุข ทองอ่อน) ..2503 มูลนิธิได้ซื้อที่ดินโรงเรียนที่อยู่ปัจจุบันเนื้อที่ 324 ตารางวา ต่อมา พ..2510ได้สร้างตึกเรียนสี่ชั้นครึ่งเป็นอาคารเรียนโดยกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยเหลือเงินค่าก่อสร้างจำนวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ที่เหลือมูลนิธิจัดหาเองเพิ่มเติมรวมเป็นค่าก่อสร้างล้านบาทเศษ ปัจจุบันนี้ประธานกรรมการของสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ปี 2547 คือนายสารวิบุล รามโกมุท และดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงเรียน

1. จัดตั้งอุปการะโรงเรียน และบำรุงการศึกษา
2.
อบรมเยาวชนให้รู้หลักของพระพุทธศาสนา เช่นเดียวกับวิชาการทางโลก
3.
มุ่งดำเนินการสอนในโรงเรียนของมูลนิธิ เน้นในการอบรมศีลธรรม มารยาทอันดีงามและอาชีพ
4.
จัดการเรียนการสอนให้เยาวชน มีความรู้ตามหลักสูตรสามัญ มีความเด่นในภาษาไทย
5. สนับสนุนให้เยาวชน ช่วยกันบำรุงรักษาวัด
6.
เชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้มีความเข้าใจได้ถูกต้องว่าการบำเพ็ญกุศลประเภทที่สร้างจิตใจให้เจริญรุ่งเรือง ด้วยจิตใจที่งดงาม เป็นการให้ทานธรรมอันประเสริฐ
7.
เมื่อนักเรียนที่เป็นพุทธมามกะและมีความสามารถพิเศษแต่ขาดทุนทรัพย์ เมื่อออกจากโรงเรียนแล้วหากมูลนิธิมีทุนทรัพย์พอก็จะพยายามอุปการะให้มีหลักฐานตรงกับที่ตนได้ศึกษามาโดยวิธีการสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่

ตราประจำโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

ใช้สัญลักษณ์บัวสี่เหล่า ความหมาย ลักษณะของบุคคล 4 ประเภท ได้แก่

     1. ผู้มีปัญญาสามารถรู้ธรรมได้ทันทีทันใดเมื่อได้ฟังคำสั่งสอน เปรียบเหมือน   ดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้ว พร้อมที่จะบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ในวันนั้น
2. ผู้ที่สามารถรู้ธรรมได้ต่อเมื่อมีคำอธิบายขยายความ เปรียบเหมือน ดอกบัวที่อยู่เสมอระดับน้ำ จักบานในวันรุ่งขึ้น
3. ผู้ที่พากเพียรพยายามฟัง คิด ถาม ท่องอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งก็จะได้รู้ธรรมเปรียบเหมือน ดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำ แต่จะโผล่บานขึ้นในวันต่อ ๆ ไป
4. ผู้ที่สอนแล้วไม่สามารถรู้ธรรมได้เปรียบเหมือน ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับเปือกตมย่อมต้องเป็นอาหารของเต่าปลา

สีประจำโรงเรียน

เหลือง

น้ำเงิน

กลับหัวเรื่อง

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างบริหารงานงานโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการอำนวยการบริหารโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับใบอนุญาต

(ประธานสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยครูใหญ่

 

 

 

 

 

 

วิชาการ

ธุรการ

งานบริการ

กิจกรรมนักเรียน

ฝ่ายปกครอง

-งานแผนโครงงาน

-งานสารบรรณ

-ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

-กิจกรรมนักเรียน

-งานสารสนเทศ

-พัฒนาหลักสูตร

-งานการเงินและการบัญชี

-งานพยาบาลและอนามัย รร.

-ทัศนศึกษานอกสถานที่

-ส่งเสริมระเบียบวินัย

-แนะแนว

-งานทะเบียนครู-นักเรียน

-งานอาคารสถานที่

-งานหน้าที่บำเพ็ญ ประโยชน์

-งานอบรม

- สื่อการเรียนการสอน

-สารสนเทศ

-งานสวัสดิการ

-ส่งเสริมจริยธรรมและระเบียบ

-งานควบคุมความประพฤติ

-โสตทัศนอุปกรณ์

-สถิติและข้อมูล

-ความปลอดภัย

- วินัย

-ส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรม

-การนิเทศภายใน

-พัสดุและครุภัณฑ์

-งานสหกรณ์

-กีฬา

-จัดแถว-เดินแถว

-การวัดและประเมินผล

 

-งานโภชนาการ

-ลูกเสือ-เนตรนารี

 

-ห้องสมุด

 

 

-การสวดมนต์

 

-งานสัมมนา ฝึกอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

 


สภาพปัจจุบันปี 2549

         นายสารวิบุล รามโกมุท   ผู้รับใบอนุญาต, นายมนัส  ศรีเพ็ญ  ผู้จัดการ, นางชลอ รอดปัญญา   ครูใหญ่

              จำนวนบุคลากร

ระดับ

จำนวน / คน

หมายเหตุ

อนุบาล

7

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 2 คน เด็กเล็ก 1 คน

ประถม

9

-

ครูพิเศษ

6

ครูธุรการ 3 คน

นักการ

4

-

รวมทั้งสิ้น

26

-

                   จำนวนนักเรียน

ชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนหญิง

รวม

หมายเหตุ

อนุบาล 1

1

 

27

 

อนุบาล 2

1

 

26

 

อนุบาล 3

1

22

 

ประถมปีที่1

2

 

 

25

 

ประถมปีที่2

2

 

26

 

ประถมปีที่3

1

 

 

30

 

ประถมปีที่4

2

 

40

 

ประถมปีที่5

1

 

 

27

 

ประถมปีที่6

1

 

 

31

 

รวมทั้งสิ้น

12

 

254

 


กลับหัวเรื่อง


หลักสูตร

              โรงเรียนจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักทั้ง 2 ระดับ ดังนี้
1.ระดับก่อนประถมศึกษา
ใช้หลักสูตรอนุบาล พ..2540 จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ ด้านสติปัญญา
2.
ระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรประถมศึกษา ..2521 ( ฉบับปรับปรุง พ..2533 ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการสอนโดยมุ่งเน้นสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และจริยธรรมเป็นพิเศษ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

       หลักสูตรเพิ่มเติมจากปกติ คอมพิวเตอร์จัดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

          การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง / ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในรูปของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง / ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพชุมชนแม่บ้านเข้ามานำเต้นแอร์โรบิคทุกวันหลังเคารพธงชาติ

กลับหัวเรื่อง

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารสถานที่ เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
1. อาคารเรียน อาคารเรียนถูกสุขลักษณะ อากาศถ่ายเทได้สะดวก จำนวนและขนาดของอาคารพอเหมาะกับสัดส่วนจำนวนนักเรียน บรรยากาศดี ร่มรื่น ทนทานต่อการใช้งาน อาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น และเรือนไม้ 2 ชั้น
ห้องเรียน          มีบรรยากาศดี อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการจัดมุมต่าง ๆ และ ป้ายนิเทศเป็นประจำ
ห้องสมุด และห้องโสตเทคโนโลยีการศึกษา อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม ใช้ร่วมกัน เปิดบริการ 7.30 -15.40.ทุกวัน
ห้องธุรการ และห้องพัสดุห้องพยาบาล ห้องพละ โรงอาหาร ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องวิชาการ เก็บสื่อ / อุปกรณ์
ห้องเรียนเอนกประสงค์ เช่น ป็นห้องจริยธรรม, กิจกรรมนาฎศิลป และห้องนอนอนุบาล

       2. บริเวณโรงเรียน ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกประการเสมอเท่าอาการเรียน จึงคำนึงถึงการใช้ประโยชน์และการใช้งานดังนี้-
บริเวณอาคารเรียนและทางเดินบริเวณที่สามารถอำนวยความสะดวก บริเวณที่พักผ่อน และสนามกีฬา

            3. การบริการ
- มีน้ำดื่มบริการตามจุดต่าง ๆ บริเวณอาคารเรียน
- พักกลางวัน มีการแสดงบนเวที “คนกล้า” ให้นักเรียนชม
- มีห้องสมุดสัญจรสำหรับนักเรียนและประชาชน เพื่อส่งเสริมความรู้ ค้านสังคม
- ความปลอดภัย มีครูคอยรับ-ส่ง นักเรียนที่กลับบ้านเอง
- ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน มีโทรศัพท์สาธารณะ

กลับหัวเรื่อง

ผลงานดีเด่น

โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญต่อการปฏิรูปการเรียนการสอนจึงจัดการเรียนที่หลากหลายทั้งภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง จึงจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับแหล่งความรู้ของภาครัฐ และภาคเอกชน และทางโรงเรียนได้สมัครเป็นโรงเรียนวิธีพุทธ เพื่อให้บุคลากรของสัมมาชีวศิลปช่วยกันสืบสานประเพณีและขนบธรรมเนียมไทยให้ดำรงไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนสูงขึ้นและทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

ปีการศึกษา 2539 - 2540
1. ได้รับเกียรติบัตรของกรมศาสนา จากการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะรายการ “ธรรมะกับเยาวชน”
2.
ได้รับรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ปีการศึกษา 2541
1.
บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “อยู่อย่างไทย” เรื่อง “ธรรมสุนทรในนิทาน”  ทางช่อง 9 อสมท
2.
จัดนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนและการแสดงบนเวที ณ ซอยรางน้ำ “ถนนคนเดิน” ของเขตราชเทวี
ปีการศึกษา 2546
1. เด็กชายทนันท์ วิศิษฏ์สุขวัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากโครงการอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย รับโล่ห์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จัด โดยธนาคารนครหลวงไทย
2.
เด็กหญิงมาริสา ชนมานะวัตร ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดวาดภาพระบายสี จากโครงการ " สายธารสานฝันสีสันแห่งจินตนาการ "
3.
เด็กชายอิสรักษ์ หวังกมลลาสน์ รับรางวัลรองชนะเลิศระดับที่ 1 ในการแข่งขันหมากรุกไทยระดับเยาวชน จากโรงเรียนมักกะสันพิทยา
4.
เด็กหญิงมาริษา พรมสวัสดิ์ ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา 2546 จากโครงการยุวทูตความดี
โรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมเน้นทางด้านจริยธรรมเป็นหลัก นักเรียนของโรงเรียนมีความสามารถ และทำชื่อเสียงของโรงเรียนดังน

ี้

กลับหัวเรื่อง

แนวทางในอนาคต

การวิเคราะห์สภาพโรงเรียน

     ด้านปรัชญา

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ช่องทาง ในการพัฒนา

ปัญหาอุปสรรค

1.ปฏิบัติได้ ชัดเจนเกี่ยวกับด้านจริยธรรม

1.ปรัชญาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนยังไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลตามปรัชญาของ โรงเรียนได้อย่าง ชัดเจน

1.ชี้แจงให้บุคลากร ในโรงเรียนเข้าใจความหมายของปรัชญาโรงเรียน

2.จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติจริงให้บังเกิดผลตามปรัชญา

 

 

 

 

 

 

 

-

 

ด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ การประเมินผล

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ช่องทาง ในการพัฒนา

ปัญหาอุปสรรค

อนุบาล

1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทุกด้าน

2.การจัดการเรียนการสอนเน้นด้าน วิชาการเป็นหลัก

3.บูรณาการ จริยธรรมในการจัด การเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์

4.ดำเนินการจัดและประเมินผลตามระเบียบการ ประเมินผล

1.ไม่ได้นำผลการประเมินมา สรุปแเป็นข้อมูล ในการพัฒนาการเรียนการสอน

2.นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในกรใช้สื่อที่ครูผลิตขึ้น

1.จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น ศูนย์กลางทุกระดับชั้น

2.จัดให้มีการ นิเทศภายใน โรงเรียน

3.ขอความ ร่วมมือจาก ผู้ปกครองมาเป็นวิทยากรให้ ความรู้แก่นักเรียน

แหล่งความรู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนยังมีไม่เพียงพอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านบุคลากร

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ช่องทาง ในการพัฒนา

ปัญหาอุปสรรค

 

1.บุคลากรมีความขยันหมั่นเพียร มีความสามัคคี

2.บุคลากรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 90%

3.บุคลากรมีความเสียสละปฏิบัติงานตามศักยภาพ

1.การกำหนด หน้าที่บุคลากรไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ

2.บุคลากร หนึ่งคนทำหน้าที่หลายอย่างทำให้การปฏิบัติงานไม่สะดวกเท่าที่ควร

3.ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

1.เพิ่มพูน-ประสบการณ์โดยการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง และให้มีการศึกษาดูงาน ตามหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

2. จัดระบบ-ประเมินตนเองของบุคลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

โรงเรียน บริหารงานในรูปของคณะกรรมการทำให้การประสานงานระหว่าง คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครูผู้ปฏิบัติการ และบุคลากรขาดการประสานงานกัน ทำให้เกิดปัญหา ในทางปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

ด้านอาคารสถานที่ และ สิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง

จุดอ่อน

 

ช่องทางในการพัฒนา

ปัญหาอุปสรรค

1.ที่ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน

2.อาคารเรียน

มั่นคง แข็งแรง เหมาะสม

3.สถานที่สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อ-

การเรียนการสอน

1.ทางเข้า โรงเรียนค่อนข้างแคบ

2.ป้ายชื่อโรงเรียนไม่เด่นมองเห็นไม่ชัดเจน (เป็นป้ายขนานกับถนน)

3.บริเวณพื้นที่จำกัดเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มห้อง แหล่งควมรู้เฉพาะกลุ่มประสบการณ์

 

 

 

 

1.จัดสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.ใช้ห้องเรียนเป็นห้องเอนกประสงค์ เพื่อจัด กิจกรรมหมุนเวียน

3.แหล่งธุรกิจควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

4.ประสานงานกับกรุงเทพฯ มาจัดทำป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนให้เห็นเด่นชัด

1.ย่านที่โรงเรียนตั้งอยู่ มี โรงเรียนหลายโรงทั้งเอกชน

และรัฐบาล

2.สถานที่มี เนือที่จำกัด

3.งบประมาณน้อย

4.ปัญหาในด้านเศรษฐกิจ

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการ การบริหาร

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ช่องทางในการพัฒนา

ปัญหาอุปสรรค

1.โครงสร้างการบริหารงานภายในของโรงเรียนชัดเจน

1.การบริหารงานภายในโรงเรียนของแต่ละฝ่าย มีการประสานงานกันค่อนข้างน้อย ส่ง ผลเสียทางด้านข้อมูลสารสนเทศ

2.การติดตามตรวจสอบและประเมินงานยังไม่เป็นระบบ

 

 

 

1.มีการวาง แผนงานเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติและให้มีการประสานงานในแต่ละฝ่ายโดยการปรับปรุงวิธีการทำงานในแต่ละเรื่อง

2.การปฏิบัติงานควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ -

คิดเห็น

3.นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

การให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ น้อยมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านความสัมพันธ์ชุมชน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ช่องทาง ในการพัฒนา

ปัญหา /อุปสรรค

1.มีบริการสุขภาพอนามัยให้กับบุคลากรและนักเรียน

2.มีการร่วม กิจกรรมกับชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอ

1.การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ยัง ไม่เพียงพอ

1.โรงเรียนจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ชุมชนเพิ่มขึ้น

2.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน

1.ชุมชนรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนเป็นชุมชนที่มีสถานประกอบการมากมาย ผู้ปกครองมาจากหลากหลายพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับโรงเรียน

2.ผู้ปกครองและชุมชนในพื้นที่ประกอบอาชีพแบบหาเช้ากินค่ำและ

มีปัญหาเศรษฐกิจทำให้ขาดกำลังในการสนับสนุนโรงเรียน

 

 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ช่องทาง ในการพัฒนา

ปัญหา / อุปสรรค

ด้านกิจการนักเรียน

จุดแข็ง

จุดอ่อน

ช่องทาง ในการพัฒนา

ปัญหา / อุปสรรค

1.นักเรียนให้ ความสำคัญต่อ

กิจกรรมที่จัดขึ้น

2.นักเรียนร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม

กิจกรรมกับชุมชนและสังคม

 

1.ผู้ปกครองให้ความสำคัญต่อ

กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นค่อนข้างน้อย

2.พื้นที่ในการ จัดทำกิจกรรม บางอย่างยังขาดความเหมาะสม

1.ชี้แจงและ เชิญชวนผู้ปกครองให้รับรู้ และเข้ามามีส่วนในการจัด

กิจกรรม

1.งบประมาณน้อย

2.บุคลากรขาดการประสานงานกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

วิสัยทัศน

โรงเรียนสัมมาชีวศิลปมีการจัดองค์กรที่มีโครงการบริหารชัดเจน ส่งเสริมประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันเป็นทีม จัดระบบข้อมูลวิชาการและสารสนเทศทางเทคโนโลยีครบถ้วนถูกต้อง ตรงกับความต้องการทันต่อการใช้งาน ผู้บริหารเป็นผู้นำที่ดี มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารนำมาประเมินผล เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงทั้งด้านวิชาการ, ธุรการบริหาร, กิจกรรมนักเรียนและอาคารสถานที่ตามลำดับความสำคัญ โดยเฉพาะด้านความปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ไปสัมมนาฝึกอบรม ปฏิบติร่วมกับคณะครูและพนักงานเพื่อบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน ในการร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
ครูส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ มีเจตคติที่ดีต่อการสอน เป็นผู้กระตือรือร้นและเสียสละในการปฏิบัติงาน ศึกษาหาความรู้เพื่อใช้สื่อทางเทคโนโลยีใหม่ๆและแหล่งการเรียนรู้ที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณธรรม ได้แก่ มีวินัย ปฏิบัติตนตามระเบียบโรงเรียนและ มีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละต่อส่วนรวม มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สนใจหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ในระดับดี จึงส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

ภารกิจของโรงเรียน

ภารกิจการพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาคุณภาพวิชาการ วิธีการสอนที่หลากหลาย
2.
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
3.
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และ เทคโนโลยีใหม่ ๆ
4.
การบริการ และ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
5.
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

ภารกิจการพัฒนาผู้เรียน
1.
ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2.
พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อนำไปคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เสียสละเพื่อส่วนร่วม รู้จักประหยัดอดออม เน้นการทำงานเป็นทีมและหมู่คณะ
4.
เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ

กลับหัวเรื่อง

ปรัชญาและเป้าหมายของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

              “มีศีลธรรม นำปัญญา เกื้ออาชีพ”
มีศีลธรรม หมายถึง มุ่งให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และสังคมของตนเป็นสังคมที่ดี มีความสุขอย่างแท้จริง
นำปัญญา หมายถึง นำความรู้ความสามารถมาพิจารณาไตร่ตรองสถานการณ์ด้วยเหตุผล และเห็นสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ปฏิบัติ
เกื้ออาชีพ หมายถึง ให้นักเรียนนำศีลธรรม และปัญญา มาช่วยพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
ความหมายโดยรวมคือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะเป็นผู้ที่รู้จักพิจารณาใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล มีสติอยู่กับตนตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญญาในการคิด การทำ พร้อมทั้งการเลือกประกอบอาชีพสุจริต และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

คติพจน์
-อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตน)
-สมคฺคาน ตโป สุโข (ความขยันของหมู่คณะที่พร้อมเพรียงนำมาซึ่งความสุข)
-วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ (บุคคลจะพ้นทุกข์ได้ เพราะความเพียร)

กลับหัวเรื่อง

จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

       1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทุกด้าน เน้นการเป็นคนดี มีคุณธรรม
2. บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ มีขวัญและกำลังใจ
3. นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม
4. นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
5. ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย
6. ปรับปรุงการใช้สื่อ การเรียนการสอน และอาคารสถานที่
7. นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

เป้าหมายของโรงเรียน

ภารกิจที่ 1 พัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
เป้าหมาย นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย เน้นการเป็นคนดี มีคุณธรรม

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ

1.จัดประสบการณ์และกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรแต่ละระดับ

2.ดำเนินการวัด และประเมินผลตามระเบียบและโตรงการทดลอง

1.จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เกิดการท้าทายยั่วยุต่อการเรียนรู้

2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตนเอง

3.พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลตามวัตถุประสงค์

1.นักเรียนมีความกระตือ

รือร้นในการเรียน และรู้จัก

ค้นคว้าจากแหล่งความรู้ต่าง

2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.มีการนำเสนอผลงานของนักเรียน

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ

สนใจ

1.จัดแข่งขันกิจกรรมทาง

วิชาการภายในโรงเรียน

2.สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการภายนอก

โรงเรียน

1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ มากขึ้น

2.นักเรียนเป็นที่ยอมรับของ

สถาบันต่าง ๆ

4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

1.จัดให้มีการอบรมจริยธรรม

2.จัดให้นักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ

3.ส่งนักเรียนเข้าประกวด

มารยาท

4.จัดป้ายนิเทศในวันสำคัญ

1.นักเรียนประพฤติปฏิบัติ

ตนเป็นคนดี จนเป็นที่ยอม

รับของสังคม

2.นักเรียนมีความกระตือ

รือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

3.นักเรียนเกิดความมั่นใจ

กล้าแสดงออกต่อชุมชน

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

5.เพื่อให้มีค่านิยมในทางที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

1.จัดให้มีการอบรม

จริยธรรม

2.จัดให้นักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาธรรมะ

3.ส่งนักเรียนเข้าประกวดมารยาท

4.จัดป้ายนิเทศในวันสำคัญต่าง

1.นักเรียนประพฤติปฏิบัติ

ตนเป็นคนดี จนเป็นที่ยอมรับของสัมคม

2.นักเรียนเกิดความมั่นใจ

กล้าแสดงออกต่อชุมชน

3.นักเรียนเกิดแรงจูงใจเห็นความสำคัญของวันต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง

4.นักเรียนมีควมกระตือ

รือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

 

กลับหัวเรื่อง

ภารกิจที่ 2 พัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย ครูและเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่มีขวัญและกำลังใจ

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ

1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ

2.เพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

1.จัดประชุมวางแผนงานของบุคลากร

2.ส่งบุคลากรไปอบรม

ทัศนศึกษา และศึกษาต่อ

3.ครูนำเทคนิควิธีสอนและนวตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

1.บุคลากรให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัติ

ภารกิจ ของโรเงรียนเป็นอย่างดี

2.บุคลากรนำความรู้ต่างๆ

มาพัฒนาการเรียนการสอน

3.นักเรียนมีความกระตือ

รือร้น และเรียนรู้อย่างมี

ความสุข

 

3.เพื่อให้บุคลากรนนำสื่อการสอนที่หลากหลายมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

1.จัดส่งครูเข้าฝึกอบรมในการทำสื่อการเรียนการสอน

2.จัดทำโครงการงานประดิษฐ์สื่อ และประกวดการผลิตสื่อ

3.ครูและนักเรียนร่วมกัน

ทำสื่อ

 

 

1.โรงเรียนมีสื่อการเรียน

การสอนหลากหลาย และมี

คุณภาพ

2.เด็กเกิดความภาคภูมิใจ

3.มีสื่อใช้มากขึ้น

กลับหัวเรื่อง

ภารกิจที่ 3 พัฒนาสื่อ อุปกรณ์ อาคารสถานที่
เป้าหมาย ปรับปรุงการใช้สื่อ การเรียนการสอน และอาคารสถานที่

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ

1.เพื่อนำสื่อเทคโนโลยีที่

เหมาะสมมาใช้ในการเรียน

การสอน

1.ผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และ

สอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์

 

1.นักเรียนมีสื่อการเรียน

การสอนหลากหลาย

2.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี

ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

3.นักเรียนสามารถนำความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2.เพื่อจัดบรรยากาศ และ

แหล่งความรู้ให้เอื้อต่อการ

เรียนการสอน

1.จัดห้องเรียนและสถานที่

ให้มีบรรยากาศยั่วยุ และเอื้อ

ต่อการเรียนการสอน

2.จัดแหล่งความรู้ทั้ง

ภายใน และภายนอก

ห้องเรียน

1.อาคารสถานที่ภายในโรงเรียนร่มรื่นเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

2.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี

ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

3.โรงเรียนมีแหล่งความรู้เพิ่มขึ้น

3.เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

 

 

 

1.เชิญผู้ปกครองผู้ทรง

คุณวุฒิ และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนการสอน

2.โรงเรียนใช้สถานที่เป็น

ศูนย์กลางในการปฏิบัติ

กิจกรรม

 

 

1.ผู้ปกครองและชุมชนให้

การสนับสนุนการดำเนิน -

กิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

เพิ่มขึ้น

2.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับ

และเชื่อถือของชุมชน และ

สังคม


กลับหัวเรื่อง

ภารกิจที่ 4 บริการและส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน
เป้าหมาย 4.1.นักเรียนสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ดีทั้งการพูด การฟัง การอ่านและ การเขียน
4.2.นักเรียนมีคุณธรรม และจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม
4.3.นักเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ

1.เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารดีขึ้น

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

2.จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ

1.นักเรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีขึ้น

2.นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจมากขึ้น

2.เพื่อให้มีคุณธรรม และจริยธรรม

1.จัดให้มีการอบรม

จริยธรรม

2.จัดให้นักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาธรรมะ

3.ส่งเสริมนักเรียนเข้าประกวดมารยาท

4.จัดป้ายนิเทศในวันสำคัญต่าง

1.นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีจนเป็นที่ยอมรับของสัมคม

2.นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

3.นักเรียนเกิดความมั่นใจ

กล้าแสดงออกต่อชุมชน

3.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

1.จัดให้มีการฝึก

กายบริหาร

2.จัดกิจกรรมกีฬาสี

1.นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.นักเรียนเกิดความมั่นใจ

กล้าแสดงออกต่อชุมชน

 

 

 

4.เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

3.พัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ของนักเรียนให้ครอบคลุมทั้งร่างกายจิตใจให้

เหมาะสมกับวัยพัฒนาการของนักเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

3.1.ประกันอุบัติเหตุ

3.2.ตรวจสุขภาพ

3.3.หน่วยรักษาความปลอดภัย

3.4.โครงการอาหารกลางวัน

3.นักเรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.เพื่อให้นักเรียนได้รับ-

บริการด้านการแนะแนว

 

 

จัดระบบแนะแนวภายในโรงเรียน

1.นักเรียนได้รับความรู้และแนวทางในการปฏิบัติที่

ถูกต้อง


กลับหัวเรื่อง

ภารกิจที่ 5 พัฒนาระะบบการบริหารและการจัดการ
ป้าหมาย ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ

1.เพื่อจัดระบบการจัดการและการบริหารให้เกิดความคล่องตัว

1.จัดระบบการบริหารงานบุคลากร งานธุรการ

การเงิน

2.บริหารงานธุรการให้สามารถสนับสนุนงานของบุคลากรได้อย่างเต็มที่

1.ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย

2.การปฏิบัติงานมีระบบเป็นปัจจุบันสะดวกในการประสานงาน

 

 

กลับหัวเรื่อง

การตรวจสอบและรายงาน

             การตรวจสอบกิจกรรมของโรงเรียน ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบหาข้อมูล พร้อมหาวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งหาเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบโครงการต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ เมื่อสิ้นปีการศึกษาได้มีการประเมินผลโครงการ และเขียนรายงานผลการประเมินประจำปีเพื่อเผยแพร่แก่บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เช่น หน่วยงานพัฒนาชุมชน ฯลฯ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ข้อกำหนดบุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติของบุคลากร

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

1

ผู้รับใบอนุญาต

“ผู้รับใบอนญาต” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.ควบคุมดูแลรับผิดชอบการดำเนินกิจการของโรงเรียน ในการดำรงและเลิกล้มกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และนโยบายของทางราชการ

2.ให้ความร่วมมือ การบริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนเมื่อทางราชการร้องขอ

3.สนับสนุน และ ส่งเสริมให้ครูได้เพิ่มพูนความรู้ตามโอกาสอันควร

4.สนับสนุนและเผยแพร่ข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ที่ครูใหญ่หรือครูพึงได้รับ

5.ต้องไม่กระทำการใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ แก่ผู้อื่นในการดำเนินกิจการของโรงเรียน

 

 


กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติของบุคลากร

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

2

ผู้จัดการ

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ

1.ด้านการบริการ

1.1.รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ร่วมกับครูใหญ่

1.2.ดำเนินงานตามนโยบาย วัตถุประสงค์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิและคณะกรรมการอื่นของโรงเรียนและมูลนิธิ

1.3.รับผิดชอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ของทางราชการ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน และให้ความร่วมมือตามความเหมาะสมแก่ทางราชการโดยปรึกษาหารือร่วมกับครูใหญ่

1.4.ควบคุมการทำงานด้านธุรการของโรงเรียนทั้งหมด

1.5.ควบคุมดูแลการทำงานของนักการภารโรง คนงาน คนครัว คนขับรถ และแม่บ้านตลอดจนพิจารณาความดี ความชอบและการลงโทษ

1.6.จัดการเกี่ยวกับยานพาหนะ

1.7.จัดทำแผนงานประจำปีของโรงเรียน

1.8.ดูแลควบคุมจัดทำเอกสาร บัญชี การเงิน และทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียน

1.9.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง

 

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

1.10.ดูแลรับผิดชอบและส่งเสริม

กิจกรรมเกี่ยวกับสุขอนามัย

1.11.ส่งเสริมและพัฒนาด้านและวิชาการ วัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรในโรงเรียน

1.12.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและชุมชนใกล้เคียงและผู้ปกครอง ครู นักเรียน

2.ด้านอาคารและสถานที่

2.1.จัดการดูแลรับผิดชอบอาณาบริเวณ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

2.2.ดูแลรักษาความสะอาด ความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของอาคาร สถานที่และอาณาบริเวณ

2.3.รับผิดขอบด้านสุขอนามัยของห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม

2.4.จัดการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณ ตลอดจนครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน

2.5.จัดภูมิสถาปัตย์ให้แก่อาณาบริเวณของโรงเรียนให้งดงาม

3.ด้านบัญชีและการเงิน

3.1.รับผิดชอบการเบิก-จ่าย และทำบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบและหลักวิชาการบัญชีที่รับรองทั่วไป

3.2.ดูแลเอกสารบัญชีการเงินและทรัพย์สินให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ตรวจบัญชีและการทำรายงานบัญชีงบดุลประจำปี

3.3.ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์วัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริหารกิจการโรงเรียน

 

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

3.4.วางแผนงานรวบรวมความต้องการ เพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี

3.5.มีอำนาจสั่งจ่ายเงินในการบริหารกิจการตามหน้าที่ได้ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่าจำนวนดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับใบอนุญาต

4.ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

4.1.อบรม ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม ค่านิยมเอกลักษณ์ไทย ความสามัคคีในหมู่คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ คนงาน ภารโรง

4.2.ศึกษาหาความรู้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนา บริหารและวิชาการวิธีสอบ วิธีประเมินผลการใช้หนังสือเรียน และคู่มือการสอนตามหลักสูตร

4.3.แนะนำส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาหาความรู้ในหน้าที่เพิ่มเติมอยู่เสมอ

4.4.สำรวจ วิจัย วิเคราะห์ ประเมินผล จัดทำเกณฑ์มาตราฐานและโครงการพัฒนาโรงเรียนเสนอผู้รับใบอนุญาต

4.5.ส่งเสริมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจการของโรงเรียน

4.6.ให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและราชการตามความเหมาะสม เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดแก่ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง

กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติของบุคลากร

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

3

ครูใหญ่

หน้าที่และความรับผิดชอบของครูใหญ่

1.ด้านบริหาร

1.1.รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียนรวมกับผู้จัดการ

1.2.รับผิดชอบกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของทางราชการ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน และให้ความร่วมมือตามความเหมาะสมแก่ทางราชการ โดยปรึกษาหารือร่วมกับผู้จัดการ

1.3.ดำเนินงานตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิและคณะกรรมการอื่น ๆ ของโรงเรียน

1.4.ดูแลรับผิดชอบงานธุรการเกี่ยวกับผู้ปกครอง ครูและนักเรียนร่วมกับผู้จัดการ

1.5.เป็นประธานในการควบคุมดูแล และกำหนดการทำงานของครูทั้งหมดตลอดจนเป็นผู้พิจารณาความดี ความชอบ บทลงโทษและพิจารณารับครูเข้าทำงาน

1.6.ดูแลรับผิดชอบความสงบเรียบร้อยความสวยงาม ความปลอดภัย ความสะอาด และการเรียนรู้ของนักเรียนร่วมกับผู้จัดการ

1.7.ประสานงานร่วมมือกับคณะครูและผู้จัดการจัดทำแผนการทำงาน และแผนการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา

1.8.จัดทำการซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอนตลอดจนครุภัณฑ์เสนอผู้จัดการ

 

 

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

1.9.จัดทำแผนการเรียนการสอน เน้นหนักด้านศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม บวกจิตสำนึกให้แก่ครู นักเรียน ทางการปฏิบัติทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน

1.10.ดูแลรับผิดชอบด้านความสะอาด สุขอนามัย และบำรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอนให้อยู่ในสภาพใช้การได้

2.ด้านวิชาการ

2.1.ดูแลจัดการผลิตสื่อและจัดระบบการเรียนการสอนให้ถูกต้องตามหลักสูตร และนโยบายของมูลนิธิ

2.2.สำรวจวิจัยวิเคราะห์ประเมินผลด้านการศึกษา

2.3.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

2.4.จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะกับความก้าวหน้าทางการศึกษา

2.5.จัดกิจกรรมพิเศษ นิทรรศการให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

2.6.รับผิดชอบการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียน จำนวนนักเรียน ครูประจำชั้น ตลอดจนการจัดการครูพิเศษสอนตามชั้นเรียน

2.7.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจวัตรเน้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้แก่ครูและนักเรียน

 

เลขที่

หน้าที่

หมายเหตุ

3

หน้าที่ครูใหญ่

1.ด้านบริการ

1.1.ควบคุมดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศของทางราชการและพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ตลอดจนมติที่ประชุมกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ

1.2.ดูแลส่งเสริมจรรยาบรรณ จัดทำระเบียบวินัยการปฏิบัติงานของครูและนักเรียน

1.3.จัดทำแผนงาน และแต่งตั้งการอยู่เวรของครูและนักเรียน

1.4.ดูแลรักษาความสะอาด ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในโรงเรียน และสิ่งแวดล้อม

1.5.จัดทำแก้ไขปรับปรุงระเบียบ รักษาระเบียบ พิจารณาความดีความชอบ และกำหนดบทลงโทษของครูเสนอ และร่วมปรึกษากับผู้จัดการเพื่อการตัดสิน

1.6.จัดวางแผนงบประมาณสำหรับใช้ในการเรียนการสอนการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน เสนอผู้จัดการ

1.7.เป็นประธาน การบรรจุแต่งตั้งและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ครูผู้สอนแต่ละคนตามชั้นต่าง ๆ เสนอผู้จัดการ

1.8.ดูแล ให้คำปรึกษาครูผู้สอนแต่ละคน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อย

 

 

เลขที่

หน้าที่

หมายเหตุ

 

1.9.ดูแลสถานที่ ห้องเรียน ห้องกิจกรรมให้สะอาดทันสมัย และมั่นคงปลอดภัย

1.10.ดูแล บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ในการเรียนการสอน

2.ด้านวิชาการ

2.1.ดูแลการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน หรือเสนอผู้จัดการเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง

2.2.รับผิดชอบการจัดระบบการเรียน การสอนให้ถูกต้องตามหลักสูตร

2.3.สำรวจวิจัยวิเคราะห์ประเมินผลวางแผนจัดทำเกณฑ์มาตราฐานและโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.4.อบรมแนะนำส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับแก่ครูและนักเรียน

2.5.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร ให้การเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผล

2.6.จัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการศึกษา

2.7.จัดให้มีการจัดนิทรรศการกิจกรรมพิเศษเผยแพร่เอกสาร หรือโครงการของทางราชการของโรงเรียนและมูลนิธิเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ครู นักเรียน และชุมชน

2.8.ดูแลรับผิดชอบการจัดชั้นเรียน จำนวนนักเรียน และครูประจำชั้นตลอดจนการจัดครูพิเศษเข้าสอนตามชั้นต่าง ๆ

 

 

กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติของบุคลากร

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป

หน้าที่งาน ครู

เลขที่

บุคลากร

หน้าที่

4

ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานในหน้าที่ครูเวรและตรวจเวร

1.ครูปฏิบัติหน้าที่ครูเวร

2.ตรวจดูแลความเรียบร้อย

3.ประชาสัมพันธ์ และต้อนรับผู้มาติดต่อกับโรงเรียน

4.มีอำนาจตักเตือน ห้ามปราม ขัดขวาง กับผู้มาทำความ

เดือดร้อนแก่โรงเรียน หรือชุมชน

5.มีอำนาจฟ้องร้อง แจ้งความ กรณีเกิดเหตุร้ายแรง หรือ เสียหาย

6.สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หรือการแก้ปัญหาโดยด่วน

7.แจ้งเหตุการณ์เร่งด่วนให้ผู้บริหารทราบโดยด่วน

งานในหน้าที่ครูประจำชั้น

1.จัดการเตรียมเอกสารการสอน

2.จัดการปฐมนิเทศ

3.ดูแลความเรียบร้อย ของนักเรียน

4.ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอกสารของชั้นเรียน

5.ดูแล ตกแต่ง ห้องเรียนให้น่าเรียน

6.จัดทำ การวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดการสอน

แผนการสอน และใบงาน ส่งตามกำหนด

7.แจ้งหรือรายงานครูใหญ่กรณีไม่มีครูเข้าสอน

8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมายและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ


กลับหัวเรื่อง

 

เลขที่

บุคลากร

หน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.หน้าที่สอนในวิชาที่ได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง

งานในหน้าที่ครูพิเศษ

1.สอนในวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพ

2.ดูแลนักเรียน

3.ปฏิบัติตามที่ครูได้รับมอบหมาย

4.เตรียมการสอนให้เหมาะสม

5.ดูแลบริเวณโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน

6.ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน กลับหัวเรื่อง

งานในหน้าที่ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

1.รวบรวมเอกสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

2.พัฒนาการเรียนการสอน

3.ควบคุมดูแล และสนับสนุนการสอนของครู ในทุก ๆ ด้าน

4.ประสานงานกับบุคลากรทุก ๆ ระดับ

5.รวบรวมงานของครูส่งครูใหญ่ตามกำหนด

6.จัดสัมนา อบรม ฯลฯ

7.ช่วยจัดตารางสอน และครูสอนแทน

8.จัดการทำโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียน กลับหัวเรื่อง

งานในหน้าที่ครูหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และปกครอง

1.พัฒนาบริเวณโรงเรียนและสิ่งแวดล้อม

2.ให้คำแนะนำการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน

3.ดูแลความเรียบร้อยเกี่ยวกับครุภัณฑ์อาคารสถานที่ เสนอครูใหญ่

4.ตกแต่งโรงเรียน และควบคุม ดูแลให้โรงเรียนสวยงาม

5.เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

เลขที่

บุคลากร

หน้าที่

 

 

 

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

 

 

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานในหน้าที่ครูหัวหน้าฝ่ายปกครอง

1.ดูแลสอดส่อง พฤติกรรมนักเรียนรวมถึงช่วยให้คำแนะนำ แก้ไข

2.ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน

3.จัดโครงการจริยธรรมและอื่น

4.รวบรวมปัญหาแก้ปัญหาและเสนอผลการปฏิบัติต่อครูใหญ่เพื่อวางแผนในการอบรมนักเรียน

งานในหน้าที่ครูหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

1.สนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน

2.ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม

3.ให้การบริการ

4.จัดกิจกรรมโครงการเสียงตามสาย

5.จัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อพัฒนาการสอน

งานในหน้าที่ครูหัวหน้าฝ่ายบริการและธุรการ

1.ควบคุมดูแลงานด้านธุรการ

2.ให้การบริการกลางแก่โรงเรียนและมูลนิธิ

3.จัดการงานด้านสวัสดิการต่าง

4.ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย

งานในหน้าที่ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการและบริการกลาง

1.จัดการงานด้านมูลนิธิ

2.เรื่องกิจการงานโรงเรียน

งานหน้าที่ครูหัวหน้าฝ่ายอนุบาล

1.ดูแล ครูอนุบาล และพี่เลี้ยงอนุบาล

2.แนะนำ ทำแผน จัดสื่ออนุบาล

3.ดูแลในทุก ๆ ด้านของอนุบาล

4.ร่วมมือในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

กลับหัวเรื่อง

 

เลขที่

บุคลากร

หน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่พี่เลี้ยงเด็กนักเรียนอนุบาล

1.ช่วยดูแล อุปกรณ์ สื่อ ห้อง ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย สะอาด

2.ดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียน

3.ดูแลนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

4.ช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน

หน้าที่ครูแม่บ้าน

1.ดูแลเก็บรักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

2.บังคับบัญชา ภารโรง และโรงประกอบอาหาร

3.จัดการด้านโภชนาการให้แก่นักเรียน บุคลากรใน

โรงเรียน และผู้มาเยือน

4.รับผิดชอบดูแลพื้นโรงเรียนให้มีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยและสงบเรียบร้อย

 

 

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

4

ครู

ข้อกำหนด

1.สิ่งที่ครูพึงได้รับ

1.1.สิทธิได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน หรือ กฎระเบียบของทางราชการว่าด้วยผู้ทำหน้าที่ครูในโรงเรียนเอกชน ซึ่งจะได้รับสิทธิช่วยเหลือสวัสดิการทั้งครอบครัว

1.2.สิทธิในการได้รับสวัสดิการ สงเคราะห์ เพิ่มพิเศษจากมูลนิธิ และโรงเรียน ตามระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการฯ สิทธิการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน และสมาชิกคุรุสภาสำหรับตำแหน่งครู

1.3.สิทธิในการสวมเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายของมูลนิธิฯ และโรงเรียน

1.4.สิทธิเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ที่ทางโรงเรียนหรือมูลนิธิฯ จัดให้มีขึ้น หรือเข้าร่วมการสัมมนาจากภายนอกโดยความเห็นชอบของผู้บริหารฯ

1.5.สิทธิเกี่ยวกับการเสนอความเห็น การอุทธรณ์ และร้องทุกข์

1.6.สิทธิการลากิจ ลาพักผ่อน ลาคลอด ลารักษาพยาบาล ตามระเบียบโรงเรียนฯ

1.7.สิทธิได้รับการแต่งตั้ง หรือได้รับการเลือก

ตั้งเป็นกรรมการบริหารกิจการต่าง

1.8.สิทธิอื่น ๆ ที่โรงเรียนฯ และมูลนิธิฯ จะได้กำหนดขึ้นตามโอกาส

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

หลักปฏิบัติ

1.การมาปฏิบัติงาน

1.1.ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง

1.2.มาถึงโรงเรียนก่อนกำหนดของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 15 นาที ถ้ามาก่อนไม่น้อยกว่า 30 นาทีกลับหลัง 16.00.

1.3.ลงเวลาปฏิบัติงานจริง

1.4.การมาหรือกลับก่อนมากกว่า 1 ชั่วโมงให้รายงานครูใหญ่ทราบ และครูใหญ่ลงลายมือชื่อรับทราบในสมุดลงเวลาทุกครั้ง

1.5.กลับหลังจากโรงเรียนเลิกไม่น้อยกว่า 30 นาที โดยไม่ถือเป็นเวลาทำงาน ยกเว้นครูเวร ครูอนุบาลต้องส่งนักเรียนจนครบหมดทุกคน

1.6.การออกนอกโรงเรียนต้องขออนุญาตไม่เกิน 3 ชั่วโมง ถ้าเกินให้เขียนใบลาครึ่งวัน

1.7.การลา ต้องฝากเรื่องครูที่ว่างให้ดูแลเด็กโดยให้เซ็นต์ขออนุญาตในสมุดบันทึก เมื่อกลับต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบ

1.8.การลาหยุดทุกประเภทต้องให้สาเหตุที่ชัดเจน

1.9.ลากิจต้องลาล่วงหน้า ถ้าลาล่วงหน้าไม่ได้ให้แจ้งให้ทราบในวันลา

1.10.ลาป่วย ต้องแจ้งในวันลา และเสนอใบลา ถ้าลาป่วยเกิน 3 วัน ให้มีใบรับรองแพทย์

1.11.การยื่นใบลา ให้ยื่นต่อฝ่ายธุรการ

1.12.ลาหยุด โดยไม่แจ้งสาเหตุ เมื่อมาปฏิบัติงานแล้วไม่ยื่นใบลา ถือว่าขาดงาน

กลับหัวเรื่อง

เลขที่

บุคาลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

2.การทำหน้าที่เวรดูแลความเรียบร้อยประจำวัน

2.1.ผู้เป็นเวร มีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้มาติดต่อ ดูแลนักเรียนทั่ว ๆ ไปในบริเวณโรงเรียนเรื่องการป้องกันแก้ปัญหา ความปลอดภัย จากสิ่งแวดล้อม หรือที่เจ็บป่วย

2.2.ห้ามละทิ้งเวรไปทำธุรกิจใด ๆ จนกว่าจะหมดเวลา หรือจะแลกเปลี่ยนเวรต้องแจ้งครูใหญ่ทราบหรือผู้บริหารทราบ

2.3.ผู้เป็นเวร มีอำนาจกระทำการเพื่อการแก้ปัญาหาเร่งด่วน และพิจารณาสั่งการใด ๆ ต่อครูหรือพนักงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง

3.การรับประทานอาหาร

3.1.ครูไม่รับประทานอาหารในชั่วโมงที่สอน หรือไม่รับประทานให้เด็กเห็นกรณีจำเป็น

3.2.ครูรับประทานอาหารตามสถานที่ที่จัดไว้พร้อมกับนักเรียนเพื่อช่วยดูเด็ก

3.3.ครูและเจ้าหน้าที่เวรให้รับประทานอาหารก่อนเวลา 15 นาที

4.การแต่งกาย

4.1.ครูแต่งกายตามแบบโรงเรียนกำหนด ยกเว้นกรณีที่จำเป็นต้องมีเหตุผลเพียงพอ

4.2.ครูผู้อำนวยการฝึกลูกเสือ ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้อง

4.3.แต่งกายสวมรองเท้าด้วยสีและแบบที่สุภาพเรียบร้อย โดยถือหลักประหยัด นิยมไทย เอกลักษณ์ประจำชาติ หลีกเลี่ยงการแต่งกายที่อาจถูกวิพากษ์วิจารณ์

5.ปฺฏิบัติตามหน้าที่ครูอย่างเคร่งครัด

 

กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

5

นักการ / พนักงาน

1.เรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.1.ความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ ต้องรักษาบริเวณต่อไปนี้ให้สะอาดอยู่เสมอ ได้แก่ บริเวณในโรงเรียน เช่น ห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน ห้องเรียน โรงครัว ห้องทำงานบริหาร ฯลฯ โดยหมั่นปัดกวาด เช็ดถู มิให้มีฝุ่นละออง หรือหยักไย่เกาะจับ ดูแลบริเวณใกล้เคียงรอบ ๆ โรงเรียน

1.2.ต้นไม้ ไม้ประดับต่าง ๆ ต้องหมั่นรดน้ำบำรุงรักษามิให้เหี่ยวเฉา เปลี่ยนดิน ใส่ปุ๋ย ตามฤดูกาลที่เหมาะสม

1.3.ถังขยะใส่ผง ต้องหมั่นเทและจัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ ตามจุดที่ตั้งอันเหมาะสม และกำจัดขยะเป็นประจำไม่ค้างวัน

2.เรื่องการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน

2.1.ต้องรับผิดชอบการซ่อมบำรุงสิ่งของ เครื่องใช้ที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ม้านั่ง ตู้ ประตู หน้าต่าง ขอสับ ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมั่นคงอยู่เสมอ หรือรายงานผู้บริหารทราบหากทำไม่ได้

2.2.ต้องรับผิดชอบการซ่อมแซม สำรวจสิ่งชำรุดเสียหายของอาคารสถานที่ เท่าที่สามารถดำเนินการได้ หากไม่สามารถทำด้วยตนเองได้ เช่น หลังคารั่ว ฝ้าชำรุด ส้วมเต็ม ส่วนประกอบของอาคารชำรุด ให้รายงานผู้บริหารหาทางปรับปรุงแก้ไข

 

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

3.เรื่องการรักษาระเบียงวินัย

3.1.ต้องเลิกอบายมุขทุกประเภทเพราะเป็นต้นเหตุของความประมาท ขาดความรับผิดชอบ เดือดร้อน ไม่สงบสุขอาจเกิดขึ้นตามมาได้

3.2.ขอให้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาใช้กับตนเองและครอบครัว ได้แก่ การมีความขยันหมั่นเพียร การมีความประหยัด มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเมตตา ยอมเสียสละแรงงานไม่คิดเล็กคิดน้อย รักษาความสะอาดเป็นต้น

3.3.การแต่งกายในเวลาเปิดเรียนต้องรู้จักแต่งกายให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย แก่ผู้พบเห็น ที่แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย

3.4.การพูด ขอให้ใช้คำพูดสุภาพ เพราะคำพูดเป็นส่วนสำคัญที่แสดงออกถึงกริยา มารยาท ของผู้พูด กับต้องรู้จักเก็บความลับกับตนที่ไม่ควรพูด

3.5.การให้บริการต่าง ๆ นับเป็นหัวใจของหน้าที่ความรับผิดชอบ จึงขอให้เป็นผู้อาสางาน และมีความสุขจากการมีงานด้วยความตั้งใจและเต็มใจ

3.6.เป็นผู้รับผิดชอบในการเชิญธงชาติลงทุกเวลาราชการ ทางวิทยุกระจายเสียง ด้วยความเคารพ

4.เรื่องบริการนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน

4.1.ขอให้มีความรัก ความเมตตา นักเรียนทุกคนเหมือนบุตรหลานของตนเอง เพราะบุคลากรทุกคนของโรงเรียนดำรงชีพอยู่ทุกวันนี้ เพราะมีนักเรียน จึงต้องให้ความสำคัญแก่นักเรียนทุกคน มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณประโยชน์แก่นักเรียน ต้องรีบทำ อะไรที่ไม่ดี ไม่ปลอดภัย หรือเป็นโทษกับนักเรียนต้องแก้ไข ปกป้อง

 

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

4.2.การให้ความสำคัญแก่ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาติดต่อ ด้วยความสุภาพ ช่วยให้บริการเท่าที่สามารถดำเนินการได้ด้วยความเต็มใจ สมกับเป็นสถานที่ได้รับความไว้วางใจให้อบรม บ่มนิสัยแก่บุตรหลานของเขา

4.3.ดูแลความสะอาดของอาหาร และน้ำดื่มอย่างถูกหลักอนามัย

5.เรื่องการรักษาความปลอดภัย

5.1.เนื่องจากโรงเรียนมีทรัพย์สินทั้งมีค่ามาก และมีค่าน้อย ซึ่งก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งต่อการประกอบกิจการ อาชีพของพวกเรา จึงฝากให้ช่วยสังวรณ์ช่วยกันรับผิดชอบดูแลรักษาทรัพย์สินเหล่านั้นให้ดีที่สุด

5.2.การรักษาความปลอดภัย (...) ถึงแม้ว่าสถานภาพโรงเรียนของเราจะสงบเรียบร้อยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ต้องไม่ประมาท ขอให้ช่วยกันระมัดระวังสิ่งแวดล้อม บุคคลแปลกหน้า

5.3.เรื่องป้องกันอัคคีภัย ขอให้ช่วยกันหมั่นตรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟที่เคยมีปัญหาต้องได้

6.เรื่องการประหยัด

6.1.ขอให้ช่วยกันตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาที่ถูกเปิดทิ้งโดยไม่ใช้ประโยชน์

6.2.อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างต้องใช้อย่างประหยัด และทำความสะอาด บำรุงรักษา ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

7.เรื่องบ้านพัก

7.1.ขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และซ่อมแซมบำรุงรักษา

7.2.บ้านพักบางส่วนอยู่รวมกันหลายคน ต้องระมัดระวังเรื่องความสามัคคี

 

กลับหัวเรื่อง

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

 

 

8.เรื่องส่งงานและการติดต่องานนอกสถานที่

8.1.หากได้รับมอบหมายให้ไปทำธุระภายนอก ขอให้ไป-กลับ อย่างตรงไปตรงมา

8.2.หากมีของฝากที่เป็นของโรงเรียน ขอให้ระมัดระวัง และเป็นธุระนำส่งให้ถึงมือผู้รับด้วยความรับผิดชอบ

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติของบุคลากร

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

หน้าที่งาน นักการ / พนักงาน

เลขที่

บุคลากร

หน้าที่

5

นักการ / พนักงาน

1.เรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

-รักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ต่าง

2.เรื่องการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน

-รับผิดชอบการซ่อมบำรุงสิ่งของภายในโรงเรียน

3.เรื่องการรักษาระเบียบวินัย

-เลิกอบายมุขทุกประเภท

-แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

-พูดจาสุภาพกับทุกคน

-รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

4.เรื่องบริการนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน

-ให้ความรัก ความเมตตา ต่อเด็ก ให้ความสำคัญกับเด็ก

-ให้ความสำคัญแก่ผู้ปกครอง และประชาชนที่มาติดต่อ

-ดูแลความสะอาด

5.เรื่องการรักษาความปลอดภัย

-ต้องไม่ประมาทในเรื่องต่าง

-ช่วยกันตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

กลับหัวเรื่อง

เลขที่

บุคลากร

หน้าที่

 

 

6.การประหยัด

-ช่วยดูแลการเปิด-ปิด ไฟฟ้า และน้ำประปา

-ใช้อุปกรณ์ฺต่าง ๆ ด้วยความประหยัด

7.บ้านพัก

-ช่วยกันรักษาความสะอาด บริเวณที่พัก

8.เรื่องส่งงาน และการติดต่องานนอกสถานที่

-รับมอบหมายทำธุระภายนอกให้ไปกลับตรงไปตรงมา

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติของบุคลากร

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

เลขที่

บุคลากร

ข้อกำหนด / หลักปฏิบัติ

6

คณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1.ควบคุมดูแลให้โรงเรียนปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ตามกฎหมายอื่น

2.พิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์ของครู-นักเรียน หรือผู้ปกครองนักเรียน

3.เสนอความเห็นและให้คำแนะนำ แก่ผู้รับใบอนุญาต เกี่ยวกับนโยบาย และการดำเนินการงานของโรงเรียน

4.ต้องจัดประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในแต่ละภาคการศึกษา

5.ร่วมวางแผนจัดทำและให้ความเห็นชอบแนวการประกันคุณภาพการศึกษา หรืออาจเลือกใช้ธรรมนูญโรงเรียน เป็นกลไกประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

6.พิจารณาดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

7.ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

8.ร่วมประเมินและตรวจสอบความก้าวหน้าเพื่อหาแนวทางปรับปรุง การประกันคุณภาพ การศึกษา

9.เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ ผลการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นที่รู้จักและศรัทธาของประชาชน

 

บทบาทของบุคลากร

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

หน้าที่งาน คณะกรรมการโรงเรียน

เลขที่

หน้าที่

หมายเหตุ

3

1.ควบคุมดูแลให้โรงเรียนปฏิบัติตามบทบัญญัติ

2.พิจารณาวินิจฉัย คำร้องของครู ผู้ปกครอง นักเรียน

3.เสนอความคิดเห็น และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต

4.จัดให้มีการประชุม ประมาณ 1 ครั้ง ต่อ 1 ภาคเรียน

5.จัดวางแผน และให้ความเห็นชอบแนวการประกันคุณภาพ การศึกษา

 

 

 

กลับหัวเรื่อง

สวัสดิการ / ผลประโยชน์

ได้รับจากโรงเรียน

ได้รับจาก สช.

ได้รับจากองค์กรอื่น

1.ครูใหญ่ / ครู

-อาหารกลางวัน

-ค่ารักษาพยาบาล

-เงินกู้ฉุกเฉิน

-บริการยานพาหนะ

-โบนัส / บำเหน็จ /

โบนัสพิเศษ

-ประกันอุบัติเหตุ

-เบี้ยเลี้ยงประชุมเดินทาง

-ช่วยเหลือในการทำศพแก่ครู

-จัดเลี้ยงในวันปีใหม่

2.นักการภารโรง

-อาหารกลางวัน

-โบนัสพิเศษ

-จัดเลี้ยงในวันปีใหม่

1.ผู้รับใบอนุญาต

-ได้รับเงินอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียน

-สินเชื่อโรงเรียนเอกชนกู้เพื่อพัฒนาโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

2.ครูใหญ่ / ครู

-เงินกองทุนเลี้ยงชีพ

-ค่ารักษาพยาบาล

-ค่าช่วยเหลือบุตร

-เงินเพิ่มพิเศษ

-กู้เพื่อสงเคราะห์

-เงินทดแทนและค่าทดแทน

1.ครูใหญ่ / ครู

-ด้านวิชาชีพ หรือส่งเสริมวิชาการ

-ช่วยเหลือประสบอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ

-ฌาปนกิจสงเคราะห์ครู

และคู่สมรส

-ลดค่าโดยสารเดินทาง

-พิทักษ์สิทธิและรับเรื่องราวร้องทุกข์

 

กลับหัวเรื่อง

ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติของนักเรียน

ข้อกำหนดของนักเรียน และหลักปฏิบัติของนักเรียน

ข้อกำหนด
เครื่องแต่งกายนักเรียน
นักเรียน อนุบาลชาย (อนุบาล 1 - อนุบาล 3 )
เสื้อ                    ปกฮาวายขาว หรือปกบัวติดกระดุม 3-5 เม็ด ติดกระเป๋าด้านซ้าย                           ปัก ... ด้านขวาสีแดง ปักชื่อด้านซ้าย
กางเกง                 สีน้ำเงินขาสั้นเหนือเข่า
ถุงเท้า                  สีขาวสั้นไม่มีลวดลาย
รองเท้า                หนังสีดำ
นักเรียน อนุบาลหญิง (อนุบาล 1 - อนุบาล 3 )
เสื้อ                    ปกบัวสีขาว ติดกระดุม 3-5 เม็ด ติดกระเป๋าด้านซ้ายข้างล่าว ปัก                            ... ด้านขวา สีแดงปักชื่อด้านซ้าย
กระโปรง  จีบรอบตัว สีน้ำเงินกรมท่าสั้นระดับเข่า
ถุงเท้า                  สีขาวสั้นไม่มีลวดลาย
รองเท้า                หนังสีดำ

          เครื่องแบบนักเรียนชาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 )
เสื้อ                    แบบปกติเชิ้ตผ่าตลอด ติดกระดุม 3-5 เม็ด กระดุมแบนกลม ติด                             กระด้านซ้าย ปัก ส... สีแดงด้านขวามือ
กางเกง                 ผ้าสีน้ำเงินกรมท่า ขนาดเหนือเข่าไม่เกิน 50 ซม. มีจีบข้างละ 2                           จีบ มีกระเป๋า 2 ข้าง แนวขอบข้าง
เข็มขัด                 ทำด้วยหนังสีดำ ขนาดกว้าง 2.5 - 4 ซม.
ถุงเท้า                  สีขาวไม่มีลวดลาย
รองเท้า                ผ้าใบ หรือ หนังสีดำ
ทรงผม                 ทรงนักเรียนตัดเกรียน ด้านหลังตัดสั้นเกรียนด้านหน้ายาวไม่เกิน                              5 ซม.

          เครื่องแบบนักเรียนหญิง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 )
เสื้อ                    สีขาว คอบัวแหลม ปัก ส... สีแดงด้านขวามือ แขนตรง ติด กระดุม 3-5 เม็ด
กระโปรง  สีน้ำเงินหรือกรมท่า จีบรอบตัวยาวคลุมเข่า
ถุงเท้า                  สีขาวไม่มีลวดลาย
รองเท้า                หนังสีดำ ส้นเตี้ย
ทรงผม                 ผมสั้นแค่หู แต่ถ้าผมยาวต้องรวบให้เรียบร้อยไม่ดัดหรือย้อม

หลักปฏิบัติของนักเรียน

1.ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความขยัน หมั่นเพียร
2.
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
3.
เชื่อฟัง และ มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง
4.
ประพฤติปฏิบัติด้วยมารยาทอันดีงาม
5.
มีวาจาไพเราะอ่อนหวาน
6.
ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนา
7.
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
8.
ดูแลรักษา สมบัติของส่วนรวม

แผนการเงินของโรงเรียน

เป็นไปตามระเบียบบัญชีและการเงินสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

กลับหัวเรื่อง

 

ใบสัญญาลงนามของคณะกรรมการโรงเรียนในการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
โรงเรียนสัมมาชีวศิลป จัดทำธรรมนูญระยะที่ 2 เป็นเวลา 3 ปี พ.. 2546 - 2548
ข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

1. โรงเรียนจะจัดการศึกษาเพื่อนำนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีเหตุ มีผล และรู้จักแก้ปัญหา สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
เป้าหมายนี้จะสำเร็จได้ เนื่องจากทางโรงเรียนดำเนินการด้าน
-
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทางโรงเรียน
-
จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนและแหล่งความรู้ที่หลากหลาย
-
พัฒนาผู้สอน
-
ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน
3.
งานพัฒนานี้จะดำเนินโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพด้าน
-
การจัดระบบการบริหารงานด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในแต่ละวัน
-
คุณภาพการจัดการและระบบงาน
-
การจัดระบบการบริหารการเงินให้มีคุณภาพ
4.
ปีการศึกษา 2546 - 2548 โรงเรียนได้แล้วเห็นความสำคัญต่อการปฏิรูปการเรียนโดยเน้นการเรียนการสอนที่เด็กเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2544 โรงเรียนจึงได้พัฒนาเรื่องต่อไปนี้
-
จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนการสอน
-
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเสริมวิชาการและคุณธรรม จริยธรรม ในรูปโครงงาน

ลงชื่อ ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ / ครูใหญ่ / ประธานกรรมการโรงเรียน

ลงชื่อ ผู้แทนผู้ปกครอง / ชุมชน ลงชื่อ ผู้แทน ส.. ส่วนกลาง

กลับหัวเรื่อง

บทที่ 4
แบบติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ พัฒนาวิชาการ แผนงาน วิชาการห้องสมุด
ผู้ติดตาม ครูชลอ รอดปัญญา วัน เดือน ปี ที่ติดตาม ตลอดปีการศึกษา

1.
สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ ครูและนักเรียนได้นำหนังสือไปใช้เพื่อการเรียนการสอน นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
2.
สภาพการดำเนินงานจริง
2.1.
จัดทำรายการหนังสือ และลงสาระสำคัญของหนังสือลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และประชาสัมพันธ์
2.2.
จัดเวลาให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุด และการยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด
2.3.
จัดหาหนังสือที่มีประโยชน์เข้าห้องสมุด
2.4.
ให้นักเรียนค้นหาหนังสือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และสืบค้นวิชาการทางอินเตอร์เน็ต
3.
การประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการ จากการออกแบบประเมินสำรวจความเห็นของครูและนักเรียน จำนวน 176 คน ลงความเห็นผลดีในการใช้บริการห้องสมุด ร้อยละ 42.39
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
-
แนะนำการอ่านหนังสือให้ได้สาระ ซึ่งอาจจะนำเรื่องที่อ่านมาเล่าให้เพื่อนฟัง หรือตั้งคำถามไว้ให้เพื่อนตอบ
-
ครูนักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการทางวิชาการและสรุปผลการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อเผยแผ่ความรู้
กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ แนะแนว แผนงาน วิชาการ
ผู้ติดตาม ครูชลอ รอดปัญญา / ครูทุกท่าน วัน เดือน ปี ที่ติดตามตลอดปีการศึกษา

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ
1.1
นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
1.2
นักเรียนมีความรู้สึกสบายใจ หรือคลายความวิตกกังวล เมื่อมีปัญหาส่วนตัวและได้รับคำแนะนำที่ดี จากครูทุกท่าน
2.
สภาพการดำเนินงานจริง
2.1
โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากภาครัฐจัดส่งอาจารย์แนะแนวมาให้ข้อมูลในการเลือกสถานศึกษากับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.2
ครูทุกท่านเป็นครูที่ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนทุกคนที่มีปัญหาส่วนตัว อย่างเป็นกันเองกับนักเรียน
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
จากการออกแบบสอบถาม การแนะแนว การรับฟัง คณะอาจารย์ที่มาให้ความรู้ ในการเลือกสถานศึกษาต่อในระดับที่สูงต่อไป อยู่ระดับที่ดี คิดเป็นร้อยละ 42.06 จากผู้เข้ารับการประเมิน 36 คน
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
ครู - นักเรียน มีส่วนร่วมในการเป็นที่ปรึกษาทุกๆด้าน โดยเป็นการสร้างความสบายใจให้แก่ทุกฝ่าย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ วิชาการ กิจกรรม เวทีคนกล้า
ผู้ติดตาม ครูสมพร ครุฑศรัทธา วัน เดือน ปี ที่ติดตามตลอดปีการศึกษา

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ
นักเรียนแต่ละชั้นได้แสดงความสามารถ ตามกลุ่มประสบการณ์ที่เวทีคนกล้า ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
2.
สภาพการดำเนินงานจริง
1.
ครูแนะนำและชี้แจงนักเรียยนแต่ละชั้นหากิจกรรมที่เหมาะสมมาแสดงบนเวทีคนกล้า
2.
มีการแสดงที่หลากหลาย
3.
ฝึกให้นักเรียนเป็นผู้ที่กล้าแสดงออก
3.
การประเมินผลปฏิบัติงานตามโครงการ
3.1.
แนะนำให้นักเรียนอ่านหนังสือจากห้องสมุดเพื่อสรุปเป็นเรื่องสั้นนำมาเล่าหรือแสดงบทบาท
3.2.
นักเรียนรู้จักการใช้ภาษาท่าทางประกอบได้
3.3.
ฝึกให้นักเรียนทุกระดับชั้นกล้าแสดงออก
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
1.
ฝึกการใช้ภาษาให้ถูกต้อง
2.
ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจให้มาก
3.
ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับชั้น และกลุ่มประสบการณ์

กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ วิชาการ กิจกรรม การจัดทำเอกสารการเรียนการสอน
ผู้ติดตาม ครูสมพร ครุฑศรัทธา วัน เดือน ปี ที่ติดตาม 1 มิ.. 46 - 1.. 47

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ
1.1.
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
1.2.
นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
1.3.
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
2.
สภาพการดำเนินงานจริง
2.1.
เพื่อให้ครูมีการพัฒนาในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.2.
เพื่อให้ครูมีความรู้ที่หลากหลายและนำไปปฏิบัติ
2.3.
เพื่อให้ครูนำความรู้และเทคนิคการสอนตามขั้นตอน
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
3.1.
ครูมีความรู้หลากหลาย
3.2.
ครูนำเอกสารและวิธีการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้
3.3.
นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มประสบการณ์
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
4.1.
ให้มีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน
4.2.
แนะนำการใช้สื่อและเทคโนโลยี

กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ ส่งเสริมจริยธรรม แผนงาน กิจการนักเรียน ( ไหว้ครู )
ผู้ติดตาม ครูบุญเกิด อินทพงษ์ วัน เดือน ปี ที่ติดตาม 20 มิ.. 46

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ
1.1.
นักเรียนมีความพร้อมและความร่วมมือที่ดี
1.2.
นักเรียนเข้าใจการแสดงความเคารพ
1.3.
นักเรียนมีความกล้าแสดงออกที่ดี
2.
สภาพการดำเนินงานจริงทางโรงเรียนได้มีการกำหนดวันทำพิธีไหว้ครูวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2546 โดยนักเรียนแต่ละชั้นส่งตัวแทนนำดอกไม้ ธูป เทียน ขึ้นกราบครูบนเวที ท่านผู้จัดการ และครูใหญ่กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนเป็นเสร็จพิธี
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
พอใช้ เพราะ การแสดงมารยาทต่อสาธารณชน และความพร้อมต้องมีความเป็นระเบียบ วินัยในตัวเอง เพิ่มขึ้นกว่านี้อีก คิดเป็นร้อยละ 80
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
ต้องมีการจัดระเบียบวินัย การนั่ง การจัดบนเวที ความพร้อมต่อตนเองมากขึ้นในคราวต่อไป

กลับหัวเรื่อง
แบบติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ รักษ์อนามัย แผนงาน กิจการนักเรียน ( วันแม่ )
ผู้ติดตาม ครูบุญเกิด อินทพงษ์ วัน เดือน ปี ที่ติดตาม 9.. 46

1. สภาพความสำเร็จขอองงานตามโครงการ
1.1.
นักเรียนมีความกล้าแสดงออกด้านความรักต่อแม่
1.2.
นักเรียนมีความพร้อมในการร่วมกิจกรรม
1.3.
นักเรียนปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของสังคม
2.
สภาพการดำเนินงานจริง ทางโรงเรียน ดำเนินขั้นตอนจาก
2.1.
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมทำพิธีถวายสดุดีพระบรมราชินีนาถ
2.2.
นักเรียนทุกระดับชั้นมอบดอกมะลิกับคุณแม่
2.3.
เป็นการแสดงบนเวที ของคณะนักเรียนและคุณครูนาฏศิลป์ 2 ท่าน
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ดี เพราะได้รับความร่วมมือจากบุคลากร นักเรียน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย พร้อมได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก ร้อยละ 90
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป
ควรมีการเพิ่มถ้อยคำที่แสดงความรักต่อพ่อแม่ โดยนักเรียนเป็นผู้กล่าวพร้อมกัน

กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ งานธุรการและการเงิน แผนงาน บริหารและการจัดการ
ผู้ติดตาม นางเสาวลักษณ์ พลารชุน วัน เดือน ปี ที่ติดตาม 10 เมษายน 2546

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ
1.1.
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
1.2.
การปฏิบัติงานมีระบบ เป็นปัจจุบัน สะดวกในการค้นคว้าและการนำไปใช้
2.
สภาพการดำเนินงานจริง
2.1.
จัดระบบการบริหารงานบุคลากรธุระการ การเงิน การบัญชี ให้ประสานงานกับทุกฝ่าย ได้อย่างคล่องตัว โดยใช้กิจกรรม 5.
2.2.
นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในงานธุรการทั่วไป งานบัญชีและการเงิน
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
( 4 )
ดี เพราะตรวจสอบถามจากบุคลากรของโรงเรียนจัดระบบได้ดี คิดเป็น
ร้อยละ 53.68
( )
พอใช้ เพราะ………………………………………………………………
( )
ควรปรับปรุง เพราะ…………………………………………………………
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุระการ และการเงินควรได้รับการอบรมทุกคน เพื่อจะได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อความคล่องตัวในการประสานงาน

กลับหัวเรื่อง
แบบติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ รักษ์อนามัย แผนงาน กิจการนักเรียน

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ
1.1.
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2.
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
1.3.
นักเรียนเกิดความมั่นใจ กล้าแสดงออกต่อชุมชน
2.
สภาพการดำเนินงานจริง
2.1.
มีเจ้าหน้าที่สาธารสุขจากโรงพยาบาล V. S. T กรุ๊ป มาตรวจสุขภาพนักเรียน
2.2.
ได้ทำบัตรประกันอุบัติเหตุจากบริษัทพุทธธรรมประกันภัยจำกัด
2.3.
มีการออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ประมาณ 10 นาที ทุกวัน
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
( 4 )
ดี เพราะ ติดตามจากแบบสอบถามจากจำนวนนักเรียน…คน ลงความเห็นดี
เต็มครึ่งของนักเรียนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 53.28
( )
พอใช้ เพราะ……………………………………………………………
( )
ควรปรับปรุง เพราะ………………………………………………………
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป จะต้องแก้ไขเรื่องระยะเวลาที่ใช้บริการและรายละเอียดเกี่ยวกับเกิดอุบัติเหตุ และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันอุบัติเหตุ

กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง แผนงาน กิจการนักเรียน
ผู้ติดตาม ครูกิติมาศ จันทร์ศิริ วัน เดือน ปี ที่ติดตาม เดือนมิถุนายน 2546

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ ผู้บริหารให้เห็นความสำคัญ ในการรับรู้การจัดระบบการบริหารสถานศึกษา
และการจัดระบบการเรียนการสอนที่ก่อประโยชน์ต่อลูกหลานของท่าน
2.
สภาพการดำเนินงานจริง ผู้ปกครองให้ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง ในการเข้ามาร่วมกิจกรรมตามหนังสือแจ้งเพื่อรับทราบการเข้าปฏิบัติปฐมนิเทศ รับทราบนโยบายของสถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบบริหารและการจัดระบบการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ พอใช้ เพราะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมกิจกรรมปานกลาง
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป โรงเรียนต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม

กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม ศิษย์เก่า
ผู้ติดตาม นางกิติมาศ จันทร์ศิริ วัน เดือน ปี ที่ติดตาม เดือนมีนาคม 46

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ ศิษย์เก่ามาร่วมงาน ด้วยความยินดี
2.
สภาพการดำเนินงานจริง ศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยดี แนะนำ ศิษย์ เก่าที่มีความรู้ ความสามารถที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ พูดคุย และสอบถาม กับศิษย์เก่า
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป ควรส่งข่าวถึงศิษย์เก่าล่วงหน้า ส่วนมากศิษย์เก่ามาน้อยมากเพราะติดต่อกันไม่ได้

กลับหัวเรื่อง

แบบติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงาน โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
ชื่อโครงการ งานสัมพันธ์ชุมชน กิจกรรม ทำบุญประจำปี
ผู้ติดตาม นางกิติมาศ จันทร์ศิริ วัน เดือน ปี ที่ติดตาม เดือนมีนาคม 46

1. สภาพความสำเร็จของงานตามโครงการ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและคณะกรรมการทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
2.
สภาพการดำเนินงานจริง ชุมชนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดีขึ้น และมีความเข้าใจทางโรงเรียนมากขึ้น
3.
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ จากการสอบถามและพูดคุยกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางโรงเรียน
4.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อไป ควรแจ้งข่าวการทำบุญ ผ่านนักเรียนล่วงหน้า

กลับหัวเรื่อง