กลับหน้าหลักสัมมาฯ

กรรมการมูลนิธิฯ อดีตและปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย นายมนัส ศรีเพ็ญ กรรมการเลขาธิการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

 

ลำดับประธานฯในอดีต .............. คณะกรรมการปัจจุบัน
ลำดับรายชื่อกรรมการตามตราสาร

ผู้ก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ พ.. ๒๔๙๑
[ คลิกที่ชื่อเพื่อเปิดดูประวัติส่วนตัวแต่ละท่าน ]

๑ พระยาอมฤทธิธำรง ( พร้อม ณ ถลาง )
๒ พระสงครามภักดี ( แม้น เหมะจุฑา )
๓ พระปวโรฬารวิทยา ( ป๋อ เชิดชื่อ )
๔ พระอร่ามรณชิต ( อ๊อด จุลานนท์ )
หลวงปริญญาโยควิบูลย์
( ชม อุบล รามโกมุท )

องค์อุปถัมภ์ พ.. ๒๔๙๔ ถึงปัจจุบัน

๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์( มรว.ชื่น สุจิตโต ) วัดบวรนิเวศฯ
๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปลด กิตติโสภณ ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรฯ
๓ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( อยู่ ญาโณทโย ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสระเกศ ฯ
๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( จวน อุปฏฐายี มหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฎกษัตริย์ฯ
๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระเชตุพนฯ
๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( วาสนมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ
๗ สมเด็จพระญาณสังวร ( เจริญ สุวัฑฒโน ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศฯ


กลับหน้าแรก

ประธานกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ ในอดีต

. ศาสตราจารย์ ดร.หลวงปริญญาโยควิบูลย์ พ.. ๒๔๙๒ - ๒๕๐๔
. พระสงครามภักดี พ.. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๗
. นาย เต็ม สุวิกรม.. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๓
. หลวงพรสมิทธวิชชาการ พ.. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗
. พลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ พ.. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔
. ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต พานิชพัฒน์ .. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๐
. ศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ พ.. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖

๘. นายสารวิบุล รามโกมุท พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

๙. นางประภา รามโกมุท พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน


คณะกรรมการอำนวยการปัจจุบัน

 

๑.นางประภา รามโกมุท ประธาน
๒. รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร รองประธาน
๓. นายมนัส ศรีเพ็ญ เลขาธิการ
๔. นางสาวอพินยา สุขสอาด เหรัญญิก
๕. พระครูสังฆรักษ์ ( สมจิตร วิเศษวุฒิ กรรมการ
๖. นางสาวเตื้อง เทศศิริ กรรมการ
๗. นางเพ็ญศรี นาคเจริญ กรรมการ

.========================= กลับหน้าแรก =============================