กลับหน้าหลักสัมมาฯ


นามองค์อุปถัมภ์และกรรมการมูลนิธิฯ อดีตและปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย นายมนัส ศรีเพ็ญ กรรมการเลขาธิการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

 

สารบัญ

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ........... ลำดับประธานฯในอดีต .............. คณะกรรมการปัจจุบัน
กรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
ลำดับรายชื่อกรรมการตามตราสาร

ผู้ก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ พ.. ๒๔๙๑
[ คลิกที่ชื่อเพื่อเปิดดูประวัติส่วนตัวแต่ละท่าน ]

๑ พระยาอมฤทธิธำรง ( พร้อม ณ ถลาง )
๒ พระสงครามภักดี ( แม้น เหมะจุฑา )
๓ พระปวโรฬารวิทยา ( ป๋อ เชิดชื่อ )
๔ พระอร่ามรณชิต ( อ๊อด จุลานนท์ )
หลวงปริญญาโยควิบูลย์
( ชม อุบล รามโกมุท )

องค์อุปถัมภ์ พ.. ๒๔๙๔ ถึงปัจจุบัน

๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์( มรว.ชื่น สุจิตโต ) วัดบวรนิเวศฯ
๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปลด กิตติโสภณ ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรฯ
๓ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( อยู่ ญาโณทโย ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสระเกศ ฯ
๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( จวน อุปฏฐายี มหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฎกษัตริย์ฯ
๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระเชตุพนฯ
๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( วาสนมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ
๗ สมเด็จพระญาณสังวร ( เจริญ สุวัฑฒโน ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศฯ


กลับหน้าแรก

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์


๑ พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านปัญญานันทะ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
๒ พระวิสุทธิญาเถร ( ท่านสมชาย ) วัดราษฎร์บูรณะคุณาราม ( เขาสุกิม ) จันทบุรี
๓ พระครูสุเมธีธรรมคุณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๔ พระอาจารย์ เอ สุมนรัตนะ วัดราษฎร์ศรัทธา ( วัดท้ายดอน ) ชลบุรี
๕ พระเชาว์ เขมโก
( เชาว์ ทองมา ) วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร
๖ พระอธิการศรีธวัช อนิวัตติโก วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมื่อง จังหวัดนนทบุรี

 

ประธานกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ ในอดีต

. ศาสตราจารย์ ดร.หลวงปริญญาโยควิบูลย์ พ.. ๒๔๙๒ - ๒๕๐๔
. พระสงครามภักดี พ.. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๗
. นาย เต็ม สุวิกรม.. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๓
. หลวงพรสมิทธวิชชาการ พ.. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗
. พลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ พ.. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔
. ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต พานิชพัฒน์ .. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๐
. ศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ พ.. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖

๘. นายสารวิบุล รามโกมุท พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

๙. นางประภา รามโกมุท พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน


คณะกรรมการอำนวยการปัจจุบัน

 

๑.นางประภา รามโกมุท ประธาน
๒.นายบุญฤทธิ์ จัดประจง รองประธาน
๓. นายมนัส ศรีเพ็ญ เลขาธิการ
๔. นางสาวอพินยา สุขสอาด เหรัญญิก
๕. พระสมบูรณ์ จนฺโชโต กรรมการ
๖. รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการ
๗. นางสาวเตื้อง เทศศิริ กรรมการ

กลับหน้าแรก

กรรมการกิตติมศักดิ์


. นางสุวิมล รามโกมุท . นางสมานจิต ธรรมวิทย์ ๓. นางสุวรี พิชัยศรทัต
. นางอังคณา คำพาที . ศาสตราจารย์ประชุมสุข อาชวอำรุง

ที่ปรึกษา


. นางสาวสมจิตต์ รามโกมุท ๒. นายพุฒ มูลประเสริฐ ๓. นายวิโรจน์ ศิริอัฐ ๔. นายนิจ หิญชีระนันทน์ ๕. ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน ์
. พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ . นางมาลินี บุญจันทร์ ๘. นางเฉลิมศรี สัตตบุศย์


.========================= กลับหน้าแรก =============================