สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ นพระสังฆราชูปถัมภ์ ...

ขอเชิญร่วมบริจาค
กองทุนใช้ไม่หมด

กระทรวงการคลังได้ประกาศให้สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ ๙๙
ผู้บริจาคเงินทุกประเภทจะได้รับสิทธิ์ขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้,

ดูประกาศกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อสถานสาธารณกุศล
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค

If you wish to donate:
The Ministry of Finance has announced the Sammajivasilpa Foundation is a charitable.
The donations will be eligible for income tax deduction. 
Please write your name or other name you wish. This will be spend only interest. 
The funds will remain as a memorial forever. By setting up a fund below .. 

.

กราบขอบพระคุณ
ท่านผู้บริจาค
มาด้วยความเคารพ

 

ท่านที่ประสงค์จะทำกุศลบริจาคช่วยสนับสนุนกิจการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ,
๑, บริจาคเพื่อใช้จ่ายการบริหารทั่วๆไปโดยมอบให้ใช้จ่ายได้ทั้งหมด,
๒, บริจาคตั้งเป็นกองทุนปุญญนิธิ ตามชื่อกองทุนข้างล่างนี้
โดยตั้งเป็นกองทุนในชื่อที่ท่านที่กำหนด

มูลนิธิฯ จะนำเพียงดอกเบี้ยไปใช้จ่าย
โดยเงินต้นจะคงอยู่ครบ ( กองทุนใช้ไม่หมด ) และสัมมาชีวศิลปจะจารึกชื่อท่านหรือชื่ออื่นที่ท่านประสงค์
เพื่อเป็นอนุสรณ์ชั่วกาลนาน โดยตั้งเป็นกองทุน ข้างล่างนี้ ...

กลุ่มกองทุนมูลนิธิฯ

ดูรายชื่อผู้ให้ทุน .... คลิกที่กองทุนข้างล่าง

๑. เผยแพร่พระพุทธศาสนา
Promoting religious affairs

๒. บริหารกองกลางทั่วไป
General Management

๓. สวัสดิการครู
Teachers Welfare

๔. อุปการระนักเรียนส่วนกลาง
To assist the student, Bangkok school.

 

 

กองทุนพิเศษเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น
Special funds to purchase textbooks for students of all levels.

กรุณาติดต่อตามที่อยู่มูลนิธิฯ หรือผ่านเข้าบัญชีสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-1-00472-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี
( โปรดแจ้งให้มูลนิธิฯได้ทราบด้วยเพื่อออกใบอนุโมทนา
Please contact us for account fund.
Foundation Savings Account No. 030-1-00472-2  Krun Thai Bank. Rattcha Thewi Branch.
( Please let the Foundation has issued a note to express gratitude to you  )

************************************

 

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลโรง เรียนสัมมาชีวศิลป
http://www.sammajivasil.net/bkschool/index1.htm

*********************************************

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ ชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลโรงเรียนฯ
http://www.sammajivasil.net/cbschool/index1.htm

 


ต้องการแสดงความเห็น

หรือ

ถามข้อมูลจากสัมมาชีวศิลป

[ดูสถานที่มูลนิธิ,โรงเรียน ]


คลิกกลับเว็ปไซต์ ข้อมูลสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ
sammajivasil.net

.กลับเว็ปสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ
sammajivasil.com

 

amiasoft.com
SiteAid Logo

An HTML Editor and Create HTML hex colors.

Thumbnailer Logo
  Amiasoft Corporation is dedicated to making shareware software that not only your professional HTML (hyper text markup language) development webmaster will find useful, but your amateur web design folks and everyday folks as well. You worry about authoring the content, we'll worry about the markup. Our HTML editor, SiteAid, is a perfect example of this effort. Editors come and go, but SiteAid has a long history as a favorite web editor and java tool of commerce professionals and amateurs alike! If you need a quick sample of a few things it can do, our freeware version of SiteAid is still available! If you already have SiteAid, perhaps Color Pro is more what you are looking for. Color Pro is a color pick / color select helper tool. With many useful features, it's a great little compliment to SiteAid!  
HTML editor
development               java                 authoring
color
Password Logo

An image Thumbnail program and Password Utility.

Color Pro Logo
  If HTML is not your main objective, and your more into digital photo, photo album or gallery work, or just digital imaging in general, then Amiasoft Thumbnailer might just be the tool for you. If you're looking to find a way to of publishing that favorite photo, or just make some thumbnails for your web site, you can't beat Thumbnailer. From a single image to a full image photo gallery, you'll find Thumbnailer helping you out all along the way. If you already have all of these software options, then you might just need a tool to help with your password memory. Password security is among one of todays greatest concerns to the average internet user. Amiasoft Password will help you maintain passwords safe and sound, while requiring you remember only a single one! What better way to take a load off your mind in today's hectic world?  
image gallery
HTML software               photo                 maintain passwords
passwords