ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป....


 

 

 

 

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. รอบที่สาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอันดับดีมาก ..........คณะกรรมการจัดอันดับสถานศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ...... ประกาศเป็นโรงเรียนที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัยและขั้นพื้นฐานประจำปี 2555และ2559 อันดับดีมาก .........
.กลับข้อมูลสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ
sammajivasil.net
.

กลับสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ
sammajivasil.com


โรงเรียนสัมมาชีวศิลป ฯ เป็นโรงเรียนการกุศลจากผู้ริเริ่มประกอบด้วย
หลวงปริญญาโยควิบูลย์, พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี, พระปวโรฬารวิทยา และพระยาอมรฤทธิธำรง.

จัดตั้งมูลนิธิ ชื่อว่า สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๔๙๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรงส่งเสริมการศึกษาจัดตั้งโรงเรียน
เพื่ออบรม นักเรียน ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และให้การศึกษาศีลธรรมให้บุคคลได้ประกอบสัมมาอาชีวะถูกต้องตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔
เปิดการสอนระดับเด็กเล็ก. อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
ณ. ซอยพญานาค
ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

---- English ----- Sammajivasilpa's Aims and Policies

ระเบียบ,บทความและกิจกรรม ฯ

ขอเชิญร่วมบริจาคจัดตั้งกองทุน

ตราสารจัดตั้งนิติบุคลของโรงเรียน ฯ
รายงานการพัฒนาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป
บันทึกการบริหารจัดการและประเมินภายในโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ...
รายงานการประเมินคุณภาพด้านวิชาการจาก ส.ช. รอบ ๓ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ...
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ...


ผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียน ฯ

ระเบียบปฎิบัติของโรงเรียนฯ

ระเบียบการค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี 2562

ระเบียบครูโรงเรียนเอกชน

บทบาทและข้อปฏิบัติของนักเรียน

ระเบียบการลงโทษนักเรียน

ตรวจประวัติการชำระเงินนักเรียนตั้งแต่เข้าจนถึงปัจจุบัน ที่ธุรการ โทร 02 2159002
หรือผู้จัดการ 086 0779779
( เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินแต่ละครั้ง จะต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือ
ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี บัญชีออมทรัพย์ โรงเรียนสัมมาชีวศิลป
เลขบัญชี 030 - 1 - 60890 - 3
แล้วส่งสำเนาใบฝากให้โรงเรียนฯ ออกใบรับเงิน )

ระเบียบสวัสดิการโรงเรียนฯ พ.ศ.2546
ระเบียบว่าด้วยหน้าที่ผู้บริหารของโรงเรียน พ.ศ. 2554
ระเบียบการแต่งตั้งและถอดถอนครูของโรงเรียน 2554
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2555 - 2557

กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนด้วยโครงการ 5 ส.ปีการศึกษา 2542

 

กลับหน้าแรก


โรงเรียนสัมมาชีวศิลปกรุงเทพฯ
สถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด

ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
คณะกรรมการประเมินจัดอันดับโรงเรียนเอกชนกรุงเทพฯเขตพื้นที่ ๑ ให้เป็นโรงเรียนดีมาก

เสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีการศึกษามัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต
ความรู้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษกับครูจากสถาบันชำนาญพิเศษ
เปิดรับเด็กเล็ก ๒ ขวบ และ อนุบาล ๓ขวบ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖
คำปฏิญาณของนักเรียน ........
กิจกรรมหน้าเสาธง.
เครื่องแบบประถม
..เครื่องแบบอนุบาล ..ชุดกีฬาประถม ..ชุดกีฬาอนุบาล..


ดาวน์โหลด เพลงประจำโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

ขอแสดงความยินดี แด่ นักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสูโรงเรียน ฯ

เด็กหญิงนัยรัตน์ อารีประยูรกิจ
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2552
จากนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2552

เด็กหญิงบัณฑิตา ดาวพราย
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปี 2550 ระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียน ส.ช.
จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550

กลับหน้าแรก


ประกาศสถานศึกษา

กลับหน้าแรก

บรรยากาศการศึกษาโรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ


กลับหน้าแรก


สถานที่ตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯและโรงเรียนสัมมาชีวศิลป

๗๔๔ ซ.พญานาค ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร:๐๒๒๑๕๙๐๐๒,โทรสาร ๐๒๖๑๑๑๐๙๒
E-Mail >>> samma@sammajivasil.net

กลับหน้าแรก

อินเตอร์เน็ตเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของไทย

ศีลธรรม

ปัญญา
อาชีพ

ธรรมะไทย
ประวัติสมเด็จพระสังฆราช

แวดวงพระไทย
ลานธรรมศึกษาพระไตรปิฎก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มูลนิธิ มหามกุฎราชวิยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
โรงเรียนมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พุทธทาสศึกษา
กรมการศาสนา

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ
คลัง
รวมสื่อธรรมะ,เว็บฟังธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ปัญญานันทะอมตะธรรม
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
พุทธศาสนาสำหรับคนรุ่นใหม่
ยุวสงฆ์ไทยและแวดวงพุทธศาสนา
ศาลาธรรม - แจกธรรมทาน
ธรรมจักร - วงล้อแห่งธรรม
วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
ตามรอยหลวงปู่หมั่น ฯ

ศูนย์รวมวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ฯ
ศาสนิกชนแห
่งประเทศไทย
เสขียธรรม ศาสนธรรมกับชีวิต

วัดราชาธิวาส
วิหาร
รายชื่อวัดทั่วประเทศ

พลังจิต
ธรรมะพีเดีย ศูนย์เผยแผ่พระพุทธธรรม
เว็บไซต์พระพุทธศาสนาและธรรมะ
รวมสื่อธรรมะที่ชาวพุทธควรรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาการศึกษา ( สมศ
.)
คุรุสภา(สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ

ครูบ้านนอกดอทคอม
โทรทัศน์ครู
อนุรักษ์การแสดงและดนตรีไทย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
แหล่งความรู้ปลอดมลพิษสำหรับเยาวชนไทย
ผู้ปกครองกับไอทีและศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายโรงเรียนไทย

บ้านจอมยุทธเพื่อแวดวงการศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เว็บไซต์รักเด็ก.คอม
วิชาการ.คอม.ความรู้ตรงจากผู้เรียน

อุทยานการเรียนรู้ TK.Park

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

ต้องการลบข้อความจากค้นหาในGoogle

สกุลพระราชทานและประวัติสกุลศรีเพ็ญ

กลับหน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบรัฐบาล
สำนักนายกรัฐมนตรี ..
สำนักงานเลขาธิการรัฐบาล
ข้อมูลส่วนราชการไทย
สำนักกรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการรัฐสภา
ข่าวสังคมและเศรษฐกิจ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ข้อมูลจังหวัด,อำเภอ, ตำบล

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ไปรษณีย์ไทย
,ค้นหารห้สไปรษณีย์

ท่องเที่ยวไทย 76 จังหวัด


ค้นหาเว็บไซต์และบริการ
เว็บแหล่งข้อมูลของมูลนิธิ
และช่วยจัดทำเว็บไซตการกุศล

เว็บสืบค้นข้อ
มูลทั่วไป

กลับหน้าแรก