---- Sammajivasilpa's Aims and Policis - - English -

หากใช้ Web Brower ของ Chrome แจ้งว่า ไม่ปลอดภัย... "ขอรับรองว่าเว็ปนี้ปลอดภัย............

ประกาศสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
นำเม้าส์ไว้ในจออักษรวิ่งเพื่อหยุดวิ่งสำหรับอ่านข้อความ.


......... สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
เป็นองค์การสาธารณกุศล จากผู้ริเริ่มประกอบด้วย.....
. หลวงปริญญาโยควิบูลย์..พระยาอมรฤทธิธำรง..พระปวโรฬารวิทยา.พระสงครมภักดี และพระอร่ามรณชิต.......
......จัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า สัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ... เลขหมายทะเบียน ที่ ๖๘ เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๔๙๒ ประกาศราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๒๓ เล่ม ๖๖ หน้า ๑๖๑๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงส่งเสริมการศึกษา จัดตั้งโรงเรียน เพื่ออบรมนักเรียนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ และให้การศึกษาศีลธรรม.... อุปการะบุคคลให้ได้ประกอบอาชีพ ซึ่งจัดว่าเป็นสัมมาอาชีพตามคติของพระพุทธศาสนา ..... ได้จัดตั้งโรงเรียน ... เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เปิดสอนระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.
........
เลขาธิการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ ผู้บริหารเว็ปไซต์และผู้ประกาศ.......
.
...Sammajivasilpa Foundation.... Charitable Organization ....
Registration ... register Numbers 68 on March 29, 1949  announced the publication of 23 books, 66 1618 ( government gazette )  to April 10, 1949  with a purpose. To support the promotion of education School was established Training courses for students,Under The Ministry of Education and moral education .... Adopt a professional person Has been called a livelihood by the principle of Buddhism.......

.ท่านที่ประสงค์บริจาค กองทุนใช้ไม่หมด.

If you wish to donate

..กระทรวงการคลังได้ประกาศให้สัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯเป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่๙๙
ผู้บริจาคเงินจะได้รับสิทธิขอหักลดหย่อนภาษีเงินได้
และสัมมาชีวศิลปจะจารึกชื่อท่านหรือชื่ออื่นที่ท่านประสงค์
โดยจะนำเงินเฉพาะดอกผลที่ได้รับไปใช้จ่าย
ส่วนเงินทุนของท่านจะยังคงอยู่เพื่อเป็นอนุสรณ์ชั่วกาลนาน โดยตั้
งเป็นกองทุน ข้างล่างนี้ ...


The Ministry of Finance has announced the Sammajivasilpa Foundation is a charitable.

The donations will be eligible for income tax deduction. 
Please write your name or other name you wish. This will be spend only interest. 
The funds will remain as a memorial forever. By setting up a fund below .. 


กรุณาติดต่อตามที่อยู่มูลนิธิฯ หรือผ่านเข้าบัญชีสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ
Please contact us for account fund.

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 030-1-00472-2 ธนาคารกรุงไทย สาขาราชเทวี
Foundation Savings Account No. 030-1-00472-2  Krun Thai Bank. Rattcha Thewi Branch.

( โปรดแจ้งให้มูลนิธิฯได้ทราบด้วยเพื่อออกใบอนุโมทนาให้ท่านต่อไป )
( Please let the Foundation has issued a note to express gratitude to you  )กลุ่มกองทุน
เรียนมาเพื่อทราบ...ด้วยเลขาธิการมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นผู้จัดทำเวปไซต์นี้ มีอายุเกิน 80 ปีแล้ว จะเป็นผู้ปรับปรุงเงินที่บริจาคเป็นรายปี....
ดังนั้นระหว่างปีอาจยังไม่ได้นำมาลงบันทึกในรายการนี้....
ดูรายชื่อผู้ให้ทุน .... คลิกที่กองทุนข้างล่าง

๑. เผยแพร่พระพุทธศาสนา
Promoting religious affairs

๒. บริหารกองกลางทั่วไป
General Management

๓. อุปการระนักเรียนส่วนกลาง

๔. สวัสดิการครู
Teachers Welfare

 

 

กองทุนพิเศษเพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น Special funds to purchase textbooks for students of all levels.

ดูรายชื่อผู้บริจาคทุน ทั้งหมดตามลำดับอักษร

ประกาศกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อสถานสาธารณกุศล
ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค

 

ทำไมเด็กๅต้องมาเดินสวนทางกัน............?

งานทำบุญประจำปทุกปี ี นักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติ
ณ. โรงเรียนสัมมาชีวศิลป เขตราชเทวี 15 มีนาคม พ.ศ.2557
นักเรียนกรุงเทพฯปฏิบัติสมาธิทุกวัน
นักเรียนบางพระสวดมนต์ทุกเช้า

กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมสนับสนุนพื้นที่โรงเรียนฯ เป็นที่เลือกตั้งของกรุงเทพฯ 5 หน่วยของเขตราชเทวี...มานานกว่า 20 ปี....


คณะกรรมการสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯดูข้อมูลองค์อุปถัมภ์ และคณะกรรมการในอดีตถึงปัจจุบัน

...........


สถานที่ตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ และโรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

๗๔๒ ซอยพญานาค ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพ ๑๐๔๐๐
โทร ๐๒ ๒๑๕๙๐๐๒, ๐๒ ๐๑๗๗๓๑๘ โทรสาร ๐๒ ๐๑๗๗๓๑๗

Address:
Sammajivasilpa Foundation. Sammajivasilpa School.

742 Soi Phayanak, Phayathai Road, Ratchathewi, Bangkok 10400. 
Tel: 02 2159002, 02 0177318 Fax: 02 0177317

ดูแผนที่ตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิและโรงเรียนฯ
See a map of the Foundation and School.

.......... กลับหน้าแรก ...........

บทความ, ข่าวและกิจกรรมความรู้
[ คลิกที่หัวข้อเรื่องเพื่อดูข้อมูล ]


@ ตราสารสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ

@ Sammajivasilpa Instrument.

@ รายชื่อหนังสือเก่าของสัมมาชีวศิลปมูลนิธิฯ
@ ความมุ่งหมายของผู้ก่อตั้งสัมมาชีวศิลปมูลนิธิ ฯ
....


@ The purpose of the Foundation.@ สัมมนาการบริหารสัมมาชีวศิลปและการพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2539
@ ภาพบรรยายาการบรรยายวันสัมมนา259 ..........
@
ภาพ POWER POINT นำเสนอในวันสัมมนาสัมมาชีวศิลป พ.ศ.2539

@ รายงานและวิเคราะห์การพัฒนาโรเรียนสัมมาชีวศิลป

@ แนวทางจัดการศึกษาและแก้ปัญหาเยาวชน .....

@
ขออนุโมทนาแด่ผู้ศรัทธาบริจาค ..

@ การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ( ชุมชนออนไลน์ GotoKnow )พื้นที่เฉพาะการบริหารภายในสัมมาชีวศิลป
@ เอกสารและประกาศภายในเฉพาะผู้บริหารมูลนิธิฯและโรงเรียน

 @ โครงการพุทธนิคมสัมมาชีวศิลป อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
..

@ Analyze the development of Sammajivasilpa Land.

@ครบรอบ๖๐ปีโรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

@ โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชนเข็มแข็ง I Love You Darling


@ ประวัติพระพุทธศาสนา.......... @ 16 คำทำนายของพระพุทธเจ้า .....@ ประวัติการสร้างพระพุทธรูป

@ พระแก้วมรกตของประเทศไทย...@.. ภาพยนต์ พุทธศาสดา ..... @ ธรรมะกับความขัดแย้งทางการเมือง .

@ คำทำนาย อนาคตประเทศไทย ...
@ เบ็ญจศีลเบ็นจธรรมคื่ออะไร ......@ พระสวดอะไรในงานศพ

@ มุมมองการศาสนาและการศึกษาไทย....@ การจัดการศึกษาที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ....................

.@ ออกกำลังสมองก่อนเสื่อมของผู้สูงวัย @ กาลามสูตร " อย่าปลงใจเชื่อ 10 ประการ

@ ใครทำให้เด็ก เก่งดี มีสุข... @ กลวิธีสอนธรรมะ ....@ คุณลักษณะครูพันธุ์ใหม่

@ คนพาล 3 ประการ (พระไตรปิฎก เล่มที่ 10 ).... @ ความหมาย "พระพุทธศาสนา" ในธรรมานุกรม ..

@ สมานฉันท์ตามหลักพระพุทธศาสนา..............
@ ทำไมต้องทำสมาธิและให้อะไรแก่ผู้ปฏิบัติ ........

. @ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง @.. คู่มือยทสวดมนต์ (กรมศาสนา)

@ การทำงานร่วมกันตามหลักพระพุทธศาสนา @ ยุบโรงเรียนเล็กแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือปลายเหตุ

@ การแก้ไขความวิปริตของโลก(ท่านพุทธทาส) .. @ ปฏิรูปการศึกษาประเทศไทย . ..................................

@
พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย เกิด บวชและแต่งงาน . @ ธรรมาธิปไตยต่อการบริหารและการตัดสินใจ .

@ เมื่อฝรังรู้คุณค่าความสุขจากเศรษฐกิจพอเพียง... @ มุมมองบัณฑิต ความสำเร็จสร้างความทุกข์ ...

@ ชีวิตสบาย ต้องไม่ไป ( ตาย ) ก่อน 99
................... @ ข่าวผลวิจัยการศึกษา เหมือนโรงปั้มคน ............

@ นักวิชาการชี้ เด็กไทย ยิ่งเรียน ยิ่งโง่ @. มหัศจรรย์ไขไก่และน้ำสมสายชูหมักรักษา 100 โรค

@ พุทธขยันตี 2600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
@ การตายจากหลอดลมอุดตัน ................................

@ ผู้ปลุกสำนึกครู จากหม่อมดุษฎี ฯ ..................@ เจ้านายสองมาตรฐาน ............................

@ จารึกพระคุณ ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ @. มหัศจรรย์ น้ำมันมะพร้าว......

@ ในความทรงจำของคุณนิจ หิญชีระนันทน์ ..... .@.บทนิราศ โดย พลตรีวิเชียร ชูปรีชา..............

@. รู้ทันสื่อยุคโลกาภิวัฒน์ @ จารึกพระคุณศรีนคร โกมลภิส. @ วิวัฒนาการมนุษย์.....

@ การจัดการศึกษาผู้เรียนเป็นสำคัญ...

กลับหน้าแรก

 

โรงเรียนสัมมาชีวศิลป กรุงเทพฯ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลโรง เรียนสัมมาชีวศิลป
http://www.sammajivasil.net/bkschool/index1.htm

*********************************************

โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลป บางพระ ชลบุรี

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลโรงเรียนฯ
http://www.sammajivasil.net/cbschool/index1.htm

*****************

ดาวน์โหลด เพลงประจำโรงเรียนสัมมาชีวศิลป


ต้องการแสดงความเห็น
หรือ ถามข้อมูลจากสัมมาชีวศ
ิลป

[ ดูสถานที่มูลนิธิ,โรงเรียน ]


ลับหน้าแรก

 

 

ศีลธรรม ปัญญา อาชีพ

ธรรมะไทย
ประวัติสมเด็จพระสังฆราช

แวดวงพระไทย
ลานธรรมศึษาพระไตรปิฎก
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มูลนิธิ มหามกุฎราชวิยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย
พุทธทาสศึกษา
กรมการศาสนา


สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ข่าวพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ปัญญานันทะอมตะธรรม
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
พุทธศาสนาสำหรับคนรุ่นใหม่
ยุวสงฆ์ไทยและแวดวงพุทธศาสนา
ศาลาธรรม - แจกธรรมทาน
ธรรมจักร - วงล้อแห่งธรรม
วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี
ตามรอยหลวงปู่หมั่น ฯ

ศูนย์รวมวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ฯ
ศาสนิกชนแห
่งประเศไทย
เสขียธรรม ศาสนธรรมกับชีวิต

วัดราชาธิวาส
วิหาร
รายชื่อวัดทั่วประเทศ

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
เว็บไซต์พระพุทธศาสนาและธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาการศึกษา ( สมศ
.)
คุรุสภา (สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติ

ครูบ้านนอกดอทคอม
อนุรักษ์การแสดงและดนตรีไทย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
แหล่งความรู้ปลอดมลพิษสำหรับเยาวชนไทย
ผู้ปกครองกับไอทีและศูนย์การเรียนรู้
เครือข่ายโรงเรียนไทย

บ้านจอมยุทธเพื่อแวดวงการศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
เว็บไซต์รักเด็ก.คอม
วิชาการ . คอม ..ความรู้ตรงจากผู้เรียน

อุทยานการเรียนรู้ TK. Park

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
กลับหน้าแรก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทำเนียบรัฐบาล
ข้อมูลส่วนราชการไทย
สำนักกรุงเทพมหานคร
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการรัฐสภา
ข่าวสังคมและเศรษฐกิจ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ข้อมูลจังหวัด,อำเภอ, ตำบล

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

ไปรษณีย์ไทย
,ค้นหารห้สไปรษณีย์

ท่องเที่ยวไทย 76 จังหวัด


ค้นหาเว็บไซต์และบริการ
เว็บแหล่งข้อมูลของมูลนิธิ
และช่วยจัดทำเว็บไซตการกุศล

เว็บสืบค้นข้อ
มูลทั