กลับหน้าหลักสัมมาฯ


นามองค์อุปถัมภ์และกรรมการมูลนิธิฯ อดีตและปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย นายมนัส ศรีเพ็ญ กรรมการเลขาธิการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ

 

สารบัญ

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ........... ลำดับประธานฯในอดีต .............. คณะกรรมการปัจจุบัน
กรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
สถานที่ติดต่อกรรมการ .................. ลำดับรายชื่อกรรมการตามตราสาร

ผู้ก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ พ.. ๒๔๙๑
[ คลิกที่ชื่อเพื่อเปิดดูประวัติส่วนตัวแต่ละท่าน ]

๑ พระยาอมฤทธิธำรง ( พร้อม ณ ถลาง )
๒ พระสงครามภักดี ( แม้น เหมะจุฑา )
๓ พระปวโรฬารวิทยา ( ป๋อ เชิดชื่อ )
๔ พระอร่ามรณชิต ( อ๊อด จุลานนท์ )
หลวงปริญญาโยควิบูลย์
( ชม อุบล รามโกมุท )

องค์อุปถัมภ์ พ.. ๒๔๙๔ ถึงปัจจุบัน

๑ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์( มรว.ชื่น สุจิตโต ) วัดบวรนิเวศฯ
๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปลด กิตติโสภณ ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเบญจมบพิตรฯ
๓ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( อยู่ ญาโณทโย ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดสระเกศ ฯ
๔ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( จวน อุปฏฐายี มหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดมกุฎกษัตริย์ฯ
๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( ปุ่น ปุณณสิริมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดพระเชตุพนฯ
๖ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( วาสนมหาเถร ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธฯ
๗ สมเด็จพระญาณสังวร ( เจริญ สุวัฑฒโน ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศฯ


กลับหน้าแรก

ที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์


๑ พระพรหมมังคลาจารย์ (ท่านปัญญานันทะ) วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี
๒ พระวิสุทธิญาเถร ( ท่านสมชาย ) วัดราษฎร์บูรณะคุณาราม ( เขาสุกิม ) จันทบุรี
๓ พระครูสุเมธีธรรมคุณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
๔ พระอาจารย์ เอ สุมนรัตนะ วัดราษฎร์ศรัทธา ( วัดท้ายดอน ) ชลบุรี
๕ พระเชาว์ เขมโก
( เชาว์ ทองมา ) วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร
๖ พระอธิการศรีธวัช อนิวัตติโก วัดพุทธปัญญา ตำบลบางเขน อำเภอเมื่อง จังหวัดนนทบุรี

 

ประธานกรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ ในอดีต

. ศาสตราจารย์ ดร.หลวงปริญญาโยควิบูลย์ พ.. ๒๔๙๒ - ๒๕๐๔
. พระสงครามภักดี พ.. ๒๕๐๕ - ๒๕๐๗
. นาย เต็ม สุวิกรม.. ๒๕๐๘ - ๒๕๑๓
. หลวงพรสมิทธวิชชาการ พ.. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๗
. พลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ พ.. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๔
. ศาสตราจารย์ ดร. ดุสิต พานิชพัฒน์ .. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๐
. ศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ พ.. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๖

๘. นายสารวิบุล รามโกมุท พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๐

๙. นางประภา รามโกมุท พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน


คณะกรรมการอำนวยการปัจจุบัน

 

๑.นางประภา รามโกมุท ประธาน
๒.นายบุญฤทธิ์ จัดประจง รองประธาน
๓. นายมนัส ศรีเพ็ญ เลขาธิการ
๔. นางสาวอพินยา สุขสอาด เหรัญญิก
๕. พระสมบูรณ์ จนฺโชโต กรรมการ
๖. รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการ
๗. นางสาวเตื้อง เทศศิริ กรรมการ

กลับหน้าแรก

กรรมการกิตติมศักดิ์


. นางสุวิมล รามโกมุท . นางสมานจิต ธรรมวิทย์ ๓. นางสุวรี พิชัยศรทัต
. นางอังคณา คำพาที . ศาสตราจารย์ประชุมสุข อาชวอำรุง

ที่ปรึกษา


. นางสาวสมจิตต์ รามโกมุท ๒. นายพุฒ มูลประเสริฐ ๓. นายวิโรจน์ ศิริอัฐ ๔. นายนิจ หิญชีระนันทน์ ๕. ดร.เสาวนีย์ สิชฌวัฒน ์
. พลเรือตรีสมภพ ภิรมย์ . นางมาลินี บุญจันทร์ ๘. นางเฉลิมศรี สัตตบุศย์

สถานที่ติดต่อกรรมการอำนวยการฯ

๑. นางประภา รามโกมุท
๘๑๐/๑ ถนนกรุงเทพฯ นนทบุรี ซอย ๑๔ บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทร. ๐๒ ๕๘๗๘๒๐๔
. นาย มนัส ศรีเพ็ญ ( อีเมล leaksomsili@yahoo.com )
๘๑๐/๑ ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี ซอย ๑๔ บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ โทร. ๐๒ ๕๘๗๘๒๐๔
. พระสมบูรณ์ จนฺโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์
วัดกำแพง ถนนพิบูลสงคราม อำเถอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร ๐๘๗๓๔๗๖๐๕๐
. รศ.ดร. ทองอินทร์ วงศ์โสธร
๒๖/๑ ซอยท่านผู้หญิงพหลฯ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๒ ๕๗๙ ๖๐๗๑

๖. นายบุญฤทธิ์ จัดประจง
๑๐ หมู่ ๖ ถนนการไฟฟ้าบางปะกง แขวงท่าข้าม เขตบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๔๑๓๐ โทร ๐๓๘ ๘๒๘๑๔๒
๗. นางสาวเตื่อง เทศศิริ

๘. นางสาวอพิยา สุขสอาด
โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐ โทร ๐๓๘ ๑๑๐๕๔๙. ๐๘๙ ๙๓๓๕๒๗๓ ,๐๘๙ ๖๑๔๙๕๗๑
=========== กลับหน้าแรก================

ลำดับคณะกรรมการตามตราสารมูลนิธิในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2494 - 2500                 หลวงปริญาโยควิบูลย์ ( ประธาน ) พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี , นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ
พ.ศ. 2501 - 2502                    หลวงปริญาโยควิบูลย์ ( ประธาน ) พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี , นายสัญญา  ธรรมศักดิ์, นายเต็ม  สุวิกรม
พ.ศ. 2503                                หลวงปริญาโยควิบูลย์ ( ประธาน ) พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี , นายพยนต์   จันทประยูร 
พ.ศ. 2504                                หลวงปริญาโยควิบูลย์ ( ประธาน ) พระอร่ามรณชิต, พระสงครามภักดี , นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ
พ.ศ. 2505                                หลวงปริญาโยควิบูลย์ ( ประธาน )  พระสงคราภักดี , นายเต็ม  สุวิกรม, นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, นายสารวิบุล  รามโกมุท
พ.ศ. 2506 – 2507          พระสงครามภักดี ( ประธาน ) นายเต็ม  สุวิกรม, นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, หลวงสมานวนกิจ, นางสุวิมล  รามโกมุท 
พ.ศ. 2508 - 2509         นายเต็ม  สุวิกรม  ( ประธาน )  หลวงสมานวนกิจ, นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ,   นายศรีปริญญา  รามโกมุท, นางสุวิมล  รามโกมุท
พ.ศ. 2510 - 2511           นายเต็ม  สุวิกรม  ( ประธาน )  พระบำราศนราดูร, หลวงสมานวนกิจ, นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ,  นายศรีปริญญา  รามโกมุท  
พ.ศ. 2512 – 2513       นายเต็ม  สุวิกรม  ( ประธาน )  พระบำราศนราดูร, หลวงพรสมิทธวิชชาการ,   นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ,  นายศรีปริญญา  รามโกมุท
พ.ศ. 2514 – 2515   หลวงพรสมิทธวิชชาการ (ประธาน)  พระบำราศนราดูร,  นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, พลตรีวิเชียร  สุตันตานนท์, นายศรีปริญญา รามโกมุท
พ.ศ. 2516 – 2517 หลวงพรสมิทธวิชชาการ ( ประธาน ) พระอุดรคณาภิรักษ์ (พระกิตติวุฑโฒ ), พล.ต. วิเชียร สุตันตานนท์, นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, นายศรีปริญญา รามโกมุท(กรรมการอำนวยการ) ,นายสด กูรมะโรหิต เลขาธิการ นายสารวิบุล รามโกมุท เหรัญญิก,นายนิตย์ จิตพิภพ นายทะเบียน รท.เสถียร มงคลหัตถี ร.น. สารณียกร,นายสมโภช ขันธวิเขียร ฝ่ายเผยแพร่,นายเสถียร พันธรังษี,นายนิตย์ จิตพิภพ,นายพิชัย วาสนาส่ง ประชาสัมพันธ์, นายฉุน ประภาวิวัฒน์,น.ส.อัมพร วีรวัฒน์ บรรณารักษ์ นายชลิต สันตะกุลิ ภัณฑารักษ์ คุณหญิงอารี  สุตันตานนท์,นางพรสมิทธวิชชาการ ปฏิคม  นายวีรัษฎ์ นิวาศะบุตร ช่างถ่ายภาพ( มีการศึกษาพิเศษภาคค่ำมีนายชัยชนะ พยัฆวิเชียรเป็นอาจารย์ใหญ่ อาจารย์เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้จัดการ
พ.ศ. 2518 – 2520 พลตรีวิเชียร สุตันตานนท์ ( ประธาน ) พระอุดรคณาภิรักษ์ ( พระกิตติวุฑโฒ) , นายดุสิต พานิชพัฒน์, นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, นายศรีปริญญา รามโกมุท, นายสด กูรมะโรหิต เลขาธิการ นายสารวิบุล รามโกมุท เหรัญญิก, นางวิเชียร วิสุวรรณ นายทะเบียน รท.เสถียร มงคลหัตถี ร.น. สารณียกร,นายสมโภช ขันธวิเขียร ฝ่ายเผยแพร่ นางสาวศรีนคร โกมลภิส,นายเสถียร พันธรังษี,นายนิตย์ จิตพิภพ,นายพิชัย วาสนาส่ง ประชาสัมพันธ์ นางสาวกุศล นาคะชาต นางสาวศิรินันท์ จันทรตานนท์ บรรณารักษ์ นายนิตย์ จิตพิภพ ภัณฑารักษ์  คุณหญิงอารี  สุตันตานนท์,นางพรสมิทธวิชชาการ ปฏิคม  นายวีรัษฎ์ นิวาศะบุตร ช่างถ่ายภาพ 
พ.ศ. 2521 – 2526 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นายสนั่น เอกพจน์, นายชลิต สันตกุล นายสมโภช ขันธวิเขียร ครูสีสลับ โกกิลานนท์ ( รักษาการแทนเลขาธิการ ) ครูประภา รามโกมุท รักษาการแทนเหรัญญิก ฝ่ายเผยแพร่ นางสาวศรีนคร โกมลภิส ประชาสัมพันธ์ นางพรสมิทธวิชชาการ ปฏิคม  นายวีรัษฎ์ นิวาศะบุตร ช่างถ่ายภาพ  

วันที่ 12 เมษายน 2526 ได้รับจดทะเบียนกรรมการดังต่อไปนี้
พ.ศ. 2527 - 2528 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ,รองประธาน  นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นายสนั่น เอกพจน์, นายชลิต สันตกุล, นางสาวศรีนคร โกมลภิส,นายนิตย์ จิตพิภพ,นายสมโภช ขันธวิเขียร, นายเสงี่ยม พรหมบัญพงศ์, นายสุชาติ ภู่พานิชเป็นกรรมการ นางสาวจันทร์พรส์ สุธาสินี เลขานุการ     

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2529 ได้รับจดทะเบียนให้ นางฐะปะนีย์ ฯ เป็นรองประธาน
วันที่ 15 ธันวาคม 2529 ได้รับการจดทะเบียนให้นางสาวเสาวณิต ฯ เป็นกรรมการแทนนายสนั่น ฯ
พ.ศ. 2529 - 2530 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, ( รองประธาน ) นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นางสาวเสาวณิต ลาภานันต์, นายชลิต สันตกุล ( เลขาธิการ ) นายนิตย์ จิตพิภพ,นายสมโภช ขันธวิเขียร, นายเสงี่ยม พรหมบัญพงศ์, นายสุชาติ ภู่พานิช, นางสาวสมจิตต์ รามโกมุท
พ.ศ. 2531 – 2532 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นางสาวเสาวณิต ลาภานันต์, นายสมโภช ขันธวิเชียร ( เลขาธิการแทนนายชลิต ฯ ถึงแก่กรรม ) นายนิตย์ จิตพิภพ,นายเสงี่ยม พรหมบัญพงศ์,นางสาวสมจิตต์ รามโกมุท,นางภาจรีย์ สุนทรพิทักษ์ 

ปี พ.ศ. 2532 มีการพิจารณาให้แก้ไขตราสารมูลนิธิ เนื่องจากต้องการให้กระทรวงการคลังรับรองเป็นมูลนิธิสาธารณกุศล ซึ่งระเบียบกระทรวงกำหนดไว้ว่า มูลนิธิสาธารณกุศลจะต้องนำรายได้ไม่น้อยกว่า 80% ไปจ่ายในกิจกรรมสาธารณะ จะนำไปใช้จ่ายการบริหารได้เพียงไม่เกิน 20 % จึงจะมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ และต้องเขียนตราสารว่าจะนำแต่ดอกผลที่ได้มาใช้จ่ายเท่านั้น จะไม่ใช้เงินสะสมและกองทุน และกำหนดว่ากรรมการจะต้องจัดวาระกันใหม่ให้มีการจับสลากออกไปหนึ่งในสองของจำนวนกรรมการ

ดังนั้นเมื่อการประชุมครั้งที่ 4/2532 วันที่ 30 พ.ย. 2532 ภายหลังจากทราบว่าทางสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติอนุมัติตราสารใหม่แล้วตามนังสือ ศธ.304 ลงวันที่วันที่ 7 พ.ย. 32 และมีการจับสลาก แต่เนื่องจากตราสารยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยจึงไม่ถูกต้อง

ตราสารใหม่และใช้มาจนปัจจุบันกำหนดให้กรรมการอำนวยการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 11 คน มีวาระคนละ 4 ปีจะผลัดเปลี่ยนเป็น 2 กลุ่มต่างกันกลุ่มละ 2 ปีเพื่อไม่ให้ขาด.
วันที่ 17 ตุลาคม 2533 ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตราสารมูลนิธิใหม่ ให้มีกรรมการได้ไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 11 คน และมีการประชุมแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 2 คน คือ นายนิตย์ จิตพิภพและนายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์รวมเป็น 7 คน

วันที่ 22 ตุลาคม 2533ได้รับจดทะเบียนกรรมการ ถือได้ว่าเป็นกรรมการชุดแรกตามตาสารใหม่ คือ พ.ศ. 2533 - 2534 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ, นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นางสาวเสาวณิต ลาภานันต์, นายนิตย์ จิตพิภพ , นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์, นายสมโภช ขันธวิเชียร ( เลขาธิการ )
การประชุมครั้งที่ 3/2535 วันที่ 9 พ.ย. 2535 มีการจับสลากตามตราสารใหม่ ข้อ 5.1 และมีผู้พ้นจากกรรมการได้แก่ 1. นางสาวศรีนคร ฯ 2. นางสาวเสาณิต ฯ 3. นายสมโภช ฯ 4. นายนิตย์ ฯ และมีมติให้เชิญเข้ามาใหม่ พร้อมแต่งตั้ง นายทองอินทร์ วงศ์โสธร ซึ่งถือเป็นการจับสลากครั้งแรกของการประกาศใช้ตราสารใหม่ เนื่องจากกรรมการได้บริหารมาเป็นระยะเวลา 2 ปี แล้ว

วันที่ 22 กันยายน 2536 ได้รับการจดทะเบียนใหม่ มีกรรมการ จำนวน 8 คน มีวาระต่างกันแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ ( รองประธานคนที่ 1) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( ไม่ถูกจับออกจึงถือว่าครบวาระ 2 ปี )
กลุ่มที่ 2 นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นางสาวเสาวณิต ลาภานันต์, นายนิตย์ จิตพิภพ , นายสมโภช ขันธวิเชียร มี 3 คนพ้นวาระจากการจับออกและได้รับเชิญใหม่ และแต่งตั้ง นายทองอินทร์ วงศ์โสธร เป็นปีแรก
วันที่ 7 มีนาคม 2538 ได้รับการจดทะเบียนกรรมการใหม่และแต่งตั้งตำแหน่งรองประธานคนที่ 2 และเลขาธิการ และเพิ่ม นางสีสลับ โกกิลานนท์ เข้าเป็นกรรมการ รวมมีกรรมการ จำนวน 9 คน คือ
กลุ่มที่ 1 นายสมโภช ขันธวิเชียร ( รองประธานคนที่ 2 ) นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นายนิตย์ จิตพิภพ , นางสาวเสาวณิต ลาภานันต์, นายทองอินทร์ วงศ์โสธร ( ครบวาระ 2 ปี )
กลุ่มที่ 2 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ,( รองประธานคนที่ 1 ) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( เลขาธิการ ) นางสีสลับ โกกิลานนท์ แต่งตั้งใหม่เป็นปีแรก
วันที่ 11 เมษายน 2540 ได้รับการจดทะเบียนกรรมการและเพิ่ม นางฆณี ฯ และนายชุมพลฯ ให้ครบจำนวนกรรมการ 11 คน ตามตราสารและมีวาระแต่ละคนดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 นายดุสิต พานิชพัฒน์ ( ประธาน ) นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ,( รองประธานคนที่ 1 ) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( เลขาธิการ ) นางสีสลับ โกกิลานนท์ ( ครบวาระ 2 ปี )
กลุ่มที่ 2 นายสมโภช ขันธวิเชียร ( รองประธานคนที่ 2 ) นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นายนิตย์ จิตพิภพ , นางสาวเสาวณิต ลาภานันต์, นายทองอินทร์ วงศ์โสธร, นายชุมพล สุรินทราบูรณ์ และ นางฆรณี รามโกมุท แต่งตั้งเข้าใหม่เป็นปีแรก
วันที่ 22 ธันวาคม 2540 จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เนื่องจากนายดุสิต ฯ ลาออก แต่งตั้งให้นางฐะปะนีย์ ฯ เป็นประธาน และนางฆรณี รามโกมุท  เป็นเหรัญญิก เอกสารบันทึกว่า กรรมการลำดับที่ 1 และ 9 ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง นางฐะปะนีย์ นาครทรรพ,( ประธาน ) นายสมโภช ขันธวิเชียร ( รองประธาน ) นางสาวศรีนคร โกมลภิส, นางสาวเสาวณิต ลาภานันต์, นายนิตย์ จิตพิภพ , นายทองอินทร์ วงศ์โสธร, นางสีสลับ โกกิลานนท์, นายชุมพล สุรินทราบูรณ์, นางฆรณี รามโกมุท, (เหรัญญิก ) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( เลขาธิการ )

วันที่ 22 ธันวาคม 2540 จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง เนื่องจากนายดุสิต ฯ ลาออก แต่งตั้งให้นางฐะปะนีย์ ฯ เป็นประธาน และนางฆรณี ฯ เป็นเหรัญญิก เอกสารบันทึกว่า กรรมการลำดับที่ 1 และ 9  ได้รับการเปลี่ยนตำแหน่ง นาง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ,( ประธาน ) นาย สมโภช ขันธวิเชียร ( รองประธาน ) นางสาว ศรีนคร โกมลภิส , นางสาว เสาวณิต ลาภานันต์ , นาย นิตย์ จิตพิภพ , นาย ทองอินทร์ วงศ์โสธร , นางสีสลับ โกกิลานนท์, นาย ชุมพล สุรินทราบูรณ์ , นาง ฆรณี รามโกมุท , (เหรัญญิก ) นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( เลขาธิการ )
วันที่
4 ธันวาคม 2541 จดทะเบียนนาย อรรถวุฒิ เวชชบูล แทนนาย ดุสิต พานิชพัฒน์ ที่ลาออก กรรมการจะมีวาระดังรายชื่อต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1 นาง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ , นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นางสีสลับ โกกิลานนท์, และ นาย อรรถวุฒิ เวชชบูล มีวาระครบ 2  ปี
กลุ่มที่ 2 นาย สมโภช ขันธวิเชียร , นางสาว ศรีนคร โกมลภิส , นางสาว เสาวณิต ลาภานันต์ , นาย นิตย์ จิตพิภพ , นาย ทองอินทร์ วงศ์โสธร , นาย ชุมพล สุรินทราบูรณ์ และ นาง ฆรณี รามโกมุท เป็นปีแรก
วันที่ 19 ธันวาคม 2543 จดทะเบียนกรรมการใหม่ มี 9  คน (นาย สมโภช ขันธวิเชียร , นาง ฆรณี รามโกมุท ลาออกและครบวาระ )
กลุ่มที่ 1 นางสาว ศรีนคร โกมลภิส ( รองประธาน ) นางสาว เสาวณิต ลาภานันต์ , นาย นิตย์ จิตพิภพ , นาย ทองอินทร์ วงศ์โสธร และนาย ชุมพล สุรินทราบูรณ์ มีวาระครบ 2  ปี
กลุ่มที่ 2 นาง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ , ( ประธาน ) นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( เลขาธิการ ) นางสีสลับ โกกิลานนท์, นาย สารวิบุล รามโกมุท ( เหรัญญิก ) และนาย มนัส ศรีเพ็ญ ( รองเลขาธิการ ) เป็นปีแรก
วันที่ 2 สิงหาคม 2544 จดทะเบียนใหม่ มีกรรมการ 8  คนได้แก่
กลุ่มที่ 1 นาง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ , ( ประธาน ) นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( เลขาธิการ ) นางสีสลับ โกกิลานนท์, นาย สารวิบุล รามโกมุท ( เหรัญญิก ) และนาย มนัส ศรีเพ็ญ ( รองเลขาธิการ ) มีวาระครบ 2  ปี
กลุ่มที่ 2 นางสาว ศรีนคร โกมลภิส ( รองประธาน ) นางสาว เสาวณิต ลาภานันต์ , นาย นิตย์ จิตพิภพ และ นาย ทองอินทร์ วงศ์โสธร แต่งตั้งเป็นปีแรก
วันที่ 28 เมษายน 2547 นาง ฐะปะนีย์ นาครทรรพ ประธาน ขอลาออก ได้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นาย สารวิบุล รามโกมุท ( ประธาน ) 2 นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธานคนที่ 1  ) 3 นางสีสลับ โกกิลานนท์ ( เหรัญญิก ) 4 นาย มนัส ศรีเพ็ญ ( เลขาธิการ ) 5 นายแพทย์ ประพจน์ เภตรากาศ ( แต่งตั้งแทน นางฐะปะนีย์ ฯ เป็นกรรมการ ) มีวาระครบ 2   ปี และจะครบวาระวันที่ 19 ธันวาคม 2547
กลุ่มที่ 2 นางสาว ศรีนคร โกมลภิส ( รองประธานคนที่ 2 ) นางสาว เสาวณิต ลาภานันต์ , นาย นิตย์ จิตพิภพ และ นาย ทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการจะครบวาระวันที่ 2 สิงหาคม 2548 และพันเอก ดร. ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ ( แต่งตั้งใหม่เป็นปีแรก )

วันที่ 12 เมษายน พ..2548 ได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นางสาว ศรีนคร โกมลภิส ( รองประธานคนที่ 1) นางสาว เสาวณิต ลาภานันต์ , นาย นิตย์ จิตพิภพ และ นาย ทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการเก่า จะครบวาระวันที่ 2 สิงหาคม 2548 และพันเอก ดร. ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ กรรมการเก่า จะครบวาระวันที่ 28 เมษายน พ..2551
กลุ่มที่ 2 นาย สารวิบุล รามโกมุท ( ประธาน ) 2 นายแพทย์ จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธานคนที่ 2 ) นางสีสลับ โกกิลานนท์ ( เหรัญญิก ) 4 นาย มนัส ศรีเพ็ญ ( เลขาธิการ ) 5 นายแพทย์ ประพจน์ เภตรากาศ เป็นกรรมการ แต่งตั้งใหม่เป็นปีแรก จะครบวาระวันที่ 12 เมษายน พ..2552
วั
นที่  29 มิถุนายน พ.. 2549 ได้รับจดทะเบียนกรรมการใหม่ดังนี้

กลุ่มที่ 1  พันเอก ดร. ชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ กรรมการเก่า จะครบวาระวันที่ 28 เมษายน พ..2551 นาย สารวิบุล ามโกมุท ( ประธาน ) นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธานคนที่ 2 ) นางสีสลับ โกกิลานนท์ ( เหรัญญิก ถึงแก่กรรม ) นาย มนัส ศรีเพ็ญ ( เลขาธิการ ) นายแพทย์ ประพจน์ เภตรากาศ   กรรมการเก่าจะครบวาระวันที่ 12 เ มษายน พ..2552
กลุ่มที่  2  
 นางสาว ศรีนคร โกมลภิส ( รองประธานคนที่ 1 ถึงแก่กรรม ) นาย นิตย์ จิตพิภพ และ นาย ทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการเก่าได้รับแต่งตั้งใหม่ จะครบวาระวันที่ 22  มิถุนายน พ.ศ. 2553

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 ได้รับจดทะเบียนกรรมการใหม่ดังนี้
กลุ่มที่ 1 นายนิตย์ จิตพิภพ นายทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการเก่า จะครบวาระ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553
กลุ่มที่ 2 นายสารวิบุล รามโกมุท ( ประธานและเหรัญญิก ) นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธาน ) พันเอกชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ ( กรรมการ ) นายประพจน์ เภตรากาศ ( กรรมการ ) นายมนัส ศรีเพ็ญ ( กรรมการและเลขาธิการ ) จะครบวาระวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้รับจดทะเบียนกรรมการใหม่ดังนี้

กลุ่มที่ 1 นายสารวิบุล รามโกมุท ( ประธานและเหรัญญิก ) นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธาน ) พันเอกชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ ( กรรมการ ) นายประพจน์ เภตรากาศ ( กรรมการ )
นายมนัส ศรีเพ็ญ ( กรรมการและเลขาธิการ ) จะครบวาระวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556
กลุ่มที่ 2 นายนิตย์ จิตพิภพ นายทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการเก่า จะครบวาระ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ได้รับจดทะเบียนเพิ่มกรรมการใหม่อีก 3 ท่าน รวมมีกรรมการดังนี้

กลุ่มที่ 1 นายสารวิบุล รามโกมุท ( ประธานและเหรัญญิก ) นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธาน ) พันเอกชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ ( กรรมการ ) นายประพจน์ เภตรากาศ ( กรรมการ )
นายมนัส ศรีเพ็ญ ( กรรมการและเลขาธิการ ) จะครบวาระวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556
กลุ่มที่ 2 นายนิตย์ จิตพิภพ, นายทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการเก่า จะครบวาระ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มที่ 3 พลตรี วิเชียร ชูปรีชา,
นายบุญฤทธิ์ จัดประจง , พระสมบูรณ์ จนฺโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ ) กรรมการแต่งตั้งเพิ่ม จะครบวาระ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ได้รับจดทะเบียนเพิ่มกรรมการใหม่อีก 5 ท่าน รวมมีกรรมการดังนี้

กลุ่มที่ 1 นายนิตย์ จิตพิภพ, นายทองอินทร์ วงศ์โสธร กรรมการเก่า จะครบวาระ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มที่ 2 พลตรี วิเชียร ชูปรีชา,
นายบุญฤทธิ์ จัดประจง , พระสมบูรณ์ จนฺโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ ) กรรมการแต่งตั้งเพิ่ม จะครบวาระ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
กลุ่มที่ 3 นายสารวิบุล รามโกมุท ( ประธานและเหรัญญิก ) นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธาน ) พันเอกชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ ( กรรมการ ) นายประพจน์ เภตรากาศ ( กรรมการ )
นายมนัส ศรีเพ็ญ ( กรรมการและเลขาธิการ ) จะครบวาระวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้รับจดทะเบียนเพิ่มกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน รวมมีกรรมการดังนี้
กลุ่มที่ 1 พลตรี วิเชียร ชูปรีชา, นายบุญฤทธิ์ จัดประจง , พระสมบูรณ์ จนฺโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ ) กรรมการแต่งตั้งเพิ่ม จะครบวาระ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2559
กลุ่มที่ 2 นายสารวิบุล รามโกมุท ( ประธานและเหรัญญิก ) นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธาน ) พันเอกชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ ( กรรมการ ) นายประพจน์ เภตรากาศ ( กรรมการ )
นายมนัส ศรีเพ็ญ ( กรรมการและเลขาธิการ ) จะครบวาระวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มที่ 3 นายทองอินทร์ วงศ์โสธร นางสาวเตื้อง เทศศิริ จะครบวาระวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้รับจดทะเบียนเพิ่มกรรมการใหม่อีก 5 ท่าน รวมมีกรรมการดังนี้
กลุ่มที่ 1 นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ ( รองประธาน ) พันเอกชัยพฤกษ์ ปิลกศิริ ( กรรมการ ) นายประพจน์ เภตรากาศ ( กรรมการ )
นายมนัส ศรีเพ็ญ ( กรรมการและเลขาธิการ ) จะครบวาระวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มที่ 2 นายทองอินทร์ วงศ์โสธร นางสาวเตื้อง เทศศิริ จะครบวาระวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กลุ่มที่ 3 นางประภา รามโกมุท ( ประธาน ) นางสาวอพินยา สุขสอาด ( เหรัญญิก ) พลตรี วิเชียร ชูปรีชา, นายบุญฤทธิ์ จัดประจง , พระสมบูรณ์ จนฺโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ ) กรรมการแต่งตั้งเพิ่ม จะครบวาระ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้รับจดทะเบียนเพิ่มกรรมการใหม่อีก 5 ท่าน รวมมีกรรมการดังนี้
กลุ่มที่ 1 นายทองอินทร์ วงศ์โสธร นางสาวเตื้อง เทศศิริ จะครบวาระวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
กลุ่มที่ 2 นางประภา รามโกมุท ( ประธาน ) นางสาวอพินยา สุขสอาด ( เหรัญญิก ) พลตรี วิเชียร ชูปรีชา, นายบุญฤทธิ์ จัดประจง , พระสมบูรณ์ จนฺโชโต ( สมบูรณ์ ฉ่ำทรัพย์ ) กรรมการแต่งตั้งเพิ่ม จะครบวาระ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564
กลุ่มที่ 3 นายมนัส ศรีเพ็ญ ( กรรมการและเลขาธิการ ) จะครบวาระวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วันที่ ๅ ตุลาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งนายบบุญฤิทธิ์ จัดประจง เป็นรองประธาน แทน พลตรีวิเชียร ชูปรีชา ซี่งถีงแก่กรรม ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน...............................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.========================= กลับหน้าแรก =============================