กิจกรรมหน้าเสาธง

สารบัญ

คำบูชาพระรัตนตรัย ........คำปฏิญาณและคำอธิษฐาน........ปรัชญาและคติพจน์
คำอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา........ศีล 5......ผลแห่งกรรม....กลอนนี้มีคติ 6 ข้อ....กินอย่างรู้คุณค่า


กิจกรรมตอนเช้าหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติของนักเรียนสัมมาชีวศิลป

๑ คำสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย ( เฉพาะนักเรียนชาวพุทธ )
หัวหน้านำกล่าว
นักเรียนพนมมือ กล่าวกล่าวตามพร้อมกัน
นโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธสัส ( ๓ ครั้ง )

หัวหน้านำกล่าว กล่าวบูชาพระรัตนตรัยตามข้าพเจ้า
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
ข้าพเจ้าขออภิวาทสมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น กราบ
สวากขาโต ภะคะวตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมอันสมเด็จพระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ดีแล้ว กราบ
สุปะฏิปันโน ภะคะวโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ สาวกของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติชอบ กราบ
พุทธัง วันทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เอง สมบูรณ์ด้วยพระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณ เป็นศาสดาเอกในโลก กราบ
ธัมมัง วันทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระธรรม ซึ่งเป็นกฎความจริงแห่งประโยชน์สูงสุด ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาสั่งสอนไว้ดีแล้ว กราบ
สังฆัง วันทามิ ข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและดำรงพระพุทธศาสนาไว้ กราบ
คุรุอาจาริเย วันทามิ ข้าพเจ้าไหว้ครูอาจารย์ ผู้ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ประพฤติดี และให้วิชาความรู้แก่ข้าพเจ้า กราบ

กลับหน้าแรก

๒ คำปฏิญาณ ( นักเรียนทั้งหมด )

หัวหน้ากล่าว เอามือลง ทุกคนยืนตรงและกล่าวคำปฎิญาณตามข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจักไม่ทำร้าย เบียดเบียน คน หรือสัตว์ ข้าพเจ้าจะมีเมตตา กรุณา ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความสุข
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจักไม่ลักขโมย ฉ้อโกงทรัพย์สมบัติ สิ่งของ ๆ ผู้อื่น ข้าพเจ้าจะหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ซึ่งเป็นไปในทางที่ไม่เบียดเบียน
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจักไม่ล่วงเกิน ประพฤติผิดในเพศตรงข้าม และเมื่อข้าพเจ้ามีคู่ ข้าพเจ้าจะยินดีแต่ในคู่ครองของตน
ข้อ ๔ ข้าพเจ้าจักไม่พูดปด ส่อเสียดยุยง หรือกล่าวคำหยาบ ข้าพเจ้าจะพูดความจริง กล่าวแต่ถ้อยคำที่สุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน และสมานความสามัคคี
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าจักไม่เสพสุรา ยาเสพติดให้โทษ ข้าพเจ้าจะเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีความรอบคอบ ระวังรักษาสติมิให้พลั้งเผลอ

หัวหน้ากล่าว คำอธิษฐาน เพื่อทำบ้านให้เป็นวิมาน ทำประเทศให้เป็นสวรรค์ ทำโลกให้เป็นเทวโลก
ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้บ้านมีความสงบสุข โดยข้าพเจ้าจักพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง ให้อภัยแก่ญาติพี่น้อง ให้อภัยแก่คนข้างเคียง คนในครอบครัว และรับการอบรมศีลธรรม ที่ผู้ปกครองสั่งสอนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขออธิษฐานให้ประเทศมีความสงบสุข โดยข้าพเจ้าจักพยายามเสียสละ ทำการสงเคราะห์สังคม เกื้อกูลซึ่งกันและกันไปทั่วประเทศ
กลับหน้าแรก

๓ ปรัชญาและคติพจน์

หัวหน้า นักเรียนกล่าวพร้อมกัน ปรัชญาของโรงเรียน มีศิลธรรม นำปัญญา เกื้ออาชีพ
อัตตา หิ อัตตโน นาโถ ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตน สะมัคคานัง ตะโป สุโข ความขยันของหมู่คณะที่พร้อมเพรียงกัน นำมาซึ่งความสุข วิริเยน ทุขะมัจเจติ บุคคลจะพ้นทุกข์ได้ เพราะความเพียร

๔ กายบริหาร เปิดเพลงเข้าจังหวะ

๕ เวลาของครูเวรประจำวัน จบกิจกรรมหน้าเสาธงเวลาเช้า

กิจกรรมตอนบ่าย นักเรียนทุกชั้นเข้าแถวหน้าตึกเรียน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ทำหน้าที่เป็นเวรดูแลความปลอดภัยระหว่างพักกลางวัน จะผลัดเปลี่ยนกันพูดหน้าแถว เพื่อสรุปและตักเตือนเรื่องระเบียบและความปลอดภัยของนักเรียน อย่างเป็นอิสระ เพื่อฝึกให้ทุกคนได้ ฝึกใช้ขยายเสียง เป็นคนกล้าแสดงออก

กลับหน้าแรก

คำกล่าวอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา นักเรียนประถมทุกชั้นกล่าวเมื่อเข้าห้องเรียนในตอนบ่ายก่อนเรียน นักเรียนทั้งหมดจะกล่าวแผ่เมตตา ดังนี้
ทาน ศีล ภาวนา และบุญกุศลใด ๆ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนั้นๆให้แก่มารดาบิดา แก่วงศ์ญาติ แก่ผู้มีอุปการคุณ แก่มวลมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา ทั่วสากลโลก รวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้น ในภพทั้งสาม ตลอดจนเจ้าหนี้ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ในอดีตก็ดี ในปัจจุบันก็ดี ขอจงอโหสิ งดโทษเถิด อย่าได้มีเวรภัยต่อกันเลย ขอมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย อันเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น จงอย่ามีเวรภัย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอจงรักษาตนให้พ้นทุกข์เป็นสุขถ้วนหน้าทั่วกันเถิด
สัพเพ สัตตา อะเวรา, อัพยาปัชฌา อะนีฆา, สุขี อัตตานะ ปริหะรันตุ

กลับหน้าแรก

ศีล 5 ใช้กล่าวพิธีการแสดงของนักเรียนทั่วๆไป

อันคนดีต้องมีที่ประพฤติ มีศีลยึด ยึดในธรรมช่วยนำหนุน เบญจศีล เบญจธรรม ช่วยค้ำจุน จะมีบุญเพราะยึดประพฤติธรรม
ข้อ 1 ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ พึงขจัดโกรธา อย่าถลำ ใช้เมตตา กรุณาเป็นแนวนำ ไม่บาปกรรมจากกิเลส กิเลสตน
ข้อ 2 พึงขจัดความอยากได้ ทรัพย์ทั้งหลายที่มาล่อ อย่าฉ้อฉล พึงประกอบสัมมาอาชีพที่พึ่งตน เกิดเป็นคนต้อง ขยันหมั่นทำงาน
ข้อ 3 ท่านให้ปลง อย่าหลงใหล อย่านอกใจผัวเมียให้ร้าวฉาน ลูกผัวเมียเขาอย่าเกี่ยวเทียวระราน จงคิดการสันโดษโปรดปราณี
ข้อ 4 นั้นพูดจาอย่าโป้ปด พึงกำหนดค่านิยม สมศักดิ์ศรี ยึดคำสัตย์เป็นสมบัติของชีวี ถ้อยวจีไม่มุสามีค่าจริง
ข้อ 5 ของมึนเมาเราอย่าหมาย สิ่งเสพติดทั้งหลายอย่าสุงสิง เลิกเสียได้โรคภัยไม่พึ่งพิง ทั้งชายหญิง เชื่อไว้เถิดประเสริฐเอย

กรรมและผลแห่งกรรม

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า กุศลกรรม การกระทำความดี ย่อมให้ผลดี คือทำให้เกิดสุข อกุศลกรรม การกระทำความชั่ว ย่อมให้ผลชั่ว คือทำให้เกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าสอนว่า เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราจักเป็นผู้รับผลของกรรม เรามีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น

กลับหน้าแรก

กลอนนี้มีคติ 6 ข้อ
Where knowledge may be found, let me find it.
(แวร์ นอลลิดจ เมย์ บี เฟาน์ด เลท มี ไฟน์ด อิท)
ณ ที่ใดให้ฉันได้เรียนรู้ ขอให้ฉันได้อยู่เพื่อศึกษา

Where honour may be gained, let me earn it.
(แวร์ ออนเนอะร์ เมย์ บี เกนท์ เลท มี เอิร์น อิท)
ณ ที่ใดจะได้เกียรติศักดิ์มา ขอให้ฉันลงแรงหาเกียรตินั้นมาไว้

Where comfort may be needed, let me give it.
(แวร์ คัมเฟิร์ท เมย์ บี นีดเด็ด เลท มี กิฟว อิท)
ณ ที่ใดต้องการความสบาย ขอให้ฉันเผื่อแผ่ใจเพิ่มพูนให้

Where kindness may be required, let me know it.
(แวร์ ไคดเนซ เมย์ บี รีไควเออะท เลท มี โน อิท)
ณ ที่ใดต้องการเมตตาไซร้ ขอให้ฉันได้แสดงแฝงปราณี

Where effort may be needed, let me make it.
(แวร์ เอฟเฟิร์ท เมย์ บี นีดเด็ด เลท มี เมค อิท)
ณ ที่ใดต้องการความพยายาม ขอให้ฉันอย่าเกรงขามท้อถอยหนี

Where challenge may be offered, let me take it.
(แวร์ แชลลินจ เมย์ บี ออฟเฟอร์ท เลท มี เทค อิท)
ณ ที่ใดให้โอกาสท้าทายดี ขอให้ฉันมีความหวังต้องใจรับ

กินอย่างรู้คุณค่า
ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง อย่าทิ้ง อย่าขว้าง เป็นของมีค่า
ผู้คนอดอยาก มีมากหนักหนา สงสารบรรดา เด็กตาดำๆ
ขอขอบพระคุณ ชาวนาทุกคน ลำบากยากล้น จะได้ข้าวหนึ่งกำ
เราจะต้องกิน และจารึกจดจำ กินข้าวทุกคำ อย่าให้เหลือติดจาน
กลับหน้าแรก

 

กลับหน้าแรก