ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป....


 

 

 

 

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. รอบที่สาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอันดับดีมาก ..........คณะกรรมการจัดอันดับสถานศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ...... ประกาศป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานประจำปี 2555... อันดับดีมาก .........
.กลับข้อมูลสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ.


โรงเรียนสัมมาชีวศิลป ฯ เป็นโรงเรียนการกุศลจากผู้ริเริ่มประกอบด้วย
หลวงปริญญาโยควิบูลย์, พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี, พระปวโรฬารวิทยา และพระยาอมรฤทธิธำรง.

จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อว่า สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรงส่งเสริมการศึกษาจัดตั้งโรงเรียน
เพื่ออบรม นักเรียน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และให้การศึกษาศีลธรรมให้บุคคลได้ประกอบสัมมาอาชีวะถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔
เปิดการสอนระดับเด็กเล็ก. อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
ณ. ซอยพญานาค
ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

---- English ----- Sammajivasilpa's Aims and Policies

ระเบียบ,บทความและกิจกรรม ฯ

ขอเชิญร่วมบริจาคจัดตั้งกองทุน

ตราสารจัดตั้งนิติบุคลของโรงเรียน ฯ
รายงานการพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
บันทึกการบริหารจัดการและประเมินภายในโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ...
รายงานการประเมินคุณภาพด้านวิชาการจาก ส.ช. รอบ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ...
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ...


ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน ฯ

ระเบียบปฎิบัติของโรงเรียนฯ

ระเบียบครูโรงเรียนเอกชน

บทบาทและข้อปฏิบัติของนักเรียน

ระเบียบการลงโทษนักเรียน

 

ระเบียบสวัสดิการโรงเรียนฯ พ.ศ.2546
ระเบียบว่าด้วยหน้าที่ผู้บริหารของโรงเรียน พ.ศ. 2554
ระเบียบการแต่งตั้งและถอดถอนครูของโรงเรียน 2554
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2555 - 2557

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการ 5 ส.ปีการศึกษา 2542

 

กลับหน้าแรก


โรงเรียนสัมมาชีวศิลปกรุงเทพฯ
สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการประเมินจัดอันดับโรงเรียนเอกชนกรุงเทพฯเขตพื้นที่ ๑ ให้เป็นโรงเรียนดีมาก

เสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษามัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต
ความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษกับครูจากสถาบันชำนาญพิเศษ
เปิดรับเด็กเล็ก ๒ ขวบ และ อนุบาล ๓ขวบ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
คำปฏิญาณของนักเรียน ........
กิจกรรมหน้าเสาธง.
เครื่องแบบประถม
..เครื่องแบบอนุบาล ..ชุดกีฬาประถม ..ชุดกีฬาอนุบาล..


ดาวน์โหลด เพลงประจำโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

ขอแสดงความยินดี แด่ นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสูโรงเรียน ฯ

เด็กหญิงนัยรัตน์ อารีประยูรกิจ
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2552
จากนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2552

เด็กหญิงบัณฑิตา ดาวพราย
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี 2550 ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน ส.ช.
จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550

กลับหน้าแรก


ประกาศสถานศึกษา

กลับหน้าแรก

บรรยากาศการศึกษาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ


กลับหน้าแรก


สถานที่ตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯและโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

๗๔๔ ซ.พญานาค ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร:๐๒๒๑๕๙๐๐๒,โทรสาร ๐๒๖๑๑๑๐๙๒
E-Mail >>> webinfo@sammajivasil.net

กลับหน้าแรก