สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ในพระสังฆราชูปถัมภ์

---- Sammajivasilpa's Aims and Policis - - English -

ประกาศสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
นำเม้าส์ไว้ในจออักษรวิ่งเพื่อหยุดวิ่งสำหรับอ่านข้อความ.

ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย

..วันที่สิบสามตุลา ประชาสลด​​ ไทยรันทด สลดเหงา เศร้ากำสรว
แผ่นดินคลั่ง หลั่งน้ำตา ฟ้าคร่ำครวญ ​​มหาสมุทร สุดโหยหวน โศกาลัย
พระบิดาแห่งสยามงามดวงแก้ว​​นิราศแล้วดั่งแก้วเลื่ อม เสื่อมสลาย น้ำตาท่วม แสงเทียนดับ ลับอาลัย ​​
พระพ่อหลวงยอดดวงใจองค์ภูมิพล
เจ็ดสิบปีรัชกาลทรงงานหนัก​ มิผ่อนพัก บั่นบุก ทุกแห่งหน ทุกรอยบาท พระยาตรา ตรากตรำตน ​​
พระเสโทหลั่งหล่น ชะโลมดิน ด้วยอำนาจ แห่งองค์ พระทรงเดช
​​ไทยทุกเขตโปรดเกศให้ได้สมถวิล แค่เพียงพอ ขอให้ไทย ได้อยู่กิน
​​เปรียบฝนริน หยดฟ้า นภาลัย มิทอดทิ้ง สร้างศรัทธา ประชาราษฏร์​
พระภูวนาท ทรงเมตตา จะหาไหน
การศึกษา หาเพิ่มเติม เสริมก้าวไกล​​ สร้างวินัยให้ความรู้ มุ่งสู่ตน
ทรงแนะนำ แนวทาง สร้างเศรษฐกิจ​​ ใช้ชีวิตเพียงสมเจตน์ ด้วยเหตุผล
พอฐานะ ความเป็นอยู่ รู้จักตน ​​ ด้วยอดทนแข้มแข็ง แกร่งชีวา
พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงประกาศอุปถัมภ์ทุกศาสนา
โอ้กษัตริย์ที่เปี่ยมส้นท้นปัญญา สร้างแสนยานุภาพ กองทัพไทย
พระจักรี มีทศธรรม นำพระจริยวัตร
ประชารัฐน้อมจิต พิสมัย กราบพระบาท ด้วยจงรัก จากดวงใจ

เทิดองค์ไท้พระบิดาประชาชน แสนสลด พระโปรดเกศ เสด็จแล้ว
โอ้ดวงแก้ว สูสวรรค์สรวง ห้วงเวหน ชาวสัมมาชีวศิลป สิ้นทุกคน
โดยเสด็จพระราชกุศล แด่ภูวนัย ปณิธานสานความดี สามัคคีสร้าง
ตามแนวทาง พระภูมินท์ถวิลให้
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ธ ประทับในสรวงสวรรค์ นิรันดร์เทอญ.

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สัมมาขีวศิลปมูลนิธิ ฯ

.ท่านที่ประสงค์บริจาค กองทุนใช้ไม่หมด.

If you wish to donate

..กระทรวงการคลังได้ประกาศให้สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่๙๙
ผู้บริจาคเงินจะได้รับสิทธิขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้
และสัมมาชีวศิลปจะจารึกชื่อท่านหรือชื่ออื่นที่ท่านประสงค์
โดยจะนำเงินเฉพาะดอกผลที่ได้รับไปใช้จ่าย
ส่วนเงินทุนของท่านจะยังคงอยู่เพื่อเป็นอนุสรณ์ชั่วกาลนาน โดยตั้
งเป็นกองทุน ข้างล่างนี้ ...


The Ministry of Finance has announced the Sammajivasilpa Foundation is a charitable.

The donations will be eligible for income tax deduction. 
Please write your name or other name you wish. This will be spend only interest. 
The funds will remain as a memorial forever. By setting up a fund below .. 


กรุณาติดต่อตามที่อยู่มูลนิธิฯ หรือผ่านเข้าบัญชีสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ
Please contact us for account fund.

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-1-00472-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี
Foundation Savings Account No. 030-1-00472-2  Krun Thai Bank. Rattcha Thewi Branch.

( โปรดแจ้งให้มูลนิธิฯได้ทราบด้วยเพื่อออกใบอนุโมทนาให้ท่านต่อไป )
( Please let the Foundation has issued a note to express gratitude to you  )กลุ่มกองทุนมูลนิธิฯ ณ 1 มกราคม พ.ศ. 2560
ดูรายชื่อผู้ให้ทุน .... คลิกที่กองทุนข้างล่าง


๑. เผยแพร่พระพุทธศาสนา
Promoting religious affairs

๒. กิจการทั่วไปของพระภิกษ
General affairs of the clergy

๓. บริหารกองกลางทั่วไป
General Management

๔. สวัสดิการครู
Teachers Welfare

๕.ส่งเสริมกิจการโรงเรียนบางพระ
Promotion of the Bangpha school

กองทุนพิเศษเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น
Special funds to purchase textbooks for students of all levels.

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้บริจาคทุน ทั้งหมดตามลำดับอักษร


ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อสถานสาธารณกุศล
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค

หนังสื่อแถลงข่าวได้รวมชื่อผู้บริจาค, ข่าวมูลนิธิฯและโรงเรียนทั้งสองแห่ง
ท่านที่ต้องการอ่านขอรับได้ที่โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

งานทำบุญประจำปี 15 มีนาคม พ.ศ.2557
ณ. โรงเรียนสัมมาชีวศิลป เขตราชเทวี
นักเรียนกรุงเทพฯปฏิบัติสมาธิทุกวัน
นักเรียนบางพระสวดมนต์ทุกเช้า


คณะกรรมการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ

๑ นายสารวิบุล รามโกมุท ประธาน
๒. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ รองประธาน
๓. นายมนัส ศรีเพ็ญ เลขาธิการ
๔ พระสมบูรณ์ จนฺทโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ )
๕ พลตรี วิเชียร ชูปรีชา..... . ............๖. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธร
๗. นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ .... ๘. พันเอก ดร.ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ
๙. นายบุญฤทธิ์ จัดประจง .... ๑๐. นางสาวเตื้อง เทศศิริ ( กรรมการ )

ดูข้อมูลองค์อุปถัมภ์ และคณะกรรมการในอดีตถึงปัจจุบัน

...........


สถานที่ตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ และโรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

๗๔๒ ซอยพญานาค ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทร ๐๒ ๒๑๕๙๐๐๒, ๐๒ ๖๑๑๑๖๕๐ โทรสาร ๐๒ ๖๑๑๑๐๙๒

Address:
Sammajivasilpa Foundation. Sammajivasilpa School.

742 Soi Phayanak, Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400. 
Tel: 02 2159002, 02 6111650 Fax: 02 6111092

ดูแผนที่ตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิและโรงเรียนฯ
See a map of the Foundation and School.

.......... กลับหน้าแรก ...........

บทความ, ข่าวและกิจกรรมความรู้
[ คลิกที่หัวข้อเรื่องเพื่อดูข้อมูล ]


@ สมเด็จพระสังฆราช

@ ตราสารสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ

@ Sammajivasilpa Instrument.

@ รายชื่อหนังสือเก่าของสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
@ ความมุ่งหมายของผู้ก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ
....


@ The purpose of the Foundation.

@ ปณิธานผู้ก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ

@ โครงการพุทธนิคมสัมมาชีวศิลป อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี..พื้นที่เฉพาะการบริหารภายในสัมมาชีวศิลป
@ เอกสารและประกาศภายในเฉพาะผู้บริหารมูลนิธิฯและโรงเรียน

 @ โครงการสนับสนุนการสอนภาษาไทยแก่แรงงานข้ามชาติ
@ โครงการส่งเสริมครอบครัวเพื่อพัฒนาเด็กเล็ก
@ ครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนสัมมาชีวศิลป


@ ประวัติพระพุทธศาสนา................................................................ @ 16 คำทำนายของพระพุทธเจ้า .................................... @ ประวัติการสร้างพระพุทธรูป

@ พระแก้วมรกตของประเทศไทย...... ................... @.. ภาพยนต์ พุทธศาสดา ........................................................... . @ ธรรมะกับความขัดแย้งทางการเมือง .

@ คำทำนาย อนาคตประเทศไทย ......................
@ เบ็ญจศีลเบ็นจธรรมคื่ออะไร .............................. @ พระสวดอะไรในงานศพ

@ มุมมองการศาสนาและการศึกษาไทย................ @ การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ..................... @ ออกกำลังสมองก่อนเสื่อมของผู้สูงวัย

@ ใครทำให้เด็ก เก่งดี มีสุข............................... @ กลวิธีสอนธรรมะ ........................................ @ คุณลักษณะครูพันธุ์ใหม่

@ คนพาล 3 ประการ (พระไตรปิฎก เล่มที่ 10 ).... @ ความหมาย "พระพุทธศาสนา" ในธรรมานุกรม .. @ กาลามสูตร " อย่าปลงใจเชื่อ 10 ประการ

@ สมานฉันท์ตามหลักพระพุทธศาสนา..............
@ ทำไมต้องทำสมาธิและให้อะไรแก่ผู้ปฏิบัติ ........ @ การทำงานร่วมกันตามหลักพระพุทธศาสนา

@ การแก้ไขความวิปริตของโลก(ท่านพุทธทาส) .. @ ปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย . ....@ ยุบโรงเรียนเล็กแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุ ..............................

@
พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย เกิด บวชและแต่งงาน . @ ธรรมาธิปไตยต่อการบริหารและการตัดสินใจ . @.. คู่มือยทสวดมนต์ (กรมศาสนา)

@ เมื่อฝรังรู้คุณค่าความสุขจากเศรษฐกิจพอเพียง... @ มุมมองบัณฑิต ความสำเร็จสร้างความทุกข์ ... @ เจ้านายสองมาตรฐาน .

. @ ข่าวผลวิจัยการศึกษา เหมือนโรงปั้มคน ............ @ นักวิชาการชี้ เด็กไทย ยิ่งเรียน ยิ่งโง่ @ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ....
@ พุทธขยันตี 2600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
@ การตายจากหลอดลมอุดตัน ................ @. มหัศจรรย์ไขไก่และน้ำสมสายชูหมักรักษา 100 โรค

.@ จารึกพระคุณ ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ @ ในความทรงจำของคุณนิจ หิญชีระนันทน์ ..... .@.บทนิราศ โดย พลตรีวิเชียร ชูปรีชา........

@ จารึกพระคุณ อาจารย์สารวิบุล รามโกมุท .....

กลับหน้าแรก

 

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลโรง เรียนสัมมาชีวศิลป
http://www.sammajivasil.net/bkschool/index1.htm

*********************************************

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ ชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลโรงเรียนฯ
http://www.sammajivasil.net/cbschool/index1.htm

*****************

ดาวน์โหลด เพลงประจำโรงเรียนสัมมาชีวศิลป


ต้องการแสดงความเห็นหรือ ถามข้อมูลจากสัมมาชีวศิลป

[ ดูสถานที่มูลนิธิ,โรงเรียน ]


ลับหน้าแรก

 

ศีลธรรม ปัญญา อาชีพ

ธรรมะไทย
ประวัติสมเด็จพระสังฆราช

แวดวงพระไทย
ลานธรรมศึษาพระไตรปิฎก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มูลนิธิ มหามกุฎราชวิยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
พุทธทาสศึกษา
กรมการศาสนา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ปัญญานันทะอมตะธรรม
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
พุทธศาสนาสำหรับคนรุ่นใหม่
ยุวสงฆ์ไทยและแวดวงพุทธศาสนา
ศาลาธรรม - แจกธรรมทาน
ธรรมจักร - วงล้อแห่งธรรม
วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
ตามรอยหลวงปู่หมั่น ฯ

ศูนย์รวมวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ฯ
ศาสนิกชนแห
่งประเศไทย
เสขียธรรม ศาสนธรรมกับชีวิต

วัดราชาธิวาส
วิหาร
รายชื่อวัดทั่วประเทศ

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์พระพุทธศาสนาและธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาการศึกษา ( สมศ
.)
คุรุสภา (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ

ครูบ้านนอกดอทคอม
อนุรักษ์การแสดงและดนตรีไทย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
แหล่งความรู้ปลอดมลพิษสำหรับเยาวชนไทย
ผู้ปกครองกับไอทีและศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายโรงเรียนไทย

บ้านจอมยุทธเพื่อแวดวงการศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เว็บไซต์รักเด็ก.คอม
วิชาการ . คอม ..ความรู้ตรงจากผู้เรียน

อุทยานการเรียนรู้ TK. Park

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์กลับหน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบรัฐบาล
ข้อมูลส่วนราชการไทย
สำนักกรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการรัฐสภา
ข่าวสังคมและเศรษฐกิจ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ข้อมูลจังหวัด,อำเภอ, ตำบล

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ไปรษณีย์ไทย
,ค้นหารห้สไปรษณีย์

ท่องเที่ยวไทย 76 จังหวัด


ค้นหาเว็บไซต์และบริการ
เว็บแหล่งข้อมูลของมูลนิธิ
และช่วยจัดทำเว็บไซตการกุศล

เว็บสืบค้นข้อ
มูลทั